Tigis

pondělí, 19 prosinec 2022 08:02

ALERGIE supplementum 2/2022

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Alergie suppl 2 2022 obalka

ALERGIE Supplementum 1/2022

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

DOPORUČENÉ POSTUPY

Doporučení ČDS a ČSAKI pro léčbu
chronické spontánní urtikarie

Nina Benáková a Pracovní skupina pro
chronickou urtikarii ČDS a ČSAKI .............................................
3
Úvod .......................................................................................... 3
Diagnostický a léčebný postup .................................................. 5
Diferenciální diagnostika angioedému ....................................... 7
Laboratorní vyšetřování
u chronické spontánní urtikarie .................................................. 8
Zhodnocení závažnosti
chronické spontánní urtikarie ..................................................... 8
Léčebný postup u chronické spontánní urtikarie ........................ 9
Evropské doporučené postupy ................................................. 10
Přehled linií léčby ...................................................................... 11
Terapeuticky rezistentní urtikarie .............................................. 12
Léčba omalizumabem v ČR ..................................................... 12
Léčba CSU u dětí a zvláštních populací .................................. 14
Perspektivy léčby
chronické urtikarie .................................................................... 14
Závěr ........................................................................................ 15
Literatura .................................................................................. 15

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Epikutánna senzibilizácia potravinovými alergénmi
u atopickej dermatitídy u detí

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová .................................... 17
Úvod ......................................................................................... 17
Dysfunkcia kožnej bariéry ......................................................... 17
Možnosti prevencie vývoja alergických ochorení
so zameraním sa na deti s atopickou dermatitídou .................. 19
Primárna prevencia atopickej dermatitídy ................................. 20
Sekundárna prevencia potravinovej senzibilizácie
u detí s prejavmi atopickej dermatitídy ...................................... 20
Sekundárna prevencia klinicky manifestnej
potravinovej alergie u detí s atopickou dermatitídou ................. 21
Terciárna prevencia – prevencia
sekundárnej senzibilizácie ......................................................... 21
Zhrnutie najnovších preventívnych odporúčaní ......................... 22
Záver .......................................................................................... 22
Literatúra .................................................................................... 23

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ........................................................ 25

POKYNY AUTORŮM .................................................................. 26

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

CLINICAL PRACTICE
Guidelines of the Czech Society of Dermatology
and the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
for the treatment of chronic spontaneous urticaria

Nina Benáková and Working group on
chronic urticaria CDS and CSAKI ................................................
3
Introduction .................................................................................. 3
Diagnostic and therapeutic approach .......................................... 5
Differential diagnosis of angioedema ........................................... 7
Laboratory investigation in chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Assessment of the severity of chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Management of chronic spontaneous urticaria ............................ 9
European recommended practice ............................................... 10
Overview of treatment lines ......................................................... 11
Therapy-resistant urticaria ........................................................... 12
Treatment with omalizumab in the Czech Republic ..................... 12
Treatment of CSU in children and special populations ................ 14
Treatment perspectives chronic urticaria ..................................... 14
Conclusion ................................................................................... 15
References .................................................................................. 15

REVIEWS
Epicutaneous sensitization to food allergens
in atopic dermatitis in children

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová ....................................... 17
Introduction .................................................................................. 17
Skin barrier dysfunction ............................................................... 17
Options for prevention of allergic disease development
focusing on children with atopic dermatitis .................................. 19
Primary prevention of atopic dermatitis ........................................ 20
Secondary prevention of food sensitization
in children with manifestations of atopic dermatitis ...................... 20
Secondary prevention of clinically manifest
food allergy in children with atopic dermatitis ............................... 21
Tertiary prevention – prevention
secondary sensitization prevention .............................................. 21
Summary of recent preventive recommendations ........................ 22
Conclusion .................................................................................... 22
References .................................................................................... 23

JOURNAL SUBSCRIPTION .......................................................... 25

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................... 26

Číst 1731 krát Naposledy změněno čtvrtek, 12 leden 2023 17:01