Tigis

Alergie 2/2018
Alergie 2/2018

Alergie 2/2018 (1)

OBSAH

EDITORIAl
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................... 73
In memoriam – doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. ................................................................... 74

PŮVODNÍ PRÁCE
Selektivní imunoadsorpce na anti- IgE kolonách pomocí
technologie TheraSorb Life 18 u pacientů s těžkou atopickou
dermatitidou jako metoda volby po vyčerpání konvenčních postupů
Andrea Lipinová .................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) a testy z plné krve pro posuzování
buněčné imunity
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ....................................... 91

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Elevace sérového imunoglobulinu G4 a diagnostika IgG4-asociované nemoci
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička .......................................................................................... 98

Alergie na chlorhexidin – možná příčina těžké anafylaxe.
Přehled a kazuistika
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ............................................................................ 104

KAZUISTIKY
Manipulace s inhalátorem aneb vynalézavost našich pacientů
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník ...................................................................................... 109

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Primární sklerozující cholangitida a novinky v její léčbě
Martin Jelínek ....................................................................................................................... 113

Nežádoucí účinky imunoglobulinové léčby
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................... 123

KONFERENCE, KONGRESY
XXIII. Dny RAPPL aneb Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .................................................................................................................... 130

DISKUSNÍ FÓRUM
Komentář k publikaci Alexandry Lochmanové „Buněčný
metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému“
Petr Kelbich .......................................................................................................................... 138

INFORMACE
Zpráva o Světovém dnu astmatu, konaném 24. 5. 2018
s Českým rozhlasem Brno
Bronislava Novotná .............................................................................................................. 140

Přehled akcí na rok 2018 ..................................................................................................... 142

Monografie „Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti“ – recenze
Ondřej Rybníček .................................................................................................................. 143

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................................... 73
In memoriam doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. .................................................................... 74

ORIGINAL PAPERS
Selective immunoadsorption on anti-IgE colonies by TheraSorb
Life 18 in patients with severe atopic dermatitis as a method
of choice after depletion of conventional procedures
Andrea Lipinová ................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) and whole blood tests
for cellular immunity assessment
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ...................................... 91

REVIEWS
Serum immunoglobulin G4 elevation and IgG4-related
disease diagnosis
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička ......................................................................................... 98


Allergy to chlorhexidine – possible cause of severe anaphylaxis.
Review and a case
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ........................................................................... 104

CASE REPORT
Inhalator manipulation or on the inventivity of our patients
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník .................................................................................... 109

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Primary sclerosing cholangitis and novelties in its treatment
Martin Jelínek ..................................................................................................................... 113


Side effects of immunoglobulin treatment
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................ 123

CONFERENCE, CONGRESS
XXIII. days of RAPPL (The Days of RAPPL – multidisciplinary
symposium of Rhinology, Allergology, Pneumology, Practical
medicine and Spa therapy)
Jaromír Bystroň ................................................................................................................. 130

FORUM OF DISCUSSION
Comment on the article “Cellular metabolism
as a regulator of the function of the immune system cells”
by Alexandra Lochmanová
Petr Kelbich ....................................................................................................................... 138

INFORMATION
World Asthma Day report held on 24 May 2017 with
the Czech Radio Brno
Bronislava Novotná ........................................................................................................... 140


Future events 2018 ........................................................................................................... 142


”Bronchial hyperreactivity and its links“ – review
Ondřej Rybníček ............................................................................................................... 143