Tigis

VL 4 2023 str 1

Veterinární lékař 4/2023

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat ............. 221

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých
zvierat .................................................................................. 223

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 224

OBSAH ................................................................................. 229

PÙVODNÍ ČLÁNKY
Endokrinologická onemocnění psů – hypotyreóza
a Cushingův syndrom
Eva Štercová ......................................................................... 233

Srdeční biomarkery v praxi
Roman Kvapil ......................................................................... 247

REHABILITACE
Role fyzioterapie v péči o neurologického pacienta
Anna Mandelová .................................................................... 257

FOTOGALERIE
Dermatologická manifestace treponematózy u králíků
Nikola Koller ........................................................................... 262

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISÙ ..................... 267
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Středoškoláci z Kroměříže potřetí v řadě zvítězili v soutěži
o Pohár ústředního ředitele SVS
Petr Majer ................................................................................. 271

Státní veterinární ústavy v Praze a Olomouci
v rámci cvičení měřily radioaktivitu ve stovkách
vzorků potravin
Petr Majer ................................................................................. 272

Český svaz ochráncù přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných stanicích
v letech 2007–2023
Petr Stýblo ................................................................................ 273

Nová Veterinária 2023
Medzi chirurgiou a internou medicínou
Nina Janečková ........................................................................ 275
ZOO PRAHA
Kost v krku u medojeda kapského (Melliovora capensis)
Roman Vodička 277
KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Tumory paranálních váčků a perianálních apokrinních žláz
u psa z aspektu bioptické diagnostiky
František Jelínek 280

REJSTŘÍKY 2023 ...................................................................... 287

INFORMATION
Czech small animal veterinary association ................................. 221

Slovak small animal veterinary association ................................ 223

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 224

CONTENTS ................................................................................ 229

ORIGINAL PAPERS
Endocrinological diseases of dogs –
hypothyroidism and Cushing’s syndrome
Eva Štercová ............................................................................... 233

Cardiac biomarkers in practice
Roman Kvapil .............................................................................. 247

REHABILITATION
The role of physiotherapy in the care
of a neurological patient
Anna Mandelová .......................................................................... 257

PHOTOGALLERY
Dermatological manifestation of treponematosis in pet rabbits
Nikola Koller ................................................................................. 262

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 267
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation

NEWS
State veterinary management
Secondary school students from Kroměříž won the competition
for the third time in a row for the Cup of the Central Director
of the State Veterinary Management
Petr Majer ....................................................................................... 271

The State Veterinary Institutes in Prague and Olomouc
measured radioactivity in hundreds of food samples
Petr Majer ....................................................................................... 272

Czech Association of the nature
Sea eagle Haliaethus albicilla in rescue stations 2007–2023
Petr Stýblo ....................................................................................... 273

New Veterinary 2023
Between surgery and internal medicine
Nina Janečková ............................................................................... 275

ZOO PRAGUE
Bone in the neck of the Cape honey badger (Melliovora capensis)
Roman Vodička ................................................................................ 277

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors of the paranal sacs and perianal apocrine glands
in dogs from the aspect of bioptic diagnosis
František Jelínek .............................................................................. 280

INDEX 2023 ...................................................................................... 287

Alergie 4 2023 obal

Alergie 4/2023

EDITORIAL
Vít Petrů .............................................................................................. 205

Společenské události v ČSAKI ........................................................... 206

PŮVODNÍ PRÁCE
Srovnání hodnotitelů nepřímé imunofluorescence
pro stanovení autoprotilátek
Barbora Tělupilová, Ctirad Andrýs, Marcela Drahošová ..................... 217

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Gastrointestinální eozinofilní záněty
z pohledu gastroenterologa
Nabil El-Lababidi ................................................................................ 223

Laboratorní diagnostika akutních alergických stavů
Alexandra Lochmanová ...................................................................... 231

KAZUISTIKY
Angioedém – aneb když je vše nakonec trochu jinak
Martin Chvojka ................................................................................... 235

STAT3 hyper IgE syndrom
Renáta Hrabovská, Tomáš Freiberger ............................................... 241

Takayasuova arteritida v dětském věku –
přehled problematiky a kazuistika
Šárka Jihlavcová ................................................................................ 246

TERAPIE
Trojkombinační léčba bronchiálního astmatu
Tomáš Milota, Petra Šalamúnová ...................................................... 253

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva ze 40. Sjezdu slovenských a českých alergologů
a klinických imunologů
Vít Petrů ............................................................................................. 260

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2024 ................................................................... 261

REJSTŘÍKY 2023 .............................................................................. 264

PŘEDPLATNÉ ................................................................................... 267

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................. 205

Social events in the CSAKI ................................................................ 206

ORIGINAL PAPERS
Agreement of evaluators of indirect immunofluorescence
to detect autoantibodies
Barbora Tělupilová, Ctirad Andrýs, Marcela Drahošová .................... 217

REVIEWS
Gastrointestinal eosinophilic inflammations from
a gastroenterologist point of view
Nabil El-Lababidi ................................................................................ 223

Laboratory diagnosis of acute allergic conditions
Alexandra Lochmanová ..................................................................... 231

CASE REPORT
Angioedema – or when everything
is a little different in the end
Martin Chvojka ................................................................................... 235

STAT-3 hyper IgE syndrome
Renáta Hrabovská, Tomáš Freiberger ............................................... 241

Takayasu arteritis in children –
overview and case report
Šárka Jihlavcová ................................................................................ 246

THERAPY
Triple therapy in the treatment of bronchial asthma
Tomáš Milota, Petra Šalamúnová ...................................................... 253

CONFERENCE, CONGRESS
Report on the 40th Congress of the Slovak
and Czech Allergists and Clinical Immunologists
Vít Petrů ............................................................................................. 260

INFORMATION
Future events 2024 ............................................................................ 261

INDEX 2023 ....................................................................................... 264


SUBSCRIPTION ................................................................................ 267

DMEV 3 2023 obalka

DMEV 3/2023

EDITORIAL ................................................................................  85

DIABETOLOGIE

David Karásek
Gliminy – nový přístup k léčbě diabetu 2. typu ........................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 let vyšetřování českých pacientů
s podezřením na MODY ............................................................. 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetická retinopatie a transplantační
léčba diabetu ............................................................................. 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Těhotenství komplikované gestačním diabetem
a preeklampsií – společný patofyziologický
mechanismus? .......................................................................... 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adipocytokíny a interleukíny v kontexte vzniku
potransplantačného diabetes mellitus –
výsledky našich analýz ............................................................. 117

PŘEDPLATNÉ

 

EDITORIAL ............................................................................... 85

DIABETOLOGY
David Karásek
Glimins – a new approach to the treatment
of type 2 diabetes ...................................................................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 years of investigation of Czech patients
with suspicion on MODY ........................................................... 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetic retinopathy and transplantation
treatment of diabetes ............................................................... 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Pregnancy complicated by gestational
diabetes and preeclampsia –
a common pathophysiological mechanism? ............................ 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adiponektins and interleukins in the context
of posttransplant diabetes mellitus –
results of our analyses .............................................................. 117

SUBSCRIPTION

Psychiatrie 3 23 obal

Psychiatrie 3/2023

EDITORIAL
Paul Grof .......................................................................................................... 98

OBSAH ........................................................................................................... 100

PŮVODNÍ PRÁCE
Hana Tejkalová, Bogdana Golofast, Lea Jakob, Anna Šuláková,
Kateřina Olša Fliegerová , David Kačer, Karel Valeš, Tomáš Páleníček
Vliv časné neonatální expozice lipopolysacharidu (LPS)
s následnou expozicí antibiotiky indukované dysbióze
(teorie dvojího zásahu v modelu schizofrenie) na metabolomiku .................. 102

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nina Biačková, Andrea Adamová, Monika Klírová
Ovlivňování kognitivních poruch u psychiatrických diagnóz
pomocí transkraniální stimulace střídavým proudem .................................... 110

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Mohd Kashiv
Čaj neobsahuje jen thein, ale i theanin!
L-theanin a jeho účinky na nervový systém .................................................. 119

VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Urbanová, Soňa Nevická Sikorová, Marián Kolenič
Digitální technologie v psychiatrii ................................................................. 125

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont, David Škrda,
Jan Vober, Eva Češková, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská,
Milan Grundmann
Terapeutické monitorování psychofarmak 2:
specifické situace ........................................................................................ 133

ZPRÁVY

Jakub Albrecht
Ustanovení, vyhlídky a perspektiva
Psychiatrické kliniky na severu ................................................................... 141

Václav Filip, Jan Pomykacz, Jiří Horáček
Rozloučení s MUDr. Michalem Maršálkem, CSc. ....................................... 145

Mariana Koníková, Ľubica Forgáčová
Odišiel doc. MUDr. Alojz Rakús, CSc. ........................................................ 148

Karel Nešpor
American College of Cardiology o kardiovaskulárních
rizicích marihuany ...................................................................................... 149

EDITORIAL
Paul Grof ...................................................................................................... 98

CONTENTS ............................................................................................... 100

ORIGINAL PAPERS

Hana Tejkalová, Bogdana Golofast, Lea Jakob, Anna Šuláková,
Kateřina Olša Fliegerová , David Kačer, Karel Valeš, Tomáš Páleníček
Effect of early neonatal exposure to lipopolysaccharide (LPS)
with subsequent exposure to antibiotic-induced dysbiosis
(double hit theory in a model of schizophrenia) on metabolomics ............ 102

REVIEWS

Nina Biačková, Andrea Adamová, Monika Klírová
Influencing cognitive impairment in psychiatric diagnoses
with transcranial alternating current stimulation ........................................ 110

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Mohd Kashiv
Tea contains not only thein but also theanine!
L-theanine and its effects on the nervous system ..................................... 119

CME
Kateřina Urbanová, Soňa Nevická Sikorová, Marián Kolenič
Digital technologies in psychiatry .............................................................. 125

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont,
David Škrda, Jan Vober,Eva Češková, Ivana Kacířová,
Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Therapeutic Monitoring of Psychotropic Drugs 2:
Specific Situations .................................................................................... 133

NEWS

Jakub Albrecht
Foundation, prospects and future of the Psychiatric University
Department in the North ........................................................................... 141

Václav Filip, Jan Pomykacz, Jiří Horáček
Obituary for MUDr. Michal Maršálek, CSc. .............................................. 145

Mariana Koníková, Ľubica Forgáčová
Assoc. prof. MUDr. Alojz Rakús, CSc. passed away ............................... 148

Karel Nešpor
American College of Cardiology on cardiovascular risks
of marijuana ............................................................................................. 149

AAB 3 2023 obalka

Alergie, Astma, Bronchitida 3/2023

Editorial
Ester Seberová ..................................................................................... 1

Aktuální téma
Očkování rizikových skupin pacientů
Veronika Janáčová ............................................................................... 4

Dýchací cesty
Chřipka u dětí – možnosti prevence
Petr Koťátko .......................................................................................... 9

Neprůchodnost nosní v dětském věku: diferenciální
diagnostika z pohledu otorinolaryngologa
Lucie Gernetrová, Lucie Fialová ......................................................... 13

Prostředí a alergik
Jaké jsou nejčastější alergeny v domácnosti?
Mořic Jurečka ..................................................................................... 17

Kůže
Emoliencia – nedílná součást zevní léčby atopické dermatitidy
Radek Litvik ........................................................................................ 21

Malassezia ve vztahu k atopické dermatitidě
Zuzana Císařová ................................................................................ 24

Lázně a rehabilitace
Fyziostrečink čtyřikrát denně – prevence únavy a vyčerpání
Libuše Smolíková ............................................................................... 27

Následná péče o děti s onemocněním dýchacího ústrojí
Ludmila Vašíčková ............................................................................. 31

Imunita
Často nemocné dítě aneb kdy myslet na poruchu imunity?
Martin Deák ....................................................................................... 35

Příběhy z ambulance
Když je jídlo tvým lékem
Veronika Solařová ............................................................................ 38

Křížovka ........................................................................................... 40

Alergie 3 2023 obalka

Alergie 3/2023

Editorial
Dalibor Jílek  ..................................................................... 137

Společenské události v ČSAKI ......................................... 138

PŮVODNÍ PRÁCE

Přecitlivělost na nikl – nové diagnostické možnosti
Barbora Štohanslová, Marie Havranová,
Ivana Šetinová, Eva Daňková
 ............................................ 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nijmegenský zlomový syndróm a význam nosičstva
patogénnej mutácie NBN génu
Jana Kovácsová ................................................................. 154

Interference terapeutické monoklonální protilátky
při laboratorním průkazu monoklonálního proteinu
u pacientů s mnohočetným myelomem
Jana Gottwaldová, Zdeňka Čermáková,
Kristína Greplová
................................................................. 160

Komunikace s pacientem nejen v alergologické ordinaci
Martin Jelínek ....................................................................... 165

Vzájomné prepojenie rinovírusových infekcií s rizikom rozvoja
bronchiálnej astmy u detí – 2. časť: Molekulárne a celulárne
aspekty rinovírusmi indukovanej imunitnej odpovede
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
................................ 17
1

KAZUISTIKY

Anafylaxe ve vazbě na lokální aplikaci dužiny listů aloe pravé
Kateřina Dvorská, Milan Prošek ............................................. 179

Anafylaxe po pšeničné mouce vyvolaná fyzickou námahou
Daniela Potyszová, Simona Bělohlávková ............................. 182

TERAPIE

Efekt dupilumabu u pacientů s chronickou rinosinusitidou
s polypy s komorbidní alergickou rinitidou
Zdeněk Knížek ....................................................................... 187

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z hybridního kongresu EAACI 2023
Vít Petrů ................................................................................. 199

Zpráva z 16. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................ 200

Pozvánka na XL. Kongres SSAKI a ČSAKI
Mária Schvalbová .................................................................. 202

PŘEDPLATNÉ ....................................................................... 203

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ........................................... 204

EDITORIAL
Dalibor Jílek ........................................................................... 137

Social events in the CSAKI .................................................... 138

ORIGINAL PAPERS

Nickel hypersensitivity – new diagnostic possibilities
Barbora Štohanslová, Marie Havranová,
Ivana Šetinová, Eva Daňková
............................................... 149

REVIEWS

Nijmegen breakage syndrome and impact of being carrier
of pathogenic mutation in the NBN gene
Jana Kovácsová ................................................................... 154

Interfence of therapeutic monoclonal antibody with laboratory
M-protein assessment in multiple myeloma patients
Jana Gottwaldová, Zdeňka Čermáková,
Kristína Greplová
 .................................................................. 160

Communication with patient not only in the allergist‘s office
Martin Jelínek ....................................................................... 165

Association of rhinovirus infections with the risk of bronchial
asthma development in children – Part 2: Molecular and cellular
aspects of the rhinovirus-induced immune response
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
 .............................. 171

CASE REPORT

Anaphylaxis due to local application of Aloe vera leave pulp
Kateřina Dvorská, Milan Prošek .......................................... 179

Exercise-induced anaphylaxis after wheat flour
Daniela Potyszová, Simona Bělohlávková .......................... 182

THERAPY

Efficacy of dupilumab in patients with chronic rhinosinusitis
with nasal polyps with comorbid allergic rhinitis
Zdeněk Knížek .................................................................... 187

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the EAACI Hybrid Congress 2023
Vít Petrů .............................................................................. 199

Report on the 16th Meeting of the Food Allergy Working
Group (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ......................................................... 200

Invitation to the 40th Congress SSAKI + CSAKI
Mária Schvalbová ............................................................... 202

SUBSCRIPTION ................................................................. 203

INFORMATION
Future events 2023 ............................................................. 204

VL 3 2023 obalka

Veterinární lékař 3/2023

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................. 154

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................. 156

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ............................................ 158

OBSAH ............................................................................. 161

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Kloubní výživa při osteoartritidě
u psů a koček
Kateřina Sedláková ........................................................... 165

Kokcidióza u králíků
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman
................................................................. 180

Klinický priebeh, diagnostika a terapia dvoch pacientov
s neurologickou formou felínnej infekčnej peritonitídy
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl ................ 188

FOTOGALERIE
Cytologie kůže a podkoží
Tomáš Fiala ........................................................................ 197

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................. 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Veterinary
Internal Medicine, Journal of the American Veterinary
Medical Association, Veterinary Ophthalmology, Veterinary
Radiology and Ultrasound, Veterinary and Comparative
Orthopaedics and Traumatology, Journal of Small
Animal Practice

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Česká republika je oficiálně opět prostá
ptačí chřipky u drůbeže
Petr Majer ........................................................................... 209

Závad na farmářských trzích v prvním pololetí
meziročně ubylo
Petr Majer ........................................................................... 209

Zoo Praha
Zajímavá pozorování u mláďat kopytníků narozených
v letních měsících v Zoo Praha
Roman Vodička ................................................................... 212

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hyperplazie a neoplazie prostaty u psů
v rámci bioptické diagnostiky
František Jelínek .................................................................. 216

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 154

INFORMATION
Czech Small Animal Veterinary Association
Education online .................................................................. 156

Slovak small animal veterinary association
Education online .................................................................. 158

CONTENTS ......................................................................... 161

ORIGINAL PAPERS
Joint nutrition of osteoarthritis
for dogs and cats
Kateřina Sedláková .............................................................. 165

Coccidiosis in pet rabbits
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman ...................................................................
 180

Clinical signs, diagnostic approach and treatment
of two patients with neurological form of feline
infectious peritonitis
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl .................. 188

PHOTOGALLERY
Cytology of Skin and Subcutaneous Tissue
Tomáš Fiala .......................................................................... 197

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ....................... 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of
Veterinary Internal Medicine, Journal of the American
Veterinary Medical Association, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Journal of Small Animal Practice

NEWS
State veterinary management
Czech Republic officially free of avian influenza in poultry again
Petr Majer .............................................................................. 209

Defects at farmers‘ markets decreased year-on-year
in the first half of the year
Petr Majer .............................................................................. 209

Zoo Prague
Interesting observations in ungulate pups born
in the summer months at Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................... 212

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hyperplasia and neoplasia of the prostate
in dogs in frame of bioptic diagnostic
František Jelínek ....................................................................  216

DMEV 2 2023 obalka 1

DMEV 2/2023

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová
Imunopatogeneza diabetu 1. typu a možnosti ovlivnění
autoimunitní inzulitidy – co je nového? .................................. 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Potransplantačný diabetes mellitus po transplantácii obličky
a transplantácii pečene .......................................................... 64

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinální selhání a syndrom krátkého střeva ..................... 69

ENDOKRINOLOGIE
Adela Krausová, Jana Ježková
Endokrinopatie u POEMS syndromu ..................................... 75

VÝŽIVA
Alexandra Pánková
Změny tělesné hmotnosti v důsledku kouření  ...................... 80

PŘEDPLATNÉ

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGY
Kateřina Štechová
Immunopathogenesis of type 1 diabetes
and the possibility of influencing autoimmune
insulitis – what’s new? ........................................................... 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Post-transplant diabetes mellitus after kidney transplantation
and liver transplantation ......................................................... 64

METABOLISM/NUTRITION
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinal failure and short bowel syndrome ........................... 69

ENDOCRINOLOGY
Adela Krausová, Jana Ježková
Endocrinopathy in POEMS Syndrome ................................... 75

NUTRITION
Alexandra Pánková
Body weight changes due to smoking .................................... 80

SUBSCRIPTION

Strana 1 z 12