Tigis

pátek, 30 září 2022 12:20

ALERGIE supplementum 1/2022

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Alergie suppl 1 2022 obalka bez

 

ALERGIE supplementum 1/2022

OBSAH

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková .............................................................. 1

PROGRAM ....................................................................... 7

ABSTRAKTY

Úvodní přednášky ........................................................... 20
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ................. 21
Alergeny, epidemiologie, pylové senzibilizace ............... 24
Anafylaxe a žírné buňky ................................................. 26
Transplantace a imunogenetika ..................................... 28
Imunoterapie nádorů ...................................................... 30
Astma v dětství ............................................................... 33
Lékové alergie ................................................................ 35
Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí.......... 36
Neuroimunologie ............................................................ 39
Angioedémy ................................................................... 41
Astma v dospělosti ........................................................ 42
Autoimunita a tolerance ................................................. 44
Potravinová alergie ........................................................ 47
Veterinární imunologie a alergologie ............................. 48
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství ........ 50
Alergologická diagnostika a imunoterapie ..................... 53
Imunodeficience ............................................................ 53
Autoimunita orgánová ................................................... 57
Sekce sester ................................................................. 59
Sekce laborantů ............................................................ 62
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii ............... 65
Alergie horních dýchacích cest .................................... 68
Obecná a vývojová imunita .......................................... 69
Alergie na hmyz ............................................................ 71
Imunologie sepse ......................................................... 74
Antiinfekční imunita a očkování .................................... 75
Expoziční testy v alergologii ......................................... 77
Kožní alergické choroby ............................................... 79
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ... 81
Postgraduální kurz ....................................................... 83

POSTERY

Alergologie ...................................................................... 87
Autoimunita ..................................................................... 93
Imunodeficience a antiinfekční imunita ........................... 99
Nádorová a transplantační imunologie .......................... 109
Veterinární a obecná imunologie ................................... 113

REJSTŘÍK AUTORŮ ..................................................... 123

CONTENTS

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková ............................................................. 1

PROGRAMME ................................................................. 7

ABSTRACTS
Introductory lectures ....................................................... 20
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal
immunity .......................................................................... 21

Allergens, epidemiology, pollens senzitization ................ 24
Transplantations and immunogenetics ........................... 28
Immunotherapy of tumors ............................................... 30
Asthma in childhood ........................................................ 33
Drug allergies .................................................................. 35
Antitumor immunity and tumor microenvironment .......... 36
Neuroimmunology .......................................................... 39
Angioedema ....................................................................41
Asthma in adulthood....................................................... 42
Autoimmunity and tolerance........................................... 44
Veterinary immunology and allergology ........................ 48
Reproductive immunology and immunology
of pregnancy .................................................................. 50

Allergy diagnostics and immunotherapy ........................ 53
Immunodeficiencies ....................................................... 53
Organ-specific autoimmunity ......................................... 57
Nurses section ............................................................... 59
Laboratory technitians section ....................................... 62
Laboratory diagnostics in clinical immunology ............... 65
Upper respiratory tract allergy......................................... 68
General and developmental immunity ............................ 69
Insect allergy.................................................................... 71
The immunology of sepsis .............................................. 74
Anti-infectious immunity and vaccination........................ 75
Exposition tests in allergology ........................................ 77
Workshop of the Young immunologists
and allergologists ........................................................... 81

Postgraduate course ...................................................... 83

POSTERS

Allergology ..................................................................... 87
Autoimmunity.................................................................. 93
Immunodeficiency and anti-infective immunity .............. 99
Tumour and transplantation immunology ..................... 109
Veterinary and general immunology ............................. 113

INDEX ............................................................................123

Číst 2076 krát Naposledy změněno čtvrtek, 12 leden 2023 17:47