Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial     ............................................................................................................. 1
Program     ............................................................................................................. 4
Plenární přednášky
Omezený vliv stresu v depresi: jak antidepresiva fungují a proč nefungují lépe............... 8
Kult velkého pohybu................................................................................................ 8
Co se dá vyčíst z lidského (mého) genomu?  ............................................................ 8
Odborná sympozia
Volba léčebné intervence u pacientů s afektivními, psychotickými
a úzkostnými poruchami ......................................................................................... 9
Depotní antipsychotická léčba .................................................................................10
Chronobiologické aspekty u bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy ................12
Antidepresiva v klinické praxi....................................................................................13
Specifické farmakoterapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii..................... 15
ADHD v dospělosti ...................................................................................................15
Farmakoterapie a její limity v léčbě ADHD v průběhu života......................................... 17
rTMS a její použití v psychiatrii a v algeziologii ..........................................................18
Limity farmakoterapie neuropsychiatrických onemocnění a možnosti jejich překonání .....20
Funkční interakce látek vyvolávajících závislost.......................................................... 21
Epigenom II − epigenom v praxi................................................................................22
Vliv kanabisu na neuropsychologické funkce a mozkovou aktivitu ................................ 24
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD): od nervových buněk k lidskému
pacientovi ................................................................................................................25
Léčba psychofarmaky a společensky tolerované drogy................................................26
Renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako cieľ antidepresívnej
a anxiolytickej liečby................................................................................................27
Kardiometabolické riziko u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou ......................29
Setkání s odborníkem
MUDr. Pavel Fridrich: Srovnání péče o duševně nemocné ve Velké Británii a v ČR..........31
Pracovní snídaně ČNPS........................................................................................... 31

Nový výzkum
Preklinický výzkum I...............................................................................................32
Preklinický výzkum II...............................................................................................33
Klinický výzkum......................................................................................................36
Workshopy
Poruchy příjmu potravy – diagnostické a terapeutické spektrum.................................. 38
Diagnostika a léčba bipolární poruchy.......................................................................38
Deset statečných − paranoidní porucha osobnosti ....................................................40
Farmakoterapie v dětské a dorostové psychiatrii .......................................................41
Diagnostika a léčba ADHD v dospělosti ...................................................................41
Farmakoterapie poruch chování u demencí................................................................43
Jak indikovat psychofarmaka podle příznaků individuálního nemocného .......................43
Farmakologické versus nefarmakologické postupy zvládání pocitu vlastní
důležitosti a bezbřehé sebeprezentace pacientů s psychotickými
a nepsychotickými onemocněními ...........................................................................43
Vývěsková sdělení
Preklinické studie ..................................................................................................45
Klinické studie........................................................................................................55
Jmenný rejstřík ......................................................................................................66

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Programme...............................................................................................................4
Plenary lectures
The limited role of stress in depression: how antidepressants work
and why they don’t work better...................................................................................8
A great movement cult............................................................................................. 8
What could we tell from human (my) genome?........................................................... 8
Scientific symposia
The choice of therapeutic intervention in patients with affective, psychotic
and anxiety disorders ..............................................................................................9
Depot antipsychotic treatment..................................................................................10
Chronobiological aspects of bipolar disorder and depression........................................12
Antidepressants in clinical practice...........................................................................13
Special pharmacotherapy in child and adolescent psychiatry..................................... 15
Adult ADHD............................................................................................................15
Pharmacotherapy and its limits in the treatment of ADHD as a life-long disorder............17
rTMS and its treatment application in psychiatry and algesiology.................................18
Pharmacotherapy limitations of neuropsychiatric disorders
and their overcoming...............................................................................................20
Functional interactions of drugs developing dependence ........................................... 21
Epigenome II – epigenome in practice .................................................................... 22
The effects of cannabis on neuropsychological functions and brain activity.................. 24
Obsessive-compulsive disorder (OCD): From nerve cells to human patients................ 25
Pharmacotherapy and socially tolerated drugs..........................................................26
Renin-angiotensin-aldosterone system as a target of antidepressant
and anxiolytic therapy............................................................................................27
Cardiometabolic risk in patients with schizophrenia and bipolar disorder...................... 29
MEET THE EXPERT
MUDr. Pavel Fridrich: A comparison of mental health care in Great Britain
and Czech Republic...............................................................................................31
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA.............................................................................31

NEW RESEARCH
Preclinical research I ........................................................................................... 32
Preclinical research II............................................................................................ 33
Clinical research....................................................................................................36
WORKSHOPS
Eating disorders – diagnostic and therapeutic spectrum............................................38
Bipolar disorder – diagnosis and treatment...............................................................38
The Magnificent Ten − Paranoid Personality Disorder.................................................40
Pharmacotherapy in children and adolescents .........................................................41
Adult ADHD – diagnosis and treatment ..................................................................41
Pharmacotherapy of behavioral disturbances associated with dementia...................... 43
The choice of psychotropic drugs according to the symptoms
of individual patients................................................................................................43
Pharmacological versus non-pharmacological approaches to coping with
a self-importance dellusion and limitless self-presentation in psychotic
and non-psychotic patients ...................................................................................43
POSTER SESSIONS
Preclinical studies.................................................................................................45
Clinical studies.....................................................................................................55
NAME INDEX.........................................................................................................66

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................... 233

Původní práce
Toxický efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií na prachové roztoče
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Přehledné články
Histamínová intolerancia
Eva Hanusková, Jana Plevková ...............................................................................245

Role malých dýchacích cest u astmatu
Petr Čáp ............................................................................................................. 255

Farmakoterapie, imunoterapie
Novinky v imunomodulaci bakteriálními lyzáty
Jaromír Bystroň .....................................................................................................264

1,3-Glukan a alergie
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .........................................................................270

Diagnostika  a  laboratorní technika
DAFALL – Databáze potravinových alergií
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák ..................................................275

Kazuistika
Zamyšlení nad chlapcem s eosinofilní esofagitidou
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ................................................... 277

Antifosfolipidový syndrom v těhotenství, léčba plazmaferézou
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ................ 285

Konference, kongresy
III. Fórum alergenové imunoterapie 2013
Martin Vaněk..........................................................................................................291
III. Respirační kaleidoskop
Václav Špičák, Kamil Kleňha..................................................................................293

Informace
MUDr. Stanislav Boháč (1988–2004)
Jaromír Bystroň......................................................................................................297
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2009–2013
Vít Petrů................................................................................................................298
ČSAKI – program akcí 2014....................................................................................302

rejstříky 2013....................................................................................................... 306

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................233

Original papers
The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic to house dust mites
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Reviews
Histamine intolerance
Eva Hanusková, Jana Plevková .............................................................................. 245

Role of small airways in asthma
Petr Čáp ..............................................................................................................255

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in bacterial lysates immunotherapy
Jaromír Bystroň....................................................................................................264

1,3-Glucan and allergy
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .......................................................................270

Diagnostic and laboratory technique
DAFALL – Database of food allergy
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák................................................275

Case report
Thinking about the boy with eosinofilic esophagitis
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ..................................................277

Antiphospholipid syndrome during pregnancy, plasmapheresis treatment
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ..............285

Conferences and congresses
IIIth Forum of Allergen Immunotherapy 2013
Martin Vaněk .......................................................................................................291
IIIth Respiratory Kaleidoscope
Václav Špičák, Kamil Kleňha.................................................................................293

information
MUDr. Stanislav Boháč (1947–2013)
Jaromír Bystroň....................................................................................................297
Czech Society of Allergology and Clinical Immunology – report on the activity
Vít Petrů.............................................................................................................298
CSAKI – activities 2014 .......................................................................................302

index 2013..........................................................................................................306

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................149

Přehledné články
Rudolf Kotas
Tenzní typ bolesti hlavy – patofyziologie a léčba .......................................................157

Jiří Kozák
Duloxetin v léčbě bolesti ........................................................................................ 162

Původní práce
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrom u pracovníků v algeziologii .............................................................168

Původní práce/Kazuistika
Helena Kučerová
Bolest jako příznak psychotického onemocnění ....................................................... 176

Zprávy
XV. česko-slovenské dialógy o bolesti
a XXI. slovenské dialógy o bolesti, Martin, 3.–5. októbra 2013 .....................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. října 2013, Florencie, Itálie ............................................................................ 182

Zasedání Rady EFIC Council Meeting 8. října 2013, 12.00–18.30 ................................188
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP
6. 11. 2013 v Harrachově .........................................................................................189

Jednání České lékařské komory o posuzování a ohlašování
schopnosti či neschopnosti řídit motorová vozidla ......................................................190

Informace ..............................................................................................................191
Rejstříky 2013 .......................................................................................................193

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................149

Reviews
Rudolf Kotas
Tension-type headache –pathophysiology and treatment ...........................................157

Jiří Kozák
Duloxetine in the treatment of pain .........................................................................162

Original papers
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrome among experts in Pain Management............................................168

Original papers/Case report
Helena Kučerová
Pain as a symptom of psychotic disorder ...............................................................176

News
XV. Czech-Slovak Dialogues on Pain and
XXI. Slovak Dialogues on Pain, Martin, 3.–5. October 2013 ......................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. October 2013, Florence, Italy ..................................................................... 182

EFIC Council Meeting, 8. 10. 2013, 12.00–18.30 .................................................... 188
Board meeting of SSLB ČLS JEP, 6. 11. 2013, Harrachov.........................................189

The Report from the Czech Medical Chamber
about the evaluation of the ability or non-ability to drive the motor vehicles ................190

Informations ........................................................................................................191
Index 2013 ..........................................................................................................193

OBSAH

Editorial
František Jelínek...........................................................................................................177

Původní články
Příklady použití elektrokauteru v chirurgii měkkých tkání drobných exotů a malých savců
Helena Vaidlová.............................................................................................................183

Karcinom slinných žláz v měkkém patře u kočky.
Kazuistické sdělení
František Jelínek, Anna Podratzká..................................................................................190

Překladové články
Brachycefalický syndrom psa
Daniel A. Koch..............................................................................................................194

Poruchy porodu u fen
Sebastian P. Arlt, Brigitta Geiser.....................................................................................200

Fotogalerie....................................................................................................................204

Abstrakta ze zahraničních časopisů................................................................................212

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben..................................................................................................................220

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo....................................................................................................................225

rejstříky 2013................................................................................................................229

 

CONTENT

Editorial
František Jelínek...........................................................................................................177

Original papers
Examples of electrocauter use in soft tissue surgery in small exotic birds and small mammals
Helena Vaidlová.............................................................................................................183

Carcinoma of the Salivary Glands in the Soft Palate in a Cat.
A Case Report
František Jelínek, Anna Podratzká..................................................................................190

Translated works  
Brachycephalic syndrome in dog
Daniel A. Koch..............................................................................................................194

Disorders of birth in bitches
Sebastian P. Arlt, Brigitta Geiser.....................................................................................200

Photogallery..................................................................................................................204 

Abstracts from foreign journals........................................................................................212

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben..................................................................................................................220

Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo....................................................................................................................225

index 2013....................................................................................................................229

Editorial.........................................................................................................................168

Přehledné články
Petr Winkler, Ladislav Csémy
Systémy psychiatrické péče v Evropě II: komparace jednotlivých komponent...................... 172

Aleš Kolářský
Motivační paradigma I: Myšlenkové předpoklady Ke stému výročí narození Kurta Freunda ... 177

Vzdělávání
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
Komplikované truchlení a jeho léčba  .............................................................................. 181

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Martin Anders, Radovan Přikryl, Jiří Masopust, Ján Praško, Cyril Höschl
Konsensus ČNPS o diagnostice a léčbě ADHD v dospělosti ..............................................189

Zprávy .......................................................................................................................... 203
Přečetli jsme za vás ...................................................................................................... 214
Nové knihy .................................................................................................................... 216
Informace ...................................................................................................................... 217
rejstříky 2013................................................................................................................. 218

CONTENTS

Editorial.........................................................................................................................168

Reviews
Petr Winkler, Ladislav Csémy
Psychiatric care systems across Europe II: comparison of single components ....................172

Aleš Kolářský
Motivational paradigm I: conceptual background (To 100 anniversary of Kurt Freund) .............177

CME
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
Complicated grief and its treatment ..................................................................................181

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Pavel Mohr, Martin Anders, Radovan Přikryl, Jiří Masopust, Ján Praško, Cyril Höschl
Consensus of the Czech Neuropsychopharmacological Society
on the diagnosis and treatment of adult ADHD...................................................................189

News ............................................................................................................................ 203
We have read for you ...................................................................................................... 214
New Books .................................................................................................................... 216
Information ..................................................................................................................... 217
Index 2013.......................................................................................................................218

Oznámení.............................................................................................................106
Abstrakta
35. kongres slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.......................................................................................113

Původní práce
Biopsie transplantovaných obličiek – retrospektívna analýza
Ivana Dedinská, Katarína Macháleková, Juraj Miklušica,
Blažej Palkoci, Mazyar Fani, Ľudovít Laca...............................................................122

Kazuistika
Kardiorenální syndrom při AA amyloidóze v důsledku
kombinace dvou mutací genů pro periodické horečky
Katarína Blažová, Miroslava Horáčková, Rudolf Horváth,
Anna Šedivá, David Zemánek, Jaromír Háček,
Otto Schück, Maruša Debeljak............................................................................... 127

Rozhovor............................................................................................................... 131
Zprávy
Správa z 8. kongresu Medzinárodnej spoločnosti
pre históriu v nefrológii (IAHN), 11.–14. septembra 2013,
Olympia – Patras, Grécko
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová....................................................................... 135

Peritoneální dialýza v České republice v letech 2002–2012
Sylvie Opatrná..................................................................................................... 140

Dopisy redakci..................................................................................................... 142
Informace............................................................................................................. 142
Rejstříky 2013.......................................................................................................146

Editorial
Václav Špičák......................................................................................................................1

Jak nás může zradit alergie
Jiřina Chládková...................................................................................................................7

Oříšek potřetí – Para ořech
Martin Fuchs......................................................................................................................11

Potravinové alergie a jejich projevy
Václava Gutová..................................................................................................................14

Co také umí Aspirin?
Eva Kašáková....................................................................................................................18

Stačí 15 minut! – Plavání
Libuše Smolíková...............................................................................................................20

Reflux a střední ucho
Jarmila Turzíková...............................................................................................................25

S naší péčí moře léčí
Jaroslava Šimoníčková.......................................................................................................29

Zdarma k mrtvému moři
ROTARY District 2240.......................................................................................................32

Křížovka...........................................................................................................................34
Hovořili s vámi.................................................................................................................. 35

Editorial .................................................................................................................. 37

Přehledné články
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergní P2X rodina a specifické vlastnosti P2X7 podtypu .......................................... 40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanizmy zmien dĺžky axónov a dendritov neurónu ...................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.: Významný český anatom a fyziolog 18. století .................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: Struktura nervové tkáně .................................................62

Rokyta R.
Poznámky k filozofii moderní vědy ............................................................................. 77

Zprávy....................................................................................................................... 79
Rejstříky 2013 ........................................................................................................... 84

CONTENTS

Editorial .....................................................................................................................37

Reviews
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergic P2X family and specific features of the P2X7 subtype......................................40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanisms of growth of neuronal axons and dendrites.................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.:
A significant Czech anatomist and physiologist of the 18th century ................................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: The structure of the nervous tissue ................................. 62

Rokyta R.
Several remarks to the philosophy of modern science.................................................... 77

News......................................................................................................................... 79
Index 2013 .................................................................................................................84

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................1

Cena časopisu Alergie, Astma, Bronchitida
Jaroslava Šimoníčková
Čestný lektor ČIPA o.p.s.
Jiří Ehl
Česká iniciativa pro astma o.p.s. – Strategie péče o astma
ČARO na 8. plenárním zasedání GARD
Vítězslav Kolek  ......................................................................................................6

SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2013
Specifická alergenová imunoterapie u astmatu
Stephen R. Durham.................................................................................................12

Astma v roce 2013 pod tlakem mimořádných okolností
Viktor Kašák..........................................................................................................23

Bronchiální astma a obezita
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek .............................................31

Orální alergický syndrom
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ........................................................................39

Pylový diář – novinka pylovým alergikům
Barbora Obstová ................................................................................................... 46

Severská chůze 2013
Jarmila Fišerová ....................................................................................................51

Porovnání úmrtnosti na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc
v České a Slovenské republice v roce 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová .................................53

Anafylaxe v dětském věku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................58

Deset let anafylaxe u dětí na Královéhradecku a Ostravsku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................64

Po Světovém dnu bez tabáku
Dočkáme se prostředí bez tabáku?
Václav Špičák ...................................................................................................... 69

Nová direktiva EU o tabákových výrobcích
Ondřej Rybníček ....................................................................................................71

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...........................................................................................1

World Asthma Day 2013
Journal Alergie, Astma, Bronchitida Award
Jaroslava Šimoníčková
Honorary CIPA Lector
Jiří Ehl
Czech Initiative of Asthma – Strategy for Asthma Management
CARO in the 8th general GARD meeting
Vítězslav Kolek.......................................................................................................6

World Asthma day 2013
Specific allergen immunotherapy for asthma
Stephen R. Durham ..............................................................................................12

Asthma in 2013: under extraordinary pressure
Viktor Kašák........................................................................................................ 23

Bronchial asthma and obesity
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek ............................................31

Oral allergy syndrome
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ...................................................................... 39

Pollen Diary – a new service for people with pollen allergy
Barbora Obstová .................................................................................................. 46

Tour Nordic Walking 2013
Jarmila Fišerová ...................................................................................................51

The comparison of asthma  and chronic obstructive lung disease (COPD) mortality
in the Czech and in the Slovak Republic in the year 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová ................................53

Current treatment and management of anaphylaxis in children
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík .................................................58

Ten years of anaphylaxis in the regions of Hradec Králové and Ostrava
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík  ............................................... 64

After World No Tobacco Day Can we wait tobacco free living?
Václav Špičák.......................................................................................................69

EU Tobacco products directive
Ondřej Rybníček....................................................................................................71

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................161

Původní práce
Systémový vliv průduškového astmatu na expresi proteinu vícečetné
lékové rezistence 1 v lymfocytech periferní krve u dětí
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch ................ 171

Přehledné články
Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa
Pavel Komínek, Petr Matoušek,Martin Formánek, Karol Zeleník ........................................ 176

Periostin − nový slibný biologický znak bronchiálního astmatu a idiopatické plicní fibrózy
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie v praxi
Vít Petrů .......................................................................................................................197

Adoptivní T-buněčná terapie v léčbě nádorových onemocnění
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth .......................................................... 204

Diagnostika a laboratorní technika
Mezilaboratorní porovnání imunoanalytického vyšetření fekálního kalprotektinu
Karin Malíčková ............................................................................................................ 215

Význam vyšetřování DAO v séru a plazmě
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................. 220

Kazuistika
Anti NMDAR encefalitida
Kateřina Břečková ........................................................................................................ 224

Konference, kongresy
Kongres WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Informace  
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák............................................................................................................... 231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................. 161

Original papers
Systemic effect of asthma bronchiale on expression of multidrug
resistance protein 1 in peripheral blood lymphocytes amongst children
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch................. 171

Reviews
Reflux or allergy? Extraesophageal reflux from view of otorhinolaryngologist
Pavel Komínek, Petr Matoušek, Martin Formánek, Karol Zeleník .......................................176

Periostin – a novel promising biomarker of bronchial asthma
and idiopathic pulmonary fibrosis
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen-specific immunotherapy in practice
Vít Petrů ...................................................................................................................... 197

Adoptive T cell therapy in cancer treatment
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth ......................................................... 204

Diagnostic and laboratory technique
Interlaboratory comparison of fecal calprotectin detection by enzyme immunoassay
Karin Malíčková      ...................................................................................................... 215

Significance of DAO investigation in serum and plasma
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................ 220

Case report
Anti NMDAR encefalitis
Kateřina Břečková ....................................................................................................... 224

Conferences and congresses
Congress WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Information
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák ............................................................................................................  231