Tigis

VL 2 2020 obalka

Veterinární lékař 2/2020

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................ 66

OBSAH ...................................................................................... 69

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Intoxikace psa vodou
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 1. část
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

TERAPIE VČERA A DNES

Bolest
Pavla Holá .................................................................................. 88

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ......................... 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary Internal Medicine

FOTOGALERIE

Nutriční katarakta u daňka evropského
a její chirurgické řešení
Lucie Míková .............................................................................. 101

ZPRÁVY

 

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Petr Majer  ..................................................................................107

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2019
Petr Stýblo ................................................................................ 109

ZOO

Praha Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) –
příchod čtyř jedinců do Zoo Praha – veterinární pohled
Roman Vodička ......................................................................... 112

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Co víme o změně přirozeného hostitele virů
neboli kde hledat původ SARS -Cov-2?
Soňa Peková ............................................................................. 116

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Karcinoid ilea u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................... 119

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 127

 

 

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................. 66

CONTENTS ................................................................................ 69

ORIGINAL PAPERS

Water intoxication in dog
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Nutrition of dogs and cats
with cardiovascular disease – part 1
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

THERAPY YESTERDAY AND TODAY

Pain
Pavla Holá ................................................................................. 88

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................ 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary
Internal Medicine

PHOTOGALLERY

Nutritional cataract in fallow
deer and its surgical solution
Lucie Míková ............................................................................. 101

NEWS

HERE INFORMS THE STATE
VETERINARY MANAGEMENT
Proportion of unsatisfactory foreign substances
findings in animal products decreased to 0,06% last year
Petr Majer .................................................................................. 107

INFORMATION FROM THE CZECH
ASSOCIATION OF THE NATURE
Summary results of rescue stations work in 2019
Petr Stýblo ................................................................................. 109

ZOO
Prague Tasmanian devil (Sacrophilus harrsii) –
arrival of four individuals in Prague Zoo –
veterinary view
Roman Vodička  ........................................................................ 112

ACTUAL INFORMATION
What we know about the change of viruses natural host,
that is where to find SARS-Cov-2 origin?
Soňa Peková .............................................................................. 116

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Carcinoid of the ileum in a cat. A case report
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................ 119

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 127

Psychiatrie 2 2020 obalka

PSYCHIATRIE 2/2020

EDITORIAL ................................................................................ 52

OBSAH ...................................................................................... 53

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Marek Preiss, Veronika Juríčková, Barbora Balková,
Tereza Příhodová, Eva Šimková, Gadi Ben Harrosh,
Miloslava Raisová

Měření konzistence odpovídání – vývoj metody ...................... 55

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lenka Kostýlková, Tomáš Novák
Elektrokonvulzivní terapie v léčbě depresivní epizody
bipolární poruchy .................................................................... 60

Anna Strunecká
Poruchy autistického spektra – výzva pro psychiatrii ............. 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.)
a její účinky na nervový systém ............................................. 75

KAZUISTIKY

Miloslav Kopeček, Jindřiška Kopečková, Cyril Höschl
Somatoformní vegetativní dysfunkce,
nebo histaminová intolerance
díky genetickému defektu diaminooxidázy?
Aneb od fenomenologické diagnózy funkční poruchy
ke geneticky determinované klinické jednotce ..................... 79

VZDĚLÁVÁNÍ

Marie Funke, Barbora Orlíková
Kontrolovaná konzumace alkoholu –
účinná pomoc, či jen planá naděje pro závislé? .................. 85

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Miloslav Kopeček, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Brexpiprazol: profil nového antipsychotika
ze skupiny parciálních agonistů dopaminu ......................... 93

ZPRÁVY

Karolína Mladá
Čtvrtý ročník Festivalu Na hlavu
6.–9. 2. 2020, Praha ........................................................ 103

 

 

EDITORIAL ....................................................................... 52

CONTENTS ...................................................................... 53

 

ORIGINAL PAPERS

Marek Preiss, Veronika Juríčková, Barbora Balková,
Tereza Příhodová, Eva Šimková, Gadi Ben Harrosh,
Miloslava Raisová

Measuring consistency of responding –
development of the method ............................................. 55

REVIEWS

Lenka Kostýlková, Tomáš Novák
Electroconvulsive therapy in the treatment
of a depressive episode of bipolar disorder .................... 60

Anna Strunecká
Autism spectrum disorder –
challenge for psychiatry .................................................. 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Safflower (Carthamus tinctorius L.)
and its effects on the nervous system ........................... 75

CASE REPORT

Miloslav Kopeček, Jindřiška Kopečková, Cyril Höschl
Somatoform autonomic dysfunction or histamine
intolerance due to genetic defect of diamine oxidase?
From the phenomenological diagnosis of functional
disorder to genetically determined clinical unit ............. 79

CME

Marie Funke, Barbora Orlíková
Controlled alcohol drinking:
effective help or a vain hope for addicts? ..................... 85

 

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Miloslav Kopeček, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Brexpiprazole: a profile of new antipsychotic
from the partial dopamine agonist class ...................... 93

NEWS

Karolína Mladá
Fourth annual Festival „Head upside down“
Prague 6–9 Februar 2020 .......................................... 103

Alergie 2 2020 mailing 1

Alergie 2/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ................................................................ 77

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Nejlepší publikace v Alergii 2019
a ocenění ČSAKI 2020 ......................................... 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. .................. 79

PŮVODNÍ PRÁCE

Význam stanovení alfa-defenzinu (DEFa1)
ve výpotku u pacientů s kloubní náhradou
Veronika Maierová ................................................. 84

Imunitný profil a klinické charakteristiky detí
s ataxiou teleangiektáziou
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ...........................
90

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Plicní postižení u primárních
protilátkových imunodeficiencí
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
 97

Sjögrenův syndrom
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňák ..............................................
105

Role IL-27 u autoimunitních onemocnění
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

KAZUISTIKY

Primární kožní lymfomy, mycosis fungoides
a Sézaryho syndrom
Beáta Mandíková ................................................ 115

Syndrom enterokolitidy navozené
potravinovými proteiny: ryby jako
významná vyvolávající příčina
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

TERAPIE

Isoprinosine (inosin pranobex) – od experimentu
ke klinické zkušenosti
Jaromír Bystroň .................................................. 127

KONFERENCE, KONGRESY

XXV. Dny RAPPL 2020 – Karlova Studánka
po dvacáté páté .................................................. 135

Valentýnské setkání na
Semináři reprodukční medicíny .......................... 142

DISKUZNÍ FÓRUM

Komentář k článku Taťány Ježkové
„ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi“
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ..................................................
143

Morové rány – poučení z odkazu předků
Zuzana Krátká, Jiří Fiala ..................................... 144

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 77

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

The best publications in Alergie 2019
and CSAKI 2020 award ........................................ 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. ................. 79

ORIGINAL PAPERS

The importance of alpha-defensin (DEFa1)
determination in synovial fluid in patiens
with joint replacement
Veronika Maierová ............................................... 84

Immune profile and clinical characteristics
of children with ataxia telangiectasia
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ..........................
 90

REVIEWS

Lung impairment in primary antibody deficiencies
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
97

Sjögren syndrome
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňá
k .............................................. 105

The role of IL-27 in autoimmune diseases
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

CASE REPORT

Primary cutaneous lymphoma,
mycosis fungoides and Sézary syndrome
Beáta Mandíková ................................................ 115

Food protein-induced enterocolitis syndrome:
fish as an important trigger
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

THERAPY

Isoprinosine (inosine pranobex) –
from experiment to clinical experience
Jaromír Bystroň ................................................... 127

CONFERENCE, CONGRESS

XXV. Days of RAPPL 2020 –
Karlova Studánka for the 25th time ...................... 135

St. Valentine meeting:
Reproductive medicine course ............................. 142

FORUM OF DISCUSSION

Comment on the article „ANCA-associated
vasculitis in clinical practice“ by Taťána Ježková
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ....................................................
143

Pestis plagues – legacy of our ancestors lesson
Zuzana Krátká, Jiří Fiala .......................................
144

AAB 2 2020 obalka

Alergie, Astma, Bronchitida 2/2020 

 

Obsah

Editorial

Ester Seberová ........................................ 1

Dýchací cesty

Astmatické dítě a koronavirus
Hana Janíčková ....................................... 4

Alergie, průduškové astma
a koronavirová pandemie
Jaromír Bystroň ....................................... 5

Krátká poznámka
k diferenciální diagnóze
Ester Seberová ....................................... 8

Pylová alergie v koronavirovém čase
Václava Gutová ..................................... 12

Astma a koronavirová epidemie
Petr Pohunek ........................................ 14

Společná výzva lékařských
odborných společností
v době pandemie COVID-19 ................. 15

Kůže

Trendy v léčbě atopického ekzému –
2. část
Zuzana Nevoralová ............................... 17

Imunita

COVID-19 a imunita
Martin Fuchs ......................................... 21

Co je zdraví? Je možné je ovlivnit?
Co znamená pojem veřejné zdraví
Daniela Fránová, Ester Seberová ........ 26

Lázně a rehabilitace

Lázeňské místo si můžete vybrat
Dagmar Žitníková ................................. 31

Přenesená bolest a hrudník – 1. část
Libuše Smolíková ................................. 35

Může dítě s astmatem sportovat?
Daniel Schneeberger ........................... 38

Vy se ptáte – my odpovídáme…

Ester Seberová .................................... 40

Jana Tučková ....................................... 41

Viktor a Eva Kašákovi .......................... 43

Křížovka .............................................. 44

Psychiatrie 1 2020 1

PSYCHIATRIE 1/2020

EDITORIAL .................................................................................. 1

OBSAH ........................................................................................ 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl

Vztah nadváhy či obezity, pohybové aktivity
a celkového fungování u pacientů s depresivní poruchou
(MDD), schizofrenií (SCH) a neuropatickou bolestí (NP):
prospektivní multicentrická studie. Projekt BRAIN FIT. ............... 4

Ladislav Kesner, Petr Adámek, Dominika Grygarová
Vliv mediálních zpráv na duševní zdraví
Současné poznatky a perspektivy dalšího výzkumu .................. 14

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nikola Doubková, Marek Preiss
Metoda experience sampling v psychologickém výzkumu ......... 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Bazalka pravá (Ocimum basilicum L.)
a její účinky na nervový systém ................................................. 27

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Pavel Mohr
Nová diagnostická klasifikace duševních poruch
v 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí ................................ 32

 

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Antipsychotika v léčbě predominantních negativních
příznaků schizofrenie: aktualizace doporučených postupů ......... 40

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Michal Pitoňák
Praha posiluje v boji s HIV: přistoupila
k tzv. síti Fast-track-cities ............................................................ 44

ZPRÁVY

Marek Preiss, Martina Barcaj
International Congress in Spirituality and Psychiatry,
Jerusalem, 1.–4. 12. 2019 ........................................................... 46

Karolína Mladá, Petra Horáková
62. česko-slovenská psychofarmakologická konference,
15.–19. 1. 2020, Lázně Jeseník ................................................... 49

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI ....................................................... 51

 

EDITORIAL .................................................................................... 1

CONTENTS ................................................................................... 2

ORIGINAL PAPERS

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl
Relationship of overweight or obesity, physical activity,
and general functioning in patients with depressive disorder (MDD),
schizophrenia (SCH) and neuropathic pain (NP): a prospective,
multicenter study. BRAIN FIT project. ............................................ 4

Ladislav Kesner, Petr Adámek, Dominika Grygarová
The impact of news content on mental health .............................. 14

REVIEWS

Nikola Doubková, Marek Preiss
Experience sampling methods in psychological research ............ 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Sweet basil (Ocimum basilicum L.)
and its effects on the nervous system .......................................... 27

CME

Pavel Mohr
New diagnostic classification of mental disorders
in the 11th revision of the International Classification
of Diseases ................................................................................... 32

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Antipsychotics in treatment of predominant negative
symptoms in schizophrenia: update of guidelines ........................ 40

CORRESPONDENCE

Michal Pitoňák
Prague strengthens in the fight against HIV: it joined
the so-called Fast-track-cities network .......................................... 44

NEWS

Marek Preiss, Martina Barcaj
International Congress in Spirituality and Psychiatry,
Jerusalem, 1.–4. 12. 2019 ............................................................. 46

Karolína Mladá, Petra Horáková
62nd Czech and Slovak Psychopharmacological
Conference, 15.–19. 1. 2020, Jesenik ........................................... 49

SOCIAL EVENTS .......................................................................... 51

DMEV 1 2020 obalka tisk 1

DMEV 1/2020

OBSAH

Editorial ......................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Peter Girman
Transplantační léčba u pacientů s diabetes mellitus .................... 7

Robert Bém, Pavlína Piťhová, Michal Dubský,
Vladimíra Fejfarová, Jitka Husáková, Miroslav Koliba

Organizace péče o pacienty se syndromem
diabetické nohy v České republice .............................................. 11

METABOLISMUS

Jan Piťha
Stárnutí tepen, jak ho zjistit a jak ho zpomalovat ......................... 18

ENDOKRINOLOGIE

Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon Hainerová, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová, Hana Zamrazilová

Více než 20 let s orexiny .............................................................. 27

KOMENTOVANÝ VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍ LITERATURY
Michal Anděl  ................................................................................ 33

INFORMACE ...............................................................................  35

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ..........................................................  39

POKYNY AUTORŮM .................................................................... 40

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Peter Girman
Transplant therapy for patients with diabetes mellitus ..................... 7

Robert Bém, Pavlína Piťhová, Michal Dubský,
Vladimíra Fejfarová, Jitka Husáková, Miroslav Koliba

Organization of care about patients
with diabetic foot in the Czech Republic ........................................ 11

METABOLISM

Jan Piťha
How to detect and how to slow down vascular aging .................... 18

ENDOCRINOLOGY

Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon Hainerová, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová, Hana Zamrazilová

Over 20 years with orexins ............................................................. 27

REVIEW AND COMMENTS ON RECENT
INTERNATIONAL LITERATURE
Michal Anděl ................................................................................... 33

INFORMATION ............................................................................... 35

JURNAL SUBSCRIPTION .............................................................. 39

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .................................................. 40

VL 1 2020 obalka tisk 1

Veterinární lékař 1/2020

OBSAH

EDITORIAL
Pavla Holá ........................................................................................................ 2

OBSAH ............................................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Fyzioterapie jako součást léčby geriatrických pacientů
Nikol Holeszová ................................................................................................ 9

Nové parazitózy psů v České republice
David Modrý .................................................................................................... 16

TERAPIE VČERA A DNES
Otoacariasis – primární příčina otitis externa a její terapie
Roman Kvapil .................................................................................................. 25

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ............................................... 28
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary and Comparative Oncology,
Reproduction in Domestic Animals

FOTOGALERIE
Šířící se druhy klíšťat a nové vektory přenášené patogeny v ČR
David Modrý .................................................................................................... 35

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2019
Petr Majer ........................................................................................................ 40

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Frekvence příjmů handicapovaných
zvířat v záchranných stanicích během roku
Petr Stýblo ........................................................................................................ 44

ZOO PRAHA
Transport dvou klisen koní Převalského
do aklimatizační a rehabilitační stanice v Dolním Dobřejově
Roman Vodička ................................................................................................ 48

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Perikardiální granulom u štěněte výmarského ohaře – kazuistika
Pavel Mužík, Jitka Humpová ............................................................................ 55

POKYNY AUTORŮM ....................................................................................... 64

 

CONTENTS

EDITORIAL
Pavla Holá ........................................................................................................... 2

CONTENTS ......................................................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Physiotherapy as a treatment for geriatric patients
Nikol Holeszová ................................................................................................... 9

New parasitoses of dogs in the Czech Republic
David Modrý ....................................................................................................... 16

THERAPY YESTERDAY AND TODAY
Otoacariasis – a primary cause of otitis externa
and its therapy
Roman Kvapil ..................................................................................................... 25

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................... 28
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Veterinary Surgery, Veterinary and Comparative Oncology,
Reproduction in Domestic Animals

PHOTOGALLERY
Emerging vector borne pathogens in the Czech Republic
David Modrý ........................................................................................................ 35

NEWS
HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
State veterinary supervision in 2019
Petr Majer ............................................................................................................ 40

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
Frequency of handicapped animals income
in rescue stations throughout the year
Petr Stýblo ........................................................................................................... 44

ZOO PRAGUE
Transport of two Przewalski‘s horse mares to acclimatization
and rehabilitation station in Dolní Dobřejov
Roman Vodička ................................................................................................... 48

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Pericardial granuloma in a young weimaraner – case report
Pavel Mužík, Jitka Humpová ............................................................................... 55

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ...................................................................... 64

Alergie 1 2020 obalka tisk 1

ALERGIE 1/2020

OBSAH

EDITORIAL

Vít Petrů ...................................................................... 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Cena doktora Lišky ..................................................... 2

Profesor Lokaj obdržel zlatou medaili
České lékařské společnosti JEP ................................. 2

Laudatio – RNDr. Ivo Lochman, CSc.,
MUDr. Josef Richter, CSc. .......................................... 4

In memoriam – MUDr. Daniela Planerová,
MUDr. Jiří Hlavatý, prof.
MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. ..................................... 5

PŮVODNÍ PRÁCE

BI-VIDITEST Total r.t.u. pro posuzování
stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král,
Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová,
Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková,
Zuzana Čermáková, Vítězslav Novák, Olga Žlabová,
Alena Zjevíková, Dalibor Jílek ................................... 10

Variabilita zastoupení T regulačních lymfocytů
v periferní krvi během gravidity
Lenka Trilecová ......................................................... 15

Nový metodický přínos k diagnostice
autoinflamatorních onemocnění: cytometrické
stanovení intracelulární produkce
prozánětlivých cytokinů
Michal Rataj, Jan Lašťovička, Anna Šedivá .............. 20

Výběr vhodného dárce pro transplantace
krvetvorných buněk
Milena Vraná, Sara Nazarová,
Renáta Macnerová ................................................... 27

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Využití testu aktivace bazofilů v alergologii
Petr Bejdák ............................................................... 31

Potenciální molekulární a buněčné biomarkery
v diagnostice IgE mediované alergie
Ivana Šetinová ......................................................... 37

Často nemocné dítě v ordinaci alergologa
a klinického imunologa
Martin Deák, Tomáš Kočí, Josef Gut ....................... 43

KAZUISTIKY

Asthma bronchiale, alergická rýma, nosní
polypy – běžné diagnózy v alergologické ordinaci,
ale také první fáze eozinofilní granulomatózy
s polyangiitidou
Petra Žalská ............................................................ 49

TERAPIE

Roztočová alergie – lze léčit lépe? Část II.
Zkušenosti z praxe
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ............................  56

Kombinovaná léčba astmatu IKS + LABA:
realita v České republice (studie ICON)
Milan Teřl, Matyáš Kuhn, Miroslav Maruščák ........ 60

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. Beskydských alergologických
a imunologických dnů ............................................ 69

INFORMACE

Informace ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv .... 70

Přehled akcí na rok 2020  ...................................... 73

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

Doctor Liška Publishing Award 2018 ...................... 2

ČLS JEP Gold Medal for Professor Lokaj ............... 2

Laudatio – RNDr. Ivo Lochman, CSc.,
MUDr. Josef Richter, CSc. ...................................... 4

In memoriam – MUDr. Daniela Planerová,
MUDr. Jiří Hlavatý,
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. ......................... 5

ORIGINAL PAPERS

BI-VIDITEST Total r.t.u. test for assessment
of cellular immunity
Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král,
Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová,
Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková,
Zuzana Čermáková, Vítězslav Novák, Olga Žlabová,
Alena Zjevíková, Dalibor Jílek ................................. 10

Representation of T regulatory lymphocytes
variability in peripheral blood during gravidity
Lenka Trilecová ....................................................... 15

New methodical approach for diagnosis
of autoinflammatory diseases: flow cytometry-based
investigation of intracellular proinflammatory
cytokine production
Michal Rataj, Jan Lašťovička, Anna Šedivá ............ 20

Selection of suitable hematopoietic
stem cell donor
Milena Vraná, Sara Nazarová,
Renáta Macnerová .................................................. 27

REVIEWS

The use of the basophil activation test
in allergology
Petr Bejdák ............................................................... 31

Potential molecular and cellular biomarkers
in diagnosis of IgE mediated allergy
Ivana Šetinová .......................................................... 37

Frequently sick child in the allergologist’s
and clinical immunologist’s office
Martin Deák, Tomáš Kočí, Josef Gut ......................... 43

CASE REPORT

Bronchial asthma, allergic rhinitis,
nasal polyps – common diagnoses
in allergy surgery, but also the first
phase of eosinophilic granulomatosis
with polyangiitis
Petra Žalská ............................................................... 49

THERAPY

House dust mite allergy – can we treat
more efficiently? Part II. Experiences from praxis
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................. 56

ICS + LABA Asthma combination therapy:
Real situation in the Czech Republic (ICON Study)
Milan Teřl, Matyáš Kuhn, Miroslav Maruščák ............. 60

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Beskydy Allergy
and Immunology Days ............................................... 69

INFORMATION

State Institute for Drug Control inform ....................... 70

Future events 2020 .................................................... 73

AAB 1 2020 obalka 2

Alergie, Astma, Bronchitida 1/2020

Obsah

Editorial
Ester Seberová ...................................................... 1

Dýchací cesty

Můžeme s pomocí mobilních sítí přispět
ke zlepšení léčby své pylové alergické rýmy?
Ester Seberová ...................................................... 5

Rýma u dětí
Zuzana Vančíková ................................................. 9

Nebojte se diagnózy – průduškové astma
aneb pokroky v léčbě průduškového astmatu
za posledních 30 let
Jaromír Bystroň .................................................... 13

Domácí prostředí a alergik

Domácí prostředí alergika z pohledu
bytového architekta
Lenka Viznerová ................................................... 17

Alergie a zažívací trakt

Potravinová alergie, potravinová intolerance
a celiakie
Matej Greguš ......................................................... 19

Vy se ptáte – my odpovídáme…

Kontaktní alergie
Štěpánka Čapková ................................................ 25

Kůže

Trendy v léčbě atopického ekzému – 1. část
Zuzana Nevoralová ............................................... 27

Lázně

Léčba v lázních pro astmatiky, alergiky,
bronchitiky a ekzematiky
Dagmar Žitníková .................................................. 31

Rehabilitace

Přenesená bolest v hrudní páteři
a jak ji odstranit
Libuše Smolíková ................................................. 36

Imunita

Otužování
Daniel Schneeberger ........................................... 40

Supplementum1 2020 seberova mailing 1

ALERGIE Supplementum 1/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ............................................................................. 1
Ester Seberová .................................................................. 2

Doporučené postupy ARIA 2019:
Doporučení péče o pacienty s alergickou rýmou
v České republice
Lokální koordinátor: Ester Seberová
Autoři: Claus Bachert, Wytske J. Fokkens,
Tori Haahtela, Peter W. Hellings, Ludgar Klimek,
Nicolaos G. Papadopoulos, Oliver Pfaar, Holger J.
Schunemann, Dana Wallace, Arunas Valiulis,
Maria Teresa Ventura, Gabrielle L. Onorato,
Anna Bedbrook, Wienczyslawa Czarlewski,
Jean Bousquet ................................................................... 5

Úvod .................................................................................. 6

1. Situace v České republice ............................ ............... 7

   1.1 .................................................................................. 7

   1.2 Zdravotní systém ..................................................... 7

   1.3 ARIA v ČR ............................................................... 7

2. Nová generace ARIA-GRADE doporučení ................... 7

   2.1 Důkazy použité při návrhu ARIA ICPs .................... 8

          2.1.1 MASK algoritmus pro farmakoterapii AR ...... 8

          2.1.2 ARIA 2010, 2016 a postup doporučovaný
                   v USA 2017 ................................................... 9

          2.1.3 Rychlost nástupu účinku léků ........................ 9

          2.1.4 Reálné výsledky s užitím mobilní
                   technologie .................................................... 9

   2.2 Nová generace ARIA–GRADE doporučení
         pro léčbu dospělých a adolescentů ........................ 10

3. AIT u pacientů s respirační alergií
    dle doporučení ARIA 2019 .......................................... 11

   3.1 Alergeny doporučené k AIT ................................... 11

   3.2 Bezpečnost AIT ...................................................... 11

         3.2.1 Subkutánní imunoterapie (SCIT) ................... 11

         3.2.2 Sublinguální imunoterapie (SLIT) .................. 11

   3.3 Spolupráce při AIT .................................................. 11

         3.3.1 Spolupráce s pacientem ................................ 11

         3.3.2 Spolupráce s farmaceuty ............................... 12

         3.3.3 Spolupráce s praktickými lékaři ..................... 12

   3.4 Praktický přístup pro výběr pacientů k léčbě AIT .... 12

         3.4.1 Výběr alergického pacienta pro AIT ............... 12

         3.4.2 AIT u pacientů s alergickou rýmou ................. 12

         3.4.3 AIT u pacientů s astmatem
                  (adolescentů a dospělých) ............................. 12

         3.4.4 AIT u polymorbidních pacientů ...................... 14

         3.4.5 AIT u dětí ....................................................... 14

         3.4.6 AIT u pacientů vyšších věkových skupin ....... 14

   3.5 Využití mobilních technologií (mHealth)
         v léčbě AIT .............................................................. 14

Literatura .......................................................................... 14

Předplatné ........................................................................ 19

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 20

 

CONTENTS

Editorial

Vít Petrů ............................................................................. 1
Ester Seberová .................................................................. 2

Clinical practice 2019 ARIA: Care pathways
for allergic rhinitis – Czech Republic
Local co-ordinator: Ester Seberová
Authors: Claus Bachert, Wytske J. Fokkens,
Tori Haahtela, Peter W. Hellings, Ludgar Klimek,
Nicolaos G. Papadopoulos, Oliver Pfaar, Holger
J. Schunemann, Dana Wallace, Arunas Valiulis,
Maria Teresa Ventura, Gabrielle L. Onorato,
Anna Bedbrook, Wienczyslawa Czarlewski,
Jean Bousquet ................................................................... 5

Introduction ........................................................................ 6

1. Czech Republic – state of art ......................................... 7

   1.1 AR in Czech Republic ............................................... 7

   1.2 Health system ........................................................... 7

   1.3 ARIA in the Czech Republic ..................................... 7

2. Next generation ARIA-GRADE guidelines .................... 7

   2.1 Evidence considered for the development
         of ARIA ICPs ............................................................ 8

2.1.1 MASK algorithm for AR
pharmacologic treatment .......................................... 8

2.1.2 ARIA 2010, 2016 and USA 2017
guidelines ................................................................. 9

2.1.3 Speed of action of medications ....................... 9

2.1.4 Real-world evidence using
mobile technology .................................................... 9

   2.2 Next generation ARIA-GRADE guidelines ............. 10

3. 2019 ARIA care pathways for allergen
immunotherapy (AIT) ...................................................... 11

   3.1 Allergens to be used .............................................. 11

   3.2 Safety of AIT .......................................................... 11

3.2.1 Subcutaneous imunoterapie (SCIT) .............. 11

3.2.2 Sublingual imunoterapie (SLIT) ..................... 11

   3.3 Co-operation in AIT ................................................. 11

   3.1 Co-operation with patient ........................................ 11

   3.2 Co-operation with pharmacists ............................... 12

   3.3 Co-operation with GPs ........................................... 12

   3.4 Practical approach for patient stratification
   in AIT ............................................................................ 12

3.4.1 Stratification of allergic patients for AIT .......... 12

3.4.2 AIT in allergic rhinitis patients ......................... 12

3.4.3 AIT in bronchial asthmatic patients
(adolescents and adults) .......................................... 12

3.4.4 AIT in polymorbid patients .............................. 14

3.4.5 AIT in children ................................................. 14

3.4.6 AIT in the elderly patients ............................... 14

3.5 mHealth in the AIT precision medicine approach ...... 14

References ...................................................................... 14

Subscription ..................................................................... 19

INSTRUCTION FOR AUTHORS ..................................... 20