Tigis

Alergie 3/2022
Alergie 3/2022

Alergie 3/2022 (1)

pátek, 09 září 2022 08:09

Alergie 3/2022

Alergie 3 2022 obalka

Alergie 3/2022

OBSAH 

EDITORIAL
Dalibor Jílek ...................................................................................... 145

Společenské události v ČSAKI ......................................................... 146

PŮVODNÍ PRÁCE

SARS-CoV-2 séroprevalence a buněčná imunita
u 200 pražských dětí v letech 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 ......................... 154

PIDLA: Diagnostická aplikace primárních imunodeficiencí
Adam Klocperk ................................................................................. 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Příčiny a laboratorní diagnostika imunologicky
podmíněné neplodnosti párů
Iryna Buriak ...................................................................................... 167

SARS-CoV-2, potraviny a oxidační stres
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ............................ 173

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy ako kľúč
k detailnému pochopeniu komplexnej heterogenity
ochorenia – 1.časť (endotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
  ............................................................178


Autoimunitní onemocnění a jejich vztah k virovým infekcím
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková .................................................. 185

Bežná variabilná imunodeficiencia – smerujeme
k porozumeniu genetickej podstaty?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin  ................................................................................ 
190

TERAPIE

Jak zlepšit účinnost alergenové imunoterapie
Vít Petrů ............................................................................................  195

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost dupilumabu
u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem (Traverse):
otevřená rozšířená studie
Jaromír Bystroň  ................................................................................  201

Váhově dávkovaný nitrožilní reslizumab u těžkého astmatu
s nedostatečnou odpovědí na fixně dávkovaný
podkožní mepolizumab
Dalibor Jílek  ......................................................................................  207

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXV. Rožnovských dnů alergologie a imunologie
Pavel Macháček  ................................................................................  209

PŘEDPLATNÉ  .................................................................................... 210

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022  .................................................................... 212

CONTENTS

EDITORIAL
Dalibor Jílek .......................................................................................... 145

Social events in the CSAKI ................................................................... 146

ORIGINAL PAPERS

SARS-CoV-2 seroprevalence and cellular immunity
in 200 Prague children in 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 .............................. 154

PIDLA: Primary immunodeficiency diagnostic app
Adam Klocperk  ....................................................................................  161

REVIEWS

Causes and laboratory diagnostics of immunological
infertility of couples
Iryna Buriak ........................................................................................... 167

SARS-CoV-2, food and oxidative stress
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ................................. 173

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 2. Part (endotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ...............................................................
178

The association between autoimmune diseases
and viral infections
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková  ...................................................  185

Common variable immunodeficiency – getting closer
to understanding genetic base?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin
.................................................................................... 190

THERAPY

How to improve efficacy of allergen immunotherapy
Vít Petrů ............................................................................................... 195

WE HAVE READ FOR YOU

Long-term safety and efficacy of dupilumab
in patients with moderate-to-severe asthma (Traverse):
an open-label extension study
Jaromír Bystroň ...................................................................................... 201

Weight-adjusted intravenous reslizumab in severe asthma
with inadequate response to fixed-dose subcutaneous
mepolizumab
Dalibor Jílek  ..........................................................................................  207

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVth Rožnov allergy and immunology days
Pavel Macháček ..................................................................................... 209

SUBSCRIPTION .................................................................................... 210

INFORMATION

Future events 2022 ............................................................................... 212