Tigis

DMEV 1 2022 obalka1

DMEV 1/2022

 

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina,
Karel Rychna, Michaela Urbášková

Studie CAPTURE: Prevalence kardiovaskulárních
onemocnění u dospělých s diabetem 2. typu
v České republice ...................................................................................... 7

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík,
Michal Kršek, Antonín Pařízek, Patrik Šimják

Screening diabetu po porodu u žen
s anamnézou GDM .................................................................................. 13

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Predikce výskytu syndromu diabetické nohy
v Pardubickém kraji do roku 2050 ............................................................ 20

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Hepatopatie indukovaná/asociovaná domácí parenterální výživou
(PNALD, IFALD, PNAC) ........................................................................... 24

ENDOKRINOLOGIE

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Účinky růstového hormonu ve vztahu k duktálnímu
adenokarcinomu pankreatu ....................................................................... 30

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolické steroidy – jejich využití a zneužití ........................................... 35

INFORMACE ............................................................................................. 38

POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................. 1

DIABETOLOGY

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina,
Karel Rychna, Michaela Urbášková

CAPTURE: CVD prevalence in adults with type 2 diabetes
in the Czech Republic ................................................................................... 7

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík, Michal Kršek,
Antonín Pařízek, Patrik Šimják

Postpartum diabetes screening in women with history
of GDM ........................................................................................................ 13

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Prediction of the diabetic foot syndrome
in the Pardubice Region until the year 2050 ............................................... 20

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Hepatopathy induced/associated home parenteral nutrition
(PNALD, IFALD, PNAC) .............................................................................. 24

ENDOCRINOLOGY

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Effects of growth hormone in relation to pancreatic
ductal adenocarcinoma ................................................................................ 30

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolic steroids – use and abuse ............................................................... 35

INFORMATION ............................................................................................. 38

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................... 40

Psychiatrie 1 2022 maketa 1 1

PSYCHIATRIE 1/2022

 

EDITORIAL ......................................................................................... 1

OBSAH ............................................................................................... 2

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„Druhý v tobě“: Odlišné manifestace syndromu bludné
misidentifikace u dvou pacientek s psychotickým
onemocněním ..................................................................................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šáchory (Cyperus L.) a jejich účinky na nervový systém .................. 11

VZDĚLÁVÁNÍ

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
u schizofrenie .................................................................................... 15

KAZUISTIKY

Barbora Kohútová
Využití aripiprazolu v léčbě manické a smíšené
afektivní epizody. Kazuistická sdělení ............................................... 25

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranazální esketamin – antidepresivum
s rychlým nástupem účinku ............................................................... 29

INFORMACE ..................................................................................... 41

ZPRÁVY

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Střízlivost jako módní trend u dospívajících ...................................... 42


Petra Horáková
1. česko-slovenská psychofarmakologická konference ČNPS .......... 43


PŘEDPLATNÉ .................................................................................... 45

 

 

EDITORIAL .......................................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................................... 2

REVIEWS

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„The Other in You“: Different Manifestations of Delusional
Misidentification Syndrome in Two Cases of Psychosis ...................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Sedges (Cyperus L.) and their effects on the nervous system ........... 11

CME

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in schizophrenia ......... 15

CASE REPORT

Barbora Kohútová
The use of aripiprazole in the treatment of manic
and mixed affective episodes. Case reports ....................................... 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranasal esketamine – an antidepressant
with a rapid onset of action ................................................................. 29

INFORMATION ................................................................................... 41

NEWS

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Sobriety as a fashion trend in adolescents .......................................... 42

Petra Horáková
64nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ............ 43

SUBSCRIPTION .................................................................................. 45

AAB 1 2022 obalka fin

Alergie, astma, bronchitida 1/2022

OBSAH

EDITORIAL

Ester Seberová ............................................................................... 1

AKTUÁLNÍ TÉMA

Je opravdu nutné stanovit před očkováním hladinu specifických
protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2?
Jan Krejsek, Ester Seberová .......................................................... 2

ROZHOVOR

Vavřinec Hradilek ............................................................................ 4 4

DÝCHACÍ CESTY

Rýma v raném dětství
Robert Vaněk .................................................................................. 9

Astmatik a eozinofily
Jana Emlerová ............................................................................... 15

PROSTŘEDÍ A ALERGIK

Jarní úklid u alergika – principy a zásady
Zuzana Střížová ............................................................................. 19

POTRAVINOVÁ ALERGIE

Potravinová alergie versus histaminová intolerance
Magdaléna Pohlová ........................................................................ 22

KŮŽE

Alergici a chronická kopřivka
Nina Benáková ................................................................................ 25

LÁZNĚ A REHABILITACE

Lázeňská léčba dětí s obezitou
Jana Rydlová ................................................................................... 29

Flétna – příjemný nástroj dechové rehabilitace
Daniel Schneeberger ........................................................................ 31

Fyzioterapie dýchání u jedinců s postcovidovým
syndromem/postižením
1. část
Libuše Smolíková ............................................................................. 35

VY SE PTÁTE – MY ODPOVÍDÁME…

s MUDr. Ondřejem Seberou ............................................................. 39

KŘÍŽOVKA ........................................................................................ 40

 

VL 1 2022 obalka

Veterinární lékař 1/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 2

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 4

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 5

OBSAH ........................................................................................ 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s diabetem
Eva Štercová .............................................................................. 11

Záchvaty alebo prečo robiť magnetickú rezonanciu
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................ 24

Kulhání u psů – nejčastější příčiny z pohledu běžného praktika
Markéta Tučková ........................................................................ 29

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

FOTOGALERIE

Mikroskopie močového sedimentu
Tomáš Fiala ................................................................................ 44

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární dozor v roce 2021
Petr Majer .................................................................................... 49

Český svaz ochránců přírody

Národní síť záchranných stanic v roce 2021
Petr Stýblo ................................................................................... 53


Zoo Praha

Předtransportní vyšetření kotulů veverovitých (Saimiri sciureus)
v Zoo Praha
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková .............................56

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Heterogenita tumorů mléčné žlázy u fen
František Jelínek .......................................................................... 60

POKYNY AUTORŮM ................................................................... 68

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 2

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................ 4

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ................................................................................... 5

CONTENTS .................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with diabetes
Eva Štercová ................................................................................. 11

Seizures, or why to do magnetic resonance imaging
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................... 24

Lameness in dogs – the most common causes from the point
of view of a common practitioner
Markéta Tučková ............................................................................ 29

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

PHOTOGALLERY

Microscopic examination of urine sediment
Tomáš Fiala .................................................................................... 44

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2021
Petr Majer ....................................................................................... 49

Czech Association of the nature

National Rescue Station Network in 2021
Petr Stýblo ...................................................................................... 53

Zoo Prague

Pre-transport examination of common squirrel monkeys
in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková ............................... 56

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Heterogeneity of mammary tumors in bitches
František Jelínek ............................................................................ 60

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................... 68

Alergie 1 2022 obalka

Alergie 1/2022

EDITORIAL

Vít Petrů ................................................................................. 1


Společenské události v ČSAKI ............................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Substituční imunoglobulinová léčba v České republice:
data z Národního registru primárních imunodeficiencí
ke konci roku 2020
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman ...........................................................................
 13


Lymfocytární subpopulace u pacientů
s těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ..................... 23

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Role Th1, Th2 a Th17 lymfocytů
u autoimunitních tyreopatií
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .......................................... 28

Perspektivy telemedicíny v alergologii
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
....................................................................... 31


Patogenetické mechanismy onemocnění covid-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
............................................ 39


TERAPIE

Dupilumab – unikátní způsob léčby zánětu typu 2
Beáta Hutyrová ......................................................................  45


KAZUISTIKY

„Perné chvilky na operačním sále“ – komplexní přístup
alergologa k perioperační anafylaxi
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková ......................................................................
53


KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 12. setkání skupiny potravinové alergie PAPRSK
Simona Bělohlávková .............................................................. 62


INFORMACE

Zpráva o činnosti ČSAKI ČLS JEP za období mandátu
výboru v letech 2018–2021 ...................................................... 64


Volby do výboru a revizní komise ČSAKI
na období 2022–2025 ............................................................... 67

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI
za rok 2018–2021 ..................................................................... 68


Přehled akcí na rok 2022 .......................................................... 69

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1


Social events in the CSAKI ........................................................ 3

ORIGINAL PAPERS

Immunoglobulin replacement therapy in the Czech Republic:
end-of-year 2020 data from the National registry
of primary immunodeficiencies
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman
................................................................................ 13


Lymphocyte subsets in patients with severe
SARS-CoV-2 infection
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ......................... 23

REVIEWS

Role of Th1, Th2 and Th17 lymphocytes
in autoimmune thyreopathies
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .............................................. 28


Perspectives of telemedicine in allergology
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
.......................................................................... 31

Pathogenetic mechanisms of covid-19 disease –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
................................................ 39

THERAPY

Dupilumab – unique treatment of type 2 inflammation
Beáta Hutyrová .......................................................................... 45

CASE REPORT

„Tight moments at the operating room“ – allergist΄s
comprehensive approach to perioperative anaphylaxis
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková
......................................................................... 53

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 12th Meeting of food allergy group PAPRSK
Simona Bělohlávková ................................................................. 62


INFORMATION

Report on the CSAKI committe´s activities
in 2018–2021 ............................................................................... 64


Elections to the CSAKI committee and the audit
committee 2022–2025 .................................................................. 67

Report on the aktivity CSAKI audit committee
in 2018–2021 ................................................................................ 68


Future events 2022 ....................................................................... 69

Psychiatrie Supplem 1 2022 str 1

Psychiatrie Supplementum 1/2022

EDITORIAL ........................................................................... 1


OBSAH .................................................................................. 2


PROGRAM ........................................................................... 4


ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................ 5


Neurostimulační centrum PK 1. LF UK a VFN v Praze ......... 5
Technologie virtuální reality – terapeutický
nástroj v péči o duševní a fyzické zdraví ............................... 6
Mohou být endofenotypy schizofrenie významné
pro klinickou praxi?
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii .............. 7
Funkční a symptomatické psychózy ...................................... 8
Metody neinvazivní mozkové
stimulace (NIBS) v psychiatrii ................................................ 9
Role spánku v konsolidaci paměti – můžeme
ovlivnit vzpomínky? .............................................................. 11
Současný stav psychiatrické péče
v České republice ................................................................ 13
Klíčové molekuly života ....................................................... 14
Poruchy příjmu potravy:
Komplexní léčba a komorbidity ........................................... 15
Substituční léčba drogových závislostí –
významné novinky .............................................................. 16
Personalizovaná psychiatrie –
trendy a zkušenosti ............................................................. 17
Kortizol a aldosteron ve vztahu k psychofarmakům
a duševním poruchám ........................................................ 18
Vliv pandemie covidu-19 na násilí,
konspirace a ochotu k vakcinaci
a emoční dysregulaci .......................................................... 19

NOVÝ VÝZKUM .................................................................. 22

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ...................................................... 25

Klinická K1–K12 .................................................................. 25

Preklinická P1–P11 ............................................................. 30

REJSTŘÍK ........................................................................... 34

 

EDITORIAL .......................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................... 2

PROGRAM .......................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ..................................................... 5

Neurostimulation center Dep. of Psychiatry,
1st faculty of medicine Charles University and
General University Hospital in Prague ................................ 5
Virtual reality technology – a therapeutic tool
in the therapy of mental and physical health ....................... 6
Can endophenotypes of schizophrenia
be important in a clinical practice?
Symposium of the Society of Biological Psychiatry ............. 7
Functional and symptomatic psychoses ............................. 8
Non-invasive brain stimulation methods in psychiatry ........ 9
The role of sleep in memory consolidation –
can we influence memories? ............................................ 11
Current state of psychiatric care
in the Czech Republic ....................................................... 13
Key molecules of life ......................................................... 14
Complex treatment and comorbidities .............................. 15
Drug substitution treatment – significant news ................. 16
Personalized psychiatry – trends and experiences ........... 17
Cortisol and aldosterone in relation
to psychotropic drugs
and mental disorders ........................................................ 18
The effect of Covid-19 pandemic
on violence, conspiration and willingness
to vaccine and emotional dysregulation ........................... 19

NEW RESEARCH ........................................................... 22

POSTERS ....................................................................... 25

Clinical K1–K12 ............................................................... 25

Preclinical P1–P11 .......................................................... 30

INDEX ............................................................................. 34

 

DMEV 4 2021 obalka

DIABETOLOGIE, METABOLISMUS,
ENDOKRINOLOGIE, VÝŽIVA 4/2021

OBSAH

EDITORIAL .......................................................................................... 145

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expertní konsenzus k praktickým aspektům
spolupráce kardiologa a diabetologa v péči
o pacienty s chronickým srdečním selháním
s redukovanou ejekční frakcí .............................................................. 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Diabetes mellitus 1. typu jako následek
COVID-19 .......................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrofilné extracelulárne pasce
u diabetu mellitu 1. typu .................................................................... 168

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při zajištění
optimálního klinického účinku.
Druhá část. ....................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaudův fenomén jako primární příznak
karcinomu štítné žlázy....................................................................... 183

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 187

INFORMACE ..................................................................................... 188

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................ 145

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expert consensus on the practical aspects
of collaboration between cardiologists and diabetologists
in the management of patients with chronic heart failure
with reduced ejection fraction ............................................................ 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Type 1 Diabetes Mellitus as a consequence
of COVID-19 ...................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrophil extracellular traps
in type 1 diabetes .............................................................................. 168

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization to ensure
optimal clinical effect.
Second part. ...................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaud‘s phenomenon as primary symptom
of thyroid cancer ............................................................................... 183

INDEX 2021 ....................................................................................... 187

INFORMATION .................................................................................. 188

Psychiatrie 4 2021 obalka

Psychiatrie 4/2021

EDITORIAL ........................................................................ 139

OBSAH ............................................................................... 140

PŮVODNÍ PRÁCE

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Sociálna kognícia a neurokognícia u pacientov
s poruchami schizofrenického spektra ................................ 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

David Adam
Neurobiologie empatie a její vývoj u dětí
z rizikového prostředí ......................................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní
zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled ................. 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbální pamět a objemy hipokampů u mladých pacientů
se schizofrenií a zdravých kontrol, meta-analýza ............... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Polysacharidy kustovnice: zpomalují stárnutí? ................... 167

VZDĚLÁVÁNÍ

Michaela Viktorinová
MDMA-asistovaná psychoterapie v léčbě
posttraumatické stresové poruchy ...................................... 172

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Tomáš Kašpárek
Konference ČNPS 2022 jen on-line
v živém přímém přenosu .................................................... 180

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof „nedělá vědu, ale je pro ni přínosem“ ......... 181

ZPRÁVY

Miloslav Kopeček
64. kongres ECNP v Lisabonu 2021, 2.–5. října ................ 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. .................... 184

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................... 185

 

EDITORIAL ......................................................................... 139

CONTENTS ........................................................................ 140

ORIGINAL PAPERS

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Social cognition and neurocognition in people
with schizophrenia spectrum disorders ................................ 142

REVIEWS

David Adam
Neurobiology of empathy and its development
in children from risky environments ..................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
The effect of group cognitive behavioral therapy
on mental health and quality of life of seniors:
a literary review .................................................................... 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbal memory and hippocampal volumes in young patients
with schizophrenia and healthy controls, meta-analysis ...... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Lycium polysaccharides: slow down aging? ......................... 167

CME

Michaela Viktorinová
MDMA-assisted psychotherapy in treatment
of posttraumatic stress disorder ............................................ 172

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Tomáš Kašpárek
ČNPS 2022 conference only online in live streaming .......... 180

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof „does not do science,
but he is beneficial for science“ ............................................ 181

NEWS

Miloslav Kopeček
34th ECNP Congress in Lisbon 2021, 2–5 October ............. 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. ...................... 184

INDEX 2021 .......................................................................... 185

Obalka Alergie 4 2021 tisk

Alergie 4/2021

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................. 213

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie vyšetření protilátek proti infekci virem SARS-CoV-2
u zaměstnanců Fakultní nemocnice v Praze – Motole
v létě 2021
Anna Šedivá, Jan Laštovička, Jarmila Grecová, Petr Hubáček,
Martin Hauge, Markéta Pavlíková ..................................................... 219

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Očkování dětských pacientů po transplantaci
krvetvorných buněk
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petr Sedláček ...................  229

Pruritus u alergických a systémových onemocnění
Dana Čechová .................................................................................. 236

SARS-CoV-2, původce onemocnění COVID-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová,
Radek Klubal .................................................................................... 243

Čeká pacienty s hereditárním angioedémem závažnější průběh
infekce COVID-19?
Marta Sobotková .............................................................................. 251

Možnosti modernej vzduchovej filtrácie k redukcii
expozície alergénom mačky
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Miloš Jeseňák ................................................................................... 258

KAZUISTIKY

Pozdní diagnostika DiGeorgeova syndromu – kazuistika
Alena Potěšilová ............................................................................... 264

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXXVIII. Sjezdu slovenských a českých
alergologů a klinických imunologů
Vít Petrů ............................................................................................ 271

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022 .................................................................. 273

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 277

PŘEDPLATNÉ .................................................................................  279

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 280

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................ 213

ORIGINAL PAPERS

Investigation of antibodies against SARS-CoV-2 virus infection
among employees of the University Hospital in Prague –
Motol in the summer of 2021
Anna Šedivá, Jan Laštovička, Jarmila Grecová, Petr Hubáček,
Martin Hauge, Markéta Pavlíková ..................................................... 219

REVIEWS

Vaccination of pediatric patients after haematopoietic
stem cell transplantation
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petr Sedláček ..................... 229

Pruritus in allergic and systemic diseases
Dana Čechová ................................................................................... 236

SARS-CoV-2, the COVID-19 disease causative agent –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová,
Radek Klubal ..................................................................................... 243

Should patients with hereditary angioedema expect
more severe course of COVID-19 infection?
Marta Sobotková ............................................................................... 251

Possibilities of modern air filtration to reduction
of exposure to cat allergens
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ............................................................ 258

CASE REPORT

Delayed diagnosis of DiGeorge syndrome – case report
Alena Potěšilová ............................................................................... 264

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXXVIIIth Congress of the Slovak
and Czech allergists and clinical immunologists
Vít Petrů ............................................................................................ 271

INFORMATION
Future events 2022 ........................................................................... 273

INDEX 2021 ...................................................................................... 277

SUBSCRIPTION ............................................................................... 279

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................................... 280

AAB 4 2021 obalka tisk

Alergie, astma, bronchitida 4/2021

Editorial
Ester Seberová .............................................................................................. 1

Obsah ............................................................................................................ 3 

Dýchací cesty

Rýma a zima
Zuzana Vančíková ......................................................................................... 5

Obtížně léčitelné astma a možnosti biologické
léčby v národních centrech pro těžké astma
Norbert Pauk ................................................................................................. 9

Inhalační léčba astmatu a CHOPN
Viktor Kašák ................................................................................................ 13

Domácí prostředí a alergik

Život s domácím mazlíčkem
Magdaléna Pohlová ..................................................................................... 16

Alergik o svátcích – na co je potřeba si dát pozor?
Jana Emlerová ............................................................................................. 19

Potravinová alergie

Bezlepkové cukroví
Jana Emlerová .............................................................................................. 24

Kůže

Jak zvládnout atopický ekzém u dětí v zimním období – tipy a triky
Štěpánka Čapková ....................................................................................... 27

Lázně a rehabilitace

Význam lázní při léčbě civilizačních chorob u dětí
Jana Rydlová ............................................................................................... 32

Cvičení v podzimní přírodě aneb
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař
Libuše Smolíková ......................................................................................... 35

Klimatoterapie není klimatizace
Daniel Schneeberger .................................................................................... 38

Křížovka

Soutěž o ceny ............................................................................................... 40