Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL .................................................................................................................................. 1
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Mohr, M. Rodriguez, T. Novák, M. Kopeček, J. Horáček, Y. Hendrychová,
R. Záleský, R. Kawaciuková, M. Preiss, D. Seifertová
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a rehabilitace
kognitivních funkcí u schizofrenie
..................................................................................7
KAZUISTIKY
M. Bareš, P. Mohr, Y. Hendrychová, M. Kopeček, M. Mohapl
Vagová stimulace (VNS) v léèbì rezistentní depresivní poruchy –
– 1. rok zkušeností
.................................................................................................. 18
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka
Ramelteon – nové melatoninové hypnotikum
............................................................ 22
VZDĚLÁVÁNÍ
E. Libigerová
Dysthymie – trvalá afektivní porucha na pomezí poruch osobnosti a poruch nálady
..... 27
PSYCHOTERAPIE
J. Hašto
Vzśahová väzba, pripútavacie správanie a psychiatria – psychoterapia
................. 36
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
G. O. Křížek
Blood Injury Phobia, její patofyziologie a mimikry
................................................................. 41
ZPRÁVY
C. Hõschl: 44. výroční kongres American College of Neuropsychopharmacology,
Hilton, Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 11.–15. 12. 2005
.............................................. 42
Prof. MUDr. Pavel Hrdina, CSc. 1929–2005 .......................................................................... 49
The 5th Maudsley Forum: Kurz pro evropské psychiatry ........................................................ 50
MUDr. Pavel Baudiš, CSc ................................................................................................... 51
Scientific Aspects of Clinical Trials in Psychiatry, VSCR,
Vienna, November/December 2005
.................................................................................... 52
Správa o XII. Česko-Slovenskom psychiatrickom zjazde ...................................................... 53
48. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník .......................... 54
48. Česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference
Anketa účastníků
......................................................................................................... 55
Přečetli jsme za Vás
Politici, vědci – nepřehlédněte!
....................................................................................... 57
Srovnání spotřeby a nákladů na psychofarmaka v ČR za rok 2003 a 2004
........................... 59
Studium léčebných účinků bylin
......................................................................................... 60
Vývinové aspekty zdravia a choroby
................................................................................... 60
Prenatální výživa jako původce vzniku duševních poruch: nové důkazy
................................... 61
Neurofibrilární klubka a neurodegenerativní onemocnění – překvapivý obrat
............................. 62
NOVÉ KNIHY ................................................................................................................... 63

CONTENTS

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
ORIGINAL PAPERS
P. Mohr, M. Rodriguez, T. Novák, M. Kopeček, J. Horáček, Y. Hendrychová,
R. Záleský, R. Kawaciuková, M. Preiss, D. Seifertová
Repetitive transcranial magnetic stimulation and rehabilitation
of cognitive functions in schizophrenia
.......................................................................... 7
CASE REPORT
M. Bareš, P. Mohr, Y. Hendrychová, M. Kopeček, M. Mohapl
Vagus nerve stimulation (VNS) in the treatment of resistant
depressive disorder – One-year experiences
.................................................................. 18
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka
Ramelteon – a novel melatonin hypnotic agent
.......................................................... 22
CME
E. Libigerová
Dysthymic disorder – chronic affective disorder on the border
of personality and mood disorders
................................................................................ 27
PSYCHOTHERAPY
J. Hašto
Attachment, attachment behavior and psychiatry – psychotherapy
..................... 36
CORRESPONDENCE
G. O. Křížek
Blood Injury Phobia, its pathophysiology and mimesis
......................................................... 41
COMMUNICATIONS
C. Hõschl: 44th Annual Meeting, American College of Neuropsychopharmacology,
Hilton, Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 11.–15. Dec 2005
.................................. 42
Prof. MUDr. Pavel Hrdina, CSc. 1929–2005 ........................................................................ 49
The 5th Maudsley Forum: Course for European psychiatrists ................................................ 50
MUDr. Pavel Baudiš, CSc. ................................................................................................ 51
Scientific Aspects of Clinical Trials in Psychiatry, VSCR,
Vienna, November/December 2005.
.................................................................................... 52
Note on XII Czech-Slovak psychiatric conference ................................................................. 53
48th Annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting in Jesenik Spa ........................... 54
48th Annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting - feedback evaluation................... 55
We have read for you
Politicians and scientists - do not overlook!
........................................................................ 57
Comparison of psychotropic drugs consumtion and expenses in CR in 2003 and 2004
............ 59
Studying herbal remedies
.................................................................................................. 60
Developmental origins of health and disease
........................................................................ 60
Accumulating evidence for prenatal nutritional origins of mental disorders
............................... 61
Neurofibrillary tangles and neurodegenerative diseases - surprising reverse
............................. 62
NEW BOOKS ................................................................................................................... 63

Editorial ........................................................................................ 31

Originální práce

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Obrázky z minulosti československé a české nefrologie
J. Jirka
......................................................................................... 39
K histórii slovenskej nefrológie
R. Dzúrik, V. Spustová
................................................................... 41
B) Léčebné postupy u chorob ledvin
Renální odezva na podání antihypertenziv jednotlivých skupin
V. Monhart
.................................................................................... 43
Edémové stavy a jejich léčba diuretiky
O. Schück
..................................................................................... 47
Poruchy metabolismu kyseliny močové při nefropatiích.
Role v progresi a léčebná strategie
J. Žabka
........................................................................................ 49
Poruchy metabolismu lipoproteinů při nefropatiích. Role v progresi
a léčebná strategie
V. Tesař
........................................................................................ 52
Léčba nefropatií glukokortikoidy z pohledu nežádoucích účinků
I. Rychlík
....................................................................................... 57
Korekce poruch acidobázické rovnováhy (ABR) u akutních stavů
K. Matoušovic, O. Schück
.............................................................. 60
Léčba paraproteinémické nefropatie a primární amyloidózy ledvin
R. Ryšavá
..................................................................................... 62
Diagnostika a liečba porúch kostného metabolizmu
V. Spustová
................................................................................... 65

C) Spolupráce nefrologa s jinými specialisty při diagnostice
a léčbě chorob ledvin
Renální biopsie: dialog klinika a morfologa
P. Rossmann
................................................................................ 68
Pediatrická a internistická nefrológia – čo nás spája a čo nás
rozdeľuje
Ľ. Podracká, M. Šašinka
............................................................... 70
Etiologie, diagnostika a léčba urolitiázy (Aspekty urologické
a nefrologické)
K. Bartoníčková, M. Horáčková
...................................................... 73

Rola diabetológa a nefrológa v diagnostike a liečbe diabetickej choroby
obličiek
P. Ponťuch
.................................................................................. 79
Funkce ledvin, metabolismus a účinky léků ve stáří
V. Teplan
..................................................................................... 82
Nefrológ a kardiológ: liečba srdcového zlyhania
A. Okša
....................................................................................... 85
Těhotenství u žen s preexistujícím onemocněním ledvin
I. Rychlík
..................................................................................... 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists Now and in the Future
J. E. Hoffmann
............................................................................. 92

 

 

 

Editorial ...................................................................................... 31

Original papers

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Remembrance of the history of Czechoslovak and Czech nephrology
J. Jirka
....................................................................................... 39
To the history of Slovak nephrology
R. Dzúrik, V. Spoustová
............................................................... 41
B) Treatment of some renal diseases
Renal response to the antihypertensives of different types
V. Monhart
................................................................................. 43
Oedema and treatment by diuretics
O. Schück
.................................................................................. 47
Disturbances of uric acid metabolism in the renal disease.
Their role in a progression, and treatment strategy
J. Žabka
......................................................................................49
Disturbances of lipoproteid metabolism in the renal disease.
Thein role in a progression, and treatment strategy
V. Tesař
..................................................................................... 52
Treatment of nephropathies by glukocorticoids.
Their adverse effects.
I. Rychlík
.................................................................................... 57
Correction of acid base balance disturbances in intensive care
unit patiens.
K. Matoušovic, O. Schück
........................................................... 60
Treatment of paraproteinaemic nephropathy
and of primary amyloidosis the kidneys
R. Ryšavá
.................................................................................. 62
Diagnosis and treatment of uremic bone disease
V. Spoustová
............................................................................. 65

C) Colaboration between a nephrologist and other
specialist in diagnosis and treatment of the renal disease
Tenal biopsy. A dialog between the morphologist and the clinician.
P. Rossmann
............................................................................ 68
Paediatric and adult nephrology: accordances nad differences
L. Podracká, M. Šašinka
............................................................ 70
Aetiology, diagnosis and treatment of the urinary stones.
K. Bartoníčková, M. Horáčková
................................................... 73

Subscription .............................................................................. 77

Role of a diabetologist and a nephrologist in diagnosis
and treatment of the diabetic nephropathy.
P. Ponťuch
............................................................................... 79
Renal function, renal metabolism and drug administration
in the elderly.
V. Teplan
.................................................................................. 82
Nephrologist and cardiologist. Treatment of heart failure
in renal patiens.
A. Okša
................................................................................... 85
Pregnancy in women with the renal disease.
I. Rychlík
................................................................................. 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists
Now and in the Future
J. E. Hoffmann
......................................................................... 92

Editorial ........................................................................................... 2

Originální článek

Klinický význam niektorých biochemických
markerov tubulárnej dysfunkcie
u chorých s analgetickou nefropatiou
A. Rajnič
......................................................................................... 7

Zprávy ze světa

Alabamská univerzita v Birminghamu
K. Matoušovic, J. Městecký
............................................................ 15

Kostně-cévní choroba, změna amerického postoje
k cévním přístupùm pro dialýzu
a budoucnost náhrady funkce ledvin.
Postřehy z Renal Week 2005,
American Society of Nephrology,
Filadelfie, Pensylvánie, USA, 7.–13. 11. 2005
J. Eiselt
........................................................................................ 18

Informace o odborných akcích v roce 2006 ....................................... 23

Rejstřík ........................................................................................ 27

 

 

 

Editorial ......................................................................................... 2

Original paper

Clinical relevance of some biochemical markers of tubular
dysfunction in patients with analgesic nephropathy
A. Rajnič
....................................................................................... 7

Rewievs from the world

University of Alabama at Birmingham
K. Matoušovic, J. Městecký
.......................................................... 15

Osteovascular disease, a change in the US attitude to vascular
access for dialysis and the future of renal replacement therapy
American Society of Nephrology, Philadelphia, Pennsylvania,
USA, 7.–13. s11. 2005
J. Eiselt
...................................................................................... 18

Information of Scientific Events in 2006 .......................................... 23

Index .......................................................................................... 27

Editorial ....................................................................................................61
Obsah ..................................................................................................63
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia
v Slovenskej republike
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš ...................................................66
Poruchy hospodaøení s vodou a sodíkem:
dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie
K. Matoušovic .........................................................................................73
Editorial ................................................................................................61
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš .........................................................66
K. Matoušovic .......................................................................................73
CONTENTS
Editorial ...............................................................................................61
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš .......................................................66
K. Matoušovic .....................................................................................73

Editorial .................................................................................. 121
Přehledné články
Omar Šerý, Olga Hrazdilová, Pavel Ševčík
Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky?
............................ 128
Alena Večeřová-Procházková
Účelné kombinace psychofarmak a analgetik
............................. 135
Alena Večeřová-Procházková
Psychofarmaka v léčbě bolesti
.................................................. 143
Ivan Vrba
Možnosti léčby chronické bolesti lékovými
náplasťovými formami
............................................................... 151
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Možnosti diagnostiky failed back surgery syndromu
.................... 157

Původní články
Václav Masopust, Vladimír Beneš, Bernard Pollin,
Richard Rokyta
Stimulace motorické mozkové kůry – indikační selhání
............... 165

Původní práce – kazuistika
Václav Masopust, Vladimír Beneš
Neurogenní hypertenze a neuralgietrigeminu – kazuistika
............ 168

Historie bolesti
Ivan Vrba
Historie chirurgie bolesti
........................................................... 172
Zprávy ..................................................................................... 177

 

Editorial ....................................................................................121

Reviews
Omar Šerý, Olga Hrazdilová, Pavel Ševčík
Can be pain perception genetically influenced?
............................128
Alena Večeřová-Procházková
Useful combinations of psychopharmacs
and analgesics
......................................................................... 135
Alena Večeřová-Procházková
Psychofarmacs in the treatment of pain
..................................... 143
Ivan Vrba
Possibilities of pain treatment by transdermal
delivery systems
...................................................................... 151
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Diagnostic evaluation of failed back surgery syndrome
..................157

Original papers
Václav Masopust, Vladimír Beneš, Bernard Pollin,
Richard Rokyta
Motor cortex stimulation – Failure of indication
............................ 165

Original Papers – Casuistic
Václav Masopust, Vladimír Beneš
The neurogenic hypertension and the trigeminae
neuralgia – case report
............................................................. 168

History of Pain
Ivan Vrba
History of the surgery of pain
..................................................... 172
News ....................................................................................... 177

Editorial ...........................................................................................193
Přehledné články
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler
Trigeminové autonomní bolesti hlavy
.................................................. 202
Jaroslava Raudenská
Psychosomatická medicína a chronická bolest
.................................. 210
Jiří Mareš, Jana Marešová
Bolest a kvalita života u dětí
............................................................. 215
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Možnosti léčby failed back surgery syndromu
.................................... 225

Původní články
Zdeněk Bělík
Léčba bolesti po náhradách velkých kloubů
....................................... 233

Historie bolesti
Ivan Vrba
Historie faciální bolesti
.................................................................... 237

Z literatury ..................................................................................... 240
Zprávy ........................................................................................... 242
Informace ...................................................................................... 250

Editorial ........................................................................................ 193
Reviews
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler
Trigeminal autonomic cephalgias
.................................................... 202
Jaroslava Raudenská
Psychosomatic medicine and chronic pain
...................................... 210
Jiří Mareš, Jana Marešová
Pain and Quality of Life in Children
.................................................. 215
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Possibilities of FBSS treatment
...................................................... 225

Original papers
Zdeněk Bělík
Pain treatment after the replacement of big joints
............................. 233

History of Pain
Ivan Vrba
History of the facial pain
................................................................. 237

From the literature ......................................................................... 240
News ............................................................................................ 242
Informations .................................................................................. 250

Editorial .............................................................................................. 1
Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti ............................ 4
Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické
nenádorové bolesti
............................................................................... 9

Editorial ............................................................................................... 1
Methodical Instructions for Pharmacotherapy
of Malignant Pain
.................................................................................. 4
Methodical Instructions for Pharmacotherapy of Acute
and Chronic Non-Malignant Pain
............................................................ 9

Obálka

Editorial .................................................................................................... 1

Světový den astmatu 2008
Václav Špičák
........................................................................................... 4

Anafylaxe
vážná hrozba alergie
Vít Petrů
................................................................................................. 10

Průduškové astma a alergická rýma
Co mají společného?
Jana Chrudimská
..................................................................................... 16

Stále více času strávíme uvnitř budov
Známe prostředí, v němž žijeme?
Eva Feketeová
......................................................................................... 19

Přírodní jeskyně v Ostrově u Macochy
Ivona Žáková
............................................................................................ 22

Hruškovec přelahodný
Znáte jej?
Martin Fuchs
........................................................................................... 26

Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje
Stanislav Kos
.......................................................................................... 30

Editorial .......................................................................................... 1

Přehledné články

Rudolf Kotas
Antiepileptika v profylaxi migrény
...................................................... 8
Jolana Marková
Bolest hlavy jako akutní stav v neurologii
......................................... 14
Jan Procházka
Má off-label léčba význam pro rozvoj léčebných postupů?
..................18
Marta Kulichová
Kontrola nádorovej bolesti obtiažne reagujúcej
na systémovú liečbu opioidmi
........................................................ 24

Původní práce

Jana Kluknavská, Marta Kulichová
Výhody a limitácie transdermálneho
buprenorfínu – naše doterajšie skúsenosti
...................................... 28

Igor Otáhal, Karel Pelikán, Pavel Ševčík
Perioperační analgezie pro operace hypospadie dětí
........................ 31

Historie bolesti

Ivan Vrba
Vývoj regionální anestezie
na konci 19. století a ve 20. století
................................................. 37

Dopis redakci ............................................................................... 41

Zprávy ......................................................................................... 42

Informace .................................................................................... 44

Rejstříky ..................................................................................... 46

 

 

 

Editorial ........................................................................................ 1

Reviews

Rudolf Kotas
Antiepileptic drugs in the prevention of migraine
................................ 8
Jolana Marková
Headache as an emergency in Neurology
....................................... 14
Jan Procházka
Has off-label therapy an implication for the development
of therapeutical progress?
..............................................................18
Marta Kulichová
The management of cancer pain which has poorly
responsiveness to systemic opioid therapy
..................................... 24

Original papers

Jana Kluknavská, Marta Kulichová
Advantages and limitations of transdermal application
of buprenorfphine – our experiences
............................................... 28

Igor Otáhal, Karel Pelikán, Pavel Ševčík
Perioperative analgesia for hypospadia repairs in the children
........... 31

History of Pain

Ivan Vrba
Evolution of regional anesthesia in the late 19th century
and in the 20th century
................................................................. 37

Letter to the Editor ....................................................................... 41

News .......................................................................................... 42

Informations ................................................................................ 44

Indexes....................................................................................... 46