Tigis

č. 4/2017
č. 4/2017

č. 4/2017 (1)

Alergie 4/2017

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ...................................................................... 213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková .................................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie výskytu alergií a respiračních onemocnění u dětí
v Moravskoslezském kraji v roce 2015 – srovnání s výsledky
celostátního monitoringu alergií v roce 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Porovnání výskytu alergických onemocnění a respiračních
obtíží v pěti oblastech Moravskoslezského kraje s různou
kvalitou ovzduší v roce 2015
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Polymorfizmy génu Gc a ich vplyv na koncentrácie vitamínu D
a vybrané laboratórne parametre u našich pacientov
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Pacient s dušností – častý návštěvník ambulance
Jana Skřičková, Martina Doubková ...................................................... 243

Modulace autofagických drah v terapii
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ...................................................... 249

Alergie na domácí prach
Václav Špičák .................................................................................... 259

KAZUISTIKY

AllergyMonitor – nový společník lékaře i pacienta
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner ........................................................... 262

Adherence v léčbě perzistujícího astmatu
Petr Pohunek ..................................................................................... 269

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Co čekat nového v léčbě hereditárního angioedému
s deficitem C1 inhibitoru?
Marta Sobotková ................................................................................ 275

Inhalační kortikoidy a riziko adrenokortikální suprese –
pohled na dávky, terapeutický index a monitorování
systémových nežádoucích účinků
Václav Vaněček ................................................................................ 279

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................... 285

REJSTŘÍKY 2017 ....................................................................... 289

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................  213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková ................................................... 214

ORIGINAL PAPERS

Study of the prevalence of allergy and respiratory diseases
in children living in Moravian-Silesian Region in 2015 –
Comparison with results of national monitoring study
of allergies 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Prevalence of allergic diseases and respiratory symptoms
in the Moravian-Silesian areas with different air pollution levels
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Effect of Gc gene polymorphisms on vitamin D concentrations
and selected laboratory parameters in our patients
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

REVIEWS

Patient with dyspnea – a frequent visitor
in the outpatient department
Jana Skřičková, Martina Doubková ........................................................ 243

Therapeutical modulation of autophagic pathways
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ........................................................ 249

Allergy to house dust
Václav Špičák ..................................................................................... 259

CASE REPORT

AllergyMonitor – a new partner of both the doctor and the patient
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner .............................................................. 262

Adherence in treatment of persisting asthma
Petr Pohunek ....................................................................................... 269

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

What we might expect in hereditary angioedema
with C1 inhibitor deficiency treatment?
Marta Sobotková .................................................................................... 275

Inhaled corticosteroids and risk of adrenal suppression –
role of dose, therapeutic index and monitoring
Václav Vaněček ..................................................................................... 279

INFORMATION

Future events 2018 ................................................................................. 285

INDEX 2017 ...................................................................................... 289