Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
OCENĚNÍ
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
H. Tlaskalová, J. Městecký
Jaroslav Šterzl osmdesátníkem
.................................................................................. 88
V. Špičák
Cesta půlstoletím alergologie a klinické imunologie –
Jaroslavu Šterzlovi k životnímu jubileu
..................................................................... 90
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Haschová, J. Gorčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Vyšetřování specifických protilátek v průběhu specifické alergenové
imunoterapie u pacientů s přecitlivělostí na včelí jed
............................................. 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
Test aktivace bazofilů s využitím rekombinantních alergenů
v diagnostice alergie na pyl břízy
............................................................................. 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
........................................... 109
M. Hrubiško
Úplná kontrola astmy v reálnej klinickej praxi
..................................................................... 115
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
B. Novotná
Alergické stavy a novinky v léčbě astmatu v těhotenství
......................................... 123
M. Fuchs
Alergeny bojínku lučního a zkřížená alergie
............................................................ 133
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová, I. Němcová,
M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Účinnost a bezpečnost desloratadine sirupu u dětí s pylovými
alergeny indukovanou alergickou rýmou a průduškovým astmatem
...................... 139
V. Špičák
AIRMAX – nový inhalační systém
........................................................................... 143
KAZUISTIKY
R. Sýkorová, M. Fuchs
Syndrom periodické horečky, aftózní stomatitidy, faryngitidy a lymfadenitidy
.... 146
M. Fuchs
Multiproteinová alergie (intolerance)
....................................................................... 149
ZPRÁVY, INFORMACE
Nekrolog – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ a MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ............... 155
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2001–2005 ........................................... 155
Zpráva o výsledcích voleb do výboru ČSAKI .......................................................... 159
Letní škola EAACI ..................................................................................................... 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162
Varování SÚKL před neověřenou léčbou tzv. „imunoterapeutickými peptidy" .... 162

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
AWARDS
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
Jaroslav Šterzl – 80 years
H. Tlaskalová, J. Městecký
.................................................................................................... 88
V. Špičák ..................................................................................................................... 90
ORIGINAL PAPERS
M. Haschová, J. Gořčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Investigation of specific antibodies in the course
of venom immunotherapy in patients with honeybee allergy
........................................... 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
The basophil activation test with recombinant allergens
in diagnosis of the birch pollen allergy
..................................................................... 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
The Importance of Atopy Investigation in the Department of Travel Medicine
............... 109
M. Hrubiško
Total asthma control in every-day clinical practice
................................................. 115
REVIEWS
B. Novotná
Allergic disorders and the news in the asthma treatment during pregnancy
........ 123
M. Fuchs
Timothy grass pollen allergens and cross allergy
..................................................... 133
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová,
I. Němcová, M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Efficacy and safety of desloratadine syrup in children
with pollen-induced allergic rhinitis and bronchial asthma
.................................... 139
V. Špičák
AIRMAX – new inhalation device
............................................................................ 143
CASE REPORT
R. Sýkorová, M. Fuchs
Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis,
adenopathy syndrom (PFAPA syndrom)
................................................................. 146
M. Fuchs
Multiple protein allergy (intolerance)
...................................................................... 149
NEWS, INFORMATION
In Memoriam – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ and MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ... 155
ČSAKI news ................................................................................................................ 155
Summer school EAACI ............................................................................................. 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.......................................................................... 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
....................................................................................... 10
Dalibor Jílek a Vlastimil Král se spolupracovníky
MUDr. Josef Richter sedmdesátníkem
..................................................................... 11
PŮVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Alergologická ambulantní praxe v České republice – II. část
................................. 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Hladina protilátek proti Chlamydophilia pneumoniae u dětí s asthma
bronchiale ve věku 4–8 let vyšetřených v letech l999–2003
.................................. 23
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
N. Benáková
Atopická dermatitida – status quo 2004
.................................................................. 26
E. Krásná, I. Stříž
Chemokiny I. – Role chemokinů v zánětlivých procesech
..................................... 35
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Vyhodnocení dvojitě slepé, placebem kontrolované studie
u pacientů s atopickým ekzémem
............................................................................. 44
DIAGNOSTICKÁ A LÉČEBNÁ TECHNIKA
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratorní diagnostika alergií
................................................................................. 51
V. Král
Laboratorní diagnostika ANCA – metodické doporučení SLI ČSAKI
................. 57
KAZUISTIKA
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrom – novinky v patogenezi, kazuistika
........................................ 59
PŘEČETLI JSEM ZA VÁS
Paediatric Asthma and Allergy .................................................................................. 65
DISKUSNÍ FORUM
Memorandum – Céliakální Sprue (CS) – současný stav
a sociální situace nemocných v České republice
..................................................... 66
KONGRESY
VI. Beskydské alergologické a imunologické dny .................................................... 68
ZPRÁVY, INFORMACE
Informace o změnách v provádění tuberkulinového testu a BCG vakcinace ........ 70
ČSAKI – Akce 2005
................................................................................................. 73
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha ............................................ 74
Sdružení alergologù a klinických imunologů České republiky ....................................... 74
6. celostátní konference – Dìtská pneumologie ........................................................... 75
Informace pro lékaře i nemocné ................................................................................ 76
Informace o použití koxibù u pacientù s ASA senzitivitou ............................................ 76
REJSTŘÍKY ............................................................................................................ 77

Contents

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.................................................................................. 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
........................................................................................ 10
Dalibor Jílek and Vlastimil Král et al.
MUDr. Josef Richter
................................................................................................. 11
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Allergological outpatient practice in the Czech Republic – II. part
............................... 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Asthma bronchiale and chlamydophilia pneumoniae antibodies
in children aged 4–8 years between 1999 and 2003
............................................... 23
REVIEWS
N. Benáková
Atopic Dermatitis – status quo in 2004
.................................................................... 26
E. Krásná, I. Stříž
Role of Chemokines in the Inflammatory Processes
.............................................. 35
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Assessment of a double blind, placebo controlled study
on patients suffering from atopic eczema
................................................................. 44
DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC TECHNIQUE
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratory diagnosis of allergy
................................................................................. 51
V. Král
Laboratory ANCA diagnostics
................................................................................. 57
CASE REPORT
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrome – news in pathogenesis, case study
...................................... 59
WE HAVE READ FOR YOU
Paediatric Asthma and Allergy
.................................................................................. 65
DISCUSSION FORUM
Memorandum
............................................................................................................ 66
CONGRESSES ..................................................................................................... 68
NEWS, INFORMATION ..................................................................................... 70
INDEX  ........................................................................................................... 77

 

EDITORIAL .............................................................................................. 79
OBSAH .................................................................................................. .85
UPLATNĚNÍ ENZYMOTERAPIE V TERAPII DOJNIC
J. Bakeš, J. Illek .......................................................................................86
BOLEST U PŘEŽVÝKAVCŮ
Š. Vaculín ................................................................................................90
SYNDROM PERINATÁLNÍ ASFYXIE U HŘÍBAT:
PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ A KAZUISTIKA

N. Galvin, D. Collins ..................................................................................95
VETERINÁRNÍ PRACOVNÍCI A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
HLÁŠENÉ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1992–2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová ........................................................... 104
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 108
RECENZE ..............................................................................................114
RŮZNÉ
Hospodářská zvířata z pohledu právních předpisů (P. Tomanová)
..................115

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 79
CONTENTS ............................................................................................ 85
THE USE OF THE ENZYMOTHERAPY IN DAIRY COWS
J. Bakeš, J. Illek ..................................................................................... 86
PAIN IN RUMINANTS
Š. Vaculín .............................................................................................. 90
PERINATAL ASPHYXIA SYNDROME IN THE FOAL:
REVIEW AND A CASE REPORT

N. Galvin a D. Collins .............................................................................. 95
VETERINARY STAFF AND ACKNOWLEDGED OCCUPATIONAL
DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1992 AND 2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová .......................................................... 104
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 108
BOOK REVIEW .................................................................................... 114
VARIA
Legal regulations on livestock (P. Tomanová) ........................................... 115

EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ................................................................................................... 5
POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY U MALÝCH ZVÍŘAT
P. Hron ..................................................................................................... 7
TETANUS U PSŮ – PŘEHLED A KAZUISTIKA TETANU
PROVÁZENÉHO HIÁTOVOU HERNIÍ

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney ............... 16
VERMINÓZNÍ PNEUMONIE
A AMYLOIDÓZA U KOČKY

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................................ 28
RECENZE
Š. Vaculín ................................................................................................ 33

REJSTŘÍK ............................................................................................... 39

 

 

EDITORIAL .............................................................................................. 1
CONTENTS .............................................................................................. 5
USAGE OF THERAPEUTIC CONTACT
LENSES IN SMALL ANIMALS

P. Hron .................................................................................................... 7
TETANUS IN THE DOG: REVIEW AND CASE-REPORT OF
CONCURRENT TETANUS WITH HIATAL HERNIA

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney .............. 16
VERMINOUS PNEUMONIA
AND AMYLOIDOSIS IN A CAT

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
FROM THE LITERATURE ........................................................................ 28
BOOK REVIEW
Š. Vaculín ............................................................................................... 33

INDEX .................................................................................................... 39

Editorial .................................................................................................... 1
Aktuality pro rok 2007 téma ............................................................. 1
Obsah ........................................................................................................ 7
Pùvodní práce
Obezita po transplantaci ledviny: hodnocení
dynamiky zmìn pomocí magnetické rezonance
V. Teplan, O. Schück, M. Hájek, A. Škoch,
M. Dezortová, M. Štollová, D. Sasaková, Š. Vítko ......................... 11
Editorial ......................................................................................... 1
Aktuality pro rok 2007 téma ............................................................. 1
Pùvodní práce
P. Šrámek, A.Veselková, F. Lopot .................................................. 16
P. Hrabčáková, M. Mydlík, K. Derzsiová .......................................... 24
Doporučený postup
J. Eiselt ....................................................................................... 31
Informace
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ............................................... 40
Rejstřík 2006 ............................................................................... 43
CONTENTS
Editorial ......................................................................................... 1
News for year 2007 ......................................................................... 1
Original papers
P. Šrámek, A.Veselková, F. Lopot .................................................. 16
P. Hrabčáková, M. Mydlík, K. Derzsiová .......................................... 24
Recommended procedure
J. Eiselt ....................................................................................... 31
Informations
by Safarik University in Kosice ...................................................... 40
Index 2006 .................................................................................. 43
Editorial .................................................................................................101
Obsah .....................................................................................................105
Aktuální téma
Registr dialyzovaných pacientù v Èeské republice
– ano nebo ano!
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková .........................................108
Pùvodní práce
Mutaèní analýza u pacientù
s Gitelmanovým syndromem
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Urbanová, J. Štekrová,
M. Merta, O. Schück, V. Tesaø .......................................................... 112
Editorial ........................................................................................101
Aktuální téma
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková .........................................108
Původní práce
M. Merta, O. Schück, V. Tesař .................................................... 112
Přehledné práce
M. Horáčková, R. Šafářová ........................................................... 118
J. Maňák, R. Mottl, L. Sobotka ......................................................128
J. Beran, S. Dusilová Sulková ........................................................134
Aktuální téma
J. Wirth .......................................................................................139
Informace ....................................................................................142
CONTENTS
Editorial ......................................................................................101
Up-to-date subject
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková ........................................108
Original papers
M. Merta, O. Schück, V. Tesař ................................................... 112
Review papers
M. Horáčková, R. Šafářová ......................................................... 118
J. Maňák, R. Mottl, L. Sobotka ....................................................128
J. Beran, S. Dusilová Sulková ......................................................134
Up-to-date subject
J. Wirth .....................................................................................139
Informations ...............................................................................142
Editorial ........................................................................................... 131
Obsah ...............................................................................................133
Laudatio
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík DrSc.
oslavil 75. narozeniny
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ......................................................136
Pøehledné práce
Diagnostický potenciál plazmatické volnì cirkulující
DNA (Cell-Free DNA) ve vztahu k nefrologii
Marie Korabeèná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Editorial .............................................................................. 131
Laudatio
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ...............................................136
Přehledné práce
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Původní práce
Jana Pafčugová, Julius Forejt ............................................... 148
Abstrakta ........................................................................... 154
Informace ........................................................................... 168
Obsahy od roku 2001 .......................................................... 169
CONTENTS
Editorial ............................................................................. 131
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná .............................................. 136
Reviews
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth ......................... 139
Original papers
Jana Pafčugová, Julius Forejt .............................................. 148
Abstracts .......................................................................... 154
Informations ...................................................................... 168
Contents since 2001 .......................................................... 169

 

Editorial ................................................................................................. 49
Obsah ..................................................................................................... 53
Pùvodní práce
5th Czech PD Day – Karel Opatrný Jr Memorial Lecture:
Proteomics and Dialysis
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Jednoduchá preskripce
a monitorování dialyzaèní dávky
Lopot František, Bláha Jan,
Švára František, Polakoviè Vladimír ................................................ 60
Editorial ..................................................................................... 49
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Švára František, Polakovič Vladimír ............................................. 60
Bandúr Štěpán, Viklický Ondřej ................................................... 65
Program
Poděbrady 17.–18. května 2007 .................................................... 73
Recenze .................................................................................... 85
CONTENTS
Editorial ..................................................................................... 49
Original papers
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Švára František, Polakoviè Vladimír ............................................. 60
Bandúr Štěpán, Viklický Ondřej .................................................. 65
Program
Podìbrady May 17–18, 2007 ....................................................... 73
Review ...................................................................................... 85

 

Editorial ................................................................................................2
Obsah ....................................................................................................5
Rozhovor ..............................................................................................8
Pøehledné práce
Postižení parodontu a tvrdých zubních tkání
u osob s chronickým selháním ledvin
Erika Lenèová ......................................................................................11
Pùvodní práce
Solubilní receptor pro koneèné produkty pokroèilé glykace
u obézních nemocných s chronickým onemocnìním ledvin
Olga Mareèková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Editorial .........................................................................................2
Obsah ...........................................................................................5
Rozhovor .......................................................................................8
Přehledné práce
Erika Lenčová ...............................................................................11
Původní práce
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Kazuistika
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ....................................... 20
Z historie
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informace
Kongresy 2008 (nefrologie a transplantologie) ............................... 29
Rejstříky ................................................................................... 30
CONTENTS
Editorial ........................................................................................2
Interview .......................................................................................8
Reviews
Erika Lenčová .............................................................................11
Original papers
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ...................................................15
Case report
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ...................................... 20
From history
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informations
Indexes .................................................................................... 30
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH .......................................................................................................63
AKTUÁLNÍ TRENDY V DIAGNOSTICE
A TERAPII ZÁNÌTLIVÝCH POLYPÙ U KOÈKY
J. Hnízdo, L. Grégrová .................................................................................64
SEPTICKÉ STAVY III
LÉÈBA – 2. INTENZIVISTICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová .............................................................74
CHRONICKÁ BOLEST
Š. Vaculín, J. Hrabìta ...................................................................................81
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA V AVIÁRNÍ PRAXI
¼. Neèasová ...................................................................................................90
II. MEZINÁRODNÍ NEUROLOGICKÁ KONFERENCE,
PRAHA, DUBEN 2006
H. Velebný .....................................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ ...............................95
RECENZE
V. Mikulica: Poznej svého psa, etologie a psychologie psa
(Š. Vaculín) ........................................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................99
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH ...................................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ..........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ...........................................................................................90
H. Velebný ..............................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ...............................................95
RECENZE
(Š. Vaculín) ............................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ....................................................................................99
CONTENTS
EDITORIAL ..............................................................................................59
CONTENTS .............................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ...............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ............................................................................................90
H. Velebný ...............................................................................................92
FROM THE LITERATURE ..........................................................................95
BOOK REVIEW
(Š. Vaculín) ............................................................................................. 98
BOOK PREVIEW .....................................................................................99