Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2013
č. 2/2013

č. 2/2013 (1)

středa, 26 červen 2013 11:32

Alergie 2/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................................ 85
Ceny ČSAKI roku 2012 ...............................................................................................................87
Sympozium Alergie 2013
ČSAKI v roce 2013
Vít Petrů ...................................................................................................................................95

Magická 13 v alergii
Václav Špičák ...........................................................................................................................98

Horní cesty dýchací nejsou jenom nos
Ester Seberová ...................................................................................................................... 103

Co nám přinesla magická „13" v léčbě atopického akzému?
Štěpánka Čapková ..................................................................................................................108

Antioxidanty – desatero otázek a odpovědí
Martin Fuchs ..........................................................................................................................113

Původní práce
Úloha volných radikálů při vzniku a rozvoji dětského asthma bronchiale
Milena Bušová ........................................................................................................................123

Znaky zánětu v kondenzátu vydechovaného vzduchu, moči
a plazmě během bronchoprovokačních testů s preofesionální alergeny
Pavlína Klusáčková, Jindřiška Lebedová, Zdenka Fenclová,
Štěpánka Vlčková, Petr Kačer, Marek Kuzma, Jaromír Běláček,
Ondřej Pecha, Daniela Pelclová  ............................................................................................. 127

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie u pacientů s komorbiditami
Božena Kalabusová ................................................................................................................134

Diagnostika a laboratorní technika
Význam protilátek proti FcεRI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky
Alexandra Lochmanová, Alice Bojdová, Ivo Lochman .................................................................. 139

Konference, kongresy
Alergologické a imunologické dny
23.–24. 11. 2012, Malenovice ...................................................................................................144
25.–26. 5. 2012, Rožnov ......................................................................................................... 149

Kalendář akcí

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .......................................................................................................... 85
CSAKI Awards 2012 ............................................................................................................... 87
Symposium Allergy 2013
CSAKI in 2013
Vít Petrů ................................................................................................................................ 95

Magic „13" in allergy
Václav Špičák ........................................................................................................................ 98

Nose is not the only part of upper airways
Ester Seberová ..................................................................................................................... 103

Magic „13" in the treatment of atopic eczema
Štěpánka Čapková ................................................................................................................. 108

Antioxidants – ten questions and answers
Martin Fuchs ......................................................................................................................... 113

Original papers
The role of free radicals in the formation and development of children's asthma bronchiale
Milena Bušová ........................................................................................................................123

Markers of inflammation in breath condensate, urine and plasma
during bronchoprovocation tests with occupational allergens
Pavlína Klusáčková, Jindřiška Lebedová, Zdenka Fenclová,
Štěpánka Vlčková, Petr Kačer, Marek Kuzma, Jaromír Běláček,
Ondřej Pecha, Daniela Pelclová ................................................................................................127

Pharmacotherapy, immunotherapy
Specific allergen immunotherapy in patients with co-morbidities
Božena Kalabusová .................................................................................................................. 134

Diagnostic and laboratory technique
Significance of antibodies against FcεRI receptor
in the pathogenesis and laboratory diagnosis of chronic urticaria
Alexandra Lochmanová, Alice Bojdová, Ivo Lochman ..................................................................139

Conferences and congresses
Allergy and immunology days
23.–24. 11. 2012, Malenovice .................................................................................................. 144
25.–26. 5. 2012, Rožnov ..........................................................................................................149

Schedule