Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 2/2000
č. 2/2000

č. 2/2000 (1)

neděle, 30 leden 2011 18:26

Alergie 2/2000

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
D. Schneeberger, L. Klímová, H. Střelcová: Dlouhodobá léčba dětských astmatiků přijíždějících do respirační léčebny. Srovnání let 1993 - 94 versus 1998 - 99

P. Brhel, V. Hassmanová, K. Boušová: Profesionální astma v České republice

K. Klánová: Vliv přírodních aluminosilikátů na mikroorganizmy domácího prachu

přehledné články
A. Šedivá, J. Bartůňková: Imunologie těhotenství a rizika senzibilizace

D. Nováková: Předčasné ovariální vyhasnutí - autoimunitní endokrinní onemocnění

B. Novotná: Asthma bronchiale v těhotenství

V. Kašák: Diferenciální diagnóza asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci

B. Novotná, P. Brhel: Profesionální bronchiální astma

Kazuistika
J. Turzíková, M. Fuchs, P. Pohunek, P. Nechanický: Legionella pneumophila - původce pneumonie v dětském věku

farmakoterapie, imunoterapie
J. Turzíková, M. Fuchs, V. Špičák: Antileukotrieny v prevenci pozátěžového bronchospazmu

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož: Vyhodnocení jednoroční kontinuální imunoterapie alergenovými vakcínami Phostal a Staloral

Přečetli jsme za vás

Diskuzní fórum
D. Schneeberger, H. Střelcová, L. Klímová: Jak se líbí časopis Alergie, astma, bronchitida?

Zprávy, informace
V. Špičák: 3. květen 2000 - Světový den astmatu a alergie

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
D. Schneeberger, L. Klímová, H. Střelcová: Long-term therapy of asthmatic children coming to a respiratory Health Center. Comparison of years 1993-94 vs. 1998-99

P. Brhel, V. Hassmanová, K. Boušová: Occupational asthma in the Czech Republic

K. Klánová: Effect of Natural Aluminosilica Minerals on Microorganisms from House Dust

REVIEWS
A. Šedivá, J. Bartůňková: Immunology of Pregnancy and Risk of the Sensitisation

D. Nováková: Premature Ovarian Failure - Autoimmune Endocrine Disease

B. Novotná: Asthma During Pregnancy

V. Kašák: Differential Diagnosis between Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease

B. Novotná, P. Brhel: Occupational Asthma

case report
J. Turzíková, M. Fuchs, P. Pohunek, P. Nechanický: Legionella Pneumophila Pneumonia in Childhood

PHARMAOThERAPY, IMMUNOThERAPY
J. Turzíková, M. Fuchs, V. Špičák: Prophylaxis of the Exercise - Induced Bronchoconstriction by Antileukotrienes

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož: The Evaluation of a 1-year Continual Immunotherapy with Allergen Extracts Phostal and Staloral

We have read for you

Discussion forum
D. Schneeberger, H. Střelcová, L. Klímová: How the Magazine Allergy, Asthma, Bronchitis is Accepted?

NEWS, informations
V. Špičák: May 3, 2000 - World Asthma and Allergy Day