Tigis

Psychiatrie 1/2022
Psychiatrie 1/2022

Psychiatrie 1/2022 (1)

čtvrtek, 31 březen 2022 14:50

Psychiatrie 1/2022

Napsal(a)

Psychiatrie 1 2022 maketa 1 1

PSYCHIATRIE 1/2022

 

EDITORIAL ......................................................................................... 1

OBSAH ............................................................................................... 2

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„Druhý v tobě“: Odlišné manifestace syndromu bludné
misidentifikace u dvou pacientek s psychotickým
onemocněním ..................................................................................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šáchory (Cyperus L.) a jejich účinky na nervový systém .................. 11

VZDĚLÁVÁNÍ

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
u schizofrenie .................................................................................... 15

KAZUISTIKY

Barbora Kohútová
Využití aripiprazolu v léčbě manické a smíšené
afektivní epizody. Kazuistická sdělení ............................................... 25

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranazální esketamin – antidepresivum
s rychlým nástupem účinku ............................................................... 29

INFORMACE ..................................................................................... 41

ZPRÁVY

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Střízlivost jako módní trend u dospívajících ...................................... 42


Petra Horáková
1. česko-slovenská psychofarmakologická konference ČNPS .......... 43


PŘEDPLATNÉ .................................................................................... 45

 

 

EDITORIAL .......................................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................................... 2

REVIEWS

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„The Other in You“: Different Manifestations of Delusional
Misidentification Syndrome in Two Cases of Psychosis ...................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Sedges (Cyperus L.) and their effects on the nervous system ........... 11

CME

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in schizophrenia ......... 15

CASE REPORT

Barbora Kohútová
The use of aripiprazole in the treatment of manic
and mixed affective episodes. Case reports ....................................... 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranasal esketamine – an antidepressant
with a rapid onset of action ................................................................. 29

INFORMATION ................................................................................... 41

NEWS

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Sobriety as a fashion trend in adolescents .......................................... 42

Petra Horáková
64nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ............ 43

SUBSCRIPTION .................................................................................. 45