Tigis

Alergie 4/2022
Alergie 4/2022

Alergie 4/2022 (1)

čtvrtek, 01 prosinec 2022 18:15

Alergie 4/2022

Obalka Alergie 4 2022

Alergie 4/2022

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................... 213

Společenské události v ČSAKI ....................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Profiliny – neškodné panalergeny, nebo alergeny s rizikovým
potenciálem? Hodnocení alergických reakcí u souboru pacientů
senzibilizovaných k potravinovým profilinům
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
................................................................. 224

Význam stanovení autoprotilátek u pacientů
na imunoglobulinové substituční léčbě
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka, Iveta Klojdová,
Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
.................................................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Syndrom aktivovaných mastocytů
Štěpánka Budjačová ....................................................... 240

Respirační onemocnění exacerbované
nesteroidními antirevmatiky – nové aspekty
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
.............................................................. 246

Biomarkery sepse
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................. 253

TERAPIE

Aktuální problémy specifické alergenové imunoterapie
v Evropě a v Polsku
Radoslaw Gawlik ............................................................. 257

KAZUISTIKY

Alergie na kril – kazuistika
Dan Saksún ..................................................................... 261

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Kontrola astmatu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem
léčených reslizumabem: Španělská studie z běžné praxe
Dalibor Jílek .................................................................... 269

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................ 270

Zpráva z 13. ročníku Moravského semináře
sester v oboru alergologie a klinické imunologie
Jaromír Bystroň .............................................................. 270

INFORMACE

Návrh standardu imunoglobulinové léčby
nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi ............ 273

Přehled akcí na rok 2023 ............................................... 277

REJSTŘÍKY 2022 ........................................................... 280

PŘEDPLATNÉ ................................................................ 283

POKYNY AUTORŮM ...................................................... 284

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................... 213

Social events in the CSAKI ............................................. 214

ORIGINAL PAPERS

Profilins – harmless panalergens or allergens with risk potential?
Assessment of allergic reactions in a population of patients
sensitised to food profilins
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
.................................................................. 224

Relevance of the autoantibodies detection in patients
on immunoglobulin replacement therapy
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka,
Iveta Klojdová, Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
..................................................................... 233

REVIEWS
Mast cell activation syndrome
Štěpánka Budjačová ........................................................ 240

Nonsteroidal antiinflammatory drugs exacerbated
respiratory disease – new aspects
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
................................................................ 246

Biomarkers of sepsis
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................... 253

THERAPY

Actual problems of specific allergen immunotherapy
in Europa and in Poland
Radoslaw Gawlik .............................................................. 257

CASE REPORT

Allergy to krill – a case report
Dan Saksún ...................................................................... 261

WE HAVE READ FOR YOU

Asthma control in patients with severe eosinophilic asthma
treated with reslizumab: Spanish real-life data
Dalibor Jílek ..................................................................... 269

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Meeting of the doctors of the Czech
and Slovak Republic
Jiří Novák ......................................................................... 270

Report on the 13th Moravian nurses‘ seminar in allergology
and clinical immunology
Jaromír Bystroň ................................................................ 270

INFORMATION

Draft standard of immunoglobulin treatment in patiens
with antibody deficiency ................................................... 273

Future events 2023 .......................................................... 277

INDEX 2022 ..................................................................... 280

SUBSCRIPTION .............................................................. 283

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 284