Tigis

Alergie 1/2021
Alergie 1/2021

Alergie 1/2021 (1)

pátek, 26 únor 2021 12:11

Alergie 1/2021

Alergie 1 2021 mailing 1

ALERGIE 1/2021

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI ....................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Alergie na lískový ořech – senzibilizační profily
a hodnocení reakcí u souboru pacientů
Daniela Potyszová, Barbora Gelbičová,
Simona Bělohlávková ................................................................
14

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Malassezia ve vztahu k atopické dermatitidě
Zuzana Císařová, Ivana Křupková, Alice Stolaříková ............... 21

Hereditární angioedém – charakteristika péče
v České republice
Irena Krčmová, Pavel Kuklínek ................................................ 29

Probiotika – jejich úloha a vliv na lidské zdraví
Kateřina Vokounová, Pavel Pešek,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .........................................
40

KAZUISTIKY

Akutní polyradikuloneuritida
Kamila Karlíková ...................................................................... 50

TERAPIE

Protizánětlivá úlevová terapie v léčbě astmatu
Viktor Kašák ............................................................................. 55

DISKUZNÍ FÓRUM

Příspěvek k problematice laboratorní
diagnostiky COVID-19
Ivo Lochman ............................................................................. 59

Konspirační teorie během pandemie COVID-19
a jejich vliv na zdravotnictví
David Emler, Jana Emlerová .................................................... 60

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 64 Doporučení pro očkování
proti onemocnění COVID-19 mRNA vakcínami
Roman Chlíbek, Petr Panzner,
Pavel Dlouhý, Pavla Křížová .....................................................
67

Vyšetřování specifických IgG nebo IgG4 protilátek proti
potravinovým antigenům v diagnostice potravinové
alergie a intolerance není přínosné
Martin Fuchs, Simona Bělohlávková, Petr Panzner .................. 70

DOPISY REDAKCI ...................................................................  71

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 72

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ....................................................................................... 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI ................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Hazelnut allergy – sensitization profiles and evaluation
of reactions in a group of patients
Daniela Potyszová, Barbora Gelbičová,
Simona Bělohlávková .................................................................
14

REVIEWS

Malassesia in relation to atopic dermatitis
Zuzana Císařová, Ivana Křupková,
Alice Stolaříková .........................................................................
21

Hereditary angioedema – characteristics
of care in the Czech Republic
Irena Krčmová, Pavel Kuklínek .................................................. 29

Probiotics – their role and impact on human health
Kateřina Vokounová, Pavel Pešek,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal
 ............................................ 40

CASE REPORTS

Acute polyradiculoneuritis
Kamila Karlíková ......................................................................... 50

THERAPY

Anti-inflammatory reliever therapy in the treatment of asthma
Viktor Kašák ................................................................................ 55

FORUM OF DISCUSSION

Contribution to the issue of laboratory
diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ............................................................................... 59

Conspiracy theories during the COVID-19 pandemic
and their consequences on the health care
David Emler, Jana Emlerová ...................................................... 60

INFORMATION

Future events 2021 ..................................................................... 64

Recommendation for vaccination against
COVID-19 with mRNA vaccines
Roman Chlíbek, Petr Panzner,
Pavel Dlouhý, Pavla Křížová ......................................................
67

Examination of specific IgG or IgG4 antibodies against food
antigens in the diagnosis of food allergy
and intolerance is not beneficial
Martin Fuchs, Simona Bělohlávková, Petr Panzner .................. 70

LETTERS TO THE EDITOR ..................................................... 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 72