Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2005
středa, 26 leden 2011 23:07

DMEV č. 3/2005

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE/METABOLISMUS

František Duška
Inzulinová rezistence u kriticky nemocných:
molekulární pozadí a metabolické důsledky

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka, Jiří Heráček, Jitka Kuncová, Jana Sachová,
Michael Urban, Běla Bendlová

Receptory pro androgeny a karcinom prostaty

METABOLISMUS

Magdalena Lejsková, Jan Piťha

Hypertriglyceridemický pas: jednoduchý ukazatel

kardiovaskulárního rizika a inzulinové rezistence

OBEZITOLOGIE

Bashar Aldhoon, Běla bendlová, Vojtěch Hainer
Úloha genetických faktorů při hmotnostní redukci

VÝŽIVA

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Fyzická aktivita a obezita v etiopatogenezi nádorových onemocnění

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Fyzická aktivita a obezita v etiopatogenezi kolorektálního karcinomu

Jindřich Mourek

Možná molekulární interpretace protektivního účinku
n-3 mastných kyselin

ZPRÁVY

Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 18. 5. 2005

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce
Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY/METABOLISM

František Duška
Insulin Resistance in Critical Illness: Molecular Background and Metabolic Consequences

ENDOCRINOLOGY

Luboslav Stárka, Jiří Heráček, Jitka Kuncová, Jana Sachová,
Michael Urban, Běla Bendlová
THE ANDROGEN RECEPTOR AND PROSTATE CANCER

METABOLISM

Magdalena Lejsková, Jan Piťha
Hypertriglyceridemic waist: a simple parameter
of cardiovascular risk and insulin resistance

OBESITOLOGY

Bashar Aldhoon, Běla bendlová, Vojtěch Hainer
THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN WEIGHT REDUCTION

NUTRITION

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Physical activity and obesity in etiopatogenesis of cancer

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová

Physical activity and obesity in etiopatogenesis of colorectal cancer

Jindřich Mourek

THE POSSIBLE INTERPRETATION OF THE BENEFICIAL AND PROTECTIVE EFFECTS OF n-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS

NEWS

Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 18. 5. 2005

INFORMATIONS

List of international meetings
List of meetings in the Czech republic

středa, 26 leden 2011 22:33

DMEV č. 2/2005

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

D. Bartášková, K. Štechová, M. Mrštinová, M. Kvapil

Těhotenství pacientky s autoimunitním polyglandulárním syndromem typu 2

Z. Kudláčková, M. Kottová, M. Hronek

Vliv hladiny glykemie na nezralou mozkovou tkáň během hypoxicko-ischemického a traumatického poškození mozku

ENDOKRINOLOGIE

J. Brunová, M. Buncová, N. Solar

Léčba hypertyreózy radiojodem

L. Stárka, M. Dušková

Androgeny a alopecie

VÝŽIVA

Miroslav Stránský

Alternativní formy výživy

METABOLISMUS

K. Anderlová, M. Haluzík

Tuková tkáň a inzulinová rezistence

M. Kvapil

Současné možnosti kombinované farmakologické léčby hypercholesterolemie

ZPRÁVY

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. oslaví 75. narozeniny

Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 25. 2. 2005

Všeobecná a klinická endokrinológia

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce

Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

D. Bartášková, K. Štechová, M. Mrštinová, M. Kvapil

The pregnancy of patient with autoimmune polyglandular syndrome type 2

Z. Kudláčková, M. Kottová, M. Hronek

The effect a level of glycemia on immature brain tissue during hypoxic- ischemic and traumatic brain damage

ENDOCRINOLOGY

J. Brunová, M. Buncová, N. Solar

Radioiodine treatment of hyperthyroidism

L. Stárka, M. Dušková

Androgens and alopecia

NUTRITION

Miroslav Stránský

Alternative forms of nutrition 79

METABOLISM

K. Anderlová, M. Haluzík

Adipose tissue and insulin resistance

M. Kvapil

Current trends in pharmacological therapy of the hypercholesterolemia

NEWS

MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.: 75 years

Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 25. 2. 2005

General and clinical endocrinology

INFORMATIONS

List of international meetings

List of meetings in the Czech republic

středa, 26 leden 2011 22:15

DMEV č. 1/2005

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Jan Škrha za výbor České diabetologické společnosti Diabetes mellitus 2002 v České republice - epidemiologická studie

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Regenerace nebo diferenciace ostrůvkových buněk v transplantovaném pankreatu člověka

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Alterované draselné kanály beta buněk a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu

ENDOKRINOLOGIE

Richard Sotorník, Michal Anděl
Karcinom příštítného tělíska: vzácná příčina primární hyperparatyreózy

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Blanka Michlová,
Bohuslav Melichar, Jiří Horáček, Věra Ceeová, Jan Čáp
Neobvyklý nález na scintigrafii s 99mTC-MIBI při sledování pacienta s onkocytárním karcinomem štítné žlázy

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti

Luboslav Stárka
Hormony a partnerský vztah u lidí

VÝŽIVA

Miroslav Stránský
Preventivní účinky kyseliny listové

ROZHOVORY

Diabetologie není úzkou specifikací
Obezita - svůdná past civilizace

ZPRÁVY

Jubilea slovenské endokrinologie
Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 2. 12. 2004 – Špindlerův Mlýn
Vzdělávací akce subkatedry diabetologie IPVZ, jaro 2005

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce
Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jan Škrha for the Committee of Czech Diabetes Society Diabetes mellitus 2002 in the Czech republic - epidemiologic study

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Regeneration or Differentiation of Insular Cells in Transplanted Human Pancreas

Daniela Šrámková, Běla Bendlová, CSc.
Altered beta Cell Potassium Channels and their role in type 2 Diabetes Mellitus

ENDOCRINOLOGY

Richard Sotorník, Michal Anděl
Parathyroid Carcinoma: a Rare Cause of Primary Hyperparathyroidism

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Blanka Michlová,
Bohuslav Melichar, Jiří Horáček, Věra Ceeová, Jan Čáp
Unusual finding on 99mTC-MIBI whole body Scintigraphy during follow-up of a patient with Hürthle Cell Carcinoma

Announcement of competition of the Czech Endocrine Society

Luboslav Stárka
Hormones and Human Pair Attachment

NUTRITION

Miroslav Stránský
Preventive Effects of Folic Acid

INTERVIEWS

Diabetology is not narrow Mediacal Speciality
Obesity - The tampting trap of Modern Civilization

NEWS

Aniersaries of Slovak Endocrinology
Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 2. 12. 2004
Educational Campaing of Diabetology subdepartmet IPVZ, Spring 2005

INFORMATIONS

List of international meetings
List of meetings in the Czech republic