Tigis

Psychiatrie 3/2020
Psychiatrie 3/2020

Psychiatrie 3/2020 (1)

úterý, 01 září 2020 21:18

Psychiatrie 3/2020

Napsal(a)

Psychiatrie 3 2020 mailing 1

Psychiatrie 3/2020

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................ 105

OBSAH............................................................................................... 106

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Názory seniorů na trénování paměti
prostřednictvím elektronických zařízení............................................. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Sociální opora u psychiatrických pacientů
a u běžné populace ........................................................................... 114

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
Hranice psychopatologie: psychotické symptomy
v duševní nemoci a ve zdraví ............................................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Nard pravý (Nardostachys jatamansi) a jeho účinky
na nervový systém ............................................................................ 127

VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Časná detekce a časná intervence u osob v rané fázi
rozvoje psychotického onemocnění – úvod do problematiky ............ 132

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií .......................... 138

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví:
svépomocný návod ............................................................................ 145

Cyril Höschl
Odešla Zdeňka Drlíková ..................................................................... 146

POKYNY AUTORŮM ......................................................................... 147

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................... 105

CONTENTS ....................................................................................... 106

 

ORIGINAL PAPERS

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Attitudes of seniors toward computerized memory training .............. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Social support in psychiatric patients
and in the general population ........................................................... 114

REVIEWS

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
On the borders of psychopathology: psychotic symptoms
in mental disorders and mental health ............................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Spikenard (Nardostachys jatamansi) and its effects
on the nervous system ................................................................... 127

CME

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Early detection and early intervention for people
in an early stage of psychotic illness –
introduction to the topic ................................................................. 132

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust
Cardiometabolic risk in schizophrenia patients ............................ 138

NEWS

Karel Nešpor
Healthy sleep improves intelligence and health:
self-help instructions .................................................................... 145

Cyril Höschl
Zdeňka Drlíková left us forever .................................................... 146

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................... 147