Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Pozdní typ astmatické reakce na bronchiální provokaci alergenem
Zdenek Pelikan.......................................................................................................11

Evropská akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) a testy v alergologii
Bronislava Novotná..................................................................................................25

Kožní prick testy – zlatý standard diagnostiky v alergologii
Vít Petrů ................................................................................................................33

Epikutánní testy – vyšetření u pacientů s kontaktní alergií
Andrea Vocilková.....................................................................................................38

Subpopulace lidských monocytů a makrofágů
Veronika Švachová, Eva Brabcová, Alena Sekerková, Ilja Stříž.................................... 42

Diagnostika  a  laboratorní technika
Lékové hypersenzitivní reakce: Současný diagnostický přístup
a zpráva o založení Pracovní skupiny pro lékové alergie v ČSAKI
Lenka Sedláčková.....................................................................................................47

Kazuistiky
Atypické laboratorní nálezy při diagnostice celiakie
Romana Kozumplíková, Dana Bartoňková,
Zita Chovancová, Markéta Hermanová, Vojtěch Thon ...................................................52

Diskuzní fórum
Komentář ke článku Efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií
na prachové roztoče autorů Klubal R., Nesvorná M., Ráhel J.
Bronislava Novotná....................................................................................................58

Konference, kongresy ...............................................................................................59
Informace..................................................................................................................61

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Delayed asthmatic response to bronchial challenge with allergen
Zdenek Pelikan.........................................................................................................11

European Academy of Allergology and Clinical
Immunology (EAACI) and tests in allergology
Bronislava Novotná...................................................................................................25

The skin prick tests – a gold standard for the diagnosis in allergology
Vít Petrů.................................................................................................................33

Patch tests – examination of patients with contact allergy
Andrea Vocilková.....................................................................................................38

Subpopulations of human monocytes and macrophages
Veronika Švachová, Eva Brabcová, Alena Sekerková, Ilja Stříž..................................... 42

Diagnostic and laboratory technique
Drug hypersensitivity reactions: Current diagnostic approach
and the report on the Working group for drug allergy establishment in CSAKI
Lenka Sedláčková ....................................................................................................47

Case report
Atypical laboratory pattern in diagnosis of celiac disease
Romana Kozumplíková, Dana Bartoňková,
Zita Chovancová, Markéta Hermanová, Vojtěch Thon..................................................... 52

Forum of discussion
Discussion to the article „The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic
to house dust mites“.  Authors: Klubal R., Nesvorná M., Ráhel J.
Bronislava Novotná ................................................................................................... 58

Conference, congress ............................................................................................... 59
Information.................................................................................................................61

Editorial.....................................................................................................................1

Přehledné články
Aleš Kolářský
Motivační paradigma II. Aplikace v behaviorální sexuologii..............................................4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Kognitivně-behaviorální terapie a dialekticko-behaviorální
terapie u suicidálních pacientů ...................................................................................8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
Montrealský kognitivní test (MoCA) k  záchytu mírné kognitivní
poruchy a časné Alzheimerovy nemoci ..................................................................... 18

Vzdělávání
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Kognitivní funkce u euthymických pacientů s bipolární poruchou................................... 26

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky.................................................................... 32

Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část I – antipsychotika ...................................37

Zprávy .................................................................................................................... 42
Přečetli jsme za vás .............................................................................................. 46
Nové knihy ............................................................................................................. 48

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................1

Reviews
Aleš Kolářský
Motivational paradigm II. Application in behavioral sexuology .......................................... 4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Cognitive-behavioral therapy and dialectical-behavioral
therapy in suicidal patients.......................................................................................... 8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) For Detection
of Mild Cognitive Impairment And Early Alzheimer Disease........................................... 18

CME
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Cognitive functioning in euthymic patients with bipolar disorder...................................... 26

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjective well-being with antipsychotic treatment.........................................................32

Jaromír Švestka
Has the develoment of new psychopharmacologic agents stopped?
Part I – antipsychotics................................................................................................37

News ...................................................................................................................... 42
We have read for you ................................................................................................. 46
New Books ............................................................................................................... 48

Editorial .................................................................................................................1
Diabetologie
Kateřina Andělová
Metformin v léčbě gestačního diabetu (GDM) ............................................................. 8

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Hajer, Jan Trnka
Metformin a karcinom pankreatu ..............................................................................12

Doporučení/diabetologie

Testování osobních glukometrů s ohledem na normu en iso 15797, doporučení ........... 15

Endokrinologie

Luboslav Stárka, Richard Hampl
Testosteron jako neuroaktivní steroid ........................................................................17

Metabolismus/kazuistika

Jan Gojda, Jan Švanda, Michal Anděl
Hypoglykémie po léčbě olanzapinem u nediabetické pacientky ................................. 22

Metabolismus

Zdeněk Mareček, Radan Brůha
Wilsonova choroba .................................................................................................24

Z příbuzných oborů

Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková
Plazmaferéza a její současné využití v klinické nefrologii........................................... 31

Informace ........................................................................................................... 42

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................1

Diabetology

Kateřina Andělová
Metformin in the treatment of gestational diabetes...................................................... 8

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Hajer, Jan Trnka
Metformin and cancer of pancreas...........................................................................12

Guidelines/diabetology

Recommendations of Czech Diabetologic Society and Czech Society of Clinical
Biochemistry on testing of personal glucose meters..................................................15

Endocrinology

Luboslav Stárka, Richard Hampl
Testosterone: a neuroactive steroid...........................................................................17

Metabolism/case report

Jan Gojda, Jan Švanda, Michal Anděl
Hypoglycaemia associated with olanzapine treatment in non-diabetic patient................ 22

Metabolism

Zdeněk Mareček, Radan Brůha
Wilson disease.........................................................................................................24

Related specializations

Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková
Plasma exchange and its current use in clinical nephrology.........................................31

Information ..............................................................................................................42

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................1

Přehledné články
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitivní transkraniální magnetická
stimulace – neinvazivní neuromodulační metoda...........................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol v léčbě chronické nenádorové bolesti – nové účinné
analgetikum pro léčbu diabetické polyneuropatie?......................................................12

Původní práce
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu
seniorů s chronickou bolestí.....................................................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamická myofasciální terapie...............................................................................22

Zprávy
Devadesáté narozeniny primáře MUDr. Květoslava Mikeše..........................................27
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP...........................................28
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti..................................29

Informace...............................................................................................................31

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................1

Reviews
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation –
non-invasive neuromodulation method .......................................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol in chronic nonmalignant pain – a new effective
analgesic for the treatment of diabetic neuropathy?....................................................12

Original papers
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Assessment of quality of life, adaptation
and social coping in the elderly with chronic pain.......................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamic myofascial treatment.................................................................................22

News
Nineties birthday of MUDr. Květoslav Mikeš...............................................................27
Meeting of the Board and revision commission of SSLB ČLS JEP ............................. 28
The open letter to the members of Czech Pain Society.............................................. 29

Informations........................................................................................................... 31

Ceník inzerce nalezenete: