Tigis

Alergie 3/2020
Alergie 3/2020

Alergie 3/2020 (1)

pátek, 04 září 2020 10:59

Alergie 3/2020

Napsal(a)

Alergie 3 2020 mailing 1

Alergie 3/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .......................................................................................... 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neinfekční komplikace u nemocných s běžnou
variabilní imunodeficiencí (CVID) a jejich léčba
Pavlína Králíčková, Eva Kočová ..................................................... 155

Alergické choroby v ére pandémie COVID-19
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ................................................................................
163

Nazální NO a ciliární dyskinézy
Jakub Novosad, Irena Krčmová ...................................................... 170

Autoimunita indukovaná léky
Eva Daňková ................................................................................... 175

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm
asociovaný s COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin ............................
 181

KAZUISTIKY

Kawasakiho choroba – inkompletní forma
Marie Poláková, Ivana Červinková .................................................. 186

TERAPIE

Nové možnosti léčby hereditárního angioedému
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ...................................... 191

Role nutričního terapeuta v terapii potravinových alergií
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ...................... 197

DISKUZNÍ FÓRUM

Laboratorní diagnostika COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................... 200

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ......................................................................................... 149

REVIEWS

Non-infectious complications in common variable
immunodeficiency (CVID) patients and their management
Pavlína Králíčková, Eva Kočová .................................................... 155

Allergic diseases in the era of COVID-19 pandemic
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ..............................................................................
163

Nasal NO and ciliary dyskinesia
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 170

Drug-induced autoimmunity
Eva Daňková ................................................................................ 175

Paediatric inflammatory multisystem syndrome
associated with COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin .........................
181

CASE REPORT

Incomplete Kawasaki disease
Marie Poláková, Ivana Červinková .............................................. 186

THERAPY

New treatment options of hereditary angioedema
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ................................... 191

The role of a dietitian in the therapy of food allergies
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ................... 197

FORUM OF DISCUSSION

Laboratory diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................ 200