Tigis

Psychiatrie 1/2020
Psychiatrie 1/2020

Psychiatrie 1/2020 (1)

středa, 01 duben 2020 07:24

Psychiatrie 1/2020

Napsal(a)

Psychiatrie 1 2020 1

PSYCHIATRIE 1/2020

EDITORIAL .................................................................................. 1

OBSAH ........................................................................................ 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl

Vztah nadváhy či obezity, pohybové aktivity
a celkového fungování u pacientů s depresivní poruchou
(MDD), schizofrenií (SCH) a neuropatickou bolestí (NP):
prospektivní multicentrická studie. Projekt BRAIN FIT. ............... 4

Ladislav Kesner, Petr Adámek, Dominika Grygarová
Vliv mediálních zpráv na duševní zdraví
Současné poznatky a perspektivy dalšího výzkumu .................. 14

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nikola Doubková, Marek Preiss
Metoda experience sampling v psychologickém výzkumu ......... 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Bazalka pravá (Ocimum basilicum L.)
a její účinky na nervový systém ................................................. 27

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Pavel Mohr
Nová diagnostická klasifikace duševních poruch
v 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí ................................ 32

 

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Antipsychotika v léčbě predominantních negativních
příznaků schizofrenie: aktualizace doporučených postupů ......... 40

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Michal Pitoňák
Praha posiluje v boji s HIV: přistoupila
k tzv. síti Fast-track-cities ............................................................ 44

ZPRÁVY

Marek Preiss, Martina Barcaj
International Congress in Spirituality and Psychiatry,
Jerusalem, 1.–4. 12. 2019 ........................................................... 46

Karolína Mladá, Petra Horáková
62. česko-slovenská psychofarmakologická konference,
15.–19. 1. 2020, Lázně Jeseník ................................................... 49

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI ....................................................... 51

 

EDITORIAL .................................................................................... 1

CONTENTS ................................................................................... 2

ORIGINAL PAPERS

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl
Relationship of overweight or obesity, physical activity,
and general functioning in patients with depressive disorder (MDD),
schizophrenia (SCH) and neuropathic pain (NP): a prospective,
multicenter study. BRAIN FIT project. ............................................ 4

Ladislav Kesner, Petr Adámek, Dominika Grygarová
The impact of news content on mental health .............................. 14

REVIEWS

Nikola Doubková, Marek Preiss
Experience sampling methods in psychological research ............ 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Sweet basil (Ocimum basilicum L.)
and its effects on the nervous system .......................................... 27

CME

Pavel Mohr
New diagnostic classification of mental disorders
in the 11th revision of the International Classification
of Diseases ................................................................................... 32

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Antipsychotics in treatment of predominant negative
symptoms in schizophrenia: update of guidelines ........................ 40

CORRESPONDENCE

Michal Pitoňák
Prague strengthens in the fight against HIV: it joined
the so-called Fast-track-cities network .......................................... 44

NEWS

Marek Preiss, Martina Barcaj
International Congress in Spirituality and Psychiatry,
Jerusalem, 1.–4. 12. 2019 ............................................................. 46

Karolína Mladá, Petra Horáková
62nd Czech and Slovak Psychopharmacological
Conference, 15.–19. 1. 2020, Jesenik ........................................... 49

SOCIAL EVENTS .......................................................................... 51