Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 06 duben 2011 11:24

Alergie 1/2011

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Editorial

Vize, která se stala skutečností – blahopřání do Motola V. Špičák...................................................... 2

Původní práce

Dětské astma po třiceti letech
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Hana Kolářová .........................................................................11

Úmrtnost na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v r. 2009 v České a Slovenské
republice, Anglii a Walesu
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová................................................................................ 16

Změny v medikaci dětských astmatiků přijíždějících do respirační léčebny
v letech 1993−1994 a 2008–2009
Daniel Schneeberger, Tomáš Jirkovský, Irena Ryšavá ................................................................... 19

Neinvazivní monitorování zánětu dýchacích cest u dětí s alergickou rýmou a průduškovým astmatem:
ověření dvou metod na vyšetření alveolární koncentrace a bronchiálního toku oxidu dusnatého
Marian Šenkeřík, Jiřina Chládková, Irena Krčmová, Jaroslav Chládek................................................ 25

Parikalcitol a kalcitriol mají výrazný imunomodulační účinek na dendritické buňky a potlačují
indukci antigen specifických T-lymfocytů
Klára Sochorová, Vít Budinský, Anna Žlabová, Daniela Rožková, Sylvie Dusilová Sulková,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek ...................................................................................................31

Přehledné články

Chlamydophila pneumoniae a její klinický význam
Daniela Židová ............................................................................................................................39

Vyšší houby, možné teoretické a praktické imunomodulační a protinádorové účinky. I. část
Pavel Macháček .........................................................................................................................45

Rekombinantní alergeny
Zuzana Ambrusová .....................................................................................................................50

Farmakoterapie, imunoterapie

Česká stopa ve Století specifické alergenové imunoterapie
Václav Špičák ............................................................................................................................55

Účinnost a bezpečnost perorálního bakteriálního imunomodulátoru OLIMUNOVAC u pacientů s častými
infekcemi dýchacích cest (observační multicentrická studie)
Jaromír Bystroň, Vít Petrů, Irena Krčmová, Jiřina Černá, Kateřina Rozehnalová,
Eva Malá, Kateřina Kopecká ........................................................................................................58

Užití solných roztoků při souběžné léčbě alergické rýmy
Irena Krčmová, Eva Malá ............................................................................................................66

Diagnostika a laboratorní technika

Laboratorní diagnostika alergie
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová ..........................................................................................73

Rejstříky.................................................................................................................................. 80

CONTENTS

Editorial

Vision becoming reality – Congratulation to Motol
Václav Špičák ...........................................................................................................................2

ORIGINAL PAPERS

Childhood asthma – thirty years later
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Hana Kolářová ........................................................................11

Asthma and COPD Mortality in the Czech, Slovak Republic,
England and Wales in the Year 2009
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová............................................................................... 16

Changes in medication of children's asthmatics coming to a respiratory health center
in years 1993−1994 and 2008−2009
Daniel Schneeberger, Tomáš Jirkovský, Irena Ryšavá ..................................................................19

Noninvasive monitoring of airway inflammation in children with allergic rhinitis and asthma:
validation of two methods for measurement of the alveolar concentration and bronchial flux
of nitric oxide
Marian Šenkeřík, Jiřina Chládková, Irena Krčmová, Jaroslav Chládek .............................................25

Paricalcitol (19-nor-) and calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol)
exert potent immunomodulatory effects on dendritic cells and inhibit
induction of antigen-specific T cells
Klára Sochorová, Vít Budinský, Anna Žlabová, Daniela Rožková, Sylvie Dusilová Sulková,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek ................................................................................................31

Reviews

Chlamydophila pneumoniae and its clinical significance
Daniela Židová ........................................................................................................................39

Higher fungi, possible theoretical and practical immunomodulatory and antitumor effects. Part I.
Pavel Macháček ......................................................................................................................45

Recombinant allergens
Zuzana Ambrusová ..................................................................................................................50

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Czech track in the Century of the specific allergen immunotherapy
Václav Špičák .........................................................................................................................55

Efficacy and safety of oral bacterial immunomodulator OLIMUNOVAC in patients with
frequent respiratory infections (observational multicenter study)
Jaromír Bystroň, Vít Petrů, Irena Krčmová, Jiřina Černá, Kateřina Rozehnalová,
Eva Malá, Kateřina Kopecká ......................................................................................................58

Saline solutions as a supportive therapy in the concurrent treatment of allergic rhinitis
Irena Krčmová, Eva Malá ..........................................................................................................66

Diagnostics and laboratory technique

Laboratory diagnostics of allergy
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová .........................................................................................73

Index 2010 ...............................................................................................................................80

Číst 11589 krát Naposledy změněno středa, 06 duben 2011 11:44