Tigis

 AAB 2 2022 mailing 1

Alergie, Astma, Bronchitida 2/2022

Obsah .................................................................................. 3

Editorial
Ester Seberová ..................................................................... 1

Alergie
Alergické oko
Robert Vaněk ......................................................................... 4

Dýchací cesty
Akutní rýma a zánět dutin u dětí
Pavel Chrbolka ....................................................................... 9

Rozumné užívání kortikoidů
Jana Emlerová ....................................................................... 13

Prostředí a alergik
Sezónní „úklid” alergika
Václava Gutová ....................................................................... 17

Potravinová alergie
Lepek jako nepřítel – je to tak?
Magdaléna Pohlová ................................................................. 21

Kůže
Jak zvládnout atopický ekzém
u dětí v letním období – tipy a triky
Štěpánka Čapková ................................................................... 23

Lázně a rehabilitace
Jeďte do lázní se svými dětmi
Jana Rydlová ............................................................................ 29

Fyzioterapie dýchání u jedinců s postcovidovým
syndromem/postižením
Pomůcky pro postcovidové využití dechových
trenažérů – část druhá.
Libuše Smolíková ....................................................................... 33

Rozhovor
Iva Pazderková ........................................................................... 38

Předplatné ................................................................................... 39

Křížovka ....................................................................................... 40

VL 2 2022 obalka

Veterinární lékař 2/2022

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 70

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat

Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 72

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 73

OBSAH ........................................................................................ 75

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Nutriční management obezity
u psů a koček
Eva Štercová ................................................................................ 79

Dirofilarióza u psů
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková .............................  99

Patologická fraktura metakarpálních kostí
u psa
Roman Skala, Eva Skalová ....................................................... 109

REHABILITACE

Rehabilitační vyšetření
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................... 117

FOTOGALERIE

Běžní parazité hlodavců v koproskopické
diagnostice
David Modrý, Lada Hofmannová ............................................... 124

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci v České republice loni
dále klesal
Petr Majer .................................................................................. 127

SAVLMZ Jarný kongres 2022
Nina Janečková ......................................................................... 128

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Multiorgánová mastocytóza u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ................. 129

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................. 70

INFORMATION

Czech small animal veterinary
association

Education online .......................................................................... 72

Slovak small animal veterinary
association

Education online
Erika Pálová ................................................................................ 73

CONTENTS ................................................................................ 75

ORIGINAL PAPERS

Nutritional management of obesity
in dogs and cats
Eva Štercová ............................................................................... 79

Dog dirofilariosis
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková ............................. 99

Pathological fracture of metacarpal bones
in dog
Roman Skala, Eva Skalová ...................................................... 109

REHABILITATION

The rehabilitation examination
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................. 117

PHOTOGALLERY

Coproscopic diagnostics of common
endoparasites of pet rodent
David Modrý, Lada Hofmannová .............................................. 124

NEWS

State veterinary management
The proportion of non-compliant findings
of foreign substances in the food chain
in the Czech Republic continued
to decline last year
Petr Majer ................................................................................. 127

SAVLMZ Spring Congress 2022
Nina Janečková ........................................................................ 128

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Multiorgan mastocytosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ............... 129

Alergie 2 2022 obalka

Alergie 2/2022

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .............................................................................................. 73

Společenské události v ČSAKI ........................................................... 76

PŮVODNÍ PRÁCE

Úmrtnost na astma v České republice v letech 2001–2019
Marek Malý, Vladimír Vondra, Iveta Glimmer
..................................... 84

Intradermální testy s vakcínou
proti covid-19 Comirnaty: naše zkušenosti
Marta Sobotková, Tomáš Milota, Jan Lašťovička,
Jitka Smetanová, Michal Rataj, Anna Šedivá .....................................
88

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy
ako kľúč k detailnému pochopeniu komplexnej
heterogenity ochorenia – 1. časť (fenotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ..............................................................
92

Manažment multisystémového zápalového
syndrómu u detí
Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Matúš Igaz,
Martina Kostková, Peter Bánovčin ......................................................
96

Alergie na kočku – možnosti diagnostiky a terapie
Ester Seberová .................................................................................. 103

TERAPIE

Vliv podávání perorálního transfer faktoru na výskyt
recidivujících respiračních infekcí u dětí
Jaromír Bystroň, Vít Petrů  .................................................................108

KAZUISTIKY

Exogenní alergická alveolitida
Lucia Mrakavová, Ľubica Sýkorová ................................................... 116

Dupilumab v léčbě chronické rinosinusitidy s nosní polypózou
a komorbidním bronchiálním astmatem – kazuistika
Eva Koukalová, Beáta Hutyrová ....................................................... 123

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................ 129

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXVIII. Luhačovických dnů ................................................ 131

Zpráva z 1. Kongresu alergologie
a klinické imunologie pro praxi ......................................................... 131

Zpráva ze setkání členů Pracovní skupiny
hmyzí alergie a semináře Venomforum ........................................... 133

Zpráva z XXX. Šumperských dnů alergologie
a klinické imunologie ....................................................................... 134

Zpráva z XX. Martinských dnů imunologie ...................................... 136

POZVÁNKA ..................................................................................... 136

INFORMACE

Stanovisko ČSAKI k sublingvální alergenové imunoterapii
v léčbě inhalačních alergií
Irena Krčmová, Petr Čáp, Petr Kučera, Vít Petrů,
Ondřej Rybníček, Ester Seberová, Milan Teřl
  ..................................138

Přehled akcí na rok 2022 ................................................................. 143

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 144

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 73

Social events in the CSAKI ................................................................ 76

ORIGINAL PAPERS

Asthma mortality in the Czech Republic in the years 2001 to 2019
Marek Malý, Vladimír Vondra, Iveta Glimmer 84
Intradermal tests with anti COVID-19 Comirnaty vaccine:
our experiences
Marta Sobotková, Tomáš Milota, Jan Lašťovička,
Jitka Smetanová, Michal Rataj, Anna Šedivá .....................................
88

REVIEWS

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 1. part (phenotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
............................................................... 92

Management of the multisystem inflammatory
syndrome in children
Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Matúš Igaz,
Martina Kostková, Peter Bánovčin .......................................................
96

Allergy to cat – diagnostic and therapeutic options
Ester Seberová ................................................................................... 103

THERAPY

The effect of oral transfer factor on incidence
of recurrent respiratory infections in children
Jaromír Bystroň, Vít Petrů .................................................................. 108

CASE REPORT

Exogenous allergic alveolitis
Lucia Mrakavová, Ľubica Sýkorová .................................................... 116

Dupilumab in treatment of chronic rhinosinusitis
with nasal polyposis and comorbid bronchial asthma –
case report
Eva Koukalová, Beáta Hutyrová ........................................................ 123

We have read for you ......................................................................... 129

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVIIIth Luhačovice days ............................................ 131

Report on the 1st Congress of allergology
and clinical immunology in practice .................................................... 131

Report on the meeting of the members of the Working group
venom allergy and Venomforum seminar ........................................... 133

Report on the XXXth Šumperk allergy
and clinical imunology days ................................................................ 134

Report on the XXth Martin´s immunology days .................................. 136

INVITATION ........................................................................................ 136

INFORMATION

CSAKI statement to sublingual allergen immunotherapy
in treatment of inhalation allergies
Irena Krčmová, Petr Čáp, Petr Kučera, Vít Petrů,
Ondřej Rybníček, Ester Seberová, Milan Teřl ....................................
138

Future events 2022 ............................................................................ 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................ 144

DMEV 1 2022 obalka1

DMEV 1/2022

 

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina,
Karel Rychna, Michaela Urbášková

Studie CAPTURE: Prevalence kardiovaskulárních
onemocnění u dospělých s diabetem 2. typu
v České republice ...................................................................................... 7

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík,
Michal Kršek, Antonín Pařízek, Patrik Šimják

Screening diabetu po porodu u žen
s anamnézou GDM .................................................................................. 13

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Predikce výskytu syndromu diabetické nohy
v Pardubickém kraji do roku 2050 ............................................................ 20

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Hepatopatie indukovaná/asociovaná domácí parenterální výživou
(PNALD, IFALD, PNAC) ........................................................................... 24

ENDOKRINOLOGIE

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Účinky růstového hormonu ve vztahu k duktálnímu
adenokarcinomu pankreatu ....................................................................... 30

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolické steroidy – jejich využití a zneužití ........................................... 35

INFORMACE ............................................................................................. 38

POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................. 1

DIABETOLOGY

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina,
Karel Rychna, Michaela Urbášková

CAPTURE: CVD prevalence in adults with type 2 diabetes
in the Czech Republic ................................................................................... 7

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík, Michal Kršek,
Antonín Pařízek, Patrik Šimják

Postpartum diabetes screening in women with history
of GDM ........................................................................................................ 13

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Prediction of the diabetic foot syndrome
in the Pardubice Region until the year 2050 ............................................... 20

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Hepatopathy induced/associated home parenteral nutrition
(PNALD, IFALD, PNAC) .............................................................................. 24

ENDOCRINOLOGY

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Effects of growth hormone in relation to pancreatic
ductal adenocarcinoma ................................................................................ 30

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolic steroids – use and abuse ............................................................... 35

INFORMATION ............................................................................................. 38

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................... 40

Psychiatrie 1 2022 maketa 1 1

PSYCHIATRIE 1/2022

 

EDITORIAL ......................................................................................... 1

OBSAH ............................................................................................... 2

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„Druhý v tobě“: Odlišné manifestace syndromu bludné
misidentifikace u dvou pacientek s psychotickým
onemocněním ..................................................................................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šáchory (Cyperus L.) a jejich účinky na nervový systém .................. 11

VZDĚLÁVÁNÍ

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
u schizofrenie .................................................................................... 15

KAZUISTIKY

Barbora Kohútová
Využití aripiprazolu v léčbě manické a smíšené
afektivní epizody. Kazuistická sdělení ............................................... 25

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranazální esketamin – antidepresivum
s rychlým nástupem účinku ............................................................... 29

INFORMACE ..................................................................................... 41

ZPRÁVY

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Střízlivost jako módní trend u dospívajících ...................................... 42


Petra Horáková
1. česko-slovenská psychofarmakologická konference ČNPS .......... 43


PŘEDPLATNÉ .................................................................................... 45

 

 

EDITORIAL .......................................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................................... 2

REVIEWS

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„The Other in You“: Different Manifestations of Delusional
Misidentification Syndrome in Two Cases of Psychosis ...................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Sedges (Cyperus L.) and their effects on the nervous system ........... 11

CME

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in schizophrenia ......... 15

CASE REPORT

Barbora Kohútová
The use of aripiprazole in the treatment of manic
and mixed affective episodes. Case reports ....................................... 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranasal esketamine – an antidepressant
with a rapid onset of action ................................................................. 29

INFORMATION ................................................................................... 41

NEWS

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Sobriety as a fashion trend in adolescents .......................................... 42

Petra Horáková
64nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ............ 43

SUBSCRIPTION .................................................................................. 45

AAB 1 2022 obalka fin

Alergie, astma, bronchitida 1/2022

OBSAH

EDITORIAL

Ester Seberová ............................................................................... 1

AKTUÁLNÍ TÉMA

Je opravdu nutné stanovit před očkováním hladinu specifických
protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2?
Jan Krejsek, Ester Seberová .......................................................... 2

ROZHOVOR

Vavřinec Hradilek ............................................................................ 4 4

DÝCHACÍ CESTY

Rýma v raném dětství
Robert Vaněk .................................................................................. 9

Astmatik a eozinofily
Jana Emlerová ............................................................................... 15

PROSTŘEDÍ A ALERGIK

Jarní úklid u alergika – principy a zásady
Zuzana Střížová ............................................................................. 19

POTRAVINOVÁ ALERGIE

Potravinová alergie versus histaminová intolerance
Magdaléna Pohlová ........................................................................ 22

KŮŽE

Alergici a chronická kopřivka
Nina Benáková ................................................................................ 25

LÁZNĚ A REHABILITACE

Lázeňská léčba dětí s obezitou
Jana Rydlová ................................................................................... 29

Flétna – příjemný nástroj dechové rehabilitace
Daniel Schneeberger ........................................................................ 31

Fyzioterapie dýchání u jedinců s postcovidovým
syndromem/postižením
1. část
Libuše Smolíková ............................................................................. 35

VY SE PTÁTE – MY ODPOVÍDÁME…

s MUDr. Ondřejem Seberou ............................................................. 39

KŘÍŽOVKA ........................................................................................ 40

 

VL 1 2022 obalka

Veterinární lékař 1/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 2

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 4

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 5

OBSAH ........................................................................................ 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s diabetem
Eva Štercová .............................................................................. 11

Záchvaty alebo prečo robiť magnetickú rezonanciu
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................ 24

Kulhání u psů – nejčastější příčiny z pohledu běžného praktika
Markéta Tučková ........................................................................ 29

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

FOTOGALERIE

Mikroskopie močového sedimentu
Tomáš Fiala ................................................................................ 44

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární dozor v roce 2021
Petr Majer .................................................................................... 49

Český svaz ochránců přírody

Národní síť záchranných stanic v roce 2021
Petr Stýblo ................................................................................... 53


Zoo Praha

Předtransportní vyšetření kotulů veverovitých (Saimiri sciureus)
v Zoo Praha
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková .............................56

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Heterogenita tumorů mléčné žlázy u fen
František Jelínek .......................................................................... 60

POKYNY AUTORŮM ................................................................... 68

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 2

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................ 4

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ................................................................................... 5

CONTENTS .................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with diabetes
Eva Štercová ................................................................................. 11

Seizures, or why to do magnetic resonance imaging
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................... 24

Lameness in dogs – the most common causes from the point
of view of a common practitioner
Markéta Tučková ............................................................................ 29

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

PHOTOGALLERY

Microscopic examination of urine sediment
Tomáš Fiala .................................................................................... 44

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2021
Petr Majer ....................................................................................... 49

Czech Association of the nature

National Rescue Station Network in 2021
Petr Stýblo ...................................................................................... 53

Zoo Prague

Pre-transport examination of common squirrel monkeys
in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková ............................... 56

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Heterogeneity of mammary tumors in bitches
František Jelínek ............................................................................ 60

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................... 68

Alergie 1 2022 obalka

Alergie 1/2022

EDITORIAL

Vít Petrů ................................................................................. 1


Společenské události v ČSAKI ............................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Substituční imunoglobulinová léčba v České republice:
data z Národního registru primárních imunodeficiencí
ke konci roku 2020
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman ...........................................................................
 13


Lymfocytární subpopulace u pacientů
s těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ..................... 23

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Role Th1, Th2 a Th17 lymfocytů
u autoimunitních tyreopatií
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .......................................... 28

Perspektivy telemedicíny v alergologii
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
....................................................................... 31


Patogenetické mechanismy onemocnění covid-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
............................................ 39


TERAPIE

Dupilumab – unikátní způsob léčby zánětu typu 2
Beáta Hutyrová ......................................................................  45


KAZUISTIKY

„Perné chvilky na operačním sále“ – komplexní přístup
alergologa k perioperační anafylaxi
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková ......................................................................
53


KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 12. setkání skupiny potravinové alergie PAPRSK
Simona Bělohlávková .............................................................. 62


INFORMACE

Zpráva o činnosti ČSAKI ČLS JEP za období mandátu
výboru v letech 2018–2021 ...................................................... 64


Volby do výboru a revizní komise ČSAKI
na období 2022–2025 ............................................................... 67

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI
za rok 2018–2021 ..................................................................... 68


Přehled akcí na rok 2022 .......................................................... 69

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1


Social events in the CSAKI ........................................................ 3

ORIGINAL PAPERS

Immunoglobulin replacement therapy in the Czech Republic:
end-of-year 2020 data from the National registry
of primary immunodeficiencies
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman
................................................................................ 13


Lymphocyte subsets in patients with severe
SARS-CoV-2 infection
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ......................... 23

REVIEWS

Role of Th1, Th2 and Th17 lymphocytes
in autoimmune thyreopathies
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .............................................. 28


Perspectives of telemedicine in allergology
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
.......................................................................... 31

Pathogenetic mechanisms of covid-19 disease –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
................................................ 39

THERAPY

Dupilumab – unique treatment of type 2 inflammation
Beáta Hutyrová .......................................................................... 45

CASE REPORT

„Tight moments at the operating room“ – allergist΄s
comprehensive approach to perioperative anaphylaxis
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková
......................................................................... 53

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 12th Meeting of food allergy group PAPRSK
Simona Bělohlávková ................................................................. 62


INFORMATION

Report on the CSAKI committe´s activities
in 2018–2021 ............................................................................... 64


Elections to the CSAKI committee and the audit
committee 2022–2025 .................................................................. 67

Report on the aktivity CSAKI audit committee
in 2018–2021 ................................................................................ 68


Future events 2022 ....................................................................... 69