Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Obálka

Editorial ............................................................................................... 1

Komunikace – cesta k úspěchu ............................................................. 4

ROLNIČKA z Třebíče není žádný stacionář ............................................. 6

Světový den astmatu 2006 v Olomouci ................................................... 7

Astma – včera a dnes ......................................................................... 11

Příběh alergika – Tomášův alergický pochod ......................................... 21

Příběhy ze stanu ................................................................................ 24

Péče o tvarování těla a náš vzhled
rozhodně nejsou určeny jen a pouze zdravým
....................................... 26

Architekt radí alergikům ...................................................................... 30

Kukátko ............................................................................................ 33

EDITORIAL ........................................................................................................................183
OBSAH ............................................................................................................................187
PŮVODNÍ PRÁCE
L. Csémy, J. Brožová, Z. Dvořáková
Trendy v léčbě poruch působených užíváním
návykových látek se zřetelem k adolescentní populaci
................................................... 190
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Pistovčáková, M. Votava
Preklinické modely deprese – II. část (behaviorální)
..........................................................197
P. Krivulka
EEG biofeedback a psychoterapia: možnosti integrácie
.................................................. 203
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
M. Anders, J. Švestka
Hypnotika – souèasné možnosti a nové trendy v léèbì nespavosti
............................... 209
VZDĚLÁVÁNÍ
L. Motlová
Rodinná psychoedukace u schizofrenie
................................................................................221
MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
R. Záleský, B. Pašková, J. Horáček, T. Novák, M. Bareš, J. Praško
Transkraniální magnetická stimulace u Tourettova syndromu
s obsedantně-kompulzivní poruchou a regionální mozkový
metabolizmus. Kazuistika
....................................................................................................... 228
PSYCHOTERAPIE
J. Praško, H. Prašková
Psychoterapie hypochondrické poruchy
.............................................................................. 233
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
K. Nešpor, L. Csémy: Krátká intervence pro problémy způsobené
alkoholem mùže probíhat v rùzných prostøedích
............................................................. 244
ZPRÁVY
C. Höschl: 3rd meeting of the working party on mental health, Luxembourg .............. 248
G. Almássyová: 3. roèník Edukaèného programu
profesionálneho rozvoja mladých psychiatrov ....................................................................... 249
T. Hájek: 7. konference o bipolární poruše, Pittsburgh ..................................................... 250
C. Höschl: 158. výroèní kongres Americké psychiatrické asociace, Atlanta ...................251
J. Pečeňák: Michael J. Meaney – Epigenetické programování
stresové odezvy pomocí variability mateøského chování ................................................ 254
J. Pečeňák: T. Insel – Psychiatrie v genomické éøe ............................................................... 255
J. Sikora: 12. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích .................. 257
C. Höschl: 8. Světový kongres biologické psychiatrie – Vídeň .......................................... 259
I. Jirků: Jaroslav Andìl – Moje století ..................................................................................... 262
J. Patočka: Na začátku byl takrin ............................................................................................. 263
K. Nešpor, L. Csémy: Kolik je v České republice patologických hráčů? ........................... 264
Oznámení o sympoziu: Funkční neuroanatomie v psychiatrii ...................................... 266
Oznámení o vzdìlávacím kurzu: Farmakoterapie duševních poruch ......................... 267
Přečetli jsme za Vás
Lékař jako mnohonásobný vrah – případ H. F. Shipmana ............................................. 269
Kouření během těhotenství – transplacentární mutageneze tabákovým kouøem .....270
Rizikové faktory pro relaps u zdravotnického personálu
závislého na návykových látkách .............................................................................................270
Příprava na další pandemii .......................................................................................................271
Mezinárodní adopce, chování a duševní zdraví...................................................................272
Problémové chování a starost o duševní zdraví mezinárodně adoptovaných dětí .....272
Je možné vyvolat lidskou dùvìru pomocí nosního spreje? ...............................................274
Sex? Jeden gen to řeší .......................................................................................................274
NOVÉ KNIHY ....................................................................................................................275

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................................183
CONTENTS ....................................................................................................................187
ORIGINAL PAPERS
L. Csémy, J. Brožová, Z. Dvoøáková
Trends in treatment of substance use related disorders
with focus on adolescent population
................................................................................... 190
REVIEWS
J. Pistovčáková, M. Votava
Preclinical models of depression
.............................................................................................197
P. Krivulka
EEG Biofeedback and psychotherapy: ways of integration
............................................. 203
NEW PSYCHOTROPICS
M. Anders, J. Švestka
Hypnotics – current trends in the treatment of insomnia
.............................................. 209
CME
L. Motlová
Family psychoeducation in schizophrenia
...........................................................................221
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
R. Záleský, B. Pašková, J. Horáèek, T. Novák, M. Bareš, J. Praško
Transcranial magnetic stimulation in Tourette syndrome
with obsessive-compulsive disorder and regional brain metabolism
(18FDG PET). A case report.
..................................................................................................... 228
PSYCHOTHERAPY
J. Praško, H. Prašková
Psychotherapy of Hypochondriasis
....................................................................................... 233
CORRESPONDENCE
K. Nešpor, L. Csémy: Brief intervention for alcohol
derived problems can be administered in various settings
.............................................. 244
COMMUNICATIONS
C. Höschl: 3rd meeting of the working party on mental health, Luxembourg .............. 248
G. Almássyová: 3rd Year of the Educational program of a professional
development of young psychiatrists ..................................................................................... 249
T. Hájek: 7th Conference on Bipolar Disorders, Pittsburgh ............................................. 250
C. Höschl: 158th Annual Meeting of American Psychiatric Association, Atlanta ..........251
J. Peèeòák: Michael J. Meaney – Epigenetic programming of stress
response through variations in maternal care: the nurture of nature ........................ 254
J. Pečeňák: T. Insel – Psychiatry in the genomic era ........................................................... 255
J. Sikora: 12th Czech national conference of biological psychiatry, Luhaèovice .......... 257
C. Höschl: 8th World Congress of Biological Psychiatry in Vienna .................................. 259
I. Jirků: Jaroslav Andìl – My century ...................................................................................... 262
J. Patočka: In the beginning there was tacrin ....................................................................... 263
K. Nešpor, L. Csémy: How many pathological gamblers are in the Czech Republic? .................264
Announcements ................................................................................................................ 266–267
We have read for you
Doctor as a serial murder – the case of H. F. Shipman ................................................... 269
Smoking while pregnant ...........................................................................................................270
Risk factors for relapse in health care professionals with substance use disorders ..........270
Preparing for the next pandemia ............................................................................................271
International adoption, behavior, and mental health .......................................................272
Behavior problems and mental health referrals of international adoptees.
A meta-analysis. ...........................................................................................................................272
Could you induce trust in a person with nasal spray? .....................................................274
A single gene answers question of sex ...................................................................................274
NEW BOOKS .................................................................................................................275

Obálka

Editorial ................................................................................................  1

Chladné období začíná – zátěž pro zdravé
jedince i pro alergiky
..............................................................................  5

Naše kůže v zimě ................................................................................... 7

Chtějte mít své astma pod úplnou kontrolou! ............................................ 11

Záchvat dušnosti nemusí být astma ........................................................ 15

RESPIRO MONITOR aneb „Měřím si svůj dech,
kontroluji si své astma"
......................................................................... 17

Máte doma také alergeny?
Pokojové květiny a alergik?
.................................................................... 21

Architekt radí alergikům – vytápění bytů .................................................. 24

Technické novinky na pochodu ............................................................... 26

Nesnášenlivost acylpyrinu a léků protizánětlivých .................................... 28

Příběh paní XY ...
aneb v zákulisí je morče
....................................................................... 30

Návštěva ve Slavkovském lese
Lázně Kynžvart
.................................................................................... 33

Okénko právníka – O mlčenlivosti ..............................................-........... 36

 

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 277
OBSAH ............................................................................................................................................. 279
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Kopeček, M. Bareš, D. Seifertová
Efektivita EKT v léčbě farmakorezistentní depresivní poruchy z pohledu pacientů
.... 282
E. Goppoldová, E. Dragomirecká, L. Motlová, T. Hájek
Hodnocení subjektivní kvality života psychiatrických pacientů v závislosti na pohlaví
.. 287
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Urban, J. Kremláček, J. Libiger
„Mismatch negativity" u pacientů se schizofrenií
........................................................... 291
G. Almássyová
Evolúcia a schizofrénia
........................................................................................................... 298
KAZUISTIKY
S. Racková, L. Janů
Centrální pontinní myelinolýza, hyponatrémie a psychofarmakologická medikace
.... 303
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka
Agomelatin – nové melatonergní a serotoninergní antidepresivum
........................... 307
VZDĚLÁVÁNÍ
A. Šulcová
Endokanabinoidní systém mozku a psychózy
................................................................. 311
MOZEK – FUNKČNÍ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček
Odpověď na rTMS v závislosti na mozkovém metabolizmu
u pacientky s depresivní poruchou
...................................................................................... 317
PSYCHOTERAPIE
H. Prašková, J. Praško
Kognitivně behaviorální terapie specifických fobií
......................................................... 321
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
K. Nešpor, L. Csémy
Zneužívání buprenorfinu se stává v České republice problémem
............................... 333
I. Drtílková, O. Šerý, P. Theiner, B. Balaštíková, A. Uhrová
Polymorfizmy kandidátních genù u hyperkinetické poruchy
.................................................... 335
ZPRÁVY
J. Patočka: Rasagilin – nové antiparkinsonikum ..................................................................... 337
Tichá věda ......................................................................................................................... 342
Kalendář kongresů ........................................................................................................... 343
Zpráva o 5. konferenci Centra neuropsychiatrických studií (CNS) ............................ 345
Odešel Mogens Schou...................................................................................................... 347
Přečetli jsme za Vás
Terorizmus poškozuje duši národa ..................................................................................... 349
Lékaři jsou zváni k novým akcím, aby podávali investorům informace ................... 349
Prevence suicidálních pokusù kognitivní terapií; randomizovaná kontrolovaná studie ................. 350
Kdo má dìdovi zaplatit viagru? ........................................................................................... 351
Nová vysvìtlení pro šíøení malárie ...................................................................................... 351
Narůstající břímě bipolární poruchy ................................................................................. 352
Zákaz genetické diskriminace ............................................................................................... 353
Je diabetes výsledkem doby ledové? .................................................................................... 354
Nový kolonializmus? – provádění klinických studií v Indii ......................................... 355
Podávání Prozacu novorozeným myším vyvolává úzkost ............................................. 356
Více znamená bezpečněji – monitorování rizik u schválených léčiv .......................... 356
Účinnost antidepresiv u dospělé populace ....................................................................... 357
Vědci srovnávají nové přístupy v klonování ..................................................................... 358
Eisenhowerova srdeční příhoda za miliardu dolarů – po 50 letech ............................ 359
Kulturní kompetence a kultura lékařství ......................................................................... 360
NOVÉ KNIHY ........................................................................................................................................ 361

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................................ 277
CONTENTS ............................................................................................................................................ 279
ORIGINAL PAPERS
M. Kopeček, M. Bareš, D. Seifertová
Efficacy of ECT in the treatment of pharmacoresistant
depressive disorder from patients point of view
.............................................................. 282
E. Goppoldová, E. Dragomirecká, L. Motlová, T. Hájek
Subjective quality of life in hospitalised psychiatric patients:
differences between men and women
................................................................................. 287
REVIEWS
A. Urban, J. Kremláček, J. Libiger
Mismatch negativity in patients with schizophrenia
..................................................... 291
G. Almássyová
Evolution and schizophrenia
................................................................................................ 298
CASE REPORT
S. Racková, L. Janù
Central pontine myelinolysis, hyponatremia and psychotropic medication
........... 303
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka
Agomelatine – new melatonergic and serotonergic antidepressant
............................ 307
CME
A. Šulcová
Endocannabinoid brain system and psychoses
................................................................ 311
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček
rTMS response linked to the brain metabolism in patient
with depressive disorder
........................................................................................................ 317
PSYCHOTHERAPY
H. Prašková, J. Praško
Cognitive-behavioural therapy of specific phobias
......................................................... 321
CORRESPONDENCE
K. Nešpor, L. Csémy
Buprenorphine abuse has become a problem in the Czech republic
......................... 323
I. Drtílková, O. Šerý, P. Theiner, B. Balaštíková, A. Uhrová
Polymorphism of the candidate genes in hyperkinetic disorder
................................. 335
COMMUNICATIONS
J. Patoèka: Rasagiline – a new antiparkinson drug ........................................................... 337
Silent science ............................................................................................................................. 342
Calendar of congresses ........................................................................................................... 343
5th Meeting of CNS: a report ................................................................................................. 345
Mogens Schou obituary ......................................................................................................... 347
We have read for you
Terorism assails nation's psyche ......................................................................................... 349
New enterprises put doctors on call for investment information ............................... 349
Suicide attempts prevention using cognitive therapy .................................................... 350
Who should pay for daddy's viagra? ................................................................................... 351
New explanations for malaria's reach ................................................................................. 351
The increasing medical burden in bipolar disorder ........................................................ 352
Banning genetic discrimination ........................................................................................... 353
Is diabetes a result of ice age? ............................................................................................... 354
A new colonialism? – Conducting clinical trials in India .............................................. 355
Treatment of newborn mice raises anxiety ........................................................................ 356
Safety in numbers – monitoring risk in approved drugs ............................................... 356
Efficacy of antidepressants in adults .................................................................................. 357
Scientists confront cloning challenges .............................................................................. 358
Eisenhower's heart attack for billion dollars – after 50 years ....................................... 359
Cultural competence and the culture of medicine .......................................................... 360
NEW BOOKS ......................................................................................................................................... 361

Obálka

Editorial .................................................................................................. 1

Proč přibývá alergií?
Ondřej Rybníček
...................................................................................... 5

Mám astma
Eva Feketeová
........................................................................................ 10

Proč je dobré vyšetřovat spirometrii
u pacientů s alergickou rýmou
Jana Chrudimská
.................................................................................... 13

Imunostimulace bakteriálními lyzáty
Ester Seberová
....................................................................................... 15

Posílíme své zdraví v soláriu? NE
Ariana Lajčíková
..................................................................................... 18

Luštěniny
Martin Fuchs
......................................................................................... 23

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
Vladimír Vondra
..................................................................................... 28

Obálka

Editorial .............................................................................................. 1

Léto budiž pochváleno i pro alergiky
Libuše Smolíková, Miroslav Kovařík
....................................................... 5

Procházka lázněmi
Co lázně a léčebny nabízejí ke klimatu?
Václav Špičák
.................................................................................... 11

Pitný režim
František Kožíšek
.............................................................................. 17

Luštěniny
Martin Fuchs
..................................................................................... 19

Žlutá země
Helena Kazmarová, Hana Veselská
..................................................... 24

Kazila vám léto rýma?
Byla to alergická rýma?
Marie Špičáková
................................................................................ 27

Obálka

Editorial .................................................................................................... 1

Světový den astmatu 2008
Václav Špičák ........................................................................................... 4

Anafylaxe
vážná hrozba alergie
Vít Petrů .................................................................................................. 10

Průduškové astma a alergická rýma
Co mají společného?
Jana Chrudimská ...................................................................................... 16

Stále více času strávíme uvnitř budov
Známe prostředí, v němž žijeme?
Eva Feketeová .......................................................................................... 19

Přírodní jeskyně v Ostrově u Macochy
Ivona Žáková ............................................................................................. 22

Hruškovec přelahodný
Znáte jej?
Martin Fuchs ............................................................................................ 26

Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje
Stanislav Kos ........................................................................................... 30

Editorial ........................................................................................................ 111

Přehledné práce

Jana Marešová
Bolest u novorozenců
..................................................................................... 121
Jaroslav Opavský
Bolesti po cévních mozkových příhodách
......................................................... 133
Otto Lang
Paliativní léčba bolesti u kostních metastáz
pomocí radionuklidů (otevřených zářičů)
.......................................................... 138

Přehledné práce a kazuistika

Jaroslava Raudenská
Kognitivnì behaviorální terapie specifické fobie
u pacienta s chronickou bolestí – Kazuistika
................................................... 142

Původní práce

Martin Bláha, Radim Kukla, Jiří Kozák, Michal Tichý
Léčba pooperační bolesti parecoxibem po operacích
bederní páteře – prospektivní randomizovaná dvojitě slepá studie
....................... 156

Zprávy
Kongres o neuropatické bolesti – Berlín 7.–10. 6. 2007 .................................... 160
3rd International Forum on Pain Medicine
Montreal 28. 6.–1. 7. 2007, Canada ............................................................... 163
IHC kongres 2007 – Stockholm ..................................................................... 175
Bolest na kongresu IBRO ............................................................................. 176
10. Týden léčby bolesti v rakouském Mayrhofenu ........................................... 179

Dopisy redakci ............................................................................................. 181

Informace .................................................................................................... 184

 

 

 

Editorial ...................................................................................................... 111

Reviews

Jana Marešová
Pain in Newborns
........................................................................................ 121
Jaroslav Opavský
Post-Stroke pain syndromes
........................................................................ 133
Otto Lang
Palliative treatment of bone pain from bone
metastases using radionuclides (unsealed sources)
...................................... 138

Reviews and Case study

Jaroslava Raudenská
Cognitive-behavioral therapy of specific phobia
in chronic pain patient – a case study
.......................................................... 142

Original Papers

Martin Bláha, Radim Kukla, Jiří Kozák, Michal Tichý
Parecoxib in the treatment of postoperative pain after
lumbar discectomy – a prospective randomized double blind trial
................... 156

News

Congress on Neuropathic Pain – Berlin, June 7–10, 2007 .............................. 160
3rd International Forum on Pain Medicine
Montreal 28. 6.–1. 7. 2007, Canada ............................................................ 163
IHC congress 2007 – Stockholm ................................................................ 175
Pain at IBRO Congress ............................................................................. 176
10th Week on Pain Treatment, Mayrhofen, Austria ...................................... 179

Letters to the Editor .................................................................................. 181

Informations ............................................................................................. 184

Editorial .............................................................................................. 69

Přehledné články

Ivana Štětkářová, Ivan Vrba
Intratekální podávání baklofenu v léčbě těžké spasticity
.......................... 76

Přehledný článek a původní kazuistiky

Rudolf Černý, Jiří Kozák
Použití venlafaxinu v léčbě neuropatické bolesti
..................................... 83

Původní práce

Radomir Čumlivski, Gerhard Redl, Walter Strobl, Werner Girsch,
Alexander Krebs, Peter Machowetz
Farmakologická neuromodulace spasticity intratekálně
podávaným baklofenem u dětí
.............................................................. 88
Renata Zavadilová, Petr Knotek
Dotazník sociálního copingu chronické bolesti
......................................100

Z literatury

Viscerální bolest ................................................................................ 106
Time to Modify the WHO Analgesic Ladder .......................................... 108
Evidence-based psychotherapy practice in college
mental health .................................................................................... 110

Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu ..................................... 111
Buprenorphine the unique opioid analgesis. Pharmacology
and clinical application ...................................................................... 112

Zprávy

2nd World Congress on Regional Anaesthesia
and Pain Therapy ............................................................................. 119

Sjezd EHF (European Headache Federation) ve Valencii ..................... 122
1. celostátní lékařský kongres „Bolest je všudypřítomná" .................... 123
Zápis ze schůze výboru SSLB, konané 7.–8. 4. 2006 .......................... 130
VIII. Česko-slovenské dialogy o bolesti ................................................131

Informace ........................................................................................ 136

 

 

 

Editorial ........................................................................................... 69

Reviews

Ivana Štětkářová, Ivan Vrba
Intrathecal baclofen therapy in severe spasticity
.................................. 76

Reviews and original case reports

Rudolf Černý, Jiří Kozák
Venlafaxin in the treatment of neuropathic pain
.................................... 83

Original papers

Radomir Čumlivski, Gerhard Redl, Walter Strobl,Werner Girsch,
Alexander Krebs, Peter Machowetz
Pharmacological neuromodulation of the spasticity by using
of intrathecal applied baclofen in the children
...................................... 88
Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Social coping with chronic pain inventory
.......................................... 100

From the Literature

Visceral Pain ................................................................................. 106
Time to Modify the WHO Analgesic Ladder ...................................... 108
Evidence-based psychotherapy practice in college
mental health .................................................................................110

Imaging methods of vertebral columns and vertebral channel .............. 111
Buprenorphine, the unique opioid analgesis. Pharmacology
and clinical application ................................................................... 112

News

2nd World Congress on Regional Anaesthesia
and Pain Therapy ........................................................................... 119

The meating of EHF (European Headache Federation)
in Valencia .................................................................................... 122

First National Medical Congress
"Pain is omnipresent" in Liberec ...................................................... 123

Summary from the meating of Czech Pain Society ............................ 130
VIII. Czech-Slovac Dialogues on Pain ............................................... 131

Informations ................................................................................... 136