Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
suppl. 3/2004
suppl. 3/2004

suppl. 3/2004 (1)

středa, 19 leden 2011 21:58

DMEV suppl. 03/2004

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

Metabolický syndrom I

H. Rosolová - Co je nového v patofyziologii metabolického syndromu?

H. Vaverková - Adiponektin a jeho vztah k inzulínové rezistenci a dyslipidemickým fenotypům

M. Jozífová - Metabolický syndrom u kuřáků v náhodně vybraném populačním vzorku ČR

R. Poledne - Kouření a inzulínová rezistence

M. Lejsková - Hypertriglyceridemický pas jako jednoduchý klinický ukazatel inzulinové rezistence v populaci žen

V. Teplan - Metabolický syndrom s hyperhomocysteinemií po transplantaci ledviny

J. Polák - Vliv siolvého tréninku na plazmatickou hladinu a genovou expresi Adiponectinu, Leptinu, TNFα, IL-6, IL-1β v podkožní tukové tkáni inzulin-rezistentních mužů

Z. Hess - Deprese a anxieta jako jeden z rizikových faktorů metabolického syndromu

Metabolický syndrom II

M. Tomečková - Ženy a ateroskleróza – několik epidemiologických poznámek

J. Hejnová - Je silově dynamický trénink vhodnou pohybovou aktivitou pro obézní muže? Klinická data.

R. Cífková - Thyreopatie a dyslipidemie u reprezentativního vzorku české populace

J. Čepová - Vliv kouření na koncentraci selenu v krvi u pacientů s poruchou lipidového metabolismu

J. Veselý - Stará antihypertenziva a riziko nově vzniklého diabetu - nutnost komplexního pohledu nejen na pacienty s metabolickým syndromem

Výživa a aterogeneze

M. Tomečková - Obezita a další rizikové faktory aterosklerózy v obecné populaci

D. Kubisová - Srovnání rizikových faktorů aterosklerózy u pražských bezdomovců s reprezentativním vzorkem české populace

J. Mourek - Možný molekulární mechanismus protektivního účinku omega-3 nenasycených mastných kyselin

Z. Zadák - Absorpce cholesterolu a inzulínová rezistence

M. Vecka - Klinický význam necholesterolových sterolů

J. Bruthans - Spotřeba potravin v ČR - recentní změny a sociální rozdíly.

L. Brunerová - Porovnání vlivu redukční vysokotukové diety obohacené monoenovými mastnými kyselinami a diabetické diety na rizikové faktory aterosklerózy u obézních a diabetiků 2. typu

J. Brát - Rostlinné tuky třetího tisíciletí

Novinky v terapii HLP

R. Češka - Hypolipidemická léčba 2004-2005 Novinky v hypolipidemické léčbě.

T. Štulc - Nelipidové účinky hypolipidemik

J. Veselý - Kombinační hypolipidemická léčba

M. Zeman - Změny koncentrací mastných kyselin plazmy, homocysteinu a vybraných cytokinů po podávání n-3 mastných kyselin u diabetiků léčených kombinací statin-fibrát

L. Janíková - Změny složení mastných kyselin plazmatických lipidů a mikroalbuminurie podáváním n-3 mastných kyselin u diabetiků léčených statiny a fibráty

H. Vaverková - Apolipoprotein B versus lipidy jako cíl hypolipidemické léčby

Laboratorní markery v diagnostice aterosklerózy

V. Soška - Co nabízí laboratoř pro primární a sekundární prevenci ICHS ?

M. Kalousová - Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou

V. Bláha - Význam změn spektra mastných kyselin v plasmě, lipoproteinech a erytrocytární membráně u seniorů s ischemickou chorobou srdeční

M. Plášková
Aterogenní index plazmy v reprezentativním vzorku obyvatel ČR

M. Dobiášová
Aterogenní index plazmy (AIP) a esterifikační rychlost cholesterolu v HDL plazmě (FERHDL): Teoretické a praktické implikace.

L. Zlatohlávek - Hladina Lp (a), jeho vztah k lipidovým parametrům,
rizikovým faktorům a klinické manifestaci aterosklerózy

J. Dvořáková - Perspektivy stanovení homocysteinu jako jednoho z laboratorních markerů v diagnostice aterosklerózy

M. Šetina - Předoperační koncentrace hsCRP a výskyt časných komplikací po revaskularizačních operacích myokardu

D. Stejskal - Využití stanovení MLC-1 (myosin light chains-1) v diagnostice latentní myokardiální ischémie

Genetika aterosklerózy a HLP

J. Kovář - Polymorfizmus genu pro cholesterol 7α-hydroxylázu určuje odpověď LDL-cholesterolémie na dietní intervenci

J.A. Hubáček - APOAV varianta Val153→Met ovlivňuje plazmatické hladiny HDL-cholesterolu

H.Francová - Molekulárně - genetická a funkční analýza promotorových mutací v LDL receptorovém genu

P. Kraml - Vztah apoE fenotypu ke kardiovaskulárnímu riziku v české populaci

M. Vrablík - Molekulární genetika kardiovaskulárních onemocnění. Quo vadis?

Detekce subklinické aterosklerózy

P. Nachtigal - Statiny a jejich vliv na expresi vybraných adhezivních molekul ve stěně cévy u APOE KO myšího modelu aterosklerózy

J. Piťha - Vliv rizikových faktorů na různá tepenná řečiště u žen

M. Prázný - Mikrovaskulární reaktivita po léčbě statinem u diabetiků 2. typu
a u nediabetiků s hypercholesterolémií

V. Bláha - Vývoj parametrů intima-media karotických tepen ve vztahu k markerům endoteliální dysfunkce u pacientů s familiární hyperlipidémií, léčených metodou LDL-aferézy

M. Halenka - Význam detekce časné aterosklerózy pomocí ultrazvukového parametru intima-media thickness arteria carotis communis v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií

O. Mayer jr - Vlastnosti velkých cév, hladiny homocysteinu a genetický polymorfismus endoteliální nitric oxid syntézy

J. Siegelová - Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk

Postery

V. Adámková - Změny ve výživě české populace - 10leté sledování

M. Bláha - Adverse events during long lasting LDL-apheresis in familial hyperlipoproteinaemia

S. Bloudíčková - Leu72Met varianta genu pro ghrelin u pacientů v dialyzačním programu

D. Bobková - Vliv exprese cholesterol 7-alfa hydroxyláza na koncentraci cholesterolu u PHHC potkanů

R. Bohuslavová - Kandidátní gen pro rozvoj aterosklerózy - TGF-β1 – a riziko vzniku infarktu myokardu a osteoporózy u žen

H. Grombiříková - Klinicko-biochemická charakteristika familiárního defektu apolipoproteinu B-100 v dětském věku

H. Havlíková - Léčba hyperlipidemie fenofibrátem u mužů snižuje sérové hladiny dehydroepiandrosteronu

Z. Hess - Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob - možnosti jejich detekce

P. Hlúbik - Antioxidanty v prevenci aterosklerózy

F. Holm - Lipidový profil pacientů se STEMI v severních Čechách

A. Hořínek - Polymorfismus genu pro apolipoprotein AV ve vztahu K hladinám triglyceridů

E. Jindřichová - Opakovaný intravenózní tukový toleranční test – nový nástroj pro hodnocení aktivity lipoproteinové lipázy?

D. Karásek - Solubní adhezivní molekuly ICAM-1 a VCAM-1

v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií

H. Kazihnitková - Současné stanovení kortisolu a kortisonu v séru

O. Klein - Toxikologie kontaminantů ovzduší benzenu a kadmia: uvolňování „volných radikálů" a oxidačního stresu v organismu s možností lipoperoxidace."

F. Kučera - Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a polymorfismus apolipoproteinu E v Mongolsku ve srovnání s českou populací

T. Kvasnička - Endokanabinoidy a metabolický syndrom

O. Mayer, jr. - Vztah mezi hladinami thyreostimulačního hormonu a některými vlastnostmi pulsové vlny u zdravých euthyroidních subjektů.

E. Meisnerová - Metabolismus cholesterolu a mastných kyselin u proteinoenergetické malnutrice: vliv realimentace

D. Palyzová - Metabolismus homocysteinu u fyziologických a hypotrofických novorozenců

J. H. Peregrin - Angioplastika ledvinné tepny: neléčená aterosklerotická stenóza renální tepny zhoršuje přežití nemocných

B. Richterová - Vliv nízkoenergetické diety na ukazatele inzulínové rezisstence u obézních žen se syndromem polycystických ovárií

H. Střítecká - Projekt podpory zdraví

H. Svobodová - Polymorfizmus v genu pro apolipoprotein B u české populace obézních dětí a osob s diagnózou ischemické choroby srdeční

P. Syrovátka - PAPP-A potenciální laboratorní ukazatel endoteliální dysfunkce u asymptomatických pacientů

P. Švejda - Vliv terapie statiny na změny kostní denzity

Z. Tonar - Efekt dlouhodobého podávání cholesterolové diety na rozvoj aterosklerotických změn u apolipoprotein E-deficientních myší

T. Vařeka - Úspěšnost trojkombinační hypolipidemické léčby statin – fibrát – n-3 mastné kyseliny u těžké diabetické dyslipidémie

J. Vignerová - Vývoj indexu BMI u rodičů dětí měřených v rámci celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže

I. Vlachová - Vztah subtypů ischemické cévní mozkové příhody a markerů zánětu a oxidativního stresu v jejich akutní fázi

Z. Vlasáková - a-tokoferol a obsah mastných kyselin v LDL u inzulinorezistentních potomků hypertoniků

M. Vrablík - Hyperlipoproteinémie typu V: od příčin k terapii

K. Zeman - Výsledky studií o účasti Chlamydia pneumoniae při onemocnění cév aterosklerotického původu

K. Zídková - Detection of variability in Apo(a) gene control regions

Pokyny pro autory