Tigis

ALERGIE supplementum 2/2018
ALERGIE supplementum 2/2018

ALERGIE supplementum 2/2018 (1)

Alergie supplementum 2/2018

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Program......................................................................................................................3
Abstrakta
Úvodní přednášky.........................................................................................................16
Astma v dětství a dospělosti..........................................................................................16
Autoimunitní choroby....................................................................................................20
Imunopatologie horních cest dýchacích..........................................................................23
Laboratorní metodiky v imunologii..................................................................................26
Sekce sester...............................................................................................................27
Mezioborová spolupráce I..............................................................................................31
Sekce laborantů...........................................................................................................31
Alergenová imunoterapie...............................................................................................34
Mezioborová spolupráce II.............................................................................................36
Diagnostika v alergologii...............................................................................................38
Imunodeficience...........................................................................................................41
Akutní stavy v alergologii...............................................................................................44
Genetika v alergologii a imunologii.................................................................................46
Imunologie reprodukce.................................................................................................48
Léková alergie..............................................................................................................51
Imunologická diagnostika a léčba v onkologii..................................................................53
Imunologická problematika transplantací........................................................................55
Potravinová alergie........................................................................................................57
Imunomodulační léčba..................................................................................................60
Fórum mladých alergologů a imunologů.........................................................................62
Postery......................................................................................................................67
Rejstřík autorů...........................................................................................................89
Pokyny autorům........................................................................................................92

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Programme.................................................................................................................3
Abstracts
Introductory lectures.....................................................................................................16
Asthma in childhood and adulthood................................................................................16
Autoimmune diseases..................................................................................................20
Immunopathology of the upper respiratory tract...............................................................23
Laboratory methodology in immunology..........................................................................26
Nurses section.............................................................................................................27
Interdisciplinary cooperation I.........................................................................................31
Laboratory technitians section.......................................................................................31
Allergen immunotherapy................................................................................................34
Interdisciplinary cooperation II........................................................................................36
Diagnostic approaches in allergy....................................................................................38
Immunodeficiencies......................................................................................................41
Emergency situations in allergy.....................................................................................44
Genetic principles in allergy and immunology..................................................................46
Reproductive immunology..............................................................................................48
Drug allergy..................................................................................................................51
Immunological diagnostic and treatment in oncology........................................................53
Transplantation immunology..........................................................................................55
Food allergy.................................................................................................................57
Immunomodulatory treatment........................................................................................60
Forum of young allergologists and immunologists............................................................62
Posters.......................................................................................................................67
Index.........................................................................................................................89
Instruction for authors................................................................................................92