Tigis

DMEV 1/2017
DMEV 1/2017

DMEV 1/2017 (1)

EDITORIAL .......................................................................................................1

Diabetologie

Miroslav Souček
Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality
u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání ....................... 7

Jan Vachek, Vladimír Tesař
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa ....................................................... 16

Metabolismus

Tomáš Kerekanič, Katarína Skalická, Anna Hlavatá, László Kovács
Klinický prejav a diagnostika glykogenózy typ III................................................... 20

Metabolismus/obezitologie

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střítecká,
Dalibor Pastucha, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová,
Dominika Ranková, Jana Čepová, Marcela Malíková
Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha................. 26

Endokrinologie

Jana Ježková, Josef Marek
Hyperprolaktinemie a prolaktinomy ...................................................................... 31

Alexandr Chvátal, Govindan Dayanithi
Oxytocin jako most mezi základním výzkumem a farmakoterapií ........................... 38

Firemní oznámení

Lispro dvacetileté ...............................................................................................45

Milan Kvapil
Nová data o přínosu intervence inzulinové rezistence pioglitazonem u
pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.......................................................51


Přečetli jsme za vás .......................................................................................... 58
Informace ......................................................................................................... 64

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 1

Diabetology

Miroslav Souček
Effects of ACE inhibitors and AT1-receptor blockers
on the all-cause mortality in patients with hypertension,
diabetes mellitus and without heart failure ............................................................ 7

Jan Vachek, Vladimír Tesař
Pharmacotherapy of diabetes: nephrologist‘s perspective...................................... 16

Metabolism

Tomáš Kerekanič, Katarína Skalická, Anna Hlavatá, László Kovács
Clinical manifestation and diagnostics of glycogen storage disease type III..............20

Metabolism/obesitology

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střítecká,
Dalibor Pastucha, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová, Dominika Ranková,
Jana Čepová, Marcela Malíková
Evaluation of children‘s services the outpatient Child Obesity
Clinic The Motol university hospital, Prague, Czech republic................................... 26

Endocrinology

Jana Ježková, Josef Marek
Hyperprolactinemia and prolactinomas ................................................................. 31

Alexandr Chvátal, Govindan Dayanithi
Oxytocin as a bridge between basic science and pharmacotherapy ........................ 38

Announcements

Lispro  ................................................................................................................45

Milan Kvapil
New data with the benefits of pioglitazone treatment of patients with
high cardiovascular risk and insulin resistance........................................................51


We have read for you........................................................................................... 58
Informations ....................................................................................................... 64