Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2010
1/2010

1/2010 (1)

úterý, 02 listopad 2010 09:54

Psychiatrie 01/2010

Editorial .............................................................................................................................. 1
Obsah ................................................................................................................................. 2
Původní práce
Miroslav Kudláček
Stojedenáctka – protivník nebo spojenec? ................................................................................ 4

Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Tomáš Hájek, Jiří Horáček, Cyril Höschl
Morfometrie založená na voxelech u postižených a nepostižených
potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou ........................................................................... 7

Přehledné články
Maroš Matiaško
Možnosti predikcie násilného jednania u páchateľa s duševnou poruchou .................................. 12

Zdena Krištofiková, Jiří Patočka, Daniela Řípová
Stereospecifické interakce peptidů amyloidu β ........................................................................ 18

Marek Preiss
Krátkodobá efektivita trénování paměti .................................................................................... 22

Martin Bareš, Tomáš Novák
Kombinace antidepresiv v akutní léčbě rezistentní depresivní
poruchy: přehled randomizovaných studií ................................................................................ 27

Anna Slavíčková, Martin Brunovský, Pavel Mohr
Kognitivní evokované potenciály v klinické praxi a experimentu .................................................. 34

Vzdělávání
Michaela Hůlková, Ladislav Hosák
Psychické změny u pacientů s jaterním onemocněním.............................................................  41

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček, Věra Bubeníková-Valešová, Jiří Horáček
Ketamin. Klinické a experimentální využití a zneužívání ............................................................ 47

Dopisy, diskuze, ohlasy
Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Program Coopera 2009 .......................................................................................................... 54

Zprávy ................................................................................................................................  55
Přečetli jsme za Vás ........................................................................................................... 59

Nové knihy .......................................................................................................................... 63

 

Editorial ................................................................................................................................ 1
Contents ............................................................................................................................... 2
Original Papers
Miroslav Kudláček
The fellow or the ally? .............................................................................................................. 4

Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Tomáš Hájek, Jiří Horáček, Cyril Höschl
Voxel-based morphometry of affected and unaffected offspring
of parents with bipolar affective disorder...................................................................................... 7

Reviews
Maroš Matiaško
Possibilities of violent acts risk assessment of offender with mental disorder ............................... 12

Zdena Krištofiková, Jiří Patočka, Daniela Řípová
Stereospecific interactions of amyloid b peptides....................................................................... 18

Marek Preiss
Short-term effectivity of memory training ................................................................................... 22

Martin Bareš, Tomáš Novák
The combinations of antidepressants in the acute treatment
of resistant depression: a review of randomized trials................................................................. 27

Anna Slavíčková, Martin Brunovský, Pavel Mohr
Cognitive evoked potentials in clinical practice and in experiment ............................................... 34

CME
Michaela Hůlková, Ladislav Hosák
Psychiatric symptoms in patients suffering from liver diseases ................................................... 41

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček, Věra Bubeníková-Valešová, Jiří Horáček
Ketamine. Clinical and experimental use and abuse .................................................................. 47

Correspondence
Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Programme Coopera 2009....................................................................................................... 54

Communications ................................................................................................................. 55
We have read for you ......................................................................................................... 59

New Books .......................................................................................................................... 63