Tigis

DMEV 2/2017
DMEV 2/2017

DMEV 2/2017 (1)

DMEV 2/2017

EDITORIAL............................................................................................. 65
Diabetologie
Milan Flekač, Štěpán Svačina
Výstupy studie EMPA-REG OUTCOME pro klinickou praxi a výzkum.......... 73
Martin Haluzík
Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus 2. typu v roce 2017:
aktuální pohled na výhody i nevýhody tohoto léku........................................81
Metabolismus
Jiří Kříž, Zuzana Hlinková
Změny v metabolismu po poranění míchy. 2. část:
Možnosti ovlivnění energetického výdeje pohybovou aktivitou....................... 88
Endokrinologie
Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková
Terapie hypoaktivních poruch sexuální apetence u žen................................ 94
Tereza Grimmichová, Michal Krutský, Jan Švanda
Subakutní tyreoiditida jako příčina tyreotoxické krize. Kazuistika................. 97
Firemní oznámení
Glargin 100 vs. glargin 300 u pacientů s DM1 – vyhovuje změna všem?........103
Přečetli jsme za vás..............................................................................110
Zprávy.................................................................................................. 113
Informace..............................................................................................114

 

EDITORIAL............................................................................................. 65
Diabetology
Milan Flekač, Štěpán Svačina
Importance of EMPA-REG OUTCOME
Trial to the Clinical Care and Research...................................................... 73
Martin Haluzík
Pioglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus in the year 2017:
Current insight into benefits and disadvantages of this medication................ 81
Metabolism
Jiří Kříž, Zuzana Hlinková
Metabolic changes after spinal cord injury. Part II:
Options for influencing energy expenditure by physical activity..................... 88
Endocrinology
Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková
Treatment of hypoactive sexual desire disorders in women...........................94
Tereza Grimmichová, Michal Krutský, Jan Švanda
Subacute thyroiditis as a cause of thyroid storm. Case report..................... 97
We have read for you.......................................................................... 110
News.................................................................................................... 113
Informations......................................................................................... 114