Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
úterý, 18 leden 2011 13:44

Alergie 1/2006

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL ............................................................................................................... 1
JUBILEA ROKU 2006 ............................................................................................. 6
PŮVODNÍ PRÁCE
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Povrchové aktivační znaky a humorální faktory v pupečníkové krvi
novorozenců s rizikem časné infekce
. ................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
Měření aktivace bazofilů – CD63 nebo CD203c?
............................................. 11
V. Gutová, M. Liška
Atopický ekzém a specifické IgE protilátky proti stafylokokovým
enterotoxinům u dětí
............................................................................................. 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Účinnost a bezpečnost alergenové imunoterapie
............................................. 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistické zhodnocení souboru pacientů léčených SIT
.................................... 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
Výsledky hodnocení kontroly astmatu na čtyřech specializovaných
ambulancích Fakultní nemocnice v Hradci Králové – pilotní studie
................ 39
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Poruchy regulace zánětu a periodické horečky
.................................................. 48
O.Viklický
Chronická transplantační nefropatie
.................................................................. 54
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Návrh standardu domácí imunoglobulinové léčby ........................................... 61
KAZUISTIKY
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pľucné komplikácie primárnych protilátkových imunodefictov
..................... 63
I. Richterová
Inhalační terapie u mentálně retardovaných astmatiků
.................................. 70
KONGRESY, KONFERENCE
VII. Beskydské alergologické a imunologické dny ............................................ 72
Probiotika ........................................................................................................ 72
Antileukotrieny v léčbě a prevenci virových exacerbací astmatu ........... 72
Sledování biochemických ukazatelů zánětu ve vydechovaném
vzduchu u dětí s průduškovým astmatem: praktické zkušenosti ........... 73
Jaké diagnostické možnosti nabízí sledování biochemických látek
ve vydechovaném vzduchu .......................................................................... 73
Sympozium Na Homolce
Neinvazivní vyšetřování dolních dýchacích cest ...................................... 74
D. Jílek
11. mezinárodní kongres o antifosfolipidových protilátkách ......................... 75
INFORMACE
ČSAKI – přehled akcí roku 2006 ........................................................................ 77
23. pracovní imunologická konference (PIK) ................................................... 80
IPVZ – Subkatedra alergologie a klinické imunologie,
přehled výukových akcí ........................................................................................ 82
Konference EFA-ČIPA .......................................................................................... 83
RŮZNÉ
SÚKL – Informace o Tamiflu .............................................................................. 84
Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje ............................................... 84
Sepsa a Česko-Slovenské Fórum pre sepsu ........................................................ 85

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................. 1
JUBILEAS 2006 ......................................................................................................... 6
ORIGINAL PAPERS
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Surface activation leukocyte markers and humoral factors in cord blood
of newborns at risk of early infection
................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
The measurement of the basophil activation – CD63 or CD203c?
................ 11
V. Gutová, M. Liška
Atopic eczema and specific IgE antibodies to Staphylococcal
enterotoxins in children
........................................................................................ 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Efficacy and Safety of Sublingual or Oral Immunotherapy with
Standardized Allergen Extract H-AL per os. (Pollens)
................................... 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistical evaluation of group of patiens treated with alergen-specific
immunotherapy (SIT) at our department in 1991–2003
. ................................. 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
The results of asthma control assessment at four specialised surgeries
at University hospital Hradec Králové – a pilot study
..................................... 39
REVIEWS
A. Šedivá
Autoinflammatory syndromes and periodic fevers
.......................................... 48
O.Viklický
Chronic nephropaty transplantation– the new view at the old thema
.......... 54
FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Proposal of protocol of home immunoglobulin treatment in patients
with antibody deficiency
....................................................................................... 61
CASE REPORT
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pulmonary Complications of Primary Antibody
Immunodeficiency Diseases
................................................................................. 63
I. Richterová
Inhaled therapy of mental retarded patients with asthma
................................ 73
CONGRESESS, CONFERENCIES ......................................................................... 72
INFORMATION, NEWS .......................................................................................... 77
VARIA .......................................................................................................................... 84

Číst 11052 krát Naposledy změněno úterý, 18 leden 2011 13:55