Tigis

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................... 141

MUDr. Jiří Ehl ........................................................................................................... 143

60. výročí vzniku České společnosti alergologie
a klinické imunologie
Vít Petrů ................................................................................................................... 144

PŮVODNÍ PRÁCE
Multiplexové stanovení protilátek u boreliové infekce
a jeho porovnání s vyšetřením imuno-blot
David Šubjak  ........................................................................................................... 152

Molekulární mechanismy působení ORMDL3
na aktivaci žírných buněk
Petr Dráber  .............................................................................................................. 160

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Jak žijí včely medonosné
Dalibor Titěra  ........................................................................................................... 168

Diagnostika alergie na jed Hymenopter
Martina Vachová, Petr Panzner  .............................................................................. 173

Léčba a prevence alergie na jed blanokřídlého hmyzu
Jan Ort  .................................................................................................................... 181

Alergie na jed blanokřídlého hmyzu – klinický obraz
Petr Kučera  ............................................................................................................. 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Sublinguální tabletová imunoterapie – jediný aplikační
režim budoucnosti?
Vít Petrů  .................................................................................................................. 193

Virostatika u chřipky, respiračních a herpetických onemocnění
Jan Juřica .................................................................................................................. 203

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 .......................................................................................... 212

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů   ......................................................................................... 141


MUDr. Jiří Ehl   ......................................................................................................... 143


60th Anniversary of the Czech Society of Allergology
and Clinical Immunology
Vít Petrů   ................................................................................................................. 144


ORIGINAL PAPERS
Multiplex detection of borelia antibodies
and its comparison with immuno-blot test
David Šubjak   .......................................................................................................... 152


Molecular mechanisms of ORMDL3 action
on mast cell activation
Petr Dráber   ............................................................................................................ 160


REVIEWS
Life of honey bees
Dalibor Titěra   ......................................................................................................... 168


vachova.pdf
Martina Vachová, Petr Panzner   ............................................................................ 173


Treatment and Prevention to Hymenoptera Venom Allergy
Jan Ort   .................................................................................................................. 181


Allergy to Hymenoptera venom – clinical picture
Petr Kučera   .......................................................................................................... 186


PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Sublingual tablet immunotherapy –
the only dosing regime in the future?
Vít Petrů   ............................................................................................................... 193


Virostatics in influenza, respiratory and herpes infections
Jan Juřica  ............................................................................................................... 203


INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................................. 212

Editorial
František Jelínek.........................................................................................................121
Původní články
Měření velikosti srdce na rentgenogramu hrudníku
Roman Kvapil.............................................................................................................127
Bahnitá moč u králíka – klinický případ
Aneta Kasanová.........................................................................................................137
Obezita psů a koček
Miloš Vávra, Eva Vávrová, Václav Ceplecha, Michal Crha................................................141
Význam hypertenze u koček v praxi
Carola Steudemann....................................................................................................155
Endoparazité u ježků v lidské péči
Lada Hofmannová.......................................................................................................162
Fotogalerie
Případy ze stomatologické praxe
Martin Zelinka............................................................................................................170
Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................................175
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
V České republice byl potvrzen výskyt afrického moru prasat
Petr Vorlíček.............................................................................................................183
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Jeden den Pražské zvířecí záchranky
Petr Stýblo...............................................................................................................184
Zoo Praha
Mladí gepardi v Zoo Praha
Roman Vodička.........................................................................................................187
Klinicko-patologické kasuistiky
Cholangiocelulární karcinom u psa
František Jelínek, Vilma Hypská.................................................................................191

 

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................121
Original papers
The measurement of heart size in the chest radiograph
Roman Kvapil............................................................................................................127
Urinary sand in rabbits – clinical case
Aneta Kasanová........................................................................................................137
Obesity in dogs and cats
Miloš Vávra, Eva Vávrová, Václav Ceplecha, Michal Crha..............................................141
The importance of hypertension in cats in practice
Carola Steudemann...................................................................................................155
Endoparasites of hedgehogs in human care
Lada Hofmannová......................................................................................................162
Photogalery
Cases from dental practice
Martin Zelinka............................................................................................................170
Abstracts from foreign journals................................................................................175
News
Here informs the State veterinary management
The presence of African Swine Fever in the Czech Republic has been confirmed
Petr Vorlíček.............................................................................................................183
Information from the Czech Association of the nature
One day of Prague Animal Rescue
Petr Stýblo...............................................................................................................184
Zoo Prague
Young cheetahs at Prague Zoo
Roman Vodička.........................................................................................................187
Clinicopathological case reports
Cholangiocellular carcinoma in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská................................................................................191

Editorial......................................................................................................................59
Původní práce
Petra Marešová, Kamil Kuča
Typy nákladů na léčbu a péči osob trpících demencí –
potřeba uniformního členění ........................................................................................ 62
Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy
Mezilidské vztahy mladých bezdomovců a jejich vliv na další život.................................. 66
Přehledné články
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šafrán setý – koření s antidepresivním a neuroprotektivním účinkem............................... 72
Karel D. Riegel
Psychoterapie zaměřená na přenos (TFP):
na cestě za změnou v organizaci osobnosti..................................................................78
Petr Potměšil
Je možné zvýšit účinnost antidepresiv přídatnou
léčbou nesteroidními antirevmatiky?.............................................................................87
Vzdělání
Zuzana Vimmerová Lattová, Hana Pikulová
Insomnie: diagnostika a léčba......................................................................................93
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jan Hanka, Antonín Šebela, Pavel Mohr
Psychofarmaka v těhotenství: aktuální poznatky 2017................................................... 99
Zprávy.....................................................................................................................107
Přečetli jsme za vás................................................................................................110

Editorial....................................................................................................................59
Original papers
Petra Marešová, Kamil Kuča
Types of costs for treatment and care of people
with dementia – the call for uniform classification...........................................................62
Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy
Impact of interpersonal relationships of young homeless people on their life course...........66
Reviews
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Saffron – a spice with antidepressant and neuroprotective effects................................... 72
Karel D. Riegel
Transference-Focused Psychotherapy (TFP):
on the way for change in personality organization......................................................... 78
Petr Potměšil
Is it possible to increase efficacy of antidepressant agents
by adjunctive therapy with nonsteroidal anti-inflammatory drugs?................................... 87
CME
Zuzana Vimmerová Lattová, Hana Pikulová
Diagnosis and treatment of insomnia...........................................................................93
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Jan Hanka, Antonín Šebela, Pavel Mohr
Psychotropic drugs in pregnancy: an update 2017........................................................99
Communications......................................................................................................107
We have read for you............................................................................................... 110

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 61
Původní články
Škubání peří u papoušků
Sebastian Franco, Aneta Vychytilová............................................................................ 67
Využitie enzymatického debridementu po dehiscencii rany
na hrudníkovej končatine u srnčieho ratlíka. klinický prípad
Martin Kožár................................................................................................................72
Nežiadúce potravinové reakcie u psov a mačiek – aktualizácia
Lucia Panáková, Rozália Majerčíková.............................................................................77
Překladové články
Primární a sekundární glaukom u psa a kočky s přihlédnutím k aktuálním aspektům
Kerstin Leuzinger..........................................................................................................85
Fotogalerie
Cizí těleso v rohovce (Corpus alienum corneae)
Abstrakta ze zahraničních časopisů...........................................................................98
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Rok 2016 z pohledu Státní veterinární správy
Petr Majer..................................................................................................................104
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Příjmy handicapovaných zvířat v záchranných stanicích v roce 2016
Petr Stýblo................................................................................................................ 105
Zoo Praha
Odběr krve u samce lachtana jihoafrického (Arctocephalus pusillus)
Roman Vodička..........................................................................................................108
Klinicko-patologické kasuistiky
Spinocelulární karcinom prstů a laryngu
a neurofibrosarkom v podkoží u psa. Kasuistické sdělení
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková.........................................................111

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 61
Original papers
Feather plucking in parrots
Sebastian Franco, Aneta Vychytilová............................................................................ 67
The use of enzymatic debridement of dehiscence of wound on thoracic limb
in miniature pinscher. Clinical case
Martin Kožár............................................................................................................... 72
Adverse food reactions in dogs and cats – Update
Lucia Panáková, Rozália Majerčíková.............................................................................77
Translated works
Primary and secondary glaucoma in dogs and cats taking into account current aspects
Kerstin Leuzinger........................................................................................................ 85
Photogalery
Foreign body in the cornea (Corpus alienum corneae)
Pavel Hron.................................................................................................................. 93
Abstracts from foreign journals................................................................................. 98
News
Here informs the State veterinary management
Year 2016 from the perspective of the State veterinary management
Petr Majer................................................................................................................. 104
Information from the Czech Association of the nature
Adoption of disabled animals in rescue stations in 2016
Petr Stýblo................................................................................................................ 105
Zoo Prague
Blood collection in South African Fur Seal (Arctocephalus pusillus)
Roman Vodička..........................................................................................................108
Clinicopathological case reports
Squamous cell carcinoma of the digits and laryng,
and neurofibrosarcoma in the hypodermis of one dog. A case report
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková........................................................ 111

 

EDITORIAL............................................................................................. 65
Diabetologie
Milan Flekač, Štěpán Svačina
Výstupy studie EMPA-REG OUTCOME pro klinickou praxi a výzkum.......... 73
Martin Haluzík
Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus 2. typu v roce 2017:
aktuální pohled na výhody i nevýhody tohoto léku........................................81
Metabolismus
Jiří Kříž, Zuzana Hlinková
Změny v metabolismu po poranění míchy. 2. část:
Možnosti ovlivnění energetického výdeje pohybovou aktivitou....................... 88
Endokrinologie
Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková
Terapie hypoaktivních poruch sexuální apetence u žen................................ 94
Tereza Grimmichová, Michal Krutský, Jan Švanda
Subakutní tyreoiditida jako příčina tyreotoxické krize. Kazuistika................. 97
Firemní oznámení
Glargin 100 vs. glargin 300 u pacientů s DM1 – vyhovuje změna všem?........103
Přečetli jsme za vás..............................................................................110
Zprávy.................................................................................................. 113
Informace..............................................................................................114

 

EDITORIAL............................................................................................. 65
Diabetology
Milan Flekač, Štěpán Svačina
Importance of EMPA-REG OUTCOME
Trial to the Clinical Care and Research...................................................... 73
Martin Haluzík
Pioglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus in the year 2017:
Current insight into benefits and disadvantages of this medication................ 81
Metabolism
Jiří Kříž, Zuzana Hlinková
Metabolic changes after spinal cord injury. Part II:
Options for influencing energy expenditure by physical activity..................... 88
Endocrinology
Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková
Treatment of hypoactive sexual desire disorders in women...........................94
Tereza Grimmichová, Michal Krutský, Jan Švanda
Subacute thyroiditis as a cause of thyroid storm. Case report..................... 97
We have read for you.......................................................................... 110
News.................................................................................................... 113
Informations......................................................................................... 114

Editorial............................................................................................................................. 49
Původní práce
Rôzne formy poruchy minerálového a kostného metabolizmu u pediatrických pacientov
s chronickou obličkovou chorobou v preddialyzačnej a dialyzačnej starostlivosti
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Alena Szökeová........................................................ 55
Přehledné články
Současné názory na léčbu IgA nefropatie
Josef Zadražil, Milan Raška, Milada Stuchlová Horynová, Leona Rašková Kafková,
Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jan Novák, Jiří Městecký................................................. 60
Novinky v patogenezi IgA nefropatie
Milan Raška, Josef Zadražil, Milada Stuchlová Horynová,
Leona Rašková Kafková, Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jiří Městecký............................. 63
Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality
u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání
Miroslav Souček................................................................................................................. 67
Zprávy.............................................................................................................................. 75
Brodovy dny – Vybrané kazuistiky z klinické nefrologie.................................................. 80
Akutní intersticiální nefritida
Tomáš Reischig................................................................................................................. 83
Mimoplicní sarkoidóza
Martin Kačer...................................................................................................................... 85
Selhání ledvin jako suvenýr z dovolené?
Jana Machová, Sylvie Opatrná.............................................................................................87
Intoxikace etylenglykolem
Lukáš Kielberger, Sylvie Opatrná........................................................................................ 89
Kazuistika č. 1
Viktor Klementa................................................................................................................ 93
Kazuistika č. 2
Miroslav Hrubý.................................................................................................................. 93
Kazuistika č. 3
Jiří Orság.......................................................................................................................... 93
Mnoho tváří trombotické mikroangiopatie
Ondřej Viklický................................................................................................................. 97
Trombotické mikroangiopatie: definice, diagnostika a diferenciální diagnóza
Romana Ryšavá............................................................................................................... 98
TMA po multiviscerální transplantaci
Vladimír Hanzal............................................................................................................... 101
TMA po multiviscerální transplantaci, Patofyziologie TMA
Alena Paříková................................................................................................................ 102
Trombotická mikroangiopatie po transplantaci ledviny
Tomáš Rohál....................................................................................................................103
Léčba TMA po transplantaci
Ondřej Viklický ................................................................................................................104
Postižení ledvin u monoklonálních gamapatií: dělení,
diagnostika a diferenciální diagnostika
Romana Ryšavá.............................................................................................................. 105
Transplantace ledviny u MGRS
Ondřej Viklický................................................................................................................ 109
Glomeruly jako oběť infekce – přehledná prezentace
Martin Havrda, Ivan Rychlík................................................................................................110
Rudá noha s akutním poškozením ledvin 1 – erysipel
Petra Semancová, Karolína Krátká, Lenka Vojtičková,
Anna Maršáková, Eva Honsová, Martin Havrda, Ivan Rychlík................................................ 115
Rudá noha s akutním poškozením ledvin 2 – erysipel, nebo něco jiného?
Dominika Švec-Billá, Karolína Krátká, Eva Honsová,
Martin Havrda, Ivan Rychlík............................................................................................... 117

Mnoho infekcí, ale jedna glomerulonefritida
Ivan Zahrádka, Karolína Krátká, Martin Havrda, Eva Honsová, Ivan Rychlík ............................119
Lze léčit glomerulonefritidu oxacilinem?
Vojtěch Petr, Martin Havrda, Karolína Krátká, Eva Honsová,
Jindřiška Pössnickerová, Ivan Rychlík................................................................................121
ANCA-asociovaná vaskulitida a infekční endokarditida. Co je vejce a co slepice?
Karolína Krátká, Petra Semancová, Anna Maršáková, Eva Honsová,
Martin Havrda, Ivan Rychlík.............................................................................................. 123
Lupusová nefritida – novinky 2017
Vladimír Tesař..................................................................................................................125

 

Editorial......................................................................................................................... 49
Contents......................................................................................................................... 51
Original Papers
Various forms of chronic kidney disease – mineral and bone disorder in
pediatric patients in pre-dialysis and dialysis care
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Alena Szökeová.................................................... 55
Reviews
An update on the treatment of IgA nephropathy
Josef Zadražil, Milan Raška, Milada Stuchlová Horynová, Leona Rašková Kafková,
Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jan Novák, Jiří Městecký.............................................. 60
Current findings in the pathogenesis of IgA nephropathy
Milan Raška, Josef Zadražil, Milada Stuchlová Horynová,
Leona Rašková Kafková, Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jiří Městecký.......................... 63
Effects of ACE inhibitors and AT1-receptor blockers on the all-cause mortality
in patients with hypertension, diabetes mellitus and without heart failure
Miroslav Souček.............................................................................................................. 67
News............................................................................................................................. 75
Brodovy dny – Vybrané kazuistiky z klinické nefrologie............................................... 80

Obsah

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 73

In memoriam prof. MUDr. Viktor Dostal
Jindřich Lokaj, Pavel Brož ............................................................................ 76

Původní práce
Frekvence zastoupení anti-DFS70 ve zdravé populaci
v České republice
Martina Wijová, Andrea Poloučková .............................................................. 82

První zkušenosti s vyšetřením polymorfismu genu β2-adrenergního
receptoru u pacientů s dlouhodobě neuspokojivě kontrolovaným
astmatem a léčba tiotropiem
Alice Stolaříková, Ivana Křupková ................................................................. 89

Přehledné články
Současný stav rezistence k antibiotikům
a racionální antibiotická léčba
Otakar Nyč ...................................................................................................96

Kazuistiky
Alergická reakce na cefprozil jako počátek
mnohočetné lékové intolerance (MDIS)
Eva Vernerová ............................................................................................100

Farmakoterapie, Imunoterapie
Nosní provokační testy
Magdalena Herknerová, Petr Čáp ................................................................. 103

Klinická zkušenost s přípravkem IMUNOR – výsledky dvou
neintervenčních, průřezových studií v České republice
Dalibor Jílek, Václava Gutová, Pavel Liška ................................................... 117

Konference, kongresy
REPROMED – 1. česko-slovenský diskusní den
Zpráva ze sympozia
Karin Malíčková a Zuzana Ambrusová .......................................................... 126

XXII. dny RAPPL Karlova Studánka
Jaromír Bystroň ........................................................................................... 128

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies
Anna Šedivá ................................................................................................ 134

Informace
Přehled akcí na rok 2017 .............................................................................. 136

Contents

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................ 73


In memoriam prof. MUDr. Viktor Dostal
Jindřich Lokaj, Pavel Brož .............................................................................. 76

ORIGINAL PAPERS
Frequency of anti-DFS70 in a healthy population
in the Czech Republic
Martina Wijová, Andrea Poloučková ................................................................. 82

First experience in analysis of the β2-adrenergic receptor gene
polymorphism in patients with long-term poorly controlled astma
and treatment with tiotropium
Alice Stolaříková, Ivana Křupková ................................................................... 89

Reviews
Current state of antibiotic resistance
and rational antibiotic treatment
Otakar Nyč .................................................................................................... 96

CASE REPORT
Allergic reaction to cefprozil as a beginning
of multiple drug intolerance (MDIS)
Eva Vernerová ............................................................................................. 100

Pharmacotherapy, immunotherapy
Nasal challenge tests
Magdalena Herknerová, Petr Čáp .................................................................... 103

Clinical experience with the product IMUNOR – the results of two
non-interventional, cross-sectional studies in the Czech Republic
Dalibor Jílek, Václava Gutová, Pavel Liška ...................................................... 117

Conference, congress
REPROMED – Symposium report
Karin Malíčková a Zuzana Ambrusová ............................................................ 126

RAPPL days – Karlova Studánka
Jaromír Bystroň ............................................................................................ 128

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies
Anna Šedivá ................................................................................................. 134

Information
Future events 2017 .........................................................................................136

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................................... 49

Přehledné články

Jiří Klempíř, Olga Klempířová
Komplexní přístup k bolesti u roztroušené sklerózy......................................................................... 57
Taťána Šrámková
Sexuální poruchy u nemocných
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní............................................................................................68
Irena Závadová, Eva Hegmonová
Léčba bolesti u umírajících pacientů.............................................................................................. 76
Původní práce
Jan Procházka
Descendentní GABA-ergní inhibice v léčbě bolesti – je něco nového?
Naše 20leté zkušenosti............................................................................................................... 80
Martin Griger, Juraj Mláka
Technické aspekty epiduroskopie................................................................................................. 89
Firemní oznámení
2. kadaverový workshop se zaměřil na intervenční techniky léčby bolesti ......................................... 97
Zprávy

7. severočeské algeziologické dny konané 31. 3.–1. 4. 2017........................................................... 99
66. zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.......................................................................... 100
Peripheral neuropathies...............................................................................................................102
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP 19. 5. 2017, Mikulov..............................................102
Informace.................................................................................................................................104

Editorial

Richard Rokyta........................................................................................................................... 49
Reviews
Jiří Klempíř, Olga Klempířová
The complex approach to treatment of pain in multiple sclerosis...................................................... 57
Taťána Šrámková
Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis..................................................................... 68
Irena Závadová, Eva Hegmonová
Management of pain in imminently dying patients........................................................................... 76
Original papers

Jan Procházka
Descendent GABA-ergic inhibition in pain therapy – are there any news? Our 20 years experiences... 80
Martin Griger, Juraj Mláka
Technical aspects of epiduroscopy................................................................................................ 89
News
7th North-Bohemia algesiological days 31. 3.–1. 4. 2017................................................................ 99
New laws concerning the specialisation of algesiology....................................................................100
Peripheral neuropathies...............................................................................................................102
The meeting of the board of Czech Pain Society 19. 5. 2017, Mikulov.............................................. 102
Informations...........................................................................................................................104

EDITORIAL............................................................................................................... 1
PROGRAM............................................................................................................... 4
ODBORNÁ SYMPOZIA.............................................................................................. 8
Vyšetřování mikrovaskulárních abnormalit na sítnici oka................................................ 8
Mikrovaskulární abnormality na sítnici oka u schizofrenie............................................... 8
Mikrovaskulární abnormality na sítnici oka u deprese.................................................... 10
Stigma spojené s elektrokonvulzivní terapií (EKT)......................................................... 10
Etiologie působení elektrokonvulzivní terapie................................................................ 11
Elektrokonvulzivní terapie a její vliv na kognitivní funkce................................................. 13
Používání elektrokonvulzivní terapie v České republice.................................................. 14
Nové možnosti farmakoterapie depresivní a schizofrenní poruchy................................... 15
Echogenita rafeální zóny mozkového kmene jako diagnostický
marker úzkostných a depresivních poruch?................................................................. 16
Možnosti diagnostiky a léčby vaskulární demence....................................................... 17
První zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin donepezilu v léčbě demence...... 18
Huntingtonova choroba jako neuropsychiatrický problém...............................................19
Nová zjištění v oblasti výzkumu Alzheimerovy demence – výběr aktualit......................... 21
Mitochondriální dysfunkce při Alzheimerově nemoci a možnosti jejich ovlivnění............... 22
Možnosti automatického rozpoznání diagnostické
skupiny pomocí obrazů mozku s využitím strojového učení............................................23
Zobrazování a psychodiagnostika: funkční neuroanatomie
tematického apercepčního testu..................................................................................24
Zobrazovanie domén sociálnej kognície a ich porúch u schizofrénie............................... 25
Zobrazování a neurostimulace v psychiatrii................................................................... 26
Hippocampus – klíč k našemu vědomí......................................................................... 27
Neuronální okruhy hippocampu a jejich vstupy a výstupy............................................... 28
Ontogenetický a fylogenetický vývoj hipokampu............................................................29
Fungování celého entorhino-hipokampového systému,
včetně jeho interakcí s neokortexem............................................................................30
Účinky anitpsychotik na celulární úrovni...................................................................... 30
Léčba farmakorezistentní OCD................................................................................... 31
Kognitivní dysfunkce u depresivní poruchy.................................................................... 31
Genetická architektura impulzivního násilí................................................................... 32
Etické aspekty genetického výzkumu......................................................................... 33
Předběžné výsledky měření impulzivity v souvislosti
s násilnou trestnou činností u vězeňské populace........................................................ 33
Nové trendy v léčbě rezistentní Obsedantně kompulzivní poruchy................................... 34
Rezistentní depresivní porucha: Jsou k dispozici pouze osvědčené léčebné postupy?..... 35
Možnosti překonání rezistence v udržovací fázi léčby bipolární poruchy.......................... 36
Terapeutické možnosti farmakorezistentní schizofrenie................................................. 37
Úloha psychiatra v indikaci stereotaktické léčby obsedantně kompulzivní poruchy.......... 39
Stereotaktická léčba (přední kapsulotomie) u nemocných s ocd................................... 39
Neuropsychologické vyšetření při stereotaktické léčbě Obsedantně kompulzivní poruchy.. 40
Elektrokonvulzivní terapie u pacientů s depresivním syndromem
po traumatickém poranění mozku............................................................................... 41
Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů........................... 42
Intenzivní rTMS (I-rTMS) v léčbě negativních příznaků schizofrenie................................. 43
rTMS v léčbě impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti................................ 45
Použití rTMS u ADHD................................................................................................ 46
Nový vztah mezi genem pro CD36 a Alzheimerovou chorobou........................................ 47
Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy............... 47
Oční sítnice a schizofrenie......................................................................................... 48
Úloha cortexinu a opioidního receptoru mu v patogenezi schizofrenie.............................. 48
Imunitní systém a jeho role v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.................... 49
Přirozeně se vyskytující protilátky proti neuronálním proteinům...................................... 50
Leukocyty a mitochondriální dysfunkce u roztroušené sklerózy...................................... 52
Vliv časné imunitní stimulace a její odezva v animálním modelu schizofrenie................... 53
Význam negativních symptomů u schizofrenie............................................................. 55
Role testosteronu v řízení sexuality v kontextu léčby parafiliků....................................... 56
Psychiatrické a neurologické komplikace protinádorové
biologické léčby u nemocného s karcinomem ledviny.................................................... 57
Využití nové formy trazodonu-contramid v léčbě deprese............................................... 58
Podmínky úhrady léčivých přípravků v České republice................................................. 58
POSTERY PREKLINICKÉ.......................................................................................... 59
REJSTŘÍK.................................................................................................................75

 

EDITORIAL................................................................................................................ 1
PROGRAM............................................................................................................... 4
SCIENTIFIC SYMPOSIA............................................................................................. 8
Evaluation of retinal microvascular abnormalities........................................................... 8
Microvascular abnormalities in the retina in schizophrenia.............................................. 8
Microvascular abnormalities in the eye retina in depression........................................... 10
Stigma associated with electroconvulsive therapy (ECT)............................................... 10
Etiology of mechanism of action of electroconvulsive therapy......................................... 11
Effects of electroconvulsive therapy on cognitive functions............................................. 13
The use of electroconvulsive therapy in the czech republic............................................ 14
Novel treatment options in depressive and schizophrenic disorder.................................. 15
Brainstem raphe echogenicity as a diagnostic
marker for anxiety and depressive disorders?............................................................... 16
Possibilities of the Diagnosis and Treatment of the Vascular Dementia........................... 17
First experiences with therapeutic drug monitoring of donepezil in dementia treatment..... 18
Huntington‘s disease as a neuropsychiatric problem..................................................... 19
New findings in the field of Alzheimer´s dementia research– news selection.................... 21
Mitochondrial dysfunction in Alzheimer’s disease and the possibility of their influence..... 22
The potential of machine learning applications
on brain images for automatic diagnostic group recognition........................................... 23
Neuroimaging and psychodiagnostics: functional
neuroanatomy evoked by thematic apperception test.................................................... 24
Imaging social cognition domains and their impairment in schizophrenia......................... 25
Neuroimaging and neurostimulation in psychiatry......................................................... .26
Hippocampus – a key to our consciousness................................................................ 27
Hippocampal neuronal circuits and their inputs and outputs........................................... 28
Ontogenetic and phylogenetic development of the hippocampus.................................... 29
Functioning of the whole entorhino-hippocampal system, including
its interactions with the neocortex.............................................................................. 30
Cellular effects of antipsychotics................................................................................ 30
Treatment of pharmaco-resistant OCD........................................................................ 31
Importance of cognitive dysfunction in depressive disorder............................................ 31
Genetic architecture og impulsive violence.................................................................. 32
Ethical aspects of genetic research............................................................................ 33
The perliminary results of the measures of impulsivity in relation to
the violent criminal behaviors among the prison population............................................33
New trends in the treatment of resistant obsessive compulsive disorder......................... 34
Resistant depressive disorder: Are there only long-known treatment methods?.............. 35
How To overcome resistance in maintenance treatment of bipolar disorder......................36
Therapeutic interventions for drug-resistant schizophrenia............................................ 37
Role of psychiatrist in the indication of stereotactic
treatment for obsessive compulsive disorder............................................................... 39
Stereotactic neurosurgery (anterior capsulotomy) in patients suffering from OCD............39
Neuropsychological assessment in stereotactic treatment
of obsessive–compulsive disorder...............................................................................40
Electroconvulsive therapy in patients with depressive
syndrome after traumatic brain injury...........................................................................41
Electroconvulsive therapy in treatment of child and adolescent patients......................... 42
Intensive rTMS (I-rTMS) for the treatment of negative symptoms in schizophrenia........... 43
rTMS as impulsivity treatment in patients with borderline personality disorder................. 45
rTMS use in ADHD................................................................................................... 46
New relationship between cd36 gene and Alzheimer‘s disease...................................... 47
The influence of lifestyle on epigenetic regulation: Implications for psychiatric disorders... 47
Retina and schizophrenia.......................................................................................... 48
The role of cortexin and opioid receptor mu in the pathogenesis of schizophrenia........... 48
Immune system and its role in pathogenesis of nerodegenerative diseases.....................49
Naturally occuring antibodies against neuronal proteins................................................ 50
Leukocytes and mitochondrial dysfunction in multiple sclerosis.................................... 52
Effect of early immune stimulation and its response in animal model of schizophrenia....  53
The significance of negative symptoms in schizophrenia............................................... 55
The role of testosterone in sexuality in the context of treating paraphilic patients ..........  56
Psychiatric and neurological complications of antimours
biological therapy in a patient with renal cell carcinoma................................................ 57
Application of the new formulation trazodone-contramid in the treatment of depression...  58
The reimbursement conditons of the pharmaceuticals in the czech republic.................... 58
POSTERY PRECLINIC.............................................................................................. 59
POSTERY CLINIC..................................................................................................... 64
INDEX...................................................................................................................... 75

Obálka

Obsah

Editorial
Václav Špičák .............................................................................................................. 1

Záněty hrtanu u dětí
Michal Jurovčík ............................................................................................................ 5

Nastávající pylová sezona – nová šance pro příští rok?
Marie Špičáková ....................................................................................................... 10

Popusťte uzdu své fantazii při cvičení – nebojte se kleku!
Libuše Smolíková ..................................................................................................... 12

Alergologův rok – léto
Jaromír Bystroň ......................................................................................................... 19

Hlídej si, co dýcháš …
… je to pro tvé zdraví
Václav Špičák ............................................................................................................ 23

Alergické průduškové astma u dětí
Jarmila Turzíková ...................................................................................................... 25

Lymeská borrelióza a její kožní formy
Jana Hercogová ........................................................................................................ 31

Mák – léčivka i jed, potravina i alergen
Martin Fuchs .............................................................................................................. 35 

Hovořili s Vámi .......................................................................................................... 38

Křížovka ..................................................................................................................... 39