Tigis

Editorial.........................................................................................................................173
Původní práce
Faktory ovlivňující výběr dialyzační metody  v České republice
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková,
Alena Paříková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetická analýza štrukturálnych a signalizačných génov primárneho cília
v tkanivách autozómovo dominantnej polycystickej choroby obličiek
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovác..............................................................................................184
Analýza lékových problémů u pacientů po transplantaci ledvin – kazuistiky
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková....................................................................................................191
Abstrakta
39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.................................................................................................202
Zprávy............................................................................................................................218
Rejstříky 2017.................................................................................................................219

 

Editorial.........................................................................................................................173
Original Papers
Factors affecting choice of dialysis modality in the Czech Republic
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková, Alena Paříková,
Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetic analysis of the structural and signaling genes
of the primary cilium in the tissues of autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovács.............................................................................................184
Analysis of drug-related problems in patients after kidney transplantation – case reports
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková.....................................................................................................191
Abstract
39th Congress of Slovak Nephrology Society with International Participation..........................202
News..............................................................................................................................218
Index 2017......................................................................................................................219

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................................161
Přehledné články
Ondřej Sláma
Průlomová nádorová bolest v klinické praxi..............................................................................169
Zdenka Danzigová
Bolest ve stáří......................................................................................................................173
Jarmila Jirkovská
Bolest u diabetické neuropatie: pohled diabetologa..................................................................180
Karel Nesměrák
Toxikologie analgetik.............................................................................................................187
Vladimír Maisnar
Kostní postižení – hlavní příčina bolestí při mnohočetném myelomu...........................................197
Zprávy
Schůze rady Evropské bolestivé federace EPF-EFIC, Kodaň.....................................................202
10. kongres Evropské federace bolesti EFIC
(European Pain Federation – EFIC) v Kodani...........................................................................203
Správa z XIX. Česko-Slovenských a XXV. Slovenských dialógov o bolesti,
konaných v dňoch 5.–7. októbra 2017, Banská Bystrica...........................................................211
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP 4. 10. 2017, Banská Bystrica..........................213
Dopis redakci
Radkin Honzák....................................................................................................................214
Informace..........................................................................................................................214
Rejstříky 2017....................................................................................................................215

 

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................................161
Reviews
Ondřej Sláma
Breakthrough cancer pain in clinical practice..........................................................................169
Zdenka Danzigová
Pain in the Elderly................................................................................................................173
Jarmila Jirkovská
Diabetic neuropathy and pain: a diabetologist´s view................................................................180
Karel Nesměrák
Toxicology of analgesics.......................................................................................................187
Vladimír Maisnar
Bone disease – the main cause of pain in multiple myeloma....................................................197
News
European Pain Federation – EFIC Council Meeting, Copenhagen.............................................202
10th congress European Pain Federation – EFIC, Copenhagen................................................203
News from XIX. Czech-Slovak and XXV. Slovak dialogues on pain,
5.–7. October 2017, Banská Bystrica....................................................................................211
The meeting of the board of Czech Pain Society 4. 10. 2017, Banská Bystrica.........................213
Letter to the editor
Radkin Honzák...................................................................................................................214
Informations.....................................................................................................................214
Index 2017........................................................................................................................215

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ...................................................................... 213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková .................................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie výskytu alergií a respiračních onemocnění u dětí
v Moravskoslezském kraji v roce 2015 – srovnání s výsledky
celostátního monitoringu alergií v roce 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Porovnání výskytu alergických onemocnění a respiračních
obtíží v pěti oblastech Moravskoslezského kraje s různou
kvalitou ovzduší v roce 2015
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Polymorfizmy génu Gc a ich vplyv na koncentrácie vitamínu D
a vybrané laboratórne parametre u našich pacientov
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Pacient s dušností – častý návštěvník ambulance
Jana Skřičková, Martina Doubková ...................................................... 243

Modulace autofagických drah v terapii
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ...................................................... 249

Alergie na domácí prach
Václav Špičák .................................................................................... 259

KAZUISTIKY

AllergyMonitor – nový společník lékaře i pacienta
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner ........................................................... 262

Adherence v léčbě perzistujícího astmatu
Petr Pohunek ..................................................................................... 269

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Co čekat nového v léčbě hereditárního angioedému
s deficitem C1 inhibitoru?
Marta Sobotková ................................................................................ 275

Inhalační kortikoidy a riziko adrenokortikální suprese –
pohled na dávky, terapeutický index a monitorování
systémových nežádoucích účinků
Václav Vaněček ................................................................................ 279

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................... 285

REJSTŘÍKY 2017 ....................................................................... 289

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................  213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková ................................................... 214

ORIGINAL PAPERS

Study of the prevalence of allergy and respiratory diseases
in children living in Moravian-Silesian Region in 2015 –
Comparison with results of national monitoring study
of allergies 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Prevalence of allergic diseases and respiratory symptoms
in the Moravian-Silesian areas with different air pollution levels
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Effect of Gc gene polymorphisms on vitamin D concentrations
and selected laboratory parameters in our patients
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

REVIEWS

Patient with dyspnea – a frequent visitor
in the outpatient department
Jana Skřičková, Martina Doubková ........................................................ 243

Therapeutical modulation of autophagic pathways
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ........................................................ 249

Allergy to house dust
Václav Špičák ..................................................................................... 259

CASE REPORT

AllergyMonitor – a new partner of both the doctor and the patient
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner .............................................................. 262

Adherence in treatment of persisting asthma
Petr Pohunek ....................................................................................... 269

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

What we might expect in hereditary angioedema
with C1 inhibitor deficiency treatment?
Marta Sobotková .................................................................................... 275

Inhaled corticosteroids and risk of adrenal suppression –
role of dose, therapeutic index and monitoring
Václav Vaněček ..................................................................................... 279

INFORMATION

Future events 2018 ................................................................................. 285

INDEX 2017 ...................................................................................... 289

Obálka 4 | 2017

Obsah 

Editorial
Václav Špičák ................................................................................................................... 1

Na astma jsou cigarety!
Eva Králíková .................................................................................................................... 4

Léčba pylové alergie vakcínami
Marie Špičáková ................................................................................................................ 8

Udržte si ostrý zrak! Oční cviky či oční gymnastika
Libuše Smolíková ............................................................................................................. 12

Alergologův rok – zima
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 16

S čím se můžeme v zimě setkat na kůži aneb „bílé fleky“
Nina Benáková ................................................................................................................. 25

Smog má rád inverze
Václav Špičák ................................................................................................................... 29

Obtížně léčitelné průduškové astma v dětském věku
Jarmila Turzíková .............................................................................................................. 32

Kvasinky – další možný potravinový alergen
Martin Fuchs ..................................................................................................................... 38

Editorial......................................................................................................................1
Přehledné články
Doul J., Charvátová Z.
Kardioprotektivní intervence a stavy zvýšené odolnosti
myokardu k ischemii.....................................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Zobrazování transplantovaných buněk in vivo pomocí magnetické rezonance.....................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obezita, tuková tkáň a zánět........................................................................................26
Zprávy.......................................................................................................................34

Editorial......................................................................................................................1
Reviews
Doul J., Charvátová Z.
Cardioprotective interventions and increased
myocardial tolerance to ischemia...................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Magnetic resonance imaging of transplanted cells..........................................................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obesity, adipose tissue and inflammation......................................................................26
News.........................................................................................................................34

Editorial ............................................................................................................112
Původní práce
Miroslava Janoušková, Lucie Kondrátová, Dana Chrtková, Markéta Vítková,
Jan Jaroš, Kateřina Šárková, Barbora Lacinová
Zapojování lidí s duševním onemocněním do reformy psychiatrické péče...................115
Přehledné články
Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák, Gabriela Věchetová,
Pavel Harsa, Marek Preiss
Expresivní psaní jako účinná intervence v terapii deprese.........................................121
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ženšen a jeho účinky na nervový systém................................................................126
Jiří Motl
Koncept psychospirituální krize: Meze a možnosti
jeho využití v péči o duševně nemocné....................................................................134
Vzdělávání
Barbora Orlíková, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík
Situace a trendy na české drogové scéně................................................................140
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Psychofarmaka v těhotenství a jejich dopad
na neurobehaviorální vývoj dítěte I.: Antidepresiva......................................................149
Přečetli jsme za vás............................................................................................157
Zprávy.................................................................................................................158

 

Editorial...............................................................................................................112
Original papers
Miroslava Janoušková, Lucie Kondrátová, Dana Chrtková, Markéta Vítková,
Jan Jaroš, Kateřina Šárková, Barbora Lacinová
Involvement of People with Mental Illness in Psychiatric Care Reform..........................115
Reviews
Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák, Gabriela Věchetová,
Pavel Harsa, Marek Preiss
Expressive writing as an effective intervention in therapy of depression........................121
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ginseng and its effects on the nervous system.........................................................126
Jiří Motl
The concept of spiritual emergency: The limits and potentialities
of its application in the mental health care system....................................................134
CME
Barbora Orlíková, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík
Czech drug scene – situation and trends.................................................................140
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Impact of psychotropic drugs in pregnancy on infant’s
neurobehavioral development I.: Antidepressants.......................................................149
We have read for you..........................................................................................157
Communications..................................................................................................158

 

Obálka

Editorial
Václav Špičák .................................................................................................................. 1

Český občanský spolek proti plicním nemocem
Stanislav Kos ................................................................................................................... 4

Kašel, který nepochází z nemoci dítěte, ale z jeho těžké situace
Radkin Honzák ................................................................................................................ 6

Rýma v poslední třetině pylové sezony
Marie Špičáková ............................................................................................................ 11

Cvičit doma je fajn – a ještě ušetříte!
Libuše Smolíková .......................................................................................................... 13

Alergologův rok – podzim
Jaromír Bystroň ............................................................................................................. 18

Laparen – staronový hráč na scéně
Václav Špičák ................................................................................................................ 23

Nealergické průduškové astma v dětském věku
Jarmila Turzíková .......................................................................................................... 24

Riziko tetováže – pohled kožního lékaře
Andrea Vocilková .......................................................................................................... 30

Chia semínka – co jsou vlastně zač?
Martin Fuchs  ............................................................................................................... 34

Hovořili s Vámi ............................................................................................................. 36

Editorial................................................................................................117
Diabetologie
Alena Adamíková, Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová, Jiří Hradec,
Martin Prázný, Jan Brož, Renata Řihánková, Vladimíra Havlová,
Tamara Hrachovinová, Květa Krajíčková, Olga Mengerová, Jelena Skibová
Selfmonitoring v projektu skupinové edukace
v diabetologických edukačních pracovištích..............................................125
Jana Urbanová, Blanka Rypáčková, Petr Heneberg, Michal Anděl
Hepatocytární nukleární faktory a diabetes mellitus...................................130
Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu.................................142
Metabolismus
Zuzana Hlinková, Marie Joachimová, Jiří Kříž
Změny v metabolismu po poranění míchy. 3. část:
Možnosti ovlivnění energetického příjmu....................................................152
Výživa
Dana Hrnčířová
Kyselina listová – její význam, biodostupnost a potravinové zdroje...............158
Přečetli jsme za vás.............................................................................170
Informace.............................................................................................172

Editorial.................................................................................................117
Diabetology
Alena Adamíková, Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová, Jiří Hradec,
Martin Prázný, Jan Brož, Renata Řihánková, Vladimíra Havlová,
Tamara Hrachovinová, Květa Krajíčková, Olga Mengerová, Jelena Skibová
Self-monitoring in a Project of Group Education
at Diabetological Educational Workplaces................................................125

Jana Urbanová, Blanka Rypáčková, Petr Heneberg, Michal Anděl
Hepatocyte nuclear factors and diabetes mellitus.....................................130

Recommendation for management of the type 2 diabetes mellitus.............142
Metabolism
Zuzana Hlinková, Marie Joachimová, Jiří Kříž
Metabolic changes after spinal cord injury.
Part 3: Options for influencing energy intake............................................152
Nutrition
Dana Hrnčířová
Folic acid – its importance, bioavailability and dietary sources..................158
We have read for you.........................................................................170
Informations.......................................................................................172

Editorial...........................................................................................................................133
Původní práce
Kvalita života dialyzovaných pacientov v kontexte ošetrovateľstva
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková........................................................................................139

Přehledné články
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař.................................................................................................145
Doporučený postup
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček.............................149
Rozhovor........................................................................................................................162
Zprávy.............................................................................................................................165
Informace.......................................................................................................................169

Editorial............................................................................................................................133
Original Papers.
The quality of life of dialysis patients in the context of nursing
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková.......................................................................................139

Reviews
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař...............................................................................................145
Guidelines
Clinical practice Recommendations for diabetic kidney disease
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček............................149
Interview........................................................................................................................162
News..............................................................................................................................165
Informations...................................................................................................................169

 

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................................105
Přehledné články
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Neurobiologie závislosti u pacientů s chronickou nenádorovou
bolestí léčených opioidy a možnosti screeningových metod.........................................................113
Jaromír Šrámek
Tlumení bolesti placebem. Metabolická aktivita mozku................................................................123
Původní práce
Jan Zmrhal
Intersticiální cystitida – bolestivý měchýř: jedna z příčin pánevní bolesti u žen...............................130
Mirka Bednaříková
Psychosomatické aspekty u pacientů s chronickými bolestmi krční páteře....................................134
Původní práce
Pavel Haninec, Libor Mencl
Neurochirurgická léčba porodního poranění brachiálního plexu.......................................................143
Zprávy
15. setkání algeziologů v Mikulově..............................................................................................149
13. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Edinburgh......................................150
Společné zasedání Societal Impact of Pain (SIP).........................................................................157
6 International Congress on Neuropatic Pain................................................................................158
Informace.................................................................................................................................160

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................................105
Reviews
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Neurobiology of dependence in chronic nonmalignant
pain patients using opioids and possibility of screening´s methods..................................................113
Jaromír Šrámek
Damping of pain by placebo. Metabolic activity of brain..................................................................123
Original papers
Jan Zmrhal
Interstitial cystitis-painful bladder: The cause of the pelvic pain in women.........................................130
Mirka Bednaříková
Psychosomatic aspects in patients with chronic neck pain.............................................................134
Original papers
Pavel Haninec, Libor Mencl
Neurosurgical treatment of obstetric brachial plexus injury..............................................................143
News
15th Meeting of algesiologists, Mikulov..........................................................................................149
13th Congress of International Neuromodulation Society (INS) in Edinburgh......................................150
Common Meeting of Societal Impact of Pain (SIP)..........................................................................157
6 International Congress on Neuropatic Pain..................................................................................158
Informations................................................................................................................................160