Tigis

Obalka Alergie 4 2022

Alergie 4/2022

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................... 213

Společenské události v ČSAKI ....................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Profiliny – neškodné panalergeny, nebo alergeny s rizikovým
potenciálem? Hodnocení alergických reakcí u souboru pacientů
senzibilizovaných k potravinovým profilinům
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
................................................................. 224

Význam stanovení autoprotilátek u pacientů
na imunoglobulinové substituční léčbě
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka, Iveta Klojdová,
Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
.................................................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Syndrom aktivovaných mastocytů
Štěpánka Budjačová ....................................................... 240

Respirační onemocnění exacerbované
nesteroidními antirevmatiky – nové aspekty
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
.............................................................. 246

Biomarkery sepse
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................. 253

TERAPIE

Aktuální problémy specifické alergenové imunoterapie
v Evropě a v Polsku
Radoslaw Gawlik ............................................................. 257

KAZUISTIKY

Alergie na kril – kazuistika
Dan Saksún ..................................................................... 261

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Kontrola astmatu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem
léčených reslizumabem: Španělská studie z běžné praxe
Dalibor Jílek .................................................................... 269

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................ 270

Zpráva z 13. ročníku Moravského semináře
sester v oboru alergologie a klinické imunologie
Jaromír Bystroň .............................................................. 270

INFORMACE

Návrh standardu imunoglobulinové léčby
nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi ............ 273

Přehled akcí na rok 2023 ............................................... 277

REJSTŘÍKY 2022 ........................................................... 280

PŘEDPLATNÉ ................................................................ 283

POKYNY AUTORŮM ...................................................... 284

 

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................... 213

Social events in the CSAKI ............................................. 214

ORIGINAL PAPERS

Profilins – harmless panalergens or allergens with risk potential?
Assessment of allergic reactions in a population of patients
sensitised to food profilins
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
.................................................................. 224

Relevance of the autoantibodies detection in patients
on immunoglobulin replacement therapy
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka,
Iveta Klojdová, Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
..................................................................... 233

REVIEWS
Mast cell activation syndrome
Štěpánka Budjačová ........................................................ 240

Nonsteroidal antiinflammatory drugs exacerbated
respiratory disease – new aspects
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
................................................................ 246

Biomarkers of sepsis
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................... 253

THERAPY

Actual problems of specific allergen immunotherapy
in Europa and in Poland
Radoslaw Gawlik .............................................................. 257

CASE REPORT

Allergy to krill – a case report
Dan Saksún ...................................................................... 261

WE HAVE READ FOR YOU

Asthma control in patients with severe eosinophilic asthma
treated with reslizumab: Spanish real-life data
Dalibor Jílek ..................................................................... 269

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Meeting of the doctors of the Czech
and Slovak Republic
Jiří Novák ......................................................................... 270

Report on the 13th Moravian nurses‘ seminar in allergology
and clinical immunology
Jaromír Bystroň ................................................................ 270

INFORMATION

Draft standard of immunoglobulin treatment in patiens
with antibody deficiency ................................................... 273

Future events 2023 .......................................................... 277

INDEX 2022 ..................................................................... 280

SUBSCRIPTION .............................................................. 283

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 284

VL 4 2022 obalka

Veterinární lékař 4/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................................... 202

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová .......................................................................................... 204

OBSAH .................................................................................................. 207

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s nádorovým onemocněním
Eva Štercová .......................................................................................... 211

Zkušenosti s využitím axiální tvářové chlopně
při rekonstrukcích obličeje u psů
Dušan Král ............................................................................................. 225

Kazuistika: OCD-like léze kaudálního okraje glenoidu
scapuly u dospělého psa
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová
................................................................................... 233

REHABILITACE

Osteoartróza a rehabilitace
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ......................................................... 243

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Neformální zasedání šéfů veterinárních služeb EU
v Praze
Petr Majer ............................................................................................. 255

Český svaz ochránců přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných
stanicích
Petr Stýblo ............................................................................................ 256

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Pulmonální blastom u psa
František Jelínek, Vilma Hypská ........................................................... 259

REJSTŘÍKY 2022 .................................................................................. 267

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 202

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................... 204

CONTENTS ............................................................................................ 207

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats
with cancerous disease
Eva Štercová ........................................................................................... 211

Experience with the use of axial facial flap
in reconstructions of the face in dogs
Dušan Král ............................................................................................... 225

A case report: OCD-like lesion
of the caudal glenoid in adult dog
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová .....................................................................................
233

REHABILITATION

Osteoarthritis and rehabilitation
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ............................................................ 243

NEWS

State veterinary management
Informal meeting of EU veterinary service managers
in Prague
Petr Majer ................................................................................................ 255

Czech Association of the nature
Sea eagles Haliaethus albicilla in rescue stations
Petr Stýblo ............................................................................................... 256

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Pulmonary blastoma in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................................. 259

INDEX 2022 ............................................................................................. 267

AAB 3 22 obalka

Alergie, astma, bronchitida 3/2022

OBSAH

Editorial
Ester Seberová .........................................................1

AKTUÁLNÍ TÉMA

Očkování proti chřipce pro
nadcházející sezónu 2022/2023
Jan Kynč.................................................................. 5

ALERGIE

Jak probíhá alergologicko-imunologické vyšetření
Jana Emlerová ......................................................... 8

DÝCHACÍ CESTY

Fytofarmaka pomáhají klasické léčbě (nejen)
infekcí horních cest dýchacích – 1. část
Michal Jurovčík ..................................................... 11

Podzim přináší i nepříjemnosti – kašel
a zvýšené zahlenění organismu
Magdaléna Pohlová ............................................. 15

PROSTŘEDÍ A ALERGIK

Jak usnadnit život alergikovi?
Přizpůsobte si prostředí kolem vás!
Lenka Viznerová ................................................. 18

POTRAVINOVÁ ALERGIE

Bezlepkový quiche s červenou řepou
a balkánským sýrem
Jana Emlerová .................................................... 22

KŮŽE

Rarita i realita – alergie na vodu
Matej Greguš ...................................................... 24

Maskné aneb akné a jiné kožní potíže
– důsledky nošení roušek a respirátorů
Nina Benáková ................................................... 26

LÁZNĚ A REHABILITACE

Lázeňská léčba dětí s alergiemi, astmatem,
recidivujícími bronchitidami a rinosinusitidami
Michal Jurovčík .................................................. 29

Jaký sport vybrat pro astmatické dítě?
Daniel Schneeberger ......................................... 31

Fyzioterapie dýchání u jedinců
s postcovidovým syndromem/postižením
Pomůcky pro postcovidové využití ke zlepšení
dechové kondice – 3. část
Libuše Smolíková .............................................. 35

Křížovka ........................................................... 40 40

DMEV 3 22 obalka

DMEV 3/2022

OBSAH

Editorial ................................................................................ 81

DIABETOLOGIE

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Doporučení pro fyzickou aktivitu u diabetes mellitus
České diabetologické společnosti ČLS JEP ......................... 87

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolická kostní choroba u nemocných
na domácí parenterální výživě ............................................ 109

ENDOKRINOLOGIE

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynekomastie u dospělých .................................................. 115

Luboslav Stárka
Obesogeny v našem prostředí ............................................. 121

ZPRÁVY

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 124

Ohlédnutí za setkáními s Iwarem Klimešem ........................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 127

POKYNY AUTORŮM ........................................................... 128

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................. 81

DIABETOLOGY

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Standard of care for physical activity in diabetes
(Czech Diabetes Society) ..................................................... 87

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolic bone disease in patients on home
parenteral nutritition ........................................................... 109

ENDOCRINOLOGY

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynecomastia in adult men ............................................... 115

Luboslav Stárka
Obesogens in our environment ......................................... 121

NEWS

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ..................................................................... 124

Meetings with Iwar Klimeš ................................................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam .................................................................... 127

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 128

Alergie suppl 1 2022 obalka bez

 

ALERGIE supplementum 1/2022

OBSAH

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková .............................................................. 1

PROGRAM ....................................................................... 7

ABSTRAKTY

Úvodní přednášky ........................................................... 20
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ................. 21
Alergeny, epidemiologie, pylové senzibilizace ............... 24
Anafylaxe a žírné buňky ................................................. 26
Transplantace a imunogenetika ..................................... 28
Imunoterapie nádorů ...................................................... 30
Astma v dětství ............................................................... 33
Lékové alergie ................................................................ 35
Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí.......... 36
Neuroimunologie ............................................................ 39
Angioedémy ................................................................... 41
Astma v dospělosti ........................................................ 42
Autoimunita a tolerance ................................................. 44
Potravinová alergie ........................................................ 47
Veterinární imunologie a alergologie ............................. 48
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství ........ 50
Alergologická diagnostika a imunoterapie ..................... 53
Imunodeficience ............................................................ 53
Autoimunita orgánová ................................................... 57
Sekce sester ................................................................. 59
Sekce laborantů ............................................................ 62
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii ............... 65
Alergie horních dýchacích cest .................................... 68
Obecná a vývojová imunita .......................................... 69
Alergie na hmyz ............................................................ 71
Imunologie sepse ......................................................... 74
Antiinfekční imunita a očkování .................................... 75
Expoziční testy v alergologii ......................................... 77
Kožní alergické choroby ............................................... 79
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ... 81
Postgraduální kurz ....................................................... 83

POSTERY

Alergologie ...................................................................... 87
Autoimunita ..................................................................... 93
Imunodeficience a antiinfekční imunita ........................... 99
Nádorová a transplantační imunologie .......................... 109
Veterinární a obecná imunologie ................................... 113

REJSTŘÍK AUTORŮ ..................................................... 123

 

CONTENTS

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková ............................................................. 1

PROGRAMME ................................................................. 7

ABSTRACTS
Introductory lectures ....................................................... 20
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal
immunity .......................................................................... 21

Allergens, epidemiology, pollens senzitization ................ 24
Transplantations and immunogenetics ........................... 28
Immunotherapy of tumors ............................................... 30
Asthma in childhood ........................................................ 33
Drug allergies .................................................................. 35
Antitumor immunity and tumor microenvironment .......... 36
Neuroimmunology .......................................................... 39
Angioedema ....................................................................41
Asthma in adulthood....................................................... 42
Autoimmunity and tolerance........................................... 44
Veterinary immunology and allergology ........................ 48
Reproductive immunology and immunology
of pregnancy .................................................................. 50

Allergy diagnostics and immunotherapy ........................ 53
Immunodeficiencies ....................................................... 53
Organ-specific autoimmunity ......................................... 57
Nurses section ............................................................... 59
Laboratory technitians section ....................................... 62
Laboratory diagnostics in clinical immunology ............... 65
Upper respiratory tract allergy......................................... 68
General and developmental immunity ............................ 69
Insect allergy.................................................................... 71
The immunology of sepsis .............................................. 74
Anti-infectious immunity and vaccination........................ 75
Exposition tests in allergology ........................................ 77
Workshop of the Young immunologists
and allergologists ........................................................... 81

Postgraduate course ...................................................... 83

POSTERS

Allergology ..................................................................... 87
Autoimmunity.................................................................. 93
Immunodeficiency and anti-infective immunity .............. 99
Tumour and transplantation immunology ..................... 109
Veterinary and general immunology ............................. 113

INDEX ............................................................................123

Psychiatrie 3 2022 obalka

Psychiatrie 3/2022

EDITORIAL ..................................................................................... 95

OBSAH ........................................................................................... 96

PŮVODNÍ PRÁCE

Iveta Fajnerová, Lukáš Hejtmánek, Jan Hurych,
Tereza Nekovářová, Adéla Plechatá

Virtuální město pro kognitivní trénink
v ekologicky validním prostředí ....................................................... 98

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Monika Klírová
Doporučení pro transkraniální stimulaci stejnosměrným
proudem (tdcs) v psychiatrii ........................................................... 105

Radana Měrková, Filip Španiel, Jitka Bušková
Poruchy spánku u pacientů se schizofrenií ................................... 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča,
Uday Kumar Killi

Hlošina okoličnatá (Elaeagnus umbellata Thunb.)
a její bioaktivní účinky .................................................................... 117

VZDĚLÁVÁNÍ

Jozef Buday, Jana Heidingerová, Lucie Kališová,
Jiří Michalec, Gabriela Podgorná, Tadeáš Mareš,
Eva Magyarová, Thai-Hong Le, Pavel Doubek,
Monika Klírová, Martin Anders

Elektrokonvulzivní terapie – od elektrického rejnoka
po ultrakrátké pulzy ....................................................................... 121

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Vanda Franková, Jiří Konrád
Proč byly aktualizovány České psychiatrické doporučené
postupy pro farmakoterapii demence u Alzheimerovy nemoci? .... 128

ZPRÁVY

Miloslav Kopeček
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil prvního
orálního N-methyl D-aspartát (NMDA) receptorového antagonistu
pro léčbu depresivní poruchy u dospělých ..................................... 131

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Diskuse k editorialu Psychiatrie 2, 2022 ......................................... 132

 

EDITORIAL ....................................................................................... 95

Contents ............................................................................................ 96

ORIGINAL PAPERS

Iveta Fajnerová, Lukáš Hejtmánek, Jan Hurych,
Tereza Nekovářová, Adéla Plechatá

Virtual city for cognitive training in ecologically
valid environment ............................................................................... 98

REVIEWS

Monika Klírová
Recommendations for transcranial direct current
stimulation (tdcs) in psychiatry .......................................................... 105

Radana Měrková, Filip Španiel, Jitka Bušková
Sleep disorders in patients with schizophrenia ................................. 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča,
Uday Kumar Killi

Elaeagnus umbellata Thunb. and its bioactive effects ....................... 117

CME

Jozef Buday, Jana Heidingerová, Lucie Kališová, Jiří Michalec,
Gabriela Podgorná, Tadeáš Mareš, Eva Magyarová, Thai-Hong Le,
Pavel Doubek, Monika Klírová, Martin Anders

Electroconvulsive therapy – from the electric stingray
to ultrashort pulses .............................................................................. 121

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Vanda Franková, Jiří Konrád
Why the Czech psychiatric guidelines for treatment
of dementia in Alzheimer’s disease were updated? ........................... 128

NEWS

Miloslav Kopeček
Food and drug administration approved first oral NMDA
receptor antagonist for MDD in adults ................................................ 131

CORRESPONDENCE

Discussion to the editorial of Psychiatry 2, 2022 ................................. 132

Alergie 3 2022 obalka

Alergie 3/2022

OBSAH 

EDITORIAL
Dalibor Jílek ...................................................................................... 145

Společenské události v ČSAKI ......................................................... 146

PŮVODNÍ PRÁCE

SARS-CoV-2 séroprevalence a buněčná imunita
u 200 pražských dětí v letech 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 ......................... 154

PIDLA: Diagnostická aplikace primárních imunodeficiencí
Adam Klocperk ................................................................................. 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Příčiny a laboratorní diagnostika imunologicky
podmíněné neplodnosti párů
Iryna Buriak ...................................................................................... 167

SARS-CoV-2, potraviny a oxidační stres
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ............................ 173

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy ako kľúč
k detailnému pochopeniu komplexnej heterogenity
ochorenia – 1.časť (endotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
  ............................................................178


Autoimunitní onemocnění a jejich vztah k virovým infekcím
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková .................................................. 185

Bežná variabilná imunodeficiencia – smerujeme
k porozumeniu genetickej podstaty?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin  ................................................................................ 
190

TERAPIE

Jak zlepšit účinnost alergenové imunoterapie
Vít Petrů ............................................................................................  195

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost dupilumabu
u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem (Traverse):
otevřená rozšířená studie
Jaromír Bystroň  ................................................................................  201

Váhově dávkovaný nitrožilní reslizumab u těžkého astmatu
s nedostatečnou odpovědí na fixně dávkovaný
podkožní mepolizumab
Dalibor Jílek  ......................................................................................  207

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXV. Rožnovských dnů alergologie a imunologie
Pavel Macháček  ................................................................................  209

PŘEDPLATNÉ  .................................................................................... 210

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022  .................................................................... 212

 

CONTENTS

EDITORIAL
Dalibor Jílek .......................................................................................... 145

Social events in the CSAKI ................................................................... 146

ORIGINAL PAPERS

SARS-CoV-2 seroprevalence and cellular immunity
in 200 Prague children in 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 .............................. 154

PIDLA: Primary immunodeficiency diagnostic app
Adam Klocperk  ....................................................................................  161

REVIEWS

Causes and laboratory diagnostics of immunological
infertility of couples
Iryna Buriak ........................................................................................... 167

SARS-CoV-2, food and oxidative stress
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ................................. 173

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 2. Part (endotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ...............................................................
178

The association between autoimmune diseases
and viral infections
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková  ...................................................  185

Common variable immunodeficiency – getting closer
to understanding genetic base?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin
.................................................................................... 190

THERAPY

How to improve efficacy of allergen immunotherapy
Vít Petrů ............................................................................................... 195

WE HAVE READ FOR YOU

Long-term safety and efficacy of dupilumab
in patients with moderate-to-severe asthma (Traverse):
an open-label extension study
Jaromír Bystroň ...................................................................................... 201

Weight-adjusted intravenous reslizumab in severe asthma
with inadequate response to fixed-dose subcutaneous
mepolizumab
Dalibor Jílek  ..........................................................................................  207

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVth Rožnov allergy and immunology days
Pavel Macháček ..................................................................................... 209

SUBSCRIPTION .................................................................................... 210

INFORMATION

Future events 2022 ............................................................................... 212

VL 3 2022 obalka

Veterinární lékař 3/2022 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online .......................................................... 140

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ........................................................ 141

OBSAH  ........................................................................................ 143

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Atopická dermatitida psů – praktický přístup
Anna Goldsbrough Tvrdá ............................................................ 147

Svrab v oblasti hlavy u koček
Klára Sommerová ....................................................................... 160

REHABILITACE

Syndrom myofasciální bolesti
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková ...................................... 166

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

FOTOGALERIE

Modifikovaná artrotomie podle Cheliho: miniinvazivní řešení
osteochondritis dissecans ramene
Daniel Tomala  ........................................................................... 179

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa v Bruselu představila priority
českého předsednictví pro zvířata a veterinární otázky
Petr Majer ................................................................................. 183

Jednání Postupimské skupiny pod vedením ČR
o možnostech vývozu veterinárního zboží do třetích zemí
Petr Majer  .................................................................................184

Český svaz ochránců přírody
Zálety netopýra hvízdavého Pipistrellus pipistrellus
a dalších druhů letounů do budov v období
od 15. srpna do 30. září 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................... 185

Zoo Praha
Porod velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ....................................................................... 189

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Tumory v dutině nosní u psů: analýza 18 bioptických případů
František Jelínek  .....................................................................192

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 200

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................... 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 140

Slovak small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 141

CONTENTS ............................................................................. 143143

ORIGINAL PAPERS
Atopic dermatitis in dogs – practical approach
Anna Goldsbrough Tvrdá ........................................................ 147

Mange in the head area of feline
Klára Sommerová ................................................................... 160

REHABILITATION
Myofascial pain syndrome
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková .................................. 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .......................  175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

PHOTOGALLERY
The Cheli’s modified arthrotomy: Minimally invasive treatment
of osteochondritis dissecans of the shoulder
Daniel Tomala ......................................................................... 179

NEWS

State veterinary management
State veterinary management in Brussels presents Czech
Presidency priorities for animals and veterinary issues
Petr Majer ..............................................................................  183

Meeting of the Potsdam Group led by the Czech Republic
on the possibilities of exporting veterinary goods
to third countries
Petr Majer ..............................................................................  184

Czech Association of the nature
Flights of pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus
and other species into buildings between
15 August and 30 September 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................  185

Zoo Prague
Giving birth of a bactrian camel (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ..................................................................... 189


CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors in the nasal caviti in dogs:
analysis of 18 bioptic cases
František Jelínek ..................................................................  192


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................... 200

Psychiatrie 2 2022 obalka

Psychiatrie  2/2022

EDITORIAL ................................................................................. 46

OBSAH ........................................................................................ 47

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adam Nemček
Sociálne siete, subjektívny pocit psychickej pohody
a depresívne príznaky ................................................................. 49

Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Lýdie Tišanská,
Jiří Kožený
Koreláty excesivního užívání internetu u reprezentativního
souboru české dospělé populace ................................................ 55

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Černucha setá (Nigella Sativa L.) a její účinky
na nervový systém ....................................................................... 62

Jan Hubeňák
Vliv psychofarmak a kardiovaskulárních rizik
na kognitivní funkce u schizofrenie .............................................. 68

Petr Knotek
Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze ............................... 73

VZDĚLÁVÁNÍ
Monika Klírová
Doporučení pro repetitivní transkraniální magnetickou
stimulaci (rTMS) v psychiatrii ....................................................... 81

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Miloslav Kopeček, Patrik Švancer, Jiří Masopust
Novinky v léčbě schizofrenie ........................................................ 87

ZPRÁVY
Karel Nešpor
Změny, k nimž dochází v mozku při abstinenci
od alkoholu a drog ........................................................................ 93

PŘEDPLATNÉ .............................................................................. 94

 
 
 
REVIEWS
 
 
 
 
 
CME
 
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
NEWS
 

 

DMEV 2 2022 obalka

DMEV 2/2022

OBSAH

Editorial .............................................................................................. 41

DIABETOLOGIE

Zdeněk Šumník, Martin Prázný, Terezie Pelikánová,
Jan Škrha

Doporučený postup péče o diabetes 1. typu
České diabetologické společnosti ČLS JEP ....................................... 47

Jan Kříž, Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman

Diabetes mellitus 2. typu – může znamenat transplantace
pankreatu významný přínos k léčbě? .................................................. 58

ENDOKRINOLOGIE

Jan Paleček, Pavel Záruba, Tomáš Tůma, Eva Traboulsi,
Mikuláš Kosák

Schwannom nadledviny ........................................................................ 65

Luboslav Stárka
Necitlivost na glukokortikosteroidy – Chrousosův syndrom .................. 68

VÝŽIVA

Michal Šenkyřík, Petr Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Cévní přístupy pro domácí parenterální výživu ...................................... 71

ZPRÁVY

Terapeutická zaměnitelnost léčiv,
pohled výrobce, lékaře a lékárníka ......................................................... 77

Péči o adenomy zajistí nové Centrum excelence ................................... 80

 

CONTENTS

 
DIABETOLOGY
 
 
ENDOCRINOLOGY
 
 
 
NUTRITION
 
 
NEWS
 

 

Strana 1 z 9