Tigis

č. 3/2017
č. 3/2017

č. 3/2017 (1)

Alergie 3/2017

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................... 141

MUDr. Jiří Ehl ........................................................................................................... 143

60. výročí vzniku České společnosti alergologie
a klinické imunologie
Vít Petrů ................................................................................................................... 144

PŮVODNÍ PRÁCE
Multiplexové stanovení protilátek u boreliové infekce
a jeho porovnání s vyšetřením imuno-blot
David Šubjak  ........................................................................................................... 152

Molekulární mechanismy působení ORMDL3
na aktivaci žírných buněk
Petr Dráber  .............................................................................................................. 160

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Jak žijí včely medonosné
Dalibor Titěra  ........................................................................................................... 168

Diagnostika alergie na jed Hymenopter
Martina Vachová, Petr Panzner  .............................................................................. 173

Léčba a prevence alergie na jed blanokřídlého hmyzu
Jan Ort  .................................................................................................................... 181

Alergie na jed blanokřídlého hmyzu – klinický obraz
Petr Kučera  ............................................................................................................. 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Sublinguální tabletová imunoterapie – jediný aplikační
režim budoucnosti?
Vít Petrů  .................................................................................................................. 193

Virostatika u chřipky, respiračních a herpetických onemocnění
Jan Juřica .................................................................................................................. 203

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 .......................................................................................... 212

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů   ......................................................................................... 141


MUDr. Jiří Ehl   ......................................................................................................... 143


60th Anniversary of the Czech Society of Allergology
and Clinical Immunology
Vít Petrů   ................................................................................................................. 144


ORIGINAL PAPERS
Multiplex detection of borelia antibodies
and its comparison with immuno-blot test
David Šubjak   .......................................................................................................... 152


Molecular mechanisms of ORMDL3 action
on mast cell activation
Petr Dráber   ............................................................................................................ 160


REVIEWS
Life of honey bees
Dalibor Titěra   ......................................................................................................... 168


vachova.pdf
Martina Vachová, Petr Panzner   ............................................................................ 173


Treatment and Prevention to Hymenoptera Venom Allergy
Jan Ort   .................................................................................................................. 181


Allergy to Hymenoptera venom – clinical picture
Petr Kučera   .......................................................................................................... 186


PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Sublingual tablet immunotherapy –
the only dosing regime in the future?
Vít Petrů   ............................................................................................................... 193


Virostatics in influenza, respiratory and herpes infections
Jan Juřica  ............................................................................................................... 203


INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................................. 212