Tigis

č. 4/2006
č. 4/2006

č. 4/2006 (1)

středa, 15 prosinec 2010 16:36

DMEV č.4/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouze působící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus II. část: detemir
.............................................................................................. 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbarická oxygenoterapie a syndrom diabetické nohy
............................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Současné možnosti léčby diabetes mellitus
pomocí inzulinových pump
........................................................................................................ 179
ENDOKRINOLOGIE
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Zneužití hormonů a látek jim podobných v dopingu,
současné trendy v dopingu a v boji proti dopingu
......................................................................... 188
METABOLISMUS
Ivana Žofková
Vliv těhotenství a laktace na kalciový metabolismus
.................................................................... 194
VÝŽIVA
Dana Hrnčířová
Bezdomovectví a jeho zdravotně-nutriční aspekty
........................................................................ 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Chrání nás legislativa před transmastnými kyselinami?
................................................................ 203
ZPRÁVY ........................................................................................................................... 205–207
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 208–210
POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 212

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analogues in the treatment
of diabetes mellitus II. part: detemir
............................................................................................ 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbaric oxygen therapy and diabetic foot
................................................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Contemporary possibilities in the treatment of
diabetes mellitus with the insulin pumps
..................................................................................... 179
ENDOCRINOLOGY
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Abuse of hormones and related substances in doping,
contemporary trends in doping strategies and counterstrategies
................................................... 188
METABOLISM
Ivana Žofková
The infl uence of pregnancy and lactation
on calcium metabolism
.............................................................................................................. 194
NUTRITION
Dana Hrnčířová
Homelessness and its Helath-nutritional aspects
......................................................................... 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Are we defended befor trans-fatty acids
by the law of Czech Republic?
.................................................................................................... 203
NEWS ............................................................................................................................... 205–207
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 208–210
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ..................................................................................... 212