Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2005
č. 1/2005

č. 1/2005 (1)

úterý, 04 leden 2011 13:17

Alergie 1/2005

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.......................................................................... 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
....................................................................................... 10
Dalibor Jílek a Vlastimil Král se spolupracovníky
MUDr. Josef Richter sedmdesátníkem
..................................................................... 11
PŮVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Alergologická ambulantní praxe v České republice – II. část
................................. 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Hladina protilátek proti Chlamydophilia pneumoniae u dětí s asthma
bronchiale ve věku 4–8 let vyšetřených v letech l999–2003
.................................. 23
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
N. Benáková
Atopická dermatitida – status quo 2004
.................................................................. 26
E. Krásná, I. Stříž
Chemokiny I. – Role chemokinů v zánětlivých procesech
..................................... 35
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Vyhodnocení dvojitě slepé, placebem kontrolované studie
u pacientů s atopickým ekzémem
............................................................................. 44
DIAGNOSTICKÁ A LÉČEBNÁ TECHNIKA
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratorní diagnostika alergií
................................................................................. 51
V. Král
Laboratorní diagnostika ANCA – metodické doporučení SLI ČSAKI
................. 57
KAZUISTIKA
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrom – novinky v patogenezi, kazuistika
........................................ 59
PŘEČETLI JSEM ZA VÁS
Paediatric Asthma and Allergy .................................................................................. 65
DISKUSNÍ FORUM
Memorandum – Céliakální Sprue (CS) – současný stav
a sociální situace nemocných v České republice
..................................................... 66
KONGRESY
VI. Beskydské alergologické a imunologické dny .................................................... 68
ZPRÁVY, INFORMACE
Informace o změnách v provádění tuberkulinového testu a BCG vakcinace ........ 70
ČSAKI – Akce 2005
................................................................................................. 73
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha ............................................ 74
Sdružení alergologù a klinických imunologů České republiky ....................................... 74
6. celostátní konference – Dìtská pneumologie ........................................................... 75
Informace pro lékaře i nemocné ................................................................................ 76
Informace o použití koxibù u pacientù s ASA senzitivitou ............................................ 76
REJSTŘÍKY ............................................................................................................ 77

Contents

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.................................................................................. 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
........................................................................................ 10
Dalibor Jílek and Vlastimil Král et al.
MUDr. Josef Richter
................................................................................................. 11
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Allergological outpatient practice in the Czech Republic – II. part
............................... 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Asthma bronchiale and chlamydophilia pneumoniae antibodies
in children aged 4–8 years between 1999 and 2003
............................................... 23
REVIEWS
N. Benáková
Atopic Dermatitis – status quo in 2004
.................................................................... 26
E. Krásná, I. Stříž
Role of Chemokines in the Inflammatory Processes
.............................................. 35
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Assessment of a double blind, placebo controlled study
on patients suffering from atopic eczema
................................................................. 44
DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC TECHNIQUE
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratory diagnosis of allergy
................................................................................. 51
V. Král
Laboratory ANCA diagnostics
................................................................................. 57
CASE REPORT
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrome – news in pathogenesis, case study
...................................... 59
WE HAVE READ FOR YOU
Paediatric Asthma and Allergy
.................................................................................. 65
DISCUSSION FORUM
Memorandum
............................................................................................................ 66
CONGRESSES ..................................................................................................... 68
NEWS, INFORMATION ..................................................................................... 70
INDEX  ........................................................................................................... 77