Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial.........................................................................................................................168

Přehledné články
Petr Winkler, Ladislav Csémy
Systémy psychiatrické péče v Evropě II: komparace jednotlivých komponent...................... 172

Aleš Kolářský
Motivační paradigma I: Myšlenkové předpoklady Ke stému výročí narození Kurta Freunda ... 177

Vzdělávání
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
Komplikované truchlení a jeho léčba  .............................................................................. 181

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Martin Anders, Radovan Přikryl, Jiří Masopust, Ján Praško, Cyril Höschl
Konsensus ČNPS o diagnostice a léčbě ADHD v dospělosti ..............................................189

Zprávy .......................................................................................................................... 203
Přečetli jsme za vás ...................................................................................................... 214
Nové knihy .................................................................................................................... 216
Informace ...................................................................................................................... 217
rejstříky 2013................................................................................................................. 218

CONTENTS

Editorial.........................................................................................................................168

Reviews
Petr Winkler, Ladislav Csémy
Psychiatric care systems across Europe II: comparison of single components ....................172

Aleš Kolářský
Motivational paradigm I: conceptual background (To 100 anniversary of Kurt Freund) .............177

CME
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
Complicated grief and its treatment ..................................................................................181

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Pavel Mohr, Martin Anders, Radovan Přikryl, Jiří Masopust, Ján Praško, Cyril Höschl
Consensus of the Czech Neuropsychopharmacological Society
on the diagnosis and treatment of adult ADHD...................................................................189

News ............................................................................................................................ 203
We have read for you ...................................................................................................... 214
New Books .................................................................................................................... 216
Information ..................................................................................................................... 217
Index 2013.......................................................................................................................218

Oznámení.............................................................................................................106
Abstrakta
35. kongres slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.......................................................................................113

Původní práce
Biopsie transplantovaných obličiek – retrospektívna analýza
Ivana Dedinská, Katarína Macháleková, Juraj Miklušica,
Blažej Palkoci, Mazyar Fani, Ľudovít Laca...............................................................122

Kazuistika
Kardiorenální syndrom při AA amyloidóze v důsledku
kombinace dvou mutací genů pro periodické horečky
Katarína Blažová, Miroslava Horáčková, Rudolf Horváth,
Anna Šedivá, David Zemánek, Jaromír Háček,
Otto Schück, Maruša Debeljak............................................................................... 127

Rozhovor............................................................................................................... 131
Zprávy
Správa z 8. kongresu Medzinárodnej spoločnosti
pre históriu v nefrológii (IAHN), 11.–14. septembra 2013,
Olympia – Patras, Grécko
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová....................................................................... 135

Peritoneální dialýza v České republice v letech 2002–2012
Sylvie Opatrná..................................................................................................... 140

Dopisy redakci..................................................................................................... 142
Informace............................................................................................................. 142
Rejstříky 2013.......................................................................................................146

Editorial
Václav Špičák......................................................................................................................1

Jak nás může zradit alergie
Jiřina Chládková...................................................................................................................7

Oříšek potřetí – Para ořech
Martin Fuchs......................................................................................................................11

Potravinové alergie a jejich projevy
Václava Gutová..................................................................................................................14

Co také umí Aspirin?
Eva Kašáková....................................................................................................................18

Stačí 15 minut! – Plavání
Libuše Smolíková...............................................................................................................20

Reflux a střední ucho
Jarmila Turzíková...............................................................................................................25

S naší péčí moře léčí
Jaroslava Šimoníčková.......................................................................................................29

Zdarma k mrtvému moři
ROTARY District 2240.......................................................................................................32

Křížovka...........................................................................................................................34
Hovořili s vámi.................................................................................................................. 35

Editorial .................................................................................................................. 37

Přehledné články
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergní P2X rodina a specifické vlastnosti P2X7 podtypu .......................................... 40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanizmy zmien dĺžky axónov a dendritov neurónu ...................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.: Významný český anatom a fyziolog 18. století .................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: Struktura nervové tkáně .................................................62

Rokyta R.
Poznámky k filozofii moderní vědy ............................................................................. 77

Zprávy....................................................................................................................... 79
Rejstříky 2013 ........................................................................................................... 84

CONTENTS

Editorial .....................................................................................................................37

Reviews
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergic P2X family and specific features of the P2X7 subtype......................................40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanisms of growth of neuronal axons and dendrites.................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.:
A significant Czech anatomist and physiologist of the 18th century ................................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: The structure of the nervous tissue ................................. 62

Rokyta R.
Several remarks to the philosophy of modern science.................................................... 77

News......................................................................................................................... 79
Index 2013 .................................................................................................................84

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................1

Cena časopisu Alergie, Astma, Bronchitida
Jaroslava Šimoníčková
Čestný lektor ČIPA o.p.s.
Jiří Ehl
Česká iniciativa pro astma o.p.s. – Strategie péče o astma
ČARO na 8. plenárním zasedání GARD
Vítězslav Kolek  ......................................................................................................6

SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2013
Specifická alergenová imunoterapie u astmatu
Stephen R. Durham.................................................................................................12

Astma v roce 2013 pod tlakem mimořádných okolností
Viktor Kašák..........................................................................................................23

Bronchiální astma a obezita
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek .............................................31

Orální alergický syndrom
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ........................................................................39

Pylový diář – novinka pylovým alergikům
Barbora Obstová ................................................................................................... 46

Severská chůze 2013
Jarmila Fišerová ....................................................................................................51

Porovnání úmrtnosti na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc
v České a Slovenské republice v roce 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová .................................53

Anafylaxe v dětském věku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................58

Deset let anafylaxe u dětí na Královéhradecku a Ostravsku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................64

Po Světovém dnu bez tabáku
Dočkáme se prostředí bez tabáku?
Václav Špičák ...................................................................................................... 69

Nová direktiva EU o tabákových výrobcích
Ondřej Rybníček ....................................................................................................71

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...........................................................................................1

World Asthma Day 2013
Journal Alergie, Astma, Bronchitida Award
Jaroslava Šimoníčková
Honorary CIPA Lector
Jiří Ehl
Czech Initiative of Asthma – Strategy for Asthma Management
CARO in the 8th general GARD meeting
Vítězslav Kolek.......................................................................................................6

World Asthma day 2013
Specific allergen immunotherapy for asthma
Stephen R. Durham ..............................................................................................12

Asthma in 2013: under extraordinary pressure
Viktor Kašák........................................................................................................ 23

Bronchial asthma and obesity
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek ............................................31

Oral allergy syndrome
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ...................................................................... 39

Pollen Diary – a new service for people with pollen allergy
Barbora Obstová .................................................................................................. 46

Tour Nordic Walking 2013
Jarmila Fišerová ...................................................................................................51

The comparison of asthma  and chronic obstructive lung disease (COPD) mortality
in the Czech and in the Slovak Republic in the year 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová ................................53

Current treatment and management of anaphylaxis in children
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík .................................................58

Ten years of anaphylaxis in the regions of Hradec Králové and Ostrava
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík  ............................................... 64

After World No Tobacco Day Can we wait tobacco free living?
Václav Špičák.......................................................................................................69

EU Tobacco products directive
Ondřej Rybníček....................................................................................................71

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................161

Původní práce
Systémový vliv průduškového astmatu na expresi proteinu vícečetné
lékové rezistence 1 v lymfocytech periferní krve u dětí
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch ................ 171

Přehledné články
Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa
Pavel Komínek, Petr Matoušek,Martin Formánek, Karol Zeleník ........................................ 176

Periostin − nový slibný biologický znak bronchiálního astmatu a idiopatické plicní fibrózy
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie v praxi
Vít Petrů .......................................................................................................................197

Adoptivní T-buněčná terapie v léčbě nádorových onemocnění
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth .......................................................... 204

Diagnostika a laboratorní technika
Mezilaboratorní porovnání imunoanalytického vyšetření fekálního kalprotektinu
Karin Malíčková ............................................................................................................ 215

Význam vyšetřování DAO v séru a plazmě
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................. 220

Kazuistika
Anti NMDAR encefalitida
Kateřina Břečková ........................................................................................................ 224

Konference, kongresy
Kongres WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Informace  
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák............................................................................................................... 231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................. 161

Original papers
Systemic effect of asthma bronchiale on expression of multidrug
resistance protein 1 in peripheral blood lymphocytes amongst children
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch................. 171

Reviews
Reflux or allergy? Extraesophageal reflux from view of otorhinolaryngologist
Pavel Komínek, Petr Matoušek, Martin Formánek, Karol Zeleník .......................................176

Periostin – a novel promising biomarker of bronchial asthma
and idiopathic pulmonary fibrosis
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen-specific immunotherapy in practice
Vít Petrů ...................................................................................................................... 197

Adoptive T cell therapy in cancer treatment
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth ......................................................... 204

Diagnostic and laboratory technique
Interlaboratory comparison of fecal calprotectin detection by enzyme immunoassay
Karin Malíčková      ...................................................................................................... 215

Significance of DAO investigation in serum and plasma
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................ 220

Case report
Anti NMDAR encefalitis
Kateřina Břečková ....................................................................................................... 224

Conferences and congresses
Congress WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Information
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák ............................................................................................................  231

OBSAH

Editorial......................................................................................................................133

Diabetologie
Martin Haluzík, Pavel Trachta, Miloš Mráz
Léčba inzulínem a kardiovaskulární komplikace..............................................................138

Iva Hoffmanová, Helena Tlaskalová-Hogenová, Daniel Sánchez, Michal Anděl
Diabetes mellitus a porucha bariérové funkce tenkého střeva...........................................147

Endokrinologie
Jan Krátký, Jan Jiskra
Nové možnosti diagnostiky tyreoidálních uzlů.................................................................165

Barbora Hamplová, Josef Marek
Paragangliom u pacientky s mnohočetnou endokrinní neoplázií typu I (MEN I):
neobvyklá součást MEN I, současný výskyt MEN I a MEN II, nebo MEN IV?.....................175

Výživa
Elena Wildová, Michal Anděl
Kaseiny a syrovátkové proteiny jsou fyziologickými stimuly inzulínové sekrece..................179

Zprávy.........................................................................................................................188

Informace....................................................................................................................189

 

CONTENTS

Editorial......................................................................................................................133

Diabetology
Martin Haluzík, Pavel Trachta, Miloš Mráz
Insulin therapy and cardiovascular complications............................................................138

Iva Hoffmanová, Helena Tlaskalová-Hogenová, Daniel Sánchez, Michal Anděl
Diabetes mellitus and impairment of barrier function of small intestine...............................147

Endocrinology
Jan Krátký, Jan Jiskra
New possibilities for diagnosis of thyroid nodules............................................................165

Barbora Hamplová, Josef Marek
Paraganglioma in a patient with the multiple endocrine neoplasia type I:
Unusual feature of MEN I, mixed MEN I and MEN II, or MEN IV?.....................................175

Nutrition
Elena Wildová, Michal Anděl
Kasein and whey proteins are the physiological stimuli of the insulin secretion..................179

Communications..........................................................................................................188

Information..................................................................................................................189

Editorial
Richard Rokyta.............................................................................................................93
Přehledné články
Richard Rokyta
Neinvazivní neuromodulační metody v léčbě zejména chronické bolesti.............................101

Miloslav Kršiak
Průkazy zlepšení terapie bolesti kombinacemi farmak II.
Kombinace bez paracetamolu.......................................................................................107

Jitka Fricová
Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů..........................................................111

Jan Lejčko
Tapentadol (Palexia) – nový příspěvek ke zlepšení kvality
léčby chronické bolesti?...............................................................................................116
Původní práce
Petr Knotek, Helena Knotková
Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti:
Využití v diagnostice....................................................................................................120
Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP, Praha..................................................132
4. mezinárodní kongres o neuropatické bolesti v Torontu.................................................133
11. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Berlín...............................137
16. Mezinárodní kongres společnosti pro rázovou terapii, Salzburg..................................144
Informace...................................................................................................................147

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................93

Reviews
Richard Rokyta
The use of noninvasive neuromodulation methods
especially in the treatment of chronic pain.....................................................................101

Miloslav Kršiak
Evidence for improving pain management with drug combinations II.
Combinations without paracetamol................................................................................107

Jitka Fricová
The treatment of breakthrough pain in oncological patients..............................................111

Jan Lejčko
Tapentadol (Palexia) – promising innovation
in pharmacotherapy of chronic pain?.............................................................................116
Original papers
Petr Knotek, Helena Knotková
A dynamic model of psychological processes in chronic pain:
application in diagnostics............................................................................................120
News
Meeting of the Board of Czech Pain Society.................................................................132
4th International Congress of Neuropathic Pain, Toronto.................................................133
11th World Congress of International Neuromodulation Society, Berlin.............................137
16th International Congress of the International
Society for Medical Shockwave Treatment, Salzburg.....................................................144
Informations...............................................................................................................147

OBSAH

Editorial......................................................................................................................109

Původní práce
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní
péči při hospitalizacina onkologickém oddělení: pilotní studie...........................................117

Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Anna Blabolová, Filip Španiel,
Andrea Slováková, Petr Pokorný
Psychoedukace u schizofrenie očima pacientů.
Průzkum názorů pacientů na psychoedukaci v České republice v roce 2009.....................122

Přehledné články
Anna Pivovarčiová, Boris Mravec
Psychické poruchy a neurologické choroby: význam nervus vagus.................................. 129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Withania somnifera – indický ženšen.............................................................................141

Vzdělávání
Richard Köhler
Delirium na somatických odděleních.............................................................................145

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Alexandra Šulcová, Petr Popov
Nalmefen v léčbě alkoholové závislosti...........................................................................151

Zprávy.........................................................................................................................156

Přečetli jsme za vás.....................................................................................................159

Dopisy, ohlasy, diskuze................................................................................................161

Nové knihy...................................................................................................................164

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................109

Original papers
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
The Incidence of Anxiety and Depression in Patients in Palliative
Care during their hospitalization at oncology clinic: a pilot study.......................................117

Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Anna Blabolová, Filip Španiel,
Andrea Slováková, Petr Pokorný
Psychoeducation in schizophrenia: patients’ view. patients’ opinion
survey on psychoeducation in the Czech Republic in 2009..............................................122

Reviews
Anna Pivovarčiová, Boris Mravec
Psychiatric disorders and neurological diseases: the role of the vagus nerve.....................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Withania somnifera – indian ginseng.............................................................................141

CME
Richard Köhler
Delirium at somatic departments..................................................................................145

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Alexandra Šulcová, Petr Popov
Nalmefene in treatment of alcohol dependence..............................................................151

News.........................................................................................................................156

We have read for you..................................................................................................159

Letters, response, discussion......................................................................................161

New Books................................................................................................................164