Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2011
č. 4/2011

č. 4/2011 (1)

středa, 21 prosinec 2011 12:58

Alergie 4/2011

Editorial
Václav Špičák ......................................................................................................................249


Původní práce
Epigenetické mechanismy a alergie
Tomáš Vlas, Linda Merglová, Petr Panzner, Jana Hanzlíková, Vladimír Koza, Daniel Lysák ........257


Účinnost léčby anti-IgE monoklonální protilátkou nejen u těžkého alergického astmatu
(problémy, skutečnost, naděje)
Jaromír Bystroň ...................................................................................................................264


Přehledné články
Současný pohled na etiopatogenezi IgA nefropatie a výhledy kauzální terapie
Milan Raška, Karel Matoušovic, Alena Kašperová, Jan Novák, Ivan Šterzl, Jiří Městecký ............268


Současný pohled na postavení biologické léčby v terapii Wegenerovy granulomatózy
Marta Sobotková, Jiřina Bartůňková .......................................................................................275


Farmakoterapie, imunoterapie
Dva noví hráči v léčbě astmatu a CHOPN
Václav Špičák .....................................................................................................................279

Předsezónní a sezónní sublinguální tabletová imunoterapie (Přečetli jsme za vás)
Eva Rydlová ........................................................................................................................283

Kasuistiky
Syndróm Papillon-Lefévre – zriedkavá imunodeficiencia vyžadujúca multidisciplinárny prístup
Peter Čižnár, Daniela Staníková, Juraj Staník, Ján Trnka,
Dušan Buchvald, Barbara Noack, Vladimír Bzdúch................................................................. 286


Diagnóza, na kterou stále zapomínáme
Stanislava Honzová ..............................................................................................................290


Jak malí ekzematici k ještě větší alergii přišli
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ......................................................................................293


Diskusní fórum
Bronchiální astma – stálý otazník
Blanka Nováková .................................................................................................................299


Problémy v diagnostice a léčbě astmatu (nejen dětského)
Milena Jeřábková .................................................................................................................303


Konference, kongresy
XVII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, 13.–14. 5. 2011, Téma: Astma a Sport
Bronislava Novotná ..............................................................................................................306

Medicína a antifosfolipidové protilátky Plzeň, 23.–25. 6. 2011,
Stručná zpráva z multioborového sympózia
Zdenka Ulčová-Gallová .........................................................................................................310


Informace ............................................................................................................................312
Rejstříky 2011 .....................................................................................................................314

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ......................................................................................................................249


Original papers
Epigenetic mechanisms and allergy
Tomáš Vlas, Linda Merglová, Petr Panzner, Jana Hanzlíková, Vladimír Koza, Daniel Lysák ..........257


The effectiveness of treatment with anti-IgE monoclonal
antibody not only in severe allergic asthma (trouble, reality, hope)
Jaromír Bystroň..................................................................................................................... 264


Reviews
Current view of the pathogenesis of IgA nephropathy and possibilities for causal therapy
Milan Raška, Karel Matoušovic, Alena Kašperová, Jan Novák, Ivan Šterzl, Jiří Městecký .............268


Current role of biological treatment in Wegener´s granulomatosis
Marta Sobotková, Jiřina Bartůňková ........................................................................................275


Farmacotherapy, immunotherapy
Two new players in the treatment of asthma and COPD
Václav Špičák ......................................................................................................................279

Pre- and coseasonal sublingual immunotherapy with tablets
(We have read for You)
Eva Rydlová .........................................................................................................................283

Case report
Syndrome Papillon-Lefévre – rare immunodeficiency requiring a multidisciplinary approach
Peter Čižnár, Daniela Staníková, Juraj Staník, Ján Trnka,
Dušan Buchvald, Barbara Noack, Vladimír Bzdúch ..................................................................286


Commonly omitted diagnosis
Stanislava Honzová ..............................................................................................................290


How the small eczematic gained the allergy
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs....................................................................................... 293


Discussion forum
Bronchial asthma – permanent question
Blanka Nováková .................................................................................................................299


Diagnostic and therapeutic problems of asthma
Milena Jeřábková ..................................................................................................................303


Conference, congresses
XVII. days of allergy and immunology Rožnov, 13.–14. 5. 2011, Asthma and Sport
Bronislava Novotná ...............................................................................................................306


Medicine and antiphospholipid antibodies Plzeň, 23.–25. 6. 2011
Zdenka Ulčová-Gallová ..........................................................................................................310


Information ..........................................................................................................................312
Index 2011 ...........................................................................................................................314