Tigis

Alergie 1/2024
Alergie 1/2024

Alergie 1/2024 (1)

OBSAH

Alergie 1/2023

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................. 1

Společenské události v ČSAKI ........................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Laboratorní screening celiakie u dětí
Barbora Čápová, Simona Bělohlávková..........................16

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

IgE protilátky v klinické imunologii – současné poznatky
Gabriel Angelis.................................................................21

Alergie nejen na broskev – gibberellin-regulated proteiny
Jitka Poláková, Petr Panzner, Tomáš Vlas......................28

Myositidy a jejich laboratorní diagnostika
Adéla Hofmannová..........................................................34

KAZUISTIKY

Alergie na červené maso (pork-cat syndrom)
Linda Brehová.................................................................39

Alergie na moučné červy u pacienta s alergií
na roztoče a krevety
Markéta Kindlová, Ivana Šetinová...................................46

TERAPIE

Sublingvální alergenová imunoterapie 300 IR HDM
tabletou – dostupná,
účinná a bezpečná léčba
alergické rýmy způsobené roztoči bytového
prachu
Adriana Šrotová...............................................................50

KONFERENCE, KONGRESY

XXIX. Dny RAPPL 2024
Dny rhinologie, alergologie, pneumologie,
praktického lékařství a lázeňství......................................58

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2024 .................................. 61

PŘEDPLATNÉ ......................................................... 64

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

Vít Petrů ........................................................................... 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI .................................... 3

ORIGINAL PAPERS

Laboratory screening for coeliac disease in children
Barbora Čápová, Simona Bělohlávková............................16

REVIEWS

IgE antibodies in clinical immunology – current knowledge
Gabriel Angelis..................................................................21

Not only peach allergy – gibberellin-regulated proteins
Jitka Poláková, Petr Panzner, Tomáš Vlas.......................28

Myositis and its laboratory diagnosis
Adéla Hofmannová...........................................................34

CASE REPORT

Red meat allergy (pork-cat syndrome)
Linda Brehová..................................................................39

Allergy to mealworms in a patient with mite
and shrimp allergy
Markéta Kindlová, Ivana Šetinová....................................46

THERAPY

Sublingual allergen immunotherapy by 300 IR HDM
tablet – available, 
effective and safe treatment
of house dust mite-associated allergic rhinitis
Adriana Šrotová................................................................50

CONFERENCE, CONGRESS

XXIXth Days of RAPPL 2024
Days of rhinology, allergology, pneumology
practically medicine 
and spa industry ..............................58

INFORMATION

Future events 2024......................................................... 61

SUBSCRIPTION ...................................................... 64

INSTRUCTION FOR AUTHORS