Tigis

Alergie 1/2023
Alergie 1/2023

Alergie 1/2023 (1)

čtvrtek, 02 březen 2023 05:17

Alergie 1/2023

Alergie 1 2023 obalka

Alergie 1/2023

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................. 1

Společenské události v ČSAKI ........................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Časné reakce na betalaktamová antibiotika u dětí
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ............................... 14

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu
Část 1. Odesílání pacientů do center
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová ..................... 25

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Ovlivňuje léčba migrény blokádou signalizace neuropeptidu
CGRP také protiinfekční imunitu?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ............................................ 32

Protilátky proti non HLA antigenům
a jejich význam v transplantačních reakcích
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ................................ 36

TERAPIE

Extraktová alergenová imunoterapie
v léčbě inhalačních alergií – udržovací
(denní) dávkování
Jiří Nevrlka .......................................................................... 41

Vliv podávání perorálního transfer faktoru
na kvalitu života dětí s recidivujícími respiračními
infekcemi a jejich rodičů
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ................................................... 49

KAZUISTIKY

Biologická léčba chronické rinosinusitidy
s nosní polypózou – naše zkušenosti
Lucie Hodačová .................................................................... 56

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dupilumab v léčbě středně těžkého až těžkého
nekontrolovatelného astmatu u dětí
František Kopřiva ................................................................... 61

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z 15. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................. 65

Zpráva z XXIII. Beskydských alergologických
a imunologických dnů 2022
Mořic Jurečka .......................................................................... 65

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ............................................. 67

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1

Social events in the CSAKI ........................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Immediate hypersensitivity to beta-lactam antibiotics in children
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ....................................... 14

Guidelines for diagnosis and treatment of severe asthma
Part 1. Referring patients to centres
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová .............................. 25

REVIEWS

Does migraine treatment by blocking
CGRP neuropeptide signaling also
affect anti-infective immunity?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ..................................................... 32

Antibodies to non HLA antigens
and their significance in transplant reactions
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ......................................... 36

THERAPY

Extract allergen immunotherapy
in the treatment of inhalation allergies –
maintenance (daily) dosage
Jiří Nevrlka ................................................................................... 41

The effect of oral transfer factor administration
on the quality of life of children with recurrent
respiratory infections and their parents
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ............................................................. 49

CASE REPORT

Biological therapy of chronic nasal rhinosinusitis
with nasal polyps – our experiences
Lucie Hodačová ............................................................................. 56

WE HAVE READ FOR YOU

Dupilumab in children with uncontrolled
moderate-to-severe asthma
František Kopřiva ........................................................................... 61

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the 15th Meeting of the Working
group food allergy (PAPRSK)
Simona Bělohlávková .................................................................... 65

Report on XXIIIth Beskydy allergy
and immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................. 65

INFORMATION

Future events 2023 ......................................................................... 67