Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2004
č. 4/2004

č. 4/2004 (1)

středa, 12 leden 2011 12:28

Alergie 4/2004

EDITORIAL ................................................................................................. 199
Ohlédnutí za XXI. sjezdem ČSAKI – SSAKI ....................................... 204
Čestná členství ČSAKI ........................................................................... 204
PÚVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Ambulantní alergologická praxe v České republice – I. část
............... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohoøská
Mohou virové infekce ovlivnit výskyt alergických onemocnìní?
........ 217
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Genetika alergie
...................................................................................... 221
T. Freiberger
Molekulární genetika primárních poruch imunity
.............................. 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Imunosenescence – vymezení pojmu a možné souvislosti
................. 240
K. Ettlerová
Potravinová anafylaxe a označování balených potravin
................248
KAZUISTIKA
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Syndrom Churga-Straussové a deficit lektinu vázajícího
manózu u dospìlé pacientky
.............................................................254
F. Kopřiva
Šedá je teorie, zelená praxe alergologa
... .......................................259
INFORMACE
ČSAKI – Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2005
.............263
ČSAKI – Přehled domácích akcí na rok 2005
................................263
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha
...........267
Evropská léková agentura pøehodnotí
kardiovaskulární bezpečnost všech koxibů
......................................268
Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR
na sjezdu ČSAKI v Brně
...................................................................269

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................. 199
After the XXIst Congress of the Czech and Slovak
Society of Allergology and Clinical Immunology
................................ 204
Honorary Membership of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology
............................................. 204
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Outpatient practice in the allergologic offices in the Czech Republic – 1st part
................... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohořská
Exposure to viral infection can influence development of allergy diseases
.......................... 217
REVIEWS
A. Šedivá
Genetics of Allergy
................................................................................. 221
T. Freiberger
Molecular genetics of primary immunodeficiencies
........................... 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Immunosenescence – definition of term and posible significance
.... 240
K. Ettlerová
Food anaphylaxis and food labelling
..............................................248
CASE REPORT
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Churg-Strauss syndrome and mannose-binding
lectin deficiency in adult patient
......................................................254
F. Kopřiva
Pure is theory, green is the practise of allergologist
... ..................259
INFORMATION ....................................................................................263