Tigis

2022 DMEV
čtvrtek, 15 prosinec 2022 07:56

DMEV 4/2022

DMEV 4 2022 obalka

EDITORIAL ................................................................................ 129

DIABETOLOGIE

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Duální agonista inkretinových receptorů
tirzepatid: nové antidiabetikum je nadějnou
perspektivou v léčbě obezity ................................................. 136

METABOLISMUS

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Paradox adiponektinu ............................................................ 141

ENDOKRINOLOGIE

Jan Schovánek, Marta Karhanová, Ľubica Cibíčková,
Jana Kalitová, Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

Novinky v endokrinní orbitopatii v roce 2022,
dotazník časného záchytu a informační
materiály pro pacienta ........................................................... 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus při ANCA asociované
vaskulitidě .............................................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Fytoandrogeny? ..................................................................... 157

ZPRÁVY

Za profesorem
MUDr. RNDr. Luboslavem Stárkou, DrSc. .............................. 163

REJSTŘÍKY 2022 ................................................................... 165

PŘEDPLATNÉ ........................................................................ 167

 

EDITORIAL ............................................................................. 129

DIABETOLOGY

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Dual agonist of incretin receptors:
a novel antidiabetic drug
is promising obesity therapeutic prospect ................................ 136

METABOLISM

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Adiponectin paradox ................................................................. 141

ENDOCRINOLOGY

Jan Schovánek, Marta Karhanová,
Ľubica Cibíčková, Jana Kalitová,
Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

News in the endocrine orbitopathy in 2022, early symptoms
questionnaire and warning card ................................................ 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus caused
by ANCA associated vasculitis .................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Phytoandrogens? ...................................................................... 157

NEWS

Professor
MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ........................................ 163

INDEX 2022 ............................................................................... 165

SUBSCRIPTION ........................................................................ 167

pátek, 30 září 2022 14:15

DMEV 3/2022

DMEV 3 22 obalka

DMEV 3/2022

OBSAH

Editorial ................................................................................ 81

DIABETOLOGIE

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Doporučení pro fyzickou aktivitu u diabetes mellitus
České diabetologické společnosti ČLS JEP ......................... 87

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolická kostní choroba u nemocných
na domácí parenterální výživě ............................................ 109

ENDOKRINOLOGIE

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynekomastie u dospělých .................................................. 115

Luboslav Stárka
Obesogeny v našem prostředí ............................................. 121

ZPRÁVY

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 124

Ohlédnutí za setkáními s Iwarem Klimešem ........................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 127

POKYNY AUTORŮM ........................................................... 128

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................. 81

DIABETOLOGY

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Standard of care for physical activity in diabetes
(Czech Diabetes Society) ..................................................... 87

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolic bone disease in patients on home
parenteral nutritition ........................................................... 109

ENDOCRINOLOGY

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynecomastia in adult men ............................................... 115

Luboslav Stárka
Obesogens in our environment ......................................... 121

NEWS

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ..................................................................... 124

Meetings with Iwar Klimeš ................................................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam .................................................................... 127

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 128

pondělí, 27 červen 2022 08:27

DMEV 2/2022

DMEV 2 2022 obalka

DMEV 2/2022

OBSAH

Editorial .............................................................................................. 41

DIABETOLOGIE

Zdeněk Šumník, Martin Prázný, Terezie Pelikánová,
Jan Škrha

Doporučený postup péče o diabetes 1. typu
České diabetologické společnosti ČLS JEP ....................................... 47

Jan Kříž, Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman

Diabetes mellitus 2. typu – může znamenat transplantace
pankreatu významný přínos k léčbě? .................................................. 58

ENDOKRINOLOGIE

Jan Paleček, Pavel Záruba, Tomáš Tůma, Eva Traboulsi,
Mikuláš Kosák

Schwannom nadledviny ........................................................................ 65

Luboslav Stárka
Necitlivost na glukokortikosteroidy – Chrousosův syndrom .................. 68

VÝŽIVA

Michal Šenkyřík, Petr Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Cévní přístupy pro domácí parenterální výživu ...................................... 71

ZPRÁVY

Terapeutická zaměnitelnost léčiv,
pohled výrobce, lékaře a lékárníka ......................................................... 77

Péči o adenomy zajistí nové Centrum excelence ................................... 80

 

CONTENTS

 
DIABETOLOGY
 
 
ENDOCRINOLOGY
 
 
 
NUTRITION
 
 
NEWS
 

 

pondělí, 25 duben 2022 10:51

DMEV Supplementum 1/2022

pátek, 01 duben 2022 08:35

DMEV 1/2022

DMEV 1 2022 obalka1

DMEV 1/2022

 

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina,
Karel Rychna, Michaela Urbášková

Studie CAPTURE: Prevalence kardiovaskulárních
onemocnění u dospělých s diabetem 2. typu
v České republice ...................................................................................... 7

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík,
Michal Kršek, Antonín Pařízek, Patrik Šimják

Screening diabetu po porodu u žen
s anamnézou GDM .................................................................................. 13

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Predikce výskytu syndromu diabetické nohy
v Pardubickém kraji do roku 2050 ............................................................ 20

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Hepatopatie indukovaná/asociovaná domácí parenterální výživou
(PNALD, IFALD, PNAC) ........................................................................... 24

ENDOKRINOLOGIE

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Účinky růstového hormonu ve vztahu k duktálnímu
adenokarcinomu pankreatu ....................................................................... 30

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolické steroidy – jejich využití a zneužití ........................................... 35

INFORMACE ............................................................................................. 38

POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................. 1

DIABETOLOGY

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina,
Karel Rychna, Michaela Urbášková

CAPTURE: CVD prevalence in adults with type 2 diabetes
in the Czech Republic ................................................................................... 7

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík, Michal Kršek,
Antonín Pařízek, Patrik Šimják

Postpartum diabetes screening in women with history
of GDM ........................................................................................................ 13

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Prediction of the diabetic foot syndrome
in the Pardubice Region until the year 2050 ............................................... 20

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Hepatopathy induced/associated home parenteral nutrition
(PNALD, IFALD, PNAC) .............................................................................. 24

ENDOCRINOLOGY

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Effects of growth hormone in relation to pancreatic
ductal adenocarcinoma ................................................................................ 30

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolic steroids – use and abuse ............................................................... 35

INFORMATION ............................................................................................. 38

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................... 40