Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
EDITORIAL .................................................................................................................... 2
OBSAH ............................................................................................................................. 7
ALTERNATIVNÍ CHIRURGICKÉ ØEŠENÍ
HRÁZKOVÉ KÝLY: KOLOPEXE,
VASOPEXE, CYSTOPEXE A TRANSPOZICE
M. SEMITENDINOSUS
J. Hnízdo ............................................................................................................................ 8
GRANULOMATÓZNÍ
MENINGOENCEFALOMYELITIDA U PSÙ
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ................................................................................. 17
SEPTICKÉ STAVY
LÉÈBA – 1. CHIRURGICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ................................................................................. 25
VETERINÁRNÍ ASANACE Z POHLEDU
PRAXE PRIVÁTNÍHO
VETERINÁRNÍHO LÉKAØE
P. Tomanová .................................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ .................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péèe o zdraví konì (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY .................................................................................................... 40
REJSTØÍK 2005 ........................................................................................................... 54
POKYNY AUTORÙM ............................................................................................... 56
EDITORIAL .............................................................................................................. 2
OBSAH ................................................................................................................... 7
J. Hnízdo ................................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ............................................................................ 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ......................................................................... 25
P. Tomanová .......................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péče o zdraví koně (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................................. 40
CONTENTS
EDITORIAL ........................................................................................................... 2
CONTENTS .......................................................................................................... 7
J. Hnízdo .............................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ......................................................................... 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...................................................................... 25
P. Tomanová ....................................................................................................... 32
FROM THE LITERATURE .................................................................................... 35
BOOK REVIEW
H. Ende and E. Isenbugel: Horse Health Care (Z. Krupil) ......................................... 38
BOOK PREVIEW ................................................................................................ 40

EDITORIAL ..................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,

stabilizuje se nebo klesá?

Vladimír Vondra, Marek Malý ........................................................................... 11

Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.

Inhalační kortikosteroidy, astma a růst

Jiří Novák ....................................................................................................... 20

Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,

kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii

Zdenek Pelikan .............................................................................................. 32

Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy

Martina Šterclová ........................................................................................... 39

DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY

Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace

Monika Hybenová, Ivan Šterzl.......................................................................... 45

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Nedocromil sodný v léčbě chronického postinfekčního kašle

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................... 51

Vliv dialýzovaného extraktu vepřových leukocytů –

IMUNORU na klinický stav a základní laboratorní parametry

imunity pacientů s recidivujícími či chronickými infekcemi

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová ................................................ 61

Postavení farmak v Globální strategii péče o astma 2006

Václav Špičák ............................................................................................... 69

KONGRESY, KONFERENCE

5. setkání evropských slizničních imunologů

(European Mucosal Immunology Group) – Praha, 5.−7. 10. 2006 ....................... 74

Epochální možnost prevence karcinomu děložního čípku .................................. 76

INFORMACE ................................................................................................ 80

REJSTŘÍK .................................................................................................... 90

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ................................................................................................... 1

REVIEWS

High prevalence of children bronchial asthma is increasing,

stabilizing or decreasing?

Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11

Safety of inhaled corticosteroids – Part II.

Inhaled corticosteroids, asthma and growth

Jiří Novák ..................................................................................................... 20

Provocation tests (PT) I. Definition, reason, principles,

indications, contra-indications, conditions, requirements,

contribution to the diagnostic procedures and therapeutic management

Zdenek Pelikan ............................................................................................ 32

Chemokines and their receptors in the pathogenesis

of idiopathic pulmonary fibrosis

Martina Šterclová ......................................................................................... 39

DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS

Lymphocyte transformation test, its use and modification

Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................ 45

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Nedocromil sodium in treatment of chronic postinfectious cough

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................. 51

Effects of the dialyzed pig leukocyte extract – IMUNOR

on the clinical condition and basic laboratory parameters

of immunity in patients with recurring or chronic infections

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová .............................................. 61

Role of the drugs in the Global Strategy for Asthma Management 2006

Václav Špičák ............................................................................................. 69

CONGRESSES AND CONFERENCES

5th Meeting of the European Mucosal Imunology Group .................................. 74

Silgard Symposium – new vaccine ................................................................ 76

INFORMATIONS ......................................................................................... 80

INDEX ........................................................................................................ 90

 

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45

 

 

EDITORIAL ............................................................................................................... 277
Jaroslav Svoboda
Editorial II. ......................................................................................................... 282
PŮVODNÍ PRÁCE
Úloha a miesto klímy v komplexnej liečbe respiračných ochorení
Vladimír Pohanka, P. Fleischer, Martina Miškovská, Dagmar Trubačová,
Tatiana Michnová, Marek Pohanka, R. Ronchetti .......................................... 287
Efekt komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním
onemocněním vyjádřený farmakoekonomicky
Josef Nebesař, Nina Hornofová, Hana Hrušková, Pavel Růžička .................. 293
Úloha podocytů v patogeneze glomerulopatií
a jejich stanovení pomocí detekce povrchového
sialoglykoproteinu podocalyxinu průtokovou cytometrií
Peter Habara, Helena Marečková, Karin Malíčková,
Markéta Kazderová, Vladimír Tesař ................................................................ 298
Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev
u pacientů s projevy orálního alergického syndromu
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková, Stanislava Honzová,
Martina Heroldová, Petr Kučera, Milan Houška, Jan Strohalm ................... 307
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Postižení ledvin u imunopatologických stavů
Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá ........................................ 312
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů část V.
Farmakokinetika, farmakodynamika a vývoj inhalačních kortikosteroidů
Jiří Novák ......................................................................................................... 321
EDITORIAL ........................................................................................................ 277
Editorial II. ......................................................................................................... 282
PŮVODNÍ PRÁCE
Tatiana Michnová, Marek Pohanka, R. Ronchetti .................................................. 287
Markéta Kazderová, Vladimír Tesař .................................................................... 298
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá .................................................. 312
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Jiří Novák ......................................................................................................... 321
Jitka Marková ................................................................................................... 332
Imunomodulační účinky antibiotik a chemoterapeutik
Jitka Marková ................................................................................................... 336
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Ivo Lochman ..................................................................................................... 342
KAZUISTIKY
P. Zeman, V. Compel´ ....................................................................................... 347
Jaromír Bystroň ................................................................................................ 351
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Petr Čáp .......................................................................................................... 355
DISKUSNÍ FÓRUM
Jiří Novák ........................................................................................................ 357
INFORMACE ................................................................................................... 359
CONTENTS
EDITORIAL ..................................................................................................... 277
Editorial II. ...................................................................................................... 282
ORIGINAL PAPERS
Tatiana Michnová, Marek Pohanka, R. Ronchetti ................................................. 287
Markéta Kazderová, Vladimír Tesař ................................................................... 298
REVIEWS
Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá ............................................... 312
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Jiří Novák ..................................................................................................... 321
Jitka Marková .............................................................................................. 332
Immunomodulatory Effects of Antibiotic Agents
Jitka Marková .............................................................................................. 336
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Ivo Lochman ................................................................................................ 342
CASE REPORTS
P. Zeman, V. Compel´ ................................................................................ 347
Jaromír Bystroň ......................................................................................... 351
WE HAVE READ FOR YOU
Petr Čáp ................................................................................................... 355
DISCUSSION FORUM
Jiří Novák .................................................................................................. 357
INFORMATIONS ....................................................................................... 359

 

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ

Václav Špičák ................................................................................................... 186
Jarmila Turzíková ............................................................................................... 198
Vít Petrů ........................................................................................................... 201
Irena Krčmová ................................................................................................... 203
Petr Kučera ...................................................................................................... 205
Martin Fuchs .................................................................................................... 207
Ondřej Rybníček ............................................................................................... 208
Jaroslava Šimoníčková ...................................................................................... 210
EDITORIAL ...................................................................................................... 218
PŮVODNÍ PRÁCE
Vladimír Vondra, Jana Rydlová, Marek Malý ....................................................... 221
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík ...................................................................... 229
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Dagmar Hlávková, Vladimíra Vroblová ................................................................. 241
Závislost na tabáku je třeba léčit stejně jako jiné nemoci
Eva Králíková ................................................................................................... 245
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Jiří Novák ........................................................................................................ 251
KAZUISTIKY
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková .................................................................... 259
Jaromír Bystroň, Jarmila Peprníková, Josef Tillich ............................................... 261
DISKUSNÍ FÓRUM ......................................................................................... 265
KONFERENCE, KONGRESY .......................................................................... 267
INFORMACE .................................................................................................. 269
CONTENTS
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
Václav Špičák ................................................................................................ 186
Jarmila Turzíková ............................................................................................ 198
Vít Petrů ........................................................................................................ 201
Irena Krčmová ................................................................................................ 203
Petr Kučera ................................................................................................... 205
Martin Fuchs ................................................................................................. 207
Ondřej Rybníček ............................................................................................ 208
Jaroslava Šimoníčková ................................................................................... 210
EDITORIAL ................................................................................................... 218
ORIGINAL PAPERS
Vladimír Vondra, Jana Rydlová, Marek Malý ..................................................... 221
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík ................................................................... 229
REVIEWS
Dagmar Hlávková, Vladimíra Vroblová ............................................................. 241
Tobacco dependence should be treated as any other disease
Eva Králíková ............................................................................................... 245
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Jiří Novák .................................................................................................... 251
CASE REPORTS
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková ................................................................ 259
Jaromír Bystroň, Jarmila Peprníková, Josef Tillich .......................................... 261
DISCUSSION FORUM ................................................................................ 265
CONFERENCES AND CONGRESSES ........................................................ 267
INFORMATIONS ........................................................................................ 269

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
Pediatrická cesta k léčbě a prevenci alergie a astmatu
Václav Špičák ................................................................................................... 186
Úloha antileukotrienů v léčbě astmatu a alergické rýmy
Jarmila Turzíková ............................................................................................ 198
Anafylaxe a problémy kolem ní
Vít Petrů ........................................................................................................... 201
Anafylaxe – etiopatogeneze
Irena Krčmová ................................................................................................. 203
Anafylaxe na hmyzí jedy v dětském věku
Petr Kučera ...................................................................................................... 205
Anafylaxe z potravin
Martin Fuchs ................................................................................................... 207
Alergenová imunoterapie a anafylaxe
Ondřej Rybníček .............................................................................................. 208
Péče o alergiky z pohledu sestry
Jaroslava Šimoníčková ....................................................................................... 210
EDITORIAL ............................................................................................................... 218
PŮVODNÍ PRÁCE
Test kontroly astmatu u dětí a dorostu
Vladimír Vondra, Jana Rydlová, Marek Malý ................................................. 221
Bezpečnost léčby alergické rýmy v těhotenství
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík ................................................................... 229

 

 

EDITORIAL ................................................................................................................. 97
SYMPOSIUM ALERGIE 2007
Čestné členství ČSAKI ...................................................................................... 100
Cena Vladimíra Zavázala ................................................................................. 100
Ceny ČSAKI a časopisu Alergie ...................................................................... 101
SYMPOSIUM ALERGIE 2007 – souhrny
Chronická urtikarie (T. Zuberbier) .................................................................. 110
Nazálna kongescia a jej dopad na pacienta (M. Tedla) ................................. 116
GINA/ARIA – dvojí pohled na alergickou rýmu (E. Seberová) .................. 121
PŮVODNÍ PRÁCE
Diagnostický přínos serologického vyšetření
„a-pANCA“ ve třídě IgG a IgA u pacientů s ulcerózní kolitidou
Alena Sekerková, Eva Fáberová ........................................................................ 124
Efekt komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním
onemocněním vyjádřený farmakoekonomicky (dílčí výsledky)
Josef Nebesař, Nina Hornofová, Hana Hrušková, Pavel Růžička .................. 131
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu
I. Neplodnost (Sterilita)
Karel Nouza, Jan Madar, Martin Nouza ........................................................ 135
EDITORIAL ...................................................................................................... 97
SYMPOSIUM ALERGIE 2007
Čestné členství ČSAKI ..................................................................................... 100
Cena Vladimíra Zavázala .................................................................................. 100
Ceny ČSAKI a časopisu Alergie ....................................................................... 101
SYMPOSIUM ALERGIE 2007 – souhrny
Chronická urtikarie (T. Zuberbier) ....................................................................... 110
Nazálna kongescia a jej dopad na pacienta (M. Tedla) ........................................ 116
PŮVODNÍ PRÁCE
Alena Sekerková, Eva Fáberová ........................................................................ 124
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Karel Nouza, Jan Madar, Martin Nouza ............................................................ 135
Alena Tomšíková ............................................................................................. 142
Martin Fuchs ................................................................................................... 149
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Jarmila Peprníková, Josef Tillich, Jaromír Bystroň ................................................ 161
Jiří Novák ......................................................................................................... 167
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÁ TECHNIKA
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek ..................................................................... 177
INFORMACE ................................................................................................... 182
CONTENTS
EDITORIAL ...................................................................................................... 97
SYMPOSIUM ALLERGY 2007
ČSAKI Honorary Membership ........................................................................... 100
Vladimír Zavázal Award .................................................................................... 100
Prizes of the ČSAKI and of the Journal Allergy ................................................... 101
SYMPOSIUM ALLERGY 2007 – summaries
Chronic Urticaria (T. Zuberbier) .......................................................................... 110
Burden of the nasal congestion (M. Tedla) .......................................................... 116
poin of view (E. Seberová) ................................................................................. 121
ORIGINAL PAPERS
Alena Sekerková, Eva Fáberová ........................................................................ 124
REVIEWS
Karel Nouza, Jan Madar, Martin Nouza ............................................................. 135
Alena Tomšíková ............................................................................................. 142
Martin Fuchs ................................................................................................... 149
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Jarmila Peprníková, Josef Tillich, Jaromír Bystroň ................................................ 161
Jiří Novák ......................................................................................................... 167
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek ..................................................................... 177
INFORMATIONS .............................................................................................. 182

 

Editorial ............................................................................ 1

Program Česko-Slovenských

dialogů o Bolesti ............................................................... 6

Abstrakta ........................................................................ 16

 

CONTENTS

 

Editorial ........................................................................... 1

The Czech-Slovak

dialogues on pain program .............................................. 6

Abstracts ......................................................................... 16

 

Editorial ............................................................................ 1
Program Èesko-Slovenských
dialogù o Bolesti ............................................................... 6
Abstrakta ........................................................................ 16
Pøedplatné ....................................................................... 47
Pokyny autorùm ............................................................. 4Editorial ............................................................................ 1Program Èesko-Slovenskýchdialogù o Bolesti ............................................................... 6Abstrakta ........................................................................ 16Pøedplatné ....................................................................... 47Pokyny autorùm ............................................................. 48

 

Editorial ....................................................................................................... 209
Pøehledné èlánky
Jiøí Mareš
Aktuální témata ve výzkumu a léèbì dìtské bolesti ................................ 219
Ondøej Sláma
Bolest v terminální fázi onkologického onemocnìní ............................... 231
Pùvodní práce
Klára Sušánková, Viktorie Vlachová
Molekulární mechanizmy modulace
vaniloidního receptoru TRPV1 ................................................................. 236
Jan Valenta
Facetový syndrom ....................................................................................... 241
Miroslav Pastucha
Lieèba bolesti opioidmi na Slovensku
– štatistika preskripcie za obdobie január až august 2005 ....................... 247

Editorial ............................................................................................ 209

Přehledné články

Jiří Mareš

Aktuální témata ve výzkumu a léčbě dětské bolesti ................................ 219

Ondřej Sláma

Bolest v terminální fázi onkologického onemocnění ............................... 231

Původní práce

Klára Sušánková, Viktorie Vlachová

Molekulární mechanizmy modulace

vaniloidního receptoru TRPV1 ............................................................. 236

Jan Valenta

Facetový syndrom ............................................................................. 241

Miroslav Pastucha

Liečba bolesti opioidmi na Slovensku

– štatistika preskripcie za obdobie január až august 2005 .................... 247

Zprávy

V. kongres EFIC v Istanbulu v Turecku

ve dnech 13.–16. září 2006 ................................................................ 251

Zasedání zástupců EFIC 12. září 2006 – Istanbul ................................ 266

VIII. Česko-Slovenské dialogy o bolesti

v Českých Budějovicích .................................................................... 267

Zápis z výborové schůze ze dne 18. 10. 2006

v Českých Budějovicích .................................................................... 269

„Paliativní medicína 2006“, Brno ..........................................................270

Informace ........................................................................................ 272

 

Content

 

Editorial ........................................................................................... 209

Reviews

Jiří Mareš

Current topics in research and treatment of child pain .......................... 219

Ondřej Sláma

Pain in the terminal phase of cancer .................................................... 231

Original papers

Klára Sušánková, Viktorie Vlachová

Molecular mechanisms of the modulation

of vanilloid receptor TRPV1 ................................................................ 236

Jan Valenta

Facet syndrom ................................................................................. 241

Miroslav Pastucha

Treatment of pain with opioids in Slovakia

– the prescription statistics in the period

from January 2005 to August 2005 ..................................................... 247

News

Vth Congress of EFIC, Istanbul, Turkey

13.–16. September 2006 ................................................................... 251

The EFIC representative’s meeting

12. September 2006, Istanbul, Turkey ................................................ 266

VIII. Czech-slovak Dialogues of Pain in České Budějovice

19.–21. October 2006 ....................................................................... 267

The minutes from the meeting of the board

of Czech Pain Society in České Budějovice ........................................ 269

„Paliative medicine 2006“, Brno ...........................................................270

Informations ..................................................................................... 272

Editorial ................................................................................................. 141

Přehledné články

Josef Mališ

Nádorová bolest u děti a mladistvých.......................................................... 149

Hana Kubešová

 Léčba opioidy ve stáří a možnosti

minimalizace rizik léčby........................................................................... 153

Jana Kašpárková. Václav Fessl

Chováme se k nemocným s bolesti správně

aneb Léčíme správné bolest?................................................................... 159

Přehledná a původní práce

Ivan Vrba. Jiří Kozák, Petr Neužil,

Miloš Táborský, Dušan Urgošík

Neurostimulace v léčbě ischemických bolesti............................................. 164

Původní práce

Jitka Fricová. Martin Střiteský

Implantabilni intravenózní porty.................................................................. 176

František Neradilek. Jiří Kozák. Martina Novotná

"Kryptogenně" vzniklý komplexni regionálni

bolestivý syndrom horní končetiny

u dospívajici divky - kazuistika.................................................................. 184

Dopis redakci

Milan Brychta

Sníženi neurotoxických projevů chemoterapie gabapentinem....................... 194

Z literatury

K. J. S. Anand: Fetal pain? Fajn - Clinical Updates -

IASP 2006. XIV. News (R. Rokyta)............................................................ 195

Zprávy

9. Týden léčby bolesti v rakouském Mayrhofenu......................................... 197

2nd International Forum On Pain Medicine

Guadalajara. Mexico. May 25-28.2006....................................................... 199

XIV. Slovenské dialógy o bolesti................................................................ 201

Informace ..............................................................................................  203

 

Contents

 

Editorial ................................................................................................. 141

Reviews

Josef Mališ

Cancer Pain in Children and Adolescents................................................... 149

Hana Kubešová

Opioid treatment in elderly. treatment risk reduction.................................... 153

Jana Kašpárková. Václav Fessl

Is our behavior to the pacients with the pain correct

or is our treatment of the pain correct......................................................... 159

Reviews and original papers

Ivan Vrba, Jiří Kozák, Petr Neužil,

Miloš Táborský. Dušan Urgošík,

Neurostimulation methods in the treatment

of ischaemic pain..................................................................................... 164

Original papers

Jitka Fricová, Martin Střiteský

The implantable intravenous ports .............................................................. 176

František Neradilek. Jiří Kozák, Martina Novotná

Cornplex regional pain syndrome of upper extremity

of "cryptogenic" origin in adolescent girl - case Report.................................. 184

Letter to the editor

Milan Brychta

The decreasing of neourotoxocity of chernotherapy

caused by gabapentin................................................................................ 194

From the Literature

K. J. S. Anand: Fetal pain? Pain - Chnical Updates -

IASP 2006. XIV. News (R. Rokyta).............................................................. 195

News

9. Week of pain treatrnent in Mayerhofen in Austria...................................... 197

2nd International Forum On Fajn Medicine

Guadalajara. Mexico, May 25-28.2006........................................................ 199

XIV. Slovak dialogues on pain..................................................................... 201

Informations ............................................................................................  203

Editorial .................................................................................................................. 1

Obsah ..................................................................................................................... 5

Program .................................................................................................................. 9

Abstrakta ................................................................................................................18

Léčení bolesti v prvním kontaktu a léèení bìžné bolesti

Kršiak M.

Farmakoterapie bolesti v prvním kontaktu a běžné bolesti ............................................................18

Skála B.

Bolest v první linii ...............................................................................................................................18

Vojtíšková J., Seifert B.

Rizika a prevence vedlejších účinků nesteroidních antiflogistik a kyseliny acetylosalicylové.

Mezioborové konsenzuální doporučení pro praktické lékaře .........................................................18

Pavelka K.

Léčba bolesti u osteoartrózy .............................................................................................................. 20

Neuropatická bolest

Ambler Z.

Neuropatická bolest. Mechanizmus, příčiny a možnosti farmakologické terapie ........................ 20

Hovorka J., Bajaèek M.

Léèba neuropatické bolesti u komorbidních pacientů v klinické praxi ...........................................21

Mazanec R.

Neuropatická bolest .............................................................................................................................21

Bolest v dìtském vìku

Mareš J.

Aktuální aspekty výzkumu a léčby dìtské bolesti ........................................................................... 22

Palyzová D.

Procedurální bolest u dětí – přehled problémů ............................................................................... 22

Doležalová P., Tolimatová J., Šulcová Y., Mikešová K., Vránová M.,

Tuková J., Nìmcová D.

Syndrom chronické muskuloskeletální bolesti u dětí a dospívajících:

přehled diagnostických a léčebných postupů .........................................................................................23

Řeháčková Z., Králová M.

Léčba akutní bolesti u dětí ................................................................................................................ 23

Tuková J., Němcová D., Vránová M., Tolimatová J., Doležalová P.

Algodystrofický syndrom u dětí: soubor kazuistik .......................................................................... 26

Doležal D.

Periferní nervové blokády u dětských ortopedických výkonů na dolní končetině ........................ 26

Pooperační bolest

Ševčík P.

Pooperační bolest – úvodní poznámky ............................................................................................ 26

Bejšovec D., Nalos D.

Koncepce bezbolestné nemocnice

(management pooperaèní bolesti v Ústí nad Labem) ..........................................................................27

Perlík František

Klinická farmakologie látek používaných při léčení pooperační bolesti ....................................... 28

Přikryl P., Bicek V.

Perioperační analgezie u velkých chirurgických výkonù ................................................................. 28

Mach D.

Dva typické příklady řešení pooperační analgezie z pohledu EBM .............................................. 28

Rohlíková P.

Akutní bolest po transplantaci plic očima psychologa .................................................................. 29

Psychika u bolestivých stavů

Honzák R.

Psychika u bolestivých stavů ............................................................................................................. 29

Kalina K.

Bolest u odvykacích stavů při závislosti na opiátech ...................................................................... 30

Strouhalová L.

Psychika u bolestivých stavů ............................................................................................................. 30

Chvála V.

Bolest jako symptom psychosociálních problémů ...........................................................................31

Invazivní léèba bolesti a neuromodulace

Kozák J.

Invazivní techniky a jejich postavení v léčbě chronické bolesti ......................................................31

Lejčko J.

Invazivní techniky v léčbě nádorové bolesti ................................................................................................32

Vrba I.

Neuromodulace v léčbě chronické bolesti ....................................................................................... 32

Onkologická bolest

Vorlíček J.

Bolest onkologických pacientů – úvod do problematiky ................................................................ 33

Vondráčková D.

Doporučené léčebné postupy pro jednotlivé

typy onkologické bolesti (kazuistika) ............................................................................................... 33

Stříteský M., Fricová J.

Implantabilní porty u onkologických pacientů .......................................................................... 34

Lejčko J.

Dokážeme vyléčit každou bolest? .................................................................................................... 35

Drahokoupilová E.

Bolest jako první příznak nádorového onemocnění u dětí ............................................................ 35

Lokaj P.

Bolest u dìtí s nádorovým onemocnìním ....................................................................................... 36

Sláma O.

Bolest v terminální fázi onkologického onemocnìní ...................................................................... 36

Bolest v ortopedii

Trč T.

Bolest jako hlavní příznak ortopedických onemocnìní ................................................................. 36

Handl M., Trč T., Frei R., Smetana P., Šťastný E.

Diferenciální diagnostika bolestí ramene ........................................................................................ 36

Chládek P., Trč T.

Diferenciální diagnostika bolesti v kyčli .......................................................................................... 38

Schovanec J.

Diferenciální diagnostika bolestí kolenního kloubu ....................................................................... 38

Trč T., Chládek P., Handl M.

Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti náhrad kloubů ............................................................. 38

Multidisciplinární řešení bolesti zad

Kadaňka Z.

Chronické bolesti zad ........................................................................................................................ 39

Bednařík J.

Léèba bolestí zad ve světle požadavků medicíny založené na důkazech ...................................... 40

Neubauer J., Válek V. A., Nebeský T., Baudyšová O., Chaloupka R., Němec M.

CT navigační metody v léčbě bolesti zad.......................................................................................... 42

Mičánková-Adamová B.

Bolesti zad při lumbální spinální stenóze ........................................................................................ 42

Repko M., Chaloupka R., Ryba L.

Souèasné indikace a možnosti operační léčby low back pain ........................................................ 42

Urbánek I.

Septická spondylodiscitida: významná i když málo častá příčina bolestí zad .............................. 43

Bolest v rehabilitačním lékařství

Neradilek F.

Bolest v rehabilitačním lékařství (úvodní slovo) ............................................................................. 43

Kolář P.

Posturální funkce v diagnostice a terapii bolestivých poruch hybného systému ......................... 44

Nedělka J., Nedělka T.

Centrální koordinační porucha jako příčina bolesti

a vegetativní dysfunkce – kazuistika .......................................................................................................45

Gabrhelík T., Míková M., Pieran M.

Syndrom bolestivého ramene a jeho řešení ve spoluprácí

rehabilitačního odborníka a anesteziologa ...................................................................................... 45

Kozák J., Neradilek F.

Syndrom neztišitelné bolesti horní končetiny u mladé dívky ........................................................ 46

Aktuální problematika bolesti u revmatických onemocnění

Šléglová O.

Bolest u revmatických onemocnění ................................................................................................. 46

Pavelka K.

Terapie bolesti u revmatických onemocnění ................................................................................................48

Mann H., Olejárová M., Svobodová R.

Léčba bolesti u nemocné s revmatickou polymyalgií, kazuistiky .................................................. 48

Bolest ve stáří

Topinková E.

Epidemiologické a klinické charakteristiky bolesti ve stáří a u nemocných

se syndromem demence .................................................................................................................... 48

Kršiak M.

Problematika léčby analgetiky a NSA ve stáří ................................................................................ 49

Kubešová H.

Léčba opioidy ve stáøí a možnosti minimalizace rizik léčby ......................................................... 50

EDITORIAL ........................................................................................................................ 1
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
I. Lefkovits – Česko-slovenská stopa ve světové imunologii .......................................... 10
V. Špičák – Postavení alergologie a klinické imunologie
mezi tradičními lékařskými obory
................................................................................... 11
ZÁVĚREČNÁ PŘEDNÁŠKA
I. Hána – Enigma začátku 21. století: pluripotentní kmenové buňky –
slibné perspektivy anebo slepá ulička?
......................................................................... 13
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY
Anafylaxe
P. Dráber – Receptors and signalization of the mast cells ............................................ 14
F. Eestelle R. Simons – Risk assessment in anaphylaxis ................................................ 14
Regulace imunitní reakce
V. Hořejší – Signalizační mechanismy imunoreceptorů ................................................. 15
J. Vilček – The story of the inhibitors: From bench to bedside ..................................... 15
U. Wahn – Infection and regulation of the immune response (EFIS-IL LECTURE) ..... 16
SEKCE
01 Alergeny .................................................................................................................... 17
01a Alergenová imunoterapie a choroby dýchacích cest ............................................... 19
02 Alergická rýma – systémové onemocnění
(spolupráce s UCB Institutem pro alergii)
................................................................ 21
03 Antiinfekční imunita a vakcinace ............................................................................. 24
04 Astma a zánět (ve spolupráci s ČIPA) ....................................................................... 29
05 Autoimunita a tolerance ............................................................................................ 30
06 Autoimunita orgánově specifická ............................................................................. 35
07 Expoziční testy v alergologii .................................................................................... 38
08 Genetická kontrola alergie a vliv životního prostředí ............................................... 40
09 Chronický kašel ........................................................................................................ 42
10 Imunodeficience ........................................................................................................ 43
11 Imunokompetentní buňky a cytokiny ....................................................................... 45
12 Imunologie reprodukce ............................................................................................. 47
13 Imunologie sepse ...................................................................................................... 49
14 Kožní alergické choroby ........................................................................................... 51
15 Léková alergie ........................................................................................................... 56
16 Neuroimunologie ...................................................................................................... 58
17 Obtížně léčitelné astma (ve spolupráci s ČIPA)........................................................ 60
18 Potravinová alergie ................................................................................................... 62
20 Protinádorová imunita ............................................................................................... 65
21 Přirozená imunita a zánět .......................................................................................... 68
22 Slizniční imunita ....................................................................................................... 70
23 Transplantační imunologie ........................................................................................ 72
24 Veterinární a vývojová imunologie ........................................................................... 74
25 Sekce sester ............................................................................................................... 76
26 Sekce laborantů ......................................................................................................... 79
POSTERY
01 Alergeny .................................................................................................................... 83
03 Antiinfekční imunita a vakcinace ............................................................................. 86
04 Astma a zánět (ve spolupráci s ČIPA) ....................................................................... 91
05 Autoimunita a tolerance ............................................................................................ 95
06 Autoimunita orgánově specifická ............................................................................. 98
07 Expoziční testy v alergologii .................................................................................. 101
08 Genetická kontrola alergie a vliv životního prostředí ............................................. 103
10 Imunodeficience ...................................................................................................... 104
11 Imunokompetentní buňky a citokiny ...................................................................... 108
12 Imunologie reprodukce ............................................................................................ 113
13 Imunologie sepse ..................................................................................................... 114
14 Kožní alergické choroby .......................................................................................... 115
15 Léková alergie .......................................................................................................... 116
16 Neuroimunologie ..................................................................................................... 117
18 Potravinová alergie .................................................................................................. 119
19 Problémy privátní praxe .......................................................................................... 120
20 Protinádorová imunita ............................................................................................. 120
21 Přirozená imunita a zánět ........................................................................................ 128
22 Slizniční imunita ..................................................................................................... 133
23 Transplantační imunologie ...................................................................................... 137
24 Veterinární a vývojová imunologie ......................................................................... 140
25 Sekce zdravotních sester ......................................................................................... 145
26 Sekce laborantů ....................................................................................................... 145
27 Varia ........................................................................................................................ 148
REJSTŘÍK AUTORŮ ...................................................................................................... 154

CONTENTS

EDITORIAL – Welcome introduction ............................................................................... 1
INTRODUCTORY LECTURES
I. Lefkovits – Czecho-Slovac footprint in world´s immunology ..................................... 10
V. Špičák – Role of the allergology and clinical immunology
in the traditional medical disciplines
.............................................................................. 11
CLOSING LECTURE
I. Hána – 21st century enigma: pluripotent stem cells –
a promising perspective or a dead end?
...................................................................... 13
PLENARY SESSIONS
Anaphylaxis
P. Dráber – Receptors and signalization of the mast cells ............................................ 14
F. Eestelle R. Simons – Risk assessment in anaphylaxis ................................................ 14
Regulation of immune response
V. Hořejší – Immunoreceptor signalling mechanisms ................................................... 15
J. Vilček – The story of the inhibitors: From bench to bedside ..................................... 15
U. Wahn – Infection and regulation of the immune response (EFIS-IL LECTURE) ..... 16
WORKSHOPS
01 Allergens ................................................................................................................... 17
01a Allergen immunotherapy and respiratory diseases ................................................. 19
02 Allergic rhinitis – a systemic disorder (with UCB Institute of Allergy) .................. 21
03 Anti-infective immunity and vaccination ................................................................. 24
04 Asthma and inflammation (with Czech Initiative for Asthma) ................................. 29
05 Autoimmunity and tolerance ..................................................................................... 30
06 Organ specific autoimmunity .................................................................................... 35
07 Challenge tests in allergology ................................................................................... 38
08 Genetic control of allergy and environmental impact ............................................... 40
09 Chronic cough ........................................................................................................... 42
10 Immunodeficiencies .................................................................................................. 43
11 Immunocompetent cells and cytokines ..................................................................... 45
12 Immunology of reproduction .................................................................................... 47
13 Immunology of sepsis ............................................................................................... 49
14 Skin allergy ............................................................................................................... 51
15 Drug allergy .............................................................................................................. 56
16 Neuroimmunology .................................................................................................... 58
17 Asthma difficult to control ( with Czech Initiative for Asthma) ............................... 60
18 Food allergy .............................................................................................................. 62
20 Anti-tumor immunity ................................................................................................ 65
21 Innate immunity and inflammation ........................................................................... 68
22 Mucosal immunity .................................................................................................... 70
23 Immunology of transplantation ................................................................................. 72
24 Veterinary and developmental immunology ............................................................. 74
25 Workshop of nurses ................................................................................................... 76
26 Workshop of laboratory technicians ......................................................................... 79
POSTERS
01 Allergens ................................................................................................................... 83
03 Anti-infective immunity and vaccination ................................................................. 86
04 Asthma and inflammation (with Czech Initiative for Asthma) ................................. 91
05 Autoimmunity and tolerance ..................................................................................... 95
06 Organ specific autoimmunity .................................................................................... 98
07 Challenge tests in allergology ................................................................................. 101
08 Genetic control of allergy and environmental impact ............................................. 103
10 Immunodeficiencies ................................................................................................ 104
11 Immunocompetent cells and cytokines ................................................................... 108
12 Immunology of reproduction ................................................................................... 113
13 Immunology of sepsis .............................................................................................. 114
14 Skin allergy .............................................................................................................. 115
15 Drug allergy ............................................................................................................. 116
16 Neuroimmunology ................................................................................................... 117
18 Food allergy ............................................................................................................. 119
19 Problems of private practice ................................................................................... 120
20 Anti-tumor immunity .............................................................................................. 120
21 Innate immunity and inflammation ......................................................................... 128
22 Mucosal immunity .................................................................................................. 133
23 Immunology of transplantation ............................................................................... 137
24 Veterinary and developmental immunology ........................................................... 140
25 Workshop of nurses ................................................................................................. 145
26 Workshop of laboratory technicians ....................................................................... 145
27 Varia ........................................................................................................................ 148
INDEX FOR AUTHORS ................................................................................................ 154