Tigis

úterý, 06 červen 2023 11:23

Alergie 2/2023

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Alergie 2 2023 obal

Alergie 2/2023

 

EDITORIAL
Vít Petrů ..........................................................................................
69

Společenské události v ČSAKI ........................................................ 72

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Doporučení očkovacího schématu pro děti se sekundárním
imunodeficitem způsobeným chemoterapií, imunosupresivní
léčbou a po transplantaci krvetvorných kmenových buněk
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petra Keslová,
Lucie Šrámková, Anna Šedivá, Petr Sedláček .................................
82

Eozinofilní ezofagitida
Iva Kohoutková ................................................................................. 88

Vzájomné prepojenie rinovírusových infekcií s rizikom rozvoja
detskej bronchiálnej astmy – 1. časť: Virologická a klinická
charakteristika, faktory podmieňujúce virulenciu
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
........................................... 92

Mimojícnové eozinofilní onemocnění zažívacího traktu
Daniel Sýkora .................................................................................... 98

KAZUISTIKY
Orální roztočová alergie – skrytá hrozba
Jakub Pecl, Kateřina Vičíková, Simona Bělohlávková,
Petr Jabandžiev
 ............................................................................... 104

Nesteroidními antirevmatiky indukovaná urtikárie, angioedém
a anafylaxe. Přehled problematiky a kazuistika
Jiří Mudruňka .................................................................................... 111

Recidivující anafylaxe u dítěte
Sausen Sládková .............................................................................. 117

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Zdravotní a ekonomický účinek subkutánní alergenové
imunoterapie u pacientů s pylovou alergickou
rhinokonjunktivitidou: poznatky z reálné klinické
praxe z České republiky
Barbora Turková, Jan Tužil, Barbora Pilnáčková,
Helena Doležalová, Daniela Štrosová, Vít Petrů,
Ester Seberová, Tomáš Doležal
  .................................................... 122

KONFERENCE, KONGRESY

XXVIII. dny RAPPL 2023 – Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .............................................................................. 127

Zpráva z XXIX. Luhačovických dnů
Vít Petrů ......................................................................................... 129

Zpráva z XXXI. Šumperských dnů alergologie
a klinické imunologie
Karel Černý, Pavel Brož ................................................................. 131

Zpráva z XXI. Martinských dnů imunologie
Vít Petrů ......................................................................................... 131

INFORMACE
Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ................................................... 133

PŘEDPLATNÉ ............................................................................... 135

POKYNY AUTORŮM ..................................................................... 136

 

EDITORIAL
Vít Petrů ........................................................................................... 69

Social events in the CSAKI .............................................................. 72

REVIEWS

Recommendation of vaccination schedule for children
with secondary immunodeficiency caused by chemotherapy,
immunosuppressive therapy and after hematopoietic
stem cell transplantation
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petra Keslová,
Lucie Šrámková, Anna Šedivá, Petr Sedláček ................................
82

Eosinophilic esophagitis
Iva Kohoutková ............................................................................... 88

Association of rhinovirus infections with the risk of bronchial asthma
development during childhood – Part 1: Virological
and clinical characteristics, virulence factors
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková .........................................
92

Non-esophageal eosinophilic gastrointestinal diseases
Daniel Sýkora .................................................................................. 98

CASE REPORT

Oral mite allergy – a hidden threat
Jakub Pecl, Kateřina Vičíková, Simona Bělohlávková,
Petr Jabandžiev ............................................................................
104

Non-steroidal anti-inflammatory drugs induced urticaria,
angioedema and anaphylaxis. Overview and case report
Jiří Mudruňka ................................................................................ 111

Reccurent anaphylaxis in child
Sausen Sládková .......................................................................... 117

WE HAVE READ FOR YOU

Health and economic impact of subcutaneous allergen
immunotherapy in patients with pollen-induced allergic
rhinoconjunctivitis: real-word evidence from the Czech republic
Barbora Turková, Jan Tužil, Barbora Pilnáčková,
Helena Doležalová, Daniela Štrosová, Vít Petrů,
Ester Seberová, Tomáš Doležal ..................................................
122

CONFERENCE, CONGRESS

XXVIIIth days of RAPPL 2023 – Days of rhinology, allergology,
pneumology, practically medicine and spa industry
Jaromír Bystroň ........................................................................... 127

Report on the XXIXth Luhačovice Days
Vít Petrů ...................................................................................... 129

Report on the XXXIth Šumperk Allergy and Clinical
Immunology Days
Karel Černý, Pavel Brož ............................................................... 131

Report on the XXIth Martin Immunology Days
Vít Petrů ....................................................................................... 131

INFORMATION
Future events 2023 ...................................................................... 133

SUBSCRIPTION .......................................................................... 135

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................. 136

 

Číst 1932 krát Naposledy změněno úterý, 06 červen 2023 12:10