Tigis

DIGITISKTIGIS fotoprodukty10

Tisk od jednoho kusu po tisíce.

Expresní termíny, včetně tisku na počkání.

Tiskoviny: vizitky, letáky, pozvánky, plakáty, katalogy, samolepky, výroční zprávy, jídelní lístky, novoročenky, kalendáře, ....

Tisk na různorodé materiály (samolepky, PVC fólie, strukturované a metalické papíry) v gramáži 64–300 g/m2.
 
Personalizované tiskoviny: číslování, unikátní kódy, personalizace adresy, jména ...
 
Dokončovací zpracování: skládání, bigování, perforace, laminace, děrování, oblení, vazba (V1, V2, V8, kalendářová twin vazba), scanování, kopírování.
 
 
 

Adresa pro korespondenci a vyzvednutí tiskových zakázek
Brumovická 24,
102 00 Praha 10

 

Kalkulace
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tiskové zakázky
Jana Banduričová
Tel.: 274 008 500
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotografie můžete zasílat e-mailem nebo přes Úschovnu či Leteckou poštu (či jiné, vámi užíváne úložny dat).

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - do velikosti všech fotografií 20MB (případně můžete rozdělit na více e-mailů)

www.uschovna.cz - nahrajte své fotografie

www.leteckaposta.cz - nahrajte své fotografie

 

Nezapomeňte uvést své jméno!

Fotografie na kalendář: celkem 13 fotografií pojmenujte podle měsíce, kam chcete fotografii umístit, abychom mohli fotografie správně umístit. Pokud nebudou fotografie pojmenovány podle měsíce, kam mají být umístěny, vložíme je dle našeho uvážení (bereme ohledy na motivy nebo barevnost fotografie - zimní motiv umístíme do zimních měsíců, ......).
Fotografie na pexeso 8x8 kartiček: celkem 32 fotografií, které lze umístit to čtverce, z těchto fotografií bude pak jedna i na titulu pexesa (pojmenujte ji TITUL, jinak na titul umístíme fotku dle našeho uvážení).
Fotografie na pexeso 6x6 kartiček: celkem 18 fotografií, které lze umístit to čtverce, z těchto fotografií bude pak jedna i na titulu pexesa (pojmenujte ji TITUL, jinak na titul umístíme fotku dle našeho uvážení).
Fotografie na kvarteto: celkem 32 fotografií orientovaných na výšku.
Fotografie na poker: celkem 52 fotografií orientovaných na výšku.

 

Výběr fotografií

  • Vybírejte kvalitní a ostré fotografie s dobrou světelností a rozlišením (fotografie z mobilního telefonu nejsou úplně vhodné)
  • Snažte se respektovat formát kalendáře a umístění fotografie (pro kalendář na šířku vyberte fotografie focené na šířku, u čtvercového kalendáře zase fotografie, které je možné umístit do kruhu - nejsou moc vhodné krajiny nebo fotky, kde jsou objekty na obou stranách)
  • Rozdělení fotek podle jednotlivých měsíců uzpůsobte dané roční době nebo motivu na fotografii
  • Pro pexeso vybírejte fotky, které mají rozdílné motivy, aby byly při hře snadno rozeznatelné
 

Fotografie kontrolujeme (hlavně velikost), ale neručíme za kvalitu obrazu fotografie (rozmazaná fotka se i rozmazaně vytiskne, tmavá fotka tmavou také zůstane). Nezasahujeme do barevnosti, pokud o to nejsme požádáni.

EDITORIAL......................................................................................... 1
OBSAH.............................................................................................. 2
PROGRAM......................................................................................... 4
Plenární přednášky............................................................................. 13
Odborná sympozia............................................................................. 14
Workshopy........................................................................................ 35
Nový výzkum..................................................................................... 37
Vývěsková sdělení 
Klinika............................................................................................... 41
Preklinika ......................................................................................... 52
Rejstříky............................................................................................ 59

EDITORIAL......................................................................................... 1
Contents............................................................................................. 2
PROGRAM......................................................................................... 4
Plenary talks...................................................................................... 13
Scientific symposia............................................................................. 14
Workshos........................................................................................... 35
New research...................................................................................... 37
Posters 
Clinical ............................................................................................... 41
Preclinical........................................................................................... 52
Index.................................................................................................. 59

Obsah

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 201

XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů
Oceněné práce v sekci Postery................................................................................ 202

Irena Krčmová, Jakub Novosad – diplom ISAF..................................................... 204

In memoriam MUDr. Vlasta Minková .................................................................... 205

Původní práce

Zhoršení respiračních symptomů u astmatických pacientů
vlivem krátkodobě zvýšeného znečištění ovzduší v Ostravě
Vladimíra Puklová, Marek Brabec, Josef Keder,
Helena Kazmarová, Marek Malý, Helena Velická,
Martin Bobák, Vladimír Janout ................................................................................ 211

Úloha matrix metaloproteinázy 7 v patogenezi postižení plicního
intersticia v rámci systémových onemocnění pojiva
Martina Kolbeková, Martina Šterclová, Magdalena Smětáková,
Jelena Skibová, Martina Vašáková.......................................................................... 217

Přehledné články

Běžná variabilní imunodeficience – CVID nová
diagnostická kritéria ICON
Jiří Litzman, Jana Strenková ................................................................................. 225

Astmatický pacient: Spolupráce s alergologem
z hlediska pneumologa
Petr Vaník .......................................................................................................... 231

Postřehy ze specializačního kurzu pro alergologické sestry
aneb jednotná teorie a odlišná praxe
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Alena Voříšková,
Jana Zelenková .................................................................................................. 237

Farmakoterapie, imunoterapie

Specifická alergenová imunoterapie u polysenzibilizovaného
pacienta
Petr Panzner ...................................................................................................... 241

Nové možnosti a perspektivy imunoglobulinové terapie
Tomáš Milota, Anna Šedivá ................................................................................. 248

Informace ...................................................................................................... 254

Rejstřiky 2016 .............................................................................................. 259

 

Contents

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 201

XXXIII. congress of czech and slovak allergologists
and clinical immunologists
Poster section – Award ...................................................................................... 202

Irena Krčmová, Jakub Novosad – ISAF certificate ............................................ 204

In memoriam MUDr. Vlasta Minková................................................................  205

Original papers

Short-term effects of winter air pollution on respiratory health
in asthmatic patients in Ostrava
Vladimíra Puklová, Marek Brabec, Josef Keder,
Helena Kazmarová, Marek Malý, Helena Velická,
Martin Bobák, Vladimír Janout ............................................................................ 211

The role of matrix metalloproteinase 7 in pathogenesis
of intersticial pneumonias on the background
of connective tissue diseases
Martina Kolbeková, Martina Šterclová, Magdalena Smětáková,
Jelena Skibová, Martina Vašáková ...................................................................... 217

Reviews

Common Variable Immunodeficiency Diseases – CVID
new diagnostic criteria ICON
Jiří Litzman, Jana Strenková .............................................................................  225

An asthma patient: cooperation with allergist
from the perspective of the pulmonologist
Petr Vaník ........................................................................................................ 231

Reflection of the specialized course for allergologic nurses
(uniform theory – diverse praxis)
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Alena Voříšková,
Jana Zelenková ............................................................................................... 237

Pharmacotherapy, immunotherapy

Specific allergen immunotherapy in polysensitized patient
Petr Panzner .................................................................................................. 241

New possibilities and perspectives of immunoglobulin therapy
Tomáš Milota, Anna Šedivá ............................................................................. 248

 

information ............................................................................................... 254

 

 

index 2016................................................................................................  259

Editorial............................................................................................................. 171
Původní práce
Daniela Dudysová, Iveta Fajnerová,
Tereza Nekovářová, Hong-Viet V. Ngo, Jana Kopřivová
Česká verze testu párového asociačního učení – pilotní studie..................................174
Přehledné články
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Rezistentní deprese I: epidemiologie, klasifikace,
rizikové faktory a pseudorezistence....................................................................... 178
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Úloha mastných kyselin v etiologii alzheimerovy choroby......................................... 187
Michal Patarák
Základná neuropsychofarmakológia vortioxetínu
v prefrontálnej kôre a hipokampe........................................................................... 193
Jan Roubal
Vliv pacientovy deprese na psychoterapeuta:
Klinická zkušenost, teorie a výzkum...................................................................... 198
Vzdělávání
Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková, Tereza Nekovářová
Neuropsychologie a neuropatologie prostorové kognice............................................ 204
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Dita Protopopová, Jiří Masopust
Sledování kardiovaskulárního rizika u pacientů se schizofrenií................................... 211
Dopisy, ohlasy, diskuse....................................................................................... 217
Přečetli jsme za vás..........................................................................................  218
Zprávy................................................................................................................. 219
Rejstříky 2016...................................................................................................... 222

 

Editorial.............................................................................................................  171
Original papers
Daniela Dudysová, Iveta Fajnerová,
Tereza Nekovářová, Hong-Viet V. Ngo, Jana Kopřivová
Czech version of Paired Associative Learning Test – a pilot study.............................. 174
Reviews
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Treatment-resistant depression I: epidemiology,
classification, risk factors and pseudoresistance..................................................... 178
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
The role of fatty acids in the etiology of alzheimer’s disease..................................... 187
Michal Patarák
Essential neuropsychopharmacology of vortioxetine in the
prefrontal cortex and hippocampus.......................................................................  193
Jan Roubal
Impact of patient´s depression on a psychotherapist:
Clinical experience, theory and research...............................................................  198
CME
Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková, Tereza Nekovářová
Neuropsychology and neuropathology of spatial cognition....................................... 204
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Dita Protopopová, Jiří Masopust
Cardiovascular risk monitoring in patients with schizophrenia................................... 211
Correspondence...............................................................................................  217
We have read for you.......................................................................................  218
Communications..............................................................................................  219
Index 2016........................................................................................................  222

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................... 141
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů, 4. část................................. 148
Richard Rokyta
Současné směry výzkumu léčby chronické bolesti.....................................154
Jozef Macko
Fetální a neonatální bolest, škály bolesti.................................................. 160
Karla Kotková, Yvona Angerová, Olga Švestková
Chronická bolest a možnosti jejího ovlivnění rehabilitací..............................164
Kazuistika
Jaroslav Nushart

Možnosti aurikuloterapie v léčbě bolesti –
zkušenosti z neurologické ambulance...................................................... 168
Zprávy
19. mezinárodní kongres ISMST 13.–16. 7. 2016....................................... 173
Miloslav Kršiak a časopis Bolest...............................................................175
Výroční schůze rady Evropské bolestivé federace EPF – EFIC.................... 175
16. světový kongres o léčbě bolesti, Jokohama, Japonsko.......................... 177
Zpráva IPVZ............................................................................................ 180
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 19. 10. 2016, Zlín................ 181
XVIII. česko-Slovenské dialogy o bolesti.................................................... 183
IX. kongres České lékařské akademie: Moderní medicína –
prevence, nebo léčba?.............................................................................. 184
Informace.............................................................................................. 185
Rejstříky 2016........................................................................................ 186

 

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................... 141
Reviews
The survey of joint pain from IASP, 4th part................................................ 148
Richard Rokyta
Contemporary tendecies of the resesarch of the chronic pain treatment....... 154
Jozef Macko
Fetal and neonatal pain, pain scales......................................................... 160
Karla Kotková, Yvona Angerová, Olga Švestková
Chronic pain and the potential of rehabilitation........................................... 164
Case report
Jaroslav Nushart

Options auriculartherapy in pain treatment –
experience neurological outpatient clinic................................................... 168
News
19th International Congress ISMST 13.–16. 7. 2016................................... 173
Miloslav Kršiak and journal of pain............................................................ 175
European Pain Federation – EFIC Council Meeting.................................... 175
16th World Congress of IASP, Yokohama, Japan....................................... 177
IPVZ News............................................................................................. 180
The meeting of the board of Czech Pain Society 19. 10. 2016, Zlín.............. 181
XVIII. Czech-Slovak dialogues on pain....................................................... 183
IX. Congress of Czech Medical Academy: Modern medicine –
prevention or treatment?.......................................................................... 184
Informations......................................................................................... 185
Index 2016............................................................................................ 186