Tigis

Editorial...................................................................................................................53
Diabetologie
Michal Lipš, Jan Kunstýř, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Kontrola glykemie v kritických stavech, kde jsme a kam kráčíme....................................61
Michal Vrablík, Martin Šatný, Jiří Laštůvka
Ezetimib v léčbě diabetické dyslipidemie......................................................................71
Metabolismus
Jan Gojda, Lenka Rossmeislová, Katarína Smolková, Jan Polák, Michal Anděl
Metabolické změny hostitelského organismu u nádorového onemocnění.........................75
Endokrinologie
Iva Jakubíková, Filip Gabalec, Martin Beránek, Pavel Žák,
Ioannis Svilias, Pavla Řehořková, Jan Čáp
Sporný přínos mutační analýzy v materiálu odebraném tenkojehlovou
aspirací uzlů štítné žlázy – data z pilotní studie............................................................82
Tereza Grimmichová, Libuše Srbová
Sonografie a uzly štítné žlázy......................................................................................87
Pavel Drašar, Pavel Poc, Luboslav Stárka
Glyfosát – důležitý endokrinní disruptor........................................................................93
Zprávy.....................................................................................................................99
Informace
Ze zasedání výboru ČDS ČLS JEP duben a květen 2018..............................................103

 

Editorial...................................................................................................................53
Diabetology
Michal Lipš, Jan Kunstýř, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Glucose control in critically ill patients, where we are now and where we are heading.......61
Michal Vrablík, Martin Šatný, Jiří Laštůvka
Ezetimibe in the treatment of diabetic dyslipidemia.......................................................71
Jan Gojda, Lenka Rossmeislová, Katarína Smolková, Jan Polák, Michal Anděl
Cancer related metabolic changes of host organism.....................................................75
Endocrinology
Iva Jakubíková, Filip Gabalec, Martin Beránek, Pavel Žák,
Ioannis Svilias, Pavla Řehořková, Jan Čáp
Controversial impact of mutational analysis on thyroid
fine-needle aspiration biopsies – pilot study..................................................................82
Tereza Grimmichová, Libuše Srbová
Ultrasonography and thyroid nodules............................................................................87
Pavel Drašar, Pavel Poc, Luboslav Stárka
Glyphosate, an important endocrine disruptor...............................................................93
News.......................................................................................................................99
Information
From the Czech Diabetological Society Committee.....................................................103

 

Editorial....................................................................................................................1
Program....................................................................................................................7
Abstrakta.................................................................................................................15
Postery....................................................................................................................26
Doporučený postup
Komentář k nové verzi doporučení KDIGO pro diagnostiku a léčbu minerálové
a kostní poruchy při chronickém onemocnění ledvin (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček......................39
Rejstřík autorů........................................................................................................46

 

Editorial...................................................................................................................1
Programme.............................................................................................................7
Abstracts................................................................................................................15
Posters...................................................................................................................26
Guidelines
Comments on the new version of KDIGO clinical guidelines and recommendations
for diagnosis and treatment of mineral and bone disorder associated with chronic
kidney disease (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček.....................39
Index of authors....................................................................................................46

 

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................................................................ 50

OBSAH .............................................................................................................................................. 52

PŮVODNÍ PRÁCE
Erika Semančíková, Soňa Tkáčiková, Ivan Talian, Nikita Bobrov, Silvia Farkašová Iannaccone,
Jana Šimonová, Jozef Firment, Slávka Dubinská, Eva Pálová

Potencionálne proteíny samovrážd – pilotná štúdia .......................................................................... 54

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl
Komorbidita a kvalita života pacientů v ambulantní péči s diagnózou
schizofrenie, depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy:
projekt Cosmos. Výsledky průřezového šetření ................................................................................ 60

Aneta Dorazilová, Pavel Humpolíček, Pavel Mohr, Mabel Rodriguez
Bazální symptomy a prodromální fáze schizofrenie........................................................................... 68

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková,
Jindra Marková
Měření úsilí a simulace – Reyův 15položkový paměťový test ........................................................... 75

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Celastrus Paniculatus: Rostlinné nootropikum .................................................................................. 83

VZDĚLÁVÁNÍ
Pavla Čermáková
Jak číst observační studie ................................................................................................................. 87

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Tomáš Kašpárek, Richard Barteček, Jana Hořínková, Petra Štrocholcová
Účinky klozapinu na celulární úrovni ................................................................................................ 95

ZPRÁVY .......................................................................................................................................... 100

 

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................................................... 50

CONTENTS ..................................................................................................................................... 52

ORIGINAL PAPERS
Erika Semančíková, Soňa Tkáčiková, Ivan Talian, Nikita Bobrov,
Silvia Farkašová Iannaccone, Jana Šimonová, Jozef Firment, Slávka Dubinská,
Eva Pálová
Possible proteins of suicide – a pilot study ...................................................................................... 54

Aneta Dorazilová, Pavel Humpolíček, Pavel Mohr, Mabel Rodriguez
Basic symptoms and prodromal phase of schizophrenia ................................................................ 60

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl
Comorbidities and quality of life in outpatients with schizophrenia,
depressive disorder, and generalized anxiety disorder: Project Cosmos.
The cross-sectional results ............................................................................................................. 68

REVIEWS
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková,
Jindra Marková
Measurement of malingering – Rey Fifteen Item Memory Test ...................................................... 75

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Celastrus Paniculatus: Plant nootropic ........................................................................................... 83

CME
Pavla Čermáková
How to read observational studies .................................................................................................. 87

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Tomáš Kašpárek, Richard Barteček, Jana Hořínková, Petra Štrocholcová
Cellular effects of clozapine ............................................................................................................ 95

COMMUNICATIONS ...................................................................................................................... 100

 

Editorial
Roman Kvapil.............................................................................................. 65
Původní články
Výživa psů a koček s chronickým onemocněním ledvin
Eva Štercová................................................................................................71
Kloubní výživa psů a koček
Jana Krejcarová, Eva Štercová...................................................................... 83
Překladové články
Diagnostika a terapie systémové hypertenze u koček
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Fotogalerie
Onemocnění rohovky
Tereza Štěpánek Zavadilová.........................................................................109
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Výsledky monitoringu Aujeszkyho choroby
v tuzemské populaci prasat divokých............................................................115
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci se loni dále snižoval
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................115
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................117
Zoo Praha
Orangutan sumaterský (Pongo abelii) 0,1 – stomatologický výkon
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák...........120
Klinicko-patologické kasuistiky
Cystomatóza ceruminózních žláz u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Předplatné časopisů.................................................................................127

Editorial
Roman Kvapil...............................................................................................65
Original papers
Nutrition of dogs and cats with chronic kidney disease
Eva Štercová................................................................................................71
Joint nutrition of dogs and cats
Jana Krejcarová, Eva Štercová.......................................................................83
Translated articles
Diagnosis and treatment of systemic hypertension in cats
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstracts from foreign journals................................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Photogalery
Corneal diseases
Tereza Štěpánek Zavadilová..........................................................................109
News
Here informs the State veterinary management
Aujeszky‘s disease in domestic wild boar population – monitoring results.........115
Percentage of foreign substances unsatisfactory
findings in food chain decreased last year
Petr Majer, Petr Vorlíček...............................................................................115
Information from the Czech Association of the nature
Birds admited to National Network of Rescue Centers in 2007–2017
Petr Stýbl.................................................................................................. 117
Zoo Prague
Sumatran orangutan (Pongo abelii) 0,1 – stomatological procedure
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák............120
Clinicopathological case reports
Ceruminous cystomatosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Journal subscription.................................................................................127

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................1
Přehledné články
Aneta Pierzynová
Vztah bolesti a placeba u zvířat................................................................................8
Jitka Fricová
Nežádoucí účinky neopioidních analgetik.................................................................15
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Opioidy a perioperační ovlivnění imunitního systému..................................................21
Původní práce
Tomáš Kavka, Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Vztahová vazba a bolest ve fyzioterapii (pilotní studie)...............................................27
Zprávy
V. neuromodulační den...........................................................................................34
80 let prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc., FCMA.....................................................35
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP dne 14. 2. 2018 v Praze....................37
8. severočeské algeziologické dny konané 23. 3. – 24. 3. 2018..................................38
Nové knihy...........................................................................................................40

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................1
Reviews
Aneta Pierzynová
The relationship between pain and placebo in animals.................................................8
Jitka Fricová
Side-effects of non-opioids analgesics......................................................................15
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Effects of opioids on immune system in the perioperative period..................................21
Original papers
Tomáš Kavka, Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Attachment and pain in physiotherapy (pilot study)....................................................27
News
Fifth neuromodulation day........................................................................................34
80th Anniversary prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA.......................................35
The meeting of the board of Czech Pain Society 14. 2. 2018, Praha............................37
8th North-Bohemia algesiological days 23. 3. – 24. 3. 2018........................................38
New textbooks.....................................................................................................40

Alergie, Astma, Bronchitida 2 | 2018

Obsah 

Editorial
Václav Špičák ......................................................................................................... 1

Hovořili s Vámi ...................................................................................................... 4

Vdechnutí cizího tělesa a kašel z pohledu otorinolaryngologa
Lucie Gernertová, Rami Katra, Michal Jurovčík, Jiří Skřivan .................................. 5

Puchýře – malý, nebo velký problém? Záleží na příčině poškození
Markéta Koutná ....................................................................................................... 8

Rýma a její komplikace
Zuzana Vančíková ................................................................................................. 13

Jak funguje imunita?
Zuzana Paračková ................................................................................................ 19

Alergie v domácím prostředí
Zuzana Vančíková ................................................................................................ 23

Příběhy z naší ambulance
Jarmila Turzíková .................................................................................................. 29

Kopřivka – neškodná vyrážka?
Nina Benáková ...................................................................................................... 34

Vinná réva – krev i alergen země
Martin Fuchs .......................................................................................................... 37

Křížovka ................................................................................................................ 40

 

ABSTRAKTY 54. diabetologických dnů, Luhačovice 25.–28. dubna 2018

Editorial.......................................................................................................................... 1
Program 54. Diabetologických dnů.................................................................................... 9
Abstrakty přednášek...................................................................................................... 18
Abstrakty posterů........................................................................................................... 37
Rejstřík autorů .............................................................................................................. 53
Pokyny autorům............................................................................................................ 56

Abstracts of the 54th Diabetological DAYS, Luhačovice 25.–28. April 2018

Editorial...........................................................................................................................1
Programe of the 54th diabetological days............................................................................9
Abstracts of lectures...................................................................................................... 18
Abstracts of posters....................................................................................................... 37
Index of authors............................................................................................................. 53
Instructions for authors....................................................................................................56

Editorial...................................................................................................................1
Obsah......................................................................................................................3
Původní práce
Vliv nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů na BK virovou reaktivaci v časném
potransplantačním období – pilotní studie
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Přehledné články
Hypertenze, ledviny a okolí – co jsme se v poslední době naučili z renálních denervací
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
Význam reziduálnej renálnej funkcie u pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Akutní poškození ledvin následkem lékové toxicity
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
Nové poznatky v etiopatogenéze autozómovo
dominantnej polycystickej choroby obličiek
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Rozhovor................................................................................................................34
Zprávy....................................................................................................................36
Pokyny autorům.....................................................................................................40

 

Editorial...................................................................................................................1
Contents..................................................................................................................3
Original Papers
Effect of calcineurin inhibitors nephrotoxicity on BK viral reactivation
in the early posttransplantation period – pilot study
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Reviews
Hypertension, kidneys, and surroundings – what we have recently
learned from renal denervations
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
The meaning of residual renal function
among patients with end-stage renal disease
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Drug-induced acute kidney injury
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
New advances in the etiopathogenesis of the autosomal dominant
polycystic kidney disease
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Interview................................................................................................................34
News......................................................................................................................36
Instructions for authors...........................................................................................40

 

OBSAH

 

EDITORIAL ....................................................................................................................1

OBSAH............................................................................................................................ 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Alexandr Kasal, Karolína Mladá, Petr Winkler
Metodika prevence sebevražednosti – zpráva z projektu
a jeho praktické implikace.................................................................................................. 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Martin Hejzlar, Tomáš Novák, Jiří Renka, Martin Bareš
Neurostimulační metody (ECT, rTMS, tDCS)
v léčbě depresivní poruchy – pokračovací a profylaktická léčba .................................... 15

Marek Preiss, Barbora Balková, Tereza Příhodová, Veronika Juríčková
Pojetí konzistence odpovědí jako intraindividuální variability
v psychologii ................................................................................................................... 22

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mucuna pruriens: antiparkinsonikum rostlinného původu ............................................... 28

VZDĚLÁVÁNÍ

Anna Yamamotová
Mechanismy hypalgezie vyvolané cvičením ................................................................... 33

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jan Libiger
Negativní symptomy: odolné jádro schizofrenie ............................................................. 39


ZPRÁVY ...................................................................................................................... 48

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ..................................................................................................................1

CONTENTS .................................................................................................................3

ORIGINAL PAPERS

Alexandr Kasal, Karolína Mladá, Petr Winkler
Suicide prevention methodics – report from the project
and implications for practice ............................................................................................5

REVIEWS

Martin Hejzlar, Tomáš Novák, Jiří Renka, Martin Bareš
Neurostimulation methods (ECT, rTMS, tDCS)
in the treatment of depression – continuation
and maintenance treatment ..........................................................................................15

Marek Preiss, Barbora Balková, Tereza Příhodová, Veronika Juríčková
The concept of response consistency as intraindividual
variability in psychology ................................................................................................22

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mucuna pruriens: antiparkinsonic of plant origin ..........................................................28

CME

Anna Yamamotová
Mechanisms of exercise-induced hypoalgesia ..............................................................33

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Jan Libiger
Negative symptoms:
resistant core of schizophrenia ....................................................................................39

COMMUNICATIONS ...........................................................................................48