Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
František Jelínek...................................................................................................... 1
Původní články
Použití autologních mezenchymálních kmenových buněk
z kostní dřeně v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Překladové články
Porovnání účinnosti mezenchymálních stromálních buněk odvozených
z amnionu a kostní dřeně v léčbě poranění vazů a šlach u koní
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Kritéria pro diagnózu skrytých (okultních) a symptomatických onemocnění srdce
Michael Deinert........................................................................................................29

Kritéria terapie získaných okultních a symptomatických onemocnění srdce
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken.............................................39
Abstrakta ze zahraničních časopisů   ...................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Jestli byl rok 2014 takovýhle, jaký bude ten letošní?
Josef Duben...........................................................................................................55
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – zvířata přijatá v roce 2014
Petr Stýblo.............................................................................................................58

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................1

Original papers
Using of autologous mesenchymal stem cells from the bone
marrow for the therapy of degenerative joint diseases in dogs
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Translated works  
Investigating the efficacy of amnion-derived compared with bone marrow-derived
mesenchymal stromal cells in equine tendon and ligament injuries
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Criteria for the diagnosis of hidden (occult) and symptomatic heart Disease
Michael Deinert.......................................................................................................29

Criteria for therapy of acquired and symptomatic heart diseases
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken ...........................................39
Abstracts from foreign journals ............................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
If the year 2014 was like this, what will be the next one?
Josef Duben............................................................................................................55
Information from the Czech Association of the nature
Network of animal rescue stations – Animals adopted in year 2014
Petr Stýblo............................................................................................................58

MÉNĚ ČASTÉ LÉZE ENDOMETRIA

LESS FREQUENT LESIONS OF THE UTERUS

F. Jelínek1, D. Vozková2, V. Hypská3, M. Bedrník4

1Veterinární histopatologická laboratoř, Praha
2Veterinární klinika Erika, Praha
3Veterinární centrum Viva, Hradec Králové
4Veterinární klinika, Jablonec nad Nisou

Souhrn

V příspěvku popisujeme klinické příznaky, léčbu a patologický obraz méně často se vyskytujících lézí  dělohy kočky, feny a samice králíka. U kočky evropské s příznaky metroragie byl při hysterektomii nalezen v pravém děložního rohu tumorózní útvar bělavé barvy. Histologické vyšetření děložní stěny prokázalo chronickou endometritidu se známkami malignizace některých žláz endometria. Tumorózní útvar měl charakter exofytického diferencovaného tubulárního adenokarcinomu. U feny irského vlkodava jsme klinicky diagnostikovali pyometru, přičemž v exstirpované děloze jsme nalezli, v blízkosti corpus uteri, kulovitý útvar velikosti pingpongového míčku, který byl histologicky identifikován jako fibroepiteliální polyp. U samice králíka plemene belgický obr byla majitelem pozorována červeně zbarvená moč považovaná za hematurii. Sonografické vyšetření nepotvrdilo alteraci močového měchýře, ale v děložních rozích byly léze, které jsme diagnostikovali jako susp. glandulární hyperplazii endometria. Klinická diagnóza byla potvrzena histologicky a navíc byl diagnostikován fibroepiteliální polyp. V příspěvku se také věnujeme zvláštnostem histologické stavby sliznice cervixu u králíka.

Klíčová slova: děloha, adenokarcinom, fibroepiteliální polyp, kočka, pes, králík

 

Summary

In the contribution we desribe clinical symptoms, therapy and patological finding of less frequent lesions of the uterus in a cat, bitch and doe. Tumourous formation of whitish colour has been found in right horn of the uterus of European cat suffered from metrorhagia. Histology revealed a chronic endometritis with malignization of some endometrial glands. The tumourous formation was diagnosed as differentiated tubular adenocarcinoma. Pyometra was clinically diagnosed in bitch of Irish Wolfhound and in extirpated uterus a spherical formation of ping pong ball size, situated in proximity of the corpus uteri, was found. Histologically it was identified as fibroepithelial polyp. In a doe of Belgian giant race her owner observed a red coloured urine considered as an haematuria. By means of USG examination no lesion in the urinary bladder was proved but in the uterus was susp. a glandular cystic hyperplasia of the endometrium. Histology confirm the clinical diagnosis and fibroepithelial polyp was diagnosed furthermore. We deal also with histological structure particularities of the cervical mucosa in does.

Key words: uterus, adenocarcinoma, fibroepithelial polyp, cat, bitch, doe

Celý článek

 

OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 155

Původní práce

Miroslava Janoušková, Petr Winkler, Ladislav Kážmér
Vývoj nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševních
a fyzických onemocnění v ČR v letech 2001 až 2011 ........................................................ 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jiří Patočka
Alzheimerova choroba v barvě methylenové modři ............................................................. 166

Jiří Patočka
Bioaktivní látky houby korálovce ježatého (Hericium erinaceus) .......................................... 171

Natálie Görnerová
Sclerosis multiplex a psychiatrická komorbidita ................................................................... 177

Pavlína Nováková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Lukáš Kadeřábek,
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček
Role kanabinoidů a kanabinoidního systému v indukci, neurobiologii
a terapii psychotických onemocnění ................................................................................... 186

VZDĚLÁVÁNÍ

Peter Šóš
Ketamin v léčbě depresivní poruchy ..................................................................................... 193

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Martin Anders, Jiří Masopust
Vortioxetin v léčbě depresivní poruchy a možnosti zlepšení kognitivních funkcí ................. 206

ZPRÁVY .......................................................................................................................... 212

NOVÉ KNIHY ................................................................................................................... 214

REJSTŘÍKY 2014 ............................................................................................................. 216

POKYNY AUTORŮM ........................................................................................................ 220

 

 

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................. 155

ORIGINAL PAPERS

Miroslava Janoušková, Petr Winkler, Ladislav Kážmér
Trends in newly admitted disability pensions due to mental
and physical disorders in the Czech Republic between 2001 and 2011 .......................... 161

REVIEWS

Jiří Patočka
Alzheimer’s disease in a color of methylene blue ............................................................ 166

Jiří Patočka
Bioactive compounds of Lion’s mane mushroom (Hericium Erinaceus) .......................... 171

Natálie Görnerová
Multiple sclerosis and psychiatric comorbidity ................................................................ 177

Pavlína Nováková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Lukáš Kadeřábek,
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček
Role of cannabinoids and the cannabinoid system in the induction,
neurobiology and therapy of psychotic disorders ............................................................. 186

CME

Peter Šóš
Ketamine in the treatment of depressive disorder ........................................................... 193

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Pavel Mohr, Martin Anders, Jiří Masopust
Vortioxetine in treatment of depressive disorder and potential
improvement of cognitive functions ............................................................................... 206

NEWS ............................................................................................................................ 212

NEW BOOKS ................................................................................................................... 214

INDEX 2014 ..................................................................................................................... 216

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 220

Obsah

Editorial ............................................................................................................................. 1

Program ......................................................................................................................... 4

 

Plenární přednášky

Filip Španiel: Psychózy a prožitek jáství: nové souvislosti, nové otazníky .................................. 8

Ivo T. Budil: Rasová imaginace v 19. a 20. století .................................................................... 8

 

Odborná Sympozia

Agitovanost a agresivita: opomíjené důsledky nonadherence při léčbě antipsychotiky.................. 9

Akutní účinky kanabisu/thc na neuropsychologické funkce 
a mozkovou aktivitu – finální data ..........................................................................................10

Behaviorální účinky antagonistů nmda receptorů .................................................................... 12

Dopad pohlavných rozdielov na neuropsychofarmakologickú liečbu ...........................................13

Efekt statinů na cns: od membrán k chování ......................................................................... 14

Mechanismy zodpovědné za redukci šedé hmoty u schizofrenie ............................................. 15

Neurosignální dráhy perspektivní pro vývoj nových psychofarmak ............................................. 17

Od animálních modelů k pacientům se schizofrenií: kognitivní deficit, 
koordinace, hypersynchronie a funkční zobrazování ............................................................... 18

Optimalizace farmakoterapie závažných psychických poruch ................................................. 19

Postavení benzodiazepinů při léčbě akutní agitovanosti 
– nové pohledy na staré chyby ............................................................................................. 21

Psychologické a psychosociální problémy ovlivňující léčbu 
psychofarmaky – koncept pro 21. století ............................................................................... 23
Směřování psychofarmakologie v 21. století ........................................................................... 25

Sympozium ČNPS: Některé aktuální výzvy v psychofarmakologii ............................................ 26

Sympozium Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně ................... 27

Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii: Epigenetické 
mechanismy léčby duševních poruch ................................................................................... 29

 

Nový výzkum (řazeno abecedně)

 

Speciální formáty

 

Setkání s odborníkem

Oldřich Vinař: Psychoterapie je hledání společného jazyka pacienta a terapeuta ................... 38

 

Kulatý stůl

Psychofarmakologická sekce ČLS JEP: Mýty v neuropsychofarmakologii ............................ 38

  

Debata, diskuse

Vztahy farmaceutických firem a akademických výzkumníků
a jejich dopady na praxi: spolupráce, konspirace, korupce nebo nepřátelství?
Pro a proti – otevřená diskuse .......................................................................................... 39

snídaně

Netradiční neurotransmise ve vztahu k psychiatrickým onemocněním .................................. 40

Zrcadlení

O neplatonických vztazích a sociálním postavení významných žen
na konci 19. století (malířka Zdeňka Braunerová) ................................................................ 41

Workshopy

Deset statečných – schizoidní porucha osobnosti ...................................................... 41

Jak farmakologicky ovlivňovat vybrané příznaky poruch osobnosti?............................... 42

Jak snížit sebestigmatizaci a zvýšit adherenci – aneb „Když jím prášky
na hlavu, tak jsem blázen“......................................................................................... 42

Léčba méně častých typů demencí .......................................................................... 43

Omyly, chyby a schválnosti v léčbě hraniční poruchy osobnosti (farmakologické
Molotovovy koktejly a trestná lavička psychoterapie) ................................................... 44

 

Vývěsková sdělení

Klinické studie (řazeno abecedně)............................................................................. 46

Preklinické studie (řazeno abecedně)........................................................................ 55

Rejstřík autorů ........................................................................................................ 68

 

Contents

EDITORIAL ............................................................................................................... 1

PROGRAM ............................................................................................................... 4

 

Plenary lectures

Filip Španiel: Psychosis and the experience of self: new links and new questions ........ 8

Ivo T. Budil: Race imagination in 19th and 20th century ............................................. 8

 

Scientific Symposia

Agitation and violence: neglected consequences of nonadherence
with antipsychotic treatment ........................................................................................... 9

The acute effects of cannabis/THC on neuropsychological functions and brain 
activity – final data ................................................................................................ 10

Behavioral effects of NMDA receptor antagonists ..................................................... 12

Impact of gender differences on neuropsychopharmacotherapy ................................. 13

Statins and its effects on CNS: from cell to behavior ................................................ 14

Mechanisms responsible for grey matter reduction in schizophrenia .......................... 15

Neurosignal pathways prospective for development of novel psychotropic drugs .......... 17

From animal models to schizophrenia patients: cognitive deficit,
coordination, hypersynchrony and functional imaging ............................................... 18

Optimization of pharmacotherapy in patients with severe psychiatric disorders .......... 19

The role of benzodiazepines in treatment of acute agitation
– new views of old mistakes .................................................................................. 21

Psychological and psychosocial problems affecting psychopharmacological
treatment – concept for the 21st century ................................................................. 23

Psychopharmacology in 21st century .................................................................... 25

Symposium of the Czech Neuropsychopharmacological Society:
Some current challenges in psychopharmacology ................................................... 26

Symposium of Psychiatric society of Czech Medical Association
of J. E. Purkyně ................................................................................................... 27

Epigenetic modalities in the treatment of mental disorders (Symposium
of Society for biological psychiatry) ....................................................................... 29

New research

SPECIAL FORMATS

Meet the expert

Oldřich Vinař: Psychotherapy is a search of a common language of
patient and therapist ............................................................................................. 38

Roundtable

Psychopharmacological section of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně:
Myths in neuropsychopharmacology ....................................................................... 38

Discussion

Pharmaceutical companies and academic researchers inform practice: collaborators,
conspirators, corruptors, or adversaries? For and against
– an open discussion............................................................................................ 39

Breakfast symposium

Non-traditional neurotransmission and its role in psychiatric disorders ....................... 40

Reflection

On non-platonic relationships and social position of famous women in the late 19th
century (painter Zdeňka Braunerová) ....................................................................... 41

Workshops

The magnificent ten – schizoid personality disorder ................................................. 41

How pharmacologically influence selected symptoms
of personality disorders? ....................................................................................... 41

Possible ways how to decrease selfstigmatization and to improve adherence
– I‘m crazy if I use psychopharmacs ...................................................................... 42

Treatment of less frequent dementias ..................................................................... 43

Mistakes, errors and deliberates in the treatment of borderline personality disorder
(Molotov pharmacological cocktails and psychotherapy criminal bench) ..................... 44


POSTER SESSIONS

CLINICAL STUDIES .................................................................................................... 46

PRECLINICAL STUDIES ................................................................................................ 55

INDEX OF AUTHORS .................................................................................................... 68

OBSAH

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................... 201

Alergologie a klinická imunologie včera, dnes, zítra
Václav Špičák .................................................................................................. 202

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech
Petr Panzner, Martina Vachová, Petra Vítovcová, Tomáš Vlas, Marek Malý............. 215

Autoprotilátky a ženská neplodnost
Helena Kopřivová, Karin Malíčková ...................................................................... 226

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kmenové buňky a imunita
Vladimír Holáň ................................................................................................... 233

Orálny alergický syndróm (peľovo-potravinový alergický
syndróm) u pacientov alergických na peľ brezy
Eva Balková ...................................................................................................... 240

Alergie a autoimunita v komplexu dysregulace imunitního systému
Katarína Dítětová, Radoslava Svobodová,
Antonín Pokorný, Vojtěch Thon ........................................................................... 246

 

farmakoterapie, Imunoterapie

Alergenová imunoterapie: state-of-the-art
Jørgen Nedergaard Larsen .................................................................................. 253

 

dIAGNOSTIKA a LABORATORNÍ TECHNIKA

Test blastické transformace lymfocytů
a hypersenzitivita na pšeničnou mouku a lepek
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková .................................................. 257

 

Kazuistiky

Objemná retrosternální struma jako příčina perzistujícího
dráždivého kašle
Adriana Šrotová, Irena Krčmová ......................................................................... 262

Počínající anafylaktická reakce při MRI vyšetření břicha
Daniela Židová, Alena Sekerková, Ilja Stříž.......................................................... 268

 

konference, kongresy

Letní škola alergologie
Peter Gajdoš .................................................................................................... 273


Informace .................................................................................................... 275


REJSTŘÍK 2014 ................................................................................................ 281

 

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................................... 201

Allergology and clinical immunology yesterday, today, tomorow
Václav Špičák ................................................................................................... 202

 

Original papers

Analysis of sensitization patterns of
pollen allergic patients from West Bohemia region
Petr Panzner, Martina Vachová, Petra Vítovcová,
Tomáš Vlas, Marek Malý...................................................................................... 215

Autoantibodies and female infertility
Helena Kopřivová, Karin Malíčková........................................................................ 226

 

reviews

Stem cells and immunity
Vladimír Holáň .................................................................................................. 233

Oral allergy syndrome (Pollen-Food Allergy Syndrome)
in the birch pollen allergic patients
Eva Balková .................................................................................................... 240

Allergy and autoimmunity in the complex of
dysregulation of immune system
Katarína Dítětová, Radoslava Svobodová,
Antonín Pokorný, Vojtěch Thon ......................................................................... 246

 

Pharmacotherapy, imunotherapy

Allergen immunotherapy: state-of-the-art
Jørgen Nedergaard Larsen ................................................................................ 253

 

 

dIAGNOSTic and LABORATORy TECHNIque

The lymphocyte transformation test and hypersenzitivity
to wheat and gluten
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková .................................................. 257

 

case report

A giant retrosternal thyroid goiter causing persistent tickly cough
Adriana Šrotová, Irena Krčmová......................................................................... 262

The onset of anaphylaxis during an MRI scan of abdomen
Daniela Židová, Alena Sekerková, Ilja Stříž......................................................... 268

 

Conference, congress

Allergy summer school
Peter Gajdoš .................................................................................................... 273

 

information ................................................................................................ 275

 

index 2014 ...................................................................................................... 281

Obsah

Editorial ............................................................................................................. 133

Obsah ................................................................................................................. 135

Přehledné články
Proteinurie a fosfatemie – nečekané souvislosti
Vladimír Tesař ...................................................................................................... 138


Guidelines
Doporučení pro klinickou praxi – diagnostika a léčba
hyponatremie
Věra Čertíková Chábová ........................................................................................ 142

Původní práce
Asymetrický dimethylarginin negativně ovlivňuje prokrvení kůže v průběhu hemodialýzy
Roman Šafránek, Erik Mistrík, Marta Kalousová, Luboš Sobotka, Petr Moučka,
Sylvie Dusilová Sulková ........................................................................................ 148

Osteoporóza u dialyzovaných pacientů – výsledky pilotní průřezové studie
Ludmila Brunerová, Petra Ronová, Jana Verešová,
Petra Beranová, Ivan Rychlík ................................................................................. 154

Výskyt nefrokalcinózy v protokolárních biopsiích štěpu ve 3. měsíci
po transplantaci ledviny
Jitka Štepánková, Sylvie Dusilová Sulková,
Irena Látová, Luděk Voska, Ondřej Viklický ........................................................... 160

Odstranění fosforu při peritoneální dialýze
Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková,
Hanka Šafránková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ......................................................... 167

Přehledné články
Adaptovaná automatizovaná peritoneální dialýza – nové
rozšíření možností léčebného rozvrhu peritoneální dialýzy
Michaela Ságová .................................................................................................. 174

Firemní oznámení ..............................................................................................179

Rozhovor ............................................................................................................ 181

Zprávy ................................................................................................................ 185

Rejstřík 2014 ....................................................................................................... 189

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 133

Contents ............................................................................................................. 135

Reviews
Proteinuria and phosphatemia – unexpected relations
Vladimír Tesař ...................................................................................................... 138

Guidelines
Clinical practice recommendation
– diagnosis and therapy of hyponatremia
Věra Čertíková Chábová ........................................................................................ 142

Original papers
Asymmetric dimethylarginine negatively influences
peripheral skin perfusion during hemodialysis
Roman Šafránek, Erik Mistrík, Marta Kalousová,
Luboš Sobotka, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková............................................ 148

Osteoporosis in patients on dialysis – results from
a pilot cross-sectional study
Ludmila Brunerová, Petra Ronová,
Jana Verešová, Petra Beranová, Ivan Rychlík ........................................................ 154

Prevalence of nephrocalcinosis in protocol renal
graft biopsies at 3 months after renal transplantation
Jitka Štepánková, Sylvie Dusilová Sulková,
Irena Látová, Luděk Voska, Ondřej Viklický ......................................................... 160

Phosphate removal by peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková,
Hanka Šafránková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ....................................................... 167

Reviews
Adapted automatized peritoneal dialysis – a novel
extension of dialysis schedule in peritoneal dialysis
Michaela Ságová ................................................................................................ 174

Company Report ................................................................................................179

Interview .......................................................................................................... 181


News ................................................................................................................ 185


Index 2014 ........................................................................................................ 189

Editorial
Richard Rokyta .................................................................................................... 133
Obsah ................................................................................................................ 137
Přehledné články
Jan Chrastina, Denisa Bednářová
Pankreatická bolest jako dominující a determinující faktor životního stylu
nemocných s chronickou pankreatitidou................................................................. 140
Původní práce
Jan Procházka
Účinek gabapentinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad ........ 149
Petr Cvrček
Vliv chronické bolesti na kvalitu sexuálního života (pilotní studie) ............................. 154
Andrea Pokorná, Petra Kourková
Efektivita epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem ............................ 159

Zprávy
17th International Congress of the International Society
for Medical Schockwave Treatment, Milán ............................................................ 166
XVI. česko-slovenské dialogy o bolesti ................................................................. 169
Schůze výboru a revizní komise SSLB, Harrachov ................................................. 171
15. světový kongres o bolesti – IASP, 6.–11. října 2014, 
Buenos Aires, Argentina ..................................................................................... 172
Zasedání předsedů kapitol IASP a EFIC, Buenos Aires ......................................... 183
Mimořádné zasedání Council European Pain Federation
(EPF-EFIC) v Bruselu ......................................................................................... 184
SIP – Societal Impact of Pain Brusel 18. listopadu 2014 ........................................ 185
Zpráva z 5. pražského neuromodulačního dne ....................................................... 186
Rok neuropatické bolesti 2014–2015 organizovaný IASP a EFIC ............................ 187
MUDr. Jan Lejčko oslavil 60 let ........................................................................... 193
Odešel prim. MUDr. Jiří Pešek ............................................................................ 194
Informace ........................................................................................................ 195
Rejstřík 2014 .................................................................................................... 196

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................. 133
Content ............................................................................................................ 137
Reviews
Jan Chrastina, Denisa Bednářová
Pancreatic pain as both dominating and determining factor of lifestyle
in patients with chronic pancreatitis .................................................................... 140
Original papers
Jan Procházka
Effect of gabapentin on neuropathic pain in patients
with chronic low back pain ................................................................................. 149
Petr Cvrček
Effect of chronic pain on quality of sexual life (pilot study) ..................................... 154
Andrea Pokorná, Petra Kourková
The effectiveness of epidural analgesia associated with surgery ............................ 159

News
17th International Congress of the International Society for Medical
Schockwave Treatment, Milano ......................................................................... 166

XVI. Czech and Slovak Dialogues on Pain .......................................................... 169
Meeting of the board and revision commission .................................................... 171
15th World Congress of Pain IASP 6.–11. 10. 2014,
Buenos Aires, Argentina ................................................................................... 172

Meeting of the representatives of the Chapters IASP and EFIC,
Buenos Aires ................................................................................................... 183
The extraordinary meeting of Council European Pain Federation
(EPF-EFIC) in Brussels ..................................................................................... 184

SIP – Societal Impact of Pain Brussels 18. 11. 2014 ............................................ 185
5th Prague Neuromodulation day ........................................................................ 186
Global Year Against Neuropathic Pain 2014–2015 organized by IASP and EFIC ..... 187
MUDr. Jan Lejčko, 60 years ............................................................................... 193
The late of prim. MUDr. Jiří Pešek ...................................................................... 194
Informations ................................................................................................... 195
Index 2014 ...................................................................................................... 196

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................. 185
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Atopická dermatitida psů. Část 3. – Terapie a management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 193
Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů
Jiří Šichtař, Ondřej Šimoník, Adéla Dokoupilová, Ivona Svobodová ........................... 210
PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Felinní paraneoplastická alopecie
Peter Schmidt, Franziska Beschow ....................................................................... 219
FOTOGALERIE/DIAGNÓZA
Atopická dermatitida psů. Část 3. – terapie a management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 223
ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ....................................................... 228
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Journal of Veterinary Emergency and
Critical Care, Veterinary Dermatology, J. vet. Pharmacol. Therap
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Litera zabíjí, duch oživuje…
Josef Duben ......................................................................................................... 234
O zdraví zvířat a nejen o něm
Josef Duben ......................................................................................................... 237
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Nepůvodní a z chovů uprchlé druhy v záchranných stanicích v roce 2013
Petr Stýblo ........................................................................................................... 240
XXII. výroční konference ČAVLMZ ...................................................................... 242
REJSTŘÍK ........................................................................................................... 244


EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................. 185
REVIEW
Canine atopic dermatitis. Part 3 – Therapy and management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 193
Current options in evaluation of dog ejaculate
Jiří Šichtař, Ondřej Šimoník, Adéla Dokoupilová, Ivona Svobodová ......................... 210
TRANSLATED WORKS
Feline paraneoplastic alopecia
Peter Schmidt, Franziska Beschow ...................................................................... 219
PHOTOGALLERY
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ......................................................................... 223
ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ......................................................... 228
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Journal of Veterinary Emergency and
Critical Care, Veterinary Dermatology, J. vet. Pharmacol. Therap
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery
NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The letter kills, the spirit animates
Josef Duben ....................................................................................................... 234
Animal health and not about him
Josef Duben ....................................................................................................... 237
Information from the Czech Association of the nature
Non-native species escaped from farms in rescue centers in 2013
Petr Stýblo ......................................................................................................... 240
XXII. Annual Conference ČAVLMZ .................................................................... 242
INDEX ............................................................................................................... 244

Obálka 4/2014

Editorial
Václav Špičák .................................................................................................................... 1


Velký sněm českých a slovenských alergologů a klinických imunologů
– Ostrava
Václav Špičák ..................................................................................................................... 2

 

Alergenové vakcíny – trocha teorie nikoho nezabije
Vít Petrů .............................................................................................................................. 6


Imunomodulace – podzim
Jaromír Bystroň .................................................................................................................. 11


Některá úskalí léčby rýmy
Petr Schalek ....................................................................................................................... 17


Oříšek pošesté – makadam
Martin Fuchs ....................................................................................................................... 19


Třetí tajemství pohybu – dýchání a břišní svaly
Libuše Smolíková ................................................................................................................ 22


Vy se ptáte – my odpovídáme...


Atopický ekzém
Štěpánka Čapková ............................................................................................................... 27


Ještě jednou o vakcínách proti alergii
Jaroslava Šimoníčková ........................................................................................................ 32


Pomáhají medicinální houby v boji s alergií?
Drahomíra Holmannová ....................................................................................................... 37


Křížovka ............................................................................................................................... 39


Hovořili s vámi ...................................................................................................................... 40

Editorial  ...............................................................................................................53

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně II:
Gabriel Valentin (1810–1883), Robert Remak (1815–1865)
a Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) .................................................................... 56

Jindřichová M., Zemková H.
P2X receptory v bolesti............................................................................................. 74

Lazarová Z., Javorka M.
Baroreflexná senzitivita – nové okno na sledovanie
dysregulácie kardiovaskulárneho systému ................................................................. 78

Stuchlík A., Svojanovská M.
Fyziologie glutamátu, dlouhodobá potenciace, schizofrenie a paměť ............................ 84

Süli J., Homzová K., Sobeková A., Bujdošová Z., Hrušková T.
Fyziologické účinky polyfenolov a ich metabolitov v strave ............................................ 92

Zprávy ..................................................................................................................... 98

Rejstříky 2014 ....................................................................................................... 104

 

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................53

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue II:
Gabriel Gustav Valentin (1810–1883), Robert Remak (1815–1865)
and Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) ................................................................. 56

Jindřichová M., Zemková H.
The P2X receptors in pain .........................................................................................74

Lazarová Z., Javorka M.
Baroreflex sensitivity – new window for
investigation of cardiovascular dysregulation ...............................................................78

Stuchlík A., Svojanovská M.
Physiology of glutamate, long-term potentiation,
schizophrenia and memory........................................................................................ 84

Süli J., Homzová K., Sobeková A., Bujdošová Z., Hrušková T.
Physiological effects of polyphenols and their metabolites in diet ................................. 92

News ...................................................................................................................... 98

Index 2014...............................................................................................................104