Tigis

Psychiatrie 2/2020
Psychiatrie 2/2020

Psychiatrie 2/2020 (1)

úterý, 09 červen 2020 07:37

Psychiatrie 2/2020

Napsal(a)

Psychiatrie 2 2020 obalka

PSYCHIATRIE 2/2020

EDITORIAL ................................................................................ 52

OBSAH ...................................................................................... 53

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Marek Preiss, Veronika Juríčková, Barbora Balková,
Tereza Příhodová, Eva Šimková, Gadi Ben Harrosh,
Miloslava Raisová

Měření konzistence odpovídání – vývoj metody ...................... 55

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lenka Kostýlková, Tomáš Novák
Elektrokonvulzivní terapie v léčbě depresivní epizody
bipolární poruchy .................................................................... 60

Anna Strunecká
Poruchy autistického spektra – výzva pro psychiatrii ............. 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.)
a její účinky na nervový systém ............................................. 75

KAZUISTIKY

Miloslav Kopeček, Jindřiška Kopečková, Cyril Höschl
Somatoformní vegetativní dysfunkce,
nebo histaminová intolerance
díky genetickému defektu diaminooxidázy?
Aneb od fenomenologické diagnózy funkční poruchy
ke geneticky determinované klinické jednotce ..................... 79

VZDĚLÁVÁNÍ

Marie Funke, Barbora Orlíková
Kontrolovaná konzumace alkoholu –
účinná pomoc, či jen planá naděje pro závislé? .................. 85

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Miloslav Kopeček, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Brexpiprazol: profil nového antipsychotika
ze skupiny parciálních agonistů dopaminu ......................... 93

ZPRÁVY

Karolína Mladá
Čtvrtý ročník Festivalu Na hlavu
6.–9. 2. 2020, Praha ........................................................ 103

 

 

EDITORIAL ....................................................................... 52

CONTENTS ...................................................................... 53

 

ORIGINAL PAPERS

Marek Preiss, Veronika Juríčková, Barbora Balková,
Tereza Příhodová, Eva Šimková, Gadi Ben Harrosh,
Miloslava Raisová

Measuring consistency of responding –
development of the method ............................................. 55

REVIEWS

Lenka Kostýlková, Tomáš Novák
Electroconvulsive therapy in the treatment
of a depressive episode of bipolar disorder .................... 60

Anna Strunecká
Autism spectrum disorder –
challenge for psychiatry .................................................. 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Safflower (Carthamus tinctorius L.)
and its effects on the nervous system ........................... 75

CASE REPORT

Miloslav Kopeček, Jindřiška Kopečková, Cyril Höschl
Somatoform autonomic dysfunction or histamine
intolerance due to genetic defect of diamine oxidase?
From the phenomenological diagnosis of functional
disorder to genetically determined clinical unit ............. 79

CME

Marie Funke, Barbora Orlíková
Controlled alcohol drinking:
effective help or a vain hope for addicts? ..................... 85

 

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Miloslav Kopeček, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Brexpiprazole: a profile of new antipsychotic
from the partial dopamine agonist class ...................... 93

NEWS

Karolína Mladá
Fourth annual Festival „Head upside down“
Prague 6–9 Februar 2020 .......................................... 103