Tigis

Alergie 1/2018
Alergie 1/2018

Alergie 1/2018 (1)

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................1
Cena Milady Paulové za rok 2017: Jiřina Bartůňková......................................................... 2

 

PŮVODNÍ PRÁCE
Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému
Alexandra Lochmanová...................................................................................................... 8

Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci jater –
vybrané imunologické parametry a role HLA laboratoře
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Novinky v použití bakteriálních lyzátů u alergie
a chronických zánětů dýchacích cest
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 25

 

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Protilátky proti povrchovým (membránovým a synaptickým)
neuronálním antigenům – klinické a laboratorní zkušenosti
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ......................................................................................... 34

Test blastické transformace ve sledování účinnosti
imunosupresivní léčby
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák .......................................... 42

Německá zkušenost – vliv léčby sublingvální alergenovou
imunoterapií na farmakoterapii pacientů – dlouhodobá data
Magdalena Herknerová ....................................................................................................49

 

KONFERENCE, KONGRESY
XVI. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................................................................ 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlín, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková ............................................................................................................ 59

 

INFORMACE
Recenze knihy: Viktor Kašák, Eva Kašáková – Inhalační systémy
v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
Milan Teřl ........................................................................................................................ 61

Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2014–2017
Vít Petrů .......................................................................................................................... 63

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI (2014–2017)
Petr Kučera ..................................................................................................................... 66

Zpráva o volbách do výboru a revizní komise ČSAKI (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ..................................................... 66

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSAKI
pro období 2018–2021
Vít Petrů........................................................................................................................... 67

Přehled akcí na rok 2018................................................................................................. 68

 

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................... 1

Milada Paulová merit award 2017: Jiřina Bartůňková ...................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Cellular metabolism as a regulator of the function of the immune system cells
Alexandra Lochmanová .................................................................................................... 8

Antibody-mediated rejection after liver transplantation –
selected immunological parameters and role of the HLA laboratory
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

REVIEWS
News in the use of bacterial lysates in allergy
and respiratory tract chronic inflammation
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 25

 

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Antibodies against membrane and synaptic neuronal antigens –
clinical and laboratory experience
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ........................................................................................ 34

The lymphocyte transformation test – monitoring the effectiveness
of immunosuppressive therapy
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák ......................................... 42

German practice – the effect of sublingual immunotherapy
on standard pharmacotherapy – long-term data
Magdalena Herknerová .................................................................................................. 49

 

CONFERENCE, CONGRESS
XVI. Meeting of Czech and Slovak doctors in Litomyšl
Jiří Novák ....................................................................................................................... 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlin, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková .......................................................................................................... 59

 

INFORMATION
Book review: Viktor Kašák, Eva Kašáková –
Devices for inhalation in the treatment of chronic obstruction
Milan Teřl ....................................................................................................................... 61

Report on the activity of the executive committee of the Czech
Society of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 63

Report on the activity of the audit board of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Petr Kučera ................................................................................................................... 66

Report on the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ................................................... 66

Results of the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 67

Future events 2018 ....................................................................................................... 68