Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial..................................................................................... 121

Přehledné články

Alena Večeřová-Procházková
Jsou neuropsychofarmaka v léčbě bolesti účinná?
....................... 128
Klára Sušánková, Viktorie Vlachová
Vaniloidní receptor: struktura jako klíč k poznání funkce
................ 139
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Failed back surgery syndrome a neurostimulační léčba
................. 144
Martin Janovský
Mikrodialýza v experimentálnom výskume bolesti
.......................... 151

Historie bolesti

Ivan Vrba
Opioidy ve 20. století
.................................................................. 156

Zprávy....................................................................................... 159

Informace.................................................................................. 175

 

 

Editorial..................................................................................... 121

Reviews

Alena Večeřová-Procházková
Are the neuropsychopharmacological agents in the treatment
of pain effective?
....................................................................... 128
Klára Sušánková, Viktorie Vlachová
Vanilloid receptor: structure as a key for understanding
the function
............................................................................... 139
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Neurostimulation treatment in the failed back
surgery syndrome
...................................................................... 144
Martin Janovský
Microdialysis in experimental pain research
.................................. 151

History of Pain

Ivan Vrba
Opioids in the 20th century
......................................................... 156

News........................................................................................ 159

Informations............................................................................... 175

Editorial ...................................................................................... 61

Přehledné články

Bohumil Skála
Postoje praktických lékařů k léčbě bolesti
......................................69
Olga Hrazdilová, Omar Šerý, Pavel Ševčík
Asociační studie polymorfizmu I/D angiotenzin-konvertujícího
enzymu a M235T polymorfizmu pro angiotenzinogen a vnímání
akutní bolesti
...............................................................................75

Přehledné články – kazuistiky

Dana Vondráčková, Miloslav Pála, Lubomír Petruželka,
Petra Holečková
Mukositis – komplikace (chemo)-radioterapie
u nádorů krku a hlavy
...................................................................79

Původní práce

Igor Martuliak, Pavol Schvarcz, Tatiana Geistová, Karol Králinský
Meranie epidurálnych tlakov pri aplikácii tlakových
kaudálnych blokád
...................................................................... 84
Petr Knotek
Dotazník copingu bolesti: restandardizace
.................................... 90

Historie bolesti

Ivan Vrba
Opioidy v 19. a ve 20. století
........................................................ 95

Rozhovory .................................................................................. 99

Zprávy ...................................................................................... 102

Informace ................................................................................. 109

 

 

 

Editorial .......................................................................................61

Reviews

Bohumil Skála
General practitioners and their attitudes towards pain control
............69
Olga Hrazdilová, Omar Šerý, Pavel Ševčík
Association study of I/D angiotensin-converting enzyme, M235T
angiotensinogen gene polymorphisms and human acute pain
perception
....................................................................................75

Reviews and case reports

Dana Vondráčková, Miloslav Pála, Lubomír Petruželka,
Petra Holečková
Mucositis – a complication of chemoradiotherapy of head
and neck carcinoma
.....................................................................79

Original papers

Igor Martuliak, Pavol Schvarcz, Tatiana Geistová, Karol Králinský
The measurement of epidural pressures during the application
of caudal pressure blockades
........................................................84
Petr Knotek
Coping with pain questionnaire: restandardisation
............................ 90

History of Pain

Ivan Vrba
Opioids in the 19th century and in the 20th century
......................... 95

Interview ...................................................................................... 99

News ......................................................................................... 102

Informations ................................................................................109

Editorial ........................................................................................... 193

Přehledné články

Jiří Tichý:
Fantómová bolest ............................................................................. 203
Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík:
Pulzní radiofrekvenèní léčba – nová alternativa na poli
neuromodulace?
.............................................................................. 217
Šimon Vaculín:
Je deaferentační bolest důsledkem dlouhodobé
ztráty aferentace?
............................................................................ 224

Přehledné a původní články

Marta Kulichová:
Liečba bolesti u geriatrických pacientov
............................................. 227
Nina Müllerová, Martina Pátá, Jitka Šlechtová, Lenka Fiedlerová,
Klára Pešičková, Štěpán Bejvančický:
Sledování kvality ošetřovatelské péče v kontrole léčby bolesti
ve FN Plzeň
.................................................................................... 232

Původní články

Václav Masopust, Martin Häckel, Vladimír Beneš:
Bolestivý neurom nervus saphenus
.................................................. 240
Václav Masopust, Martin Häckel, Richard Rokyta:
Nerepetitivní magnetická stimulace
.................................................. 243

Zprávy

Pain International Forum on Pain Medicine, poriadaný
The World Institute of Pain (VIP), Sofia,
Bulharsko 6.–8. 5. 2005 .................................................................. 246
Kongres v Sydney .......................................................................... 248
Zpráva z VII. Česko-Slovenských dialogů
v Bojnicích na Slovensku ................................................................ 260
Zpráva z kongresu „Updates in Anaesthesia and Pain Management
in Airbase Hospital, Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia" .................... 262

Informace ...................................................................................... 264

 


Editorial ..........................................................................................193

Reviews

Jiří Tichý:
Phantom pain ................................................................................. 203
Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík:
Pulsed radiofrequency treatment – a new option
of neuromodulation therapy?
............................................................ 217
Šimon Vaculín:
Does deafferentational pain result from long-term absence
of afferentation?
.............................................................................. 224

Rewiews and original papers

Marta Kulichová:
Pain control in the elderly
............................................................... 227
Nina Müllerová, Martina Pátá, Jitka Šlechtová, Lenka Fiedlerová,
Klára Pešičková, Štěpán Bejvančický:
The Evaluation of the quality of nursing care in the control
of the treatment of pain in the Faculty hospital in Plzeň
.................... 232

Original papers

Václav Masopust, Martin Häckel, Vladimír Beneš:
Painful neuroma of nervus saphenus
............................................... 240
Václav Masopust, Martin Häckel, Richard Rokyta:
Non-repetitive magnetic stimulation
................................................. 243

News

Pain International Forum
on Pain Medicine, Sophia, Bulgaria 6.–8. 5. 2005 ............................ 246
Sydney Congress ......................................................................... 248
VII. Czech-Slovak Dialogues on Pain in Bojnice, Slovakia ................. 260
Congress „Updates in Anaesthesia and Pain Management
in Airbase Hospital, Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia" .................. 262

Informations ................................................................................. 264

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Prevalence výskytu specifických IgE protilátek proti latexu v dětské populaci
..................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Ovládání inhalační techniky léků u dětí a dorostu v ČR
..................................................... 259
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
Úloha chemokinů při rejekci transplantovaných orgánů
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsie a imunita
....................................................................................................... 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Přehled jednotlivých tříd alergenů u prachových
a skladištních roztočů (Acari: Acaridida)
........................................................................ 281
P. Čáp
Význam stanovení vydechovaného oxidu dusnatého u astmatu
........................................ 291
J. Tillich
Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách
......................................................... 296
L. Sychra
Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
........................................................ 303
KAZUSTIKY
T. Paul
Jak požádat o udělení „Terapeutické výjimky" (zkráceným postupem)
................................. 308
B. Šestáková
Psychická traumata v alergicko-imunitních procesech
..................................................... 312
ZPRÁVY, INFORMACE
Potravinová alergie
.......................................................................................................... 289
ČSAKI .......................................................................................................................... 315
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ........................................................... 320
ČIPA 1996–2006 ............................................................................................................ 321

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
ORIGINAL PAPERS
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Specific IgE latex antibodies prevalence in the children population
..................................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Skill of Inhalation Technique of Drugs in Children
and Adolescent in the Czech Republic
........................................................................... 259
REVIEWS
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
The role of chemokines in solid organ transplantations
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsy and Immunity
................................................................................................. 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Mini-review of Allergen Classes of House-dust
and Stored-product Mites (Acari: Acaridida)
................................................................... 281
P. Čáp
The Role of Exhaled Nitric Oxide in Asthma
................................................................... 291
J. Tillich
Adverse Reactions to Iodine Contrast Media
................................................................... 296
L. Sychra
Conservative Management of Mucosa in Upper Airways Disease
..................................... 303
CASE REPORT
T. Paul
How to Ask Abbreviated Therapeutic Use Exeptions
....................................................... 308
B. Šestáková
Psychic Trauma in Allergo-Immune Processes
................................................................ 312
NEWS, INFORMATION
Allergy Food
................................................................................................................ 289
News, information ........................................................................................................... 315

EDITORIAL .......................................................................................... 119
OBSAH ............................................................................................... 123
KLINICKÝ PŘÍPAD: RECIDIVUJÍCÍ KERATOKONUS V DŮSLEDKU
ROZSÁHLÉHO KORNEÁLNÍHO EDÉMU U PRAŽSKÉHO KRYSAŘÍKA

P. Trnková ............................................................................................ 124
FYZIOLOGICKÉ ROZMEZÍ HLAVNÍ ELEKTRICKÉ OSY SRDEČNÍ
VE FRONTÁLNÍ, TRANSVERZÁLNÍ A SAGITÁLNÍ ROVINĚ

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTICKÁ HYDATIDÓZA
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
DOPORUČENÉ POSTUPY – KROK VPŘED?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 144
RŮZNÉ
Vodní nemoc – reportáž z Rumunského Banátu (K. Šmatlová) ................... 147
RECENZE
H. Černý: Anatomie domácích ptáků (O. Naňka) ....................................... 148

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 119
CONTENTS ........................................................................................... 123
CASE REPORT: RECURRENT KERATOCONUSRESULTING
FROM EXTENSIVE CORNEAL EDEMA IN PRAGUE RATTER

P. Trnková ............................................................................................. 124
CANINE PHYSIOLOGICAL VALUES OF THE MAIN ELECTRICAL AXIS
IN THE FRONTAL, TRANSVERSAL AND SAGITAL PLANES

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTIC HYDATIDOSIS
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
EVIDENCE-BASED MEDICINE – STEP IN THE RIGHT DIRECTION?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 144
VARIA
Water disease – report from Banat, Romania (K. Šmatlová) ....................... 147
BOOK REVIEW
H. Černý: Anatomy of domestic birds (O. Naňka) ..................................... 148

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Profesor Ctirad John – náš milý učitel
..................................................................... 170
OCENĚNÍ
Cena Jana Evangelisty Purkyně 2005
....................................................................... 172
KONFERENCE
ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
V. Špičák
Úvod
............................................................................................................................ 173
PŮVODNÍ PRÁCE
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Depistáž novorozencù geneticky ohrožených vznikem alergie
............................... 175
H. Honomichlová
Dětské astma – diagnostický a léčebný problém
..................................................... 179
K. Kossárová
Transfer faktory v ambulantnej praxi
........................................................................ 182
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Špičák
Hygienická hypotéza – možnost nebo dogma?
........................................................ 185
Š. Čapková
Jak se žije dětským ekzematikům
.............................................................................. 191
J. Turzíková
Astma a virové infekce
............................................................................................... 195
D. Jílek
Imunologická podstata vakcinace
............................................................................. 202
E. Jílková
Očkování – včera, dnes a zítra
................................................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Očkování a konzultace v alergoimunologické ambulanci
....................................... 213
J. Bystroň
Očkování, imunomodulace a alergenová imunoterapie
.......................................... 218
M. Fuchs
Mouka – imunologické reakce přecitlivělosti
......................................................... 222
KAZUSTIKY
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrom
................................................................................................... 230
KONGRESY
B. Novotná
Jubilejní X. Rožnovské alergo-imunologické dny
.......................................................... 236
ZPRÁVY, INFORMACE
ČSAKI ......................................................................................................................... 239
ČIPA o.p.s. .................................................................................................................. 241
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ............................................... 242
Evropská léková agentura uzavřela přehodnocení koxibů ...................................... 244

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Professor Ctirad John
............................................................................................... 170
AWARDS
Award Jan Evangelista Purkyně 2005
...................................................................... 172
CONFERENCE
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
V. Špičák
Introduction
............................................................................................................... 173
ORIGINAL PAPERS
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Searching for newborns at genetical risk of allergy
................................................. 175
H. Honomichlová
Childhood asthma – diagnostic and treatment trouble
.......................................... 179
K. Kossárová
Transfer-factors in clinical praxis
.............................................................................. 182
REVIEWS
V. Špičák
Hygiene hypothesis – possibility or dogma?
............................................................ 185
Š. Čapková
What is the life of children with eczema
.................................................................. 191
J. Turzíková
Asthma and viral infections
....................................................................................... 195
D. Jílek
The Immunological Principles of Vaccination
........................................................ 202
E. Jílková
Vaccination – yesterday, today and tomorrow
......................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Vaccination and consultation in the outpatient
clinic of allergy and clinical immunology
................................................................. 213
J. Bystroň
Vaccination, immunomodulation and allergen immunotherapy
............................ 218
M. Fuchs
Flour – immunological reactions of hypersensitivity
.............................................. 222
CASE REPORT
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrome
................................................................................................. 230
CONGRESSES
B. Novotná
10th days of allergy and immunology in Rožnov
...................................................... 236
NEWS, INFORMATION
News, information ................................................................................................................. 239

 

 

 

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 41
OBSAH ...................................................................................................45
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A TERAPII PNEUMONIÍ U ŽELV
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................48
NÁDOROVÁ ANGIOGENEZE
J. Hraběta .............................................................................................. 54
PLACEBO A PLACEBO EFEKT
Š. Vaculín .............................................................................................. 60
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................. 65
RECENZE
L. Nečasová ........................................................................................... 69
RŮZNÉ
Novela veterinárního zákona z pohledu povinností
chovatele (P. Tomanová) .......................................................................... 70


EDITORIAL ............................................................................................ 41
CONTENTS ........................................................................................... 45
A COMPLEX APPROACH TO DIAGNOSTICS AND
THERAPY OF PNEUMONIAS IN CHELONIANS

J. Hnízdo, L. Grégrová ............................................................................ 48
TUMOR ANGIOGENESIS
J. Hraběta .............................................................................................. 54
PLACEBO AND PLACEBO EFFECT
Š. Vaculín ............................................................................................. 60
FROM THE LITERATURE ....................................................................... 65
BOOK REVIEW
L. Nečasová .......................................................................................... 69
VARIA
Amendment of Veterinary Act in breeder perspective (P. Tomanová) ........... 70

 

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
OCENĚNÍ
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
H. Tlaskalová, J. Městecký
Jaroslav Šterzl osmdesátníkem
.................................................................................. 88
V. Špičák
Cesta půlstoletím alergologie a klinické imunologie –
Jaroslavu Šterzlovi k životnímu jubileu
..................................................................... 90
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Haschová, J. Gorčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Vyšetřování specifických protilátek v průběhu specifické alergenové
imunoterapie u pacientů s přecitlivělostí na včelí jed
............................................. 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
Test aktivace bazofilů s využitím rekombinantních alergenů
v diagnostice alergie na pyl břízy
............................................................................. 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
........................................... 109
M. Hrubiško
Úplná kontrola astmy v reálnej klinickej praxi
..................................................................... 115
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
B. Novotná
Alergické stavy a novinky v léčbě astmatu v těhotenství
......................................... 123
M. Fuchs
Alergeny bojínku lučního a zkřížená alergie
............................................................ 133
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová, I. Němcová,
M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Účinnost a bezpečnost desloratadine sirupu u dětí s pylovými
alergeny indukovanou alergickou rýmou a průduškovým astmatem
...................... 139
V. Špičák
AIRMAX – nový inhalační systém
........................................................................... 143
KAZUISTIKY
R. Sýkorová, M. Fuchs
Syndrom periodické horečky, aftózní stomatitidy, faryngitidy a lymfadenitidy
.... 146
M. Fuchs
Multiproteinová alergie (intolerance)
....................................................................... 149
ZPRÁVY, INFORMACE
Nekrolog – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ a MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ............... 155
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2001–2005 ........................................... 155
Zpráva o výsledcích voleb do výboru ČSAKI .......................................................... 159
Letní škola EAACI ..................................................................................................... 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162
Varování SÚKL před neověřenou léčbou tzv. „imunoterapeutickými peptidy" .... 162

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
AWARDS
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
Jaroslav Šterzl – 80 years
H. Tlaskalová, J. Městecký
.................................................................................................... 88
V. Špičák ..................................................................................................................... 90
ORIGINAL PAPERS
M. Haschová, J. Gořčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Investigation of specific antibodies in the course
of venom immunotherapy in patients with honeybee allergy
........................................... 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
The basophil activation test with recombinant allergens
in diagnosis of the birch pollen allergy
..................................................................... 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
The Importance of Atopy Investigation in the Department of Travel Medicine
............... 109
M. Hrubiško
Total asthma control in every-day clinical practice
................................................. 115
REVIEWS
B. Novotná
Allergic disorders and the news in the asthma treatment during pregnancy
........ 123
M. Fuchs
Timothy grass pollen allergens and cross allergy
..................................................... 133
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová,
I. Němcová, M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Efficacy and safety of desloratadine syrup in children
with pollen-induced allergic rhinitis and bronchial asthma
.................................... 139
V. Špičák
AIRMAX – new inhalation device
............................................................................ 143
CASE REPORT
R. Sýkorová, M. Fuchs
Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis,
adenopathy syndrom (PFAPA syndrom)
................................................................. 146
M. Fuchs
Multiple protein allergy (intolerance)
...................................................................... 149
NEWS, INFORMATION
In Memoriam – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ and MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ... 155
ČSAKI news ................................................................................................................ 155
Summer school EAACI ............................................................................................. 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.......................................................................... 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
....................................................................................... 10
Dalibor Jílek a Vlastimil Král se spolupracovníky
MUDr. Josef Richter sedmdesátníkem
..................................................................... 11
PŮVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Alergologická ambulantní praxe v České republice – II. část
................................. 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Hladina protilátek proti Chlamydophilia pneumoniae u dětí s asthma
bronchiale ve věku 4–8 let vyšetřených v letech l999–2003
.................................. 23
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
N. Benáková
Atopická dermatitida – status quo 2004
.................................................................. 26
E. Krásná, I. Stříž
Chemokiny I. – Role chemokinů v zánětlivých procesech
..................................... 35
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Vyhodnocení dvojitě slepé, placebem kontrolované studie
u pacientů s atopickým ekzémem
............................................................................. 44
DIAGNOSTICKÁ A LÉČEBNÁ TECHNIKA
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratorní diagnostika alergií
................................................................................. 51
V. Král
Laboratorní diagnostika ANCA – metodické doporučení SLI ČSAKI
................. 57
KAZUISTIKA
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrom – novinky v patogenezi, kazuistika
........................................ 59
PŘEČETLI JSEM ZA VÁS
Paediatric Asthma and Allergy .................................................................................. 65
DISKUSNÍ FORUM
Memorandum – Céliakální Sprue (CS) – současný stav
a sociální situace nemocných v České republice
..................................................... 66
KONGRESY
VI. Beskydské alergologické a imunologické dny .................................................... 68
ZPRÁVY, INFORMACE
Informace o změnách v provádění tuberkulinového testu a BCG vakcinace ........ 70
ČSAKI – Akce 2005
................................................................................................. 73
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha ............................................ 74
Sdružení alergologù a klinických imunologů České republiky ....................................... 74
6. celostátní konference – Dìtská pneumologie ........................................................... 75
Informace pro lékaře i nemocné ................................................................................ 76
Informace o použití koxibù u pacientù s ASA senzitivitou ............................................ 76
REJSTŘÍKY ............................................................................................................ 77

Contents

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.................................................................................. 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
........................................................................................ 10
Dalibor Jílek and Vlastimil Král et al.
MUDr. Josef Richter
................................................................................................. 11
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Allergological outpatient practice in the Czech Republic – II. part
............................... 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Asthma bronchiale and chlamydophilia pneumoniae antibodies
in children aged 4–8 years between 1999 and 2003
............................................... 23
REVIEWS
N. Benáková
Atopic Dermatitis – status quo in 2004
.................................................................... 26
E. Krásná, I. Stříž
Role of Chemokines in the Inflammatory Processes
.............................................. 35
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Assessment of a double blind, placebo controlled study
on patients suffering from atopic eczema
................................................................. 44
DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC TECHNIQUE
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratory diagnosis of allergy
................................................................................. 51
V. Král
Laboratory ANCA diagnostics
................................................................................. 57
CASE REPORT
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrome – news in pathogenesis, case study
...................................... 59
WE HAVE READ FOR YOU
Paediatric Asthma and Allergy
.................................................................................. 65
DISCUSSION FORUM
Memorandum
............................................................................................................ 66
CONGRESSES ..................................................................................................... 68
NEWS, INFORMATION ..................................................................................... 70
INDEX  ........................................................................................................... 77

 

EDITORIAL .............................................................................................. 79
OBSAH .................................................................................................. .85
UPLATNĚNÍ ENZYMOTERAPIE V TERAPII DOJNIC
J. Bakeš, J. Illek .......................................................................................86
BOLEST U PŘEŽVÝKAVCŮ
Š. Vaculín ................................................................................................90
SYNDROM PERINATÁLNÍ ASFYXIE U HŘÍBAT:
PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ A KAZUISTIKA

N. Galvin, D. Collins ..................................................................................95
VETERINÁRNÍ PRACOVNÍCI A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
HLÁŠENÉ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1992–2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová ........................................................... 104
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 108
RECENZE ..............................................................................................114
RŮZNÉ
Hospodářská zvířata z pohledu právních předpisů (P. Tomanová)
..................115

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 79
CONTENTS ............................................................................................ 85
THE USE OF THE ENZYMOTHERAPY IN DAIRY COWS
J. Bakeš, J. Illek ..................................................................................... 86
PAIN IN RUMINANTS
Š. Vaculín .............................................................................................. 90
PERINATAL ASPHYXIA SYNDROME IN THE FOAL:
REVIEW AND A CASE REPORT

N. Galvin a D. Collins .............................................................................. 95
VETERINARY STAFF AND ACKNOWLEDGED OCCUPATIONAL
DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1992 AND 2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová .......................................................... 104
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 108
BOOK REVIEW .................................................................................... 114
VARIA
Legal regulations on livestock (P. Tomanová) ........................................... 115