Tigis

Alergie suppl 1 2022 obalka bez

 

ALERGIE supplementum 1/2022

OBSAH

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková .............................................................. 1

PROGRAM ....................................................................... 7

ABSTRAKTY

Úvodní přednášky ........................................................... 20
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ................. 21
Alergeny, epidemiologie, pylové senzibilizace ............... 24
Anafylaxe a žírné buňky ................................................. 26
Transplantace a imunogenetika ..................................... 28
Imunoterapie nádorů ...................................................... 30
Astma v dětství ............................................................... 33
Lékové alergie ................................................................ 35
Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí.......... 36
Neuroimunologie ............................................................ 39
Angioedémy ................................................................... 41
Astma v dospělosti ........................................................ 42
Autoimunita a tolerance ................................................. 44
Potravinová alergie ........................................................ 47
Veterinární imunologie a alergologie ............................. 48
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství ........ 50
Alergologická diagnostika a imunoterapie ..................... 53
Imunodeficience ............................................................ 53
Autoimunita orgánová ................................................... 57
Sekce sester ................................................................. 59
Sekce laborantů ............................................................ 62
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii ............... 65
Alergie horních dýchacích cest .................................... 68
Obecná a vývojová imunita .......................................... 69
Alergie na hmyz ............................................................ 71
Imunologie sepse ......................................................... 74
Antiinfekční imunita a očkování .................................... 75
Expoziční testy v alergologii ......................................... 77
Kožní alergické choroby ............................................... 79
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ... 81
Postgraduální kurz ....................................................... 83

POSTERY

Alergologie ...................................................................... 87
Autoimunita ..................................................................... 93
Imunodeficience a antiinfekční imunita ........................... 99
Nádorová a transplantační imunologie .......................... 109
Veterinární a obecná imunologie ................................... 113

REJSTŘÍK AUTORŮ ..................................................... 123

CONTENTS

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková ............................................................. 1

PROGRAMME ................................................................. 7

ABSTRACTS
Introductory lectures ....................................................... 20
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal
immunity .......................................................................... 21

Allergens, epidemiology, pollens senzitization ................ 24
Transplantations and immunogenetics ........................... 28
Immunotherapy of tumors ............................................... 30
Asthma in childhood ........................................................ 33
Drug allergies .................................................................. 35
Antitumor immunity and tumor microenvironment .......... 36
Neuroimmunology .......................................................... 39
Angioedema ....................................................................41
Asthma in adulthood....................................................... 42
Autoimmunity and tolerance........................................... 44
Veterinary immunology and allergology ........................ 48
Reproductive immunology and immunology
of pregnancy .................................................................. 50

Allergy diagnostics and immunotherapy ........................ 53
Immunodeficiencies ....................................................... 53
Organ-specific autoimmunity ......................................... 57
Nurses section ............................................................... 59
Laboratory technitians section ....................................... 62
Laboratory diagnostics in clinical immunology ............... 65
Upper respiratory tract allergy......................................... 68
General and developmental immunity ............................ 69
Insect allergy.................................................................... 71
The immunology of sepsis .............................................. 74
Anti-infectious immunity and vaccination........................ 75
Exposition tests in allergology ........................................ 77
Workshop of the Young immunologists
and allergologists ........................................................... 81

Postgraduate course ...................................................... 83

POSTERS

Allergology ..................................................................... 87
Autoimmunity.................................................................. 93
Immunodeficiency and anti-infective immunity .............. 99
Tumour and transplantation immunology ..................... 109
Veterinary and general immunology ............................. 113

INDEX ............................................................................123

Psychiatrie 3 2022 obalka

Psychiatrie 3/2022

EDITORIAL ..................................................................................... 95

OBSAH ........................................................................................... 96

PŮVODNÍ PRÁCE

Iveta Fajnerová, Lukáš Hejtmánek, Jan Hurych,
Tereza Nekovářová, Adéla Plechatá

Virtuální město pro kognitivní trénink
v ekologicky validním prostředí ....................................................... 98

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Monika Klírová
Doporučení pro transkraniální stimulaci stejnosměrným
proudem (tdcs) v psychiatrii ........................................................... 105

Radana Měrková, Filip Španiel, Jitka Bušková
Poruchy spánku u pacientů se schizofrenií ................................... 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča,
Uday Kumar Killi

Hlošina okoličnatá (Elaeagnus umbellata Thunb.)
a její bioaktivní účinky .................................................................... 117

VZDĚLÁVÁNÍ

Jozef Buday, Jana Heidingerová, Lucie Kališová,
Jiří Michalec, Gabriela Podgorná, Tadeáš Mareš,
Eva Magyarová, Thai-Hong Le, Pavel Doubek,
Monika Klírová, Martin Anders

Elektrokonvulzivní terapie – od elektrického rejnoka
po ultrakrátké pulzy ....................................................................... 121

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Vanda Franková, Jiří Konrád
Proč byly aktualizovány České psychiatrické doporučené
postupy pro farmakoterapii demence u Alzheimerovy nemoci? .... 128

ZPRÁVY

Miloslav Kopeček
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil prvního
orálního N-methyl D-aspartát (NMDA) receptorového antagonistu
pro léčbu depresivní poruchy u dospělých ..................................... 131

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Diskuse k editorialu Psychiatrie 2, 2022 ......................................... 132

 

EDITORIAL ....................................................................................... 95

Contents ............................................................................................ 96

ORIGINAL PAPERS

Iveta Fajnerová, Lukáš Hejtmánek, Jan Hurych,
Tereza Nekovářová, Adéla Plechatá

Virtual city for cognitive training in ecologically
valid environment ............................................................................... 98

REVIEWS

Monika Klírová
Recommendations for transcranial direct current
stimulation (tdcs) in psychiatry .......................................................... 105

Radana Měrková, Filip Španiel, Jitka Bušková
Sleep disorders in patients with schizophrenia ................................. 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča,
Uday Kumar Killi

Elaeagnus umbellata Thunb. and its bioactive effects ....................... 117

CME

Jozef Buday, Jana Heidingerová, Lucie Kališová, Jiří Michalec,
Gabriela Podgorná, Tadeáš Mareš, Eva Magyarová, Thai-Hong Le,
Pavel Doubek, Monika Klírová, Martin Anders

Electroconvulsive therapy – from the electric stingray
to ultrashort pulses .............................................................................. 121

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Vanda Franková, Jiří Konrád
Why the Czech psychiatric guidelines for treatment
of dementia in Alzheimer’s disease were updated? ........................... 128

NEWS

Miloslav Kopeček
Food and drug administration approved first oral NMDA
receptor antagonist for MDD in adults ................................................ 131

CORRESPONDENCE

Discussion to the editorial of Psychiatry 2, 2022 ................................. 132

Alergie 3 2022 obalka

Alergie 3/2022

OBSAH 

EDITORIAL
Dalibor Jílek ...................................................................................... 145

Společenské události v ČSAKI ......................................................... 146

PŮVODNÍ PRÁCE

SARS-CoV-2 séroprevalence a buněčná imunita
u 200 pražských dětí v letech 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 ......................... 154

PIDLA: Diagnostická aplikace primárních imunodeficiencí
Adam Klocperk ................................................................................. 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Příčiny a laboratorní diagnostika imunologicky
podmíněné neplodnosti párů
Iryna Buriak ...................................................................................... 167

SARS-CoV-2, potraviny a oxidační stres
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ............................ 173

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy ako kľúč
k detailnému pochopeniu komplexnej heterogenity
ochorenia – 1.časť (endotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
  ............................................................178


Autoimunitní onemocnění a jejich vztah k virovým infekcím
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková .................................................. 185

Bežná variabilná imunodeficiencia – smerujeme
k porozumeniu genetickej podstaty?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin  ................................................................................ 
190

TERAPIE

Jak zlepšit účinnost alergenové imunoterapie
Vít Petrů ............................................................................................  195

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost dupilumabu
u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem (Traverse):
otevřená rozšířená studie
Jaromír Bystroň  ................................................................................  201

Váhově dávkovaný nitrožilní reslizumab u těžkého astmatu
s nedostatečnou odpovědí na fixně dávkovaný
podkožní mepolizumab
Dalibor Jílek  ......................................................................................  207

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXV. Rožnovských dnů alergologie a imunologie
Pavel Macháček  ................................................................................  209

PŘEDPLATNÉ  .................................................................................... 210

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022  .................................................................... 212

CONTENTS

EDITORIAL
Dalibor Jílek .......................................................................................... 145

Social events in the CSAKI ................................................................... 146

ORIGINAL PAPERS

SARS-CoV-2 seroprevalence and cellular immunity
in 200 Prague children in 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 .............................. 154

PIDLA: Primary immunodeficiency diagnostic app
Adam Klocperk  ....................................................................................  161

REVIEWS

Causes and laboratory diagnostics of immunological
infertility of couples
Iryna Buriak ........................................................................................... 167

SARS-CoV-2, food and oxidative stress
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ................................. 173

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 2. Part (endotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ...............................................................
178

The association between autoimmune diseases
and viral infections
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková  ...................................................  185

Common variable immunodeficiency – getting closer
to understanding genetic base?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin
.................................................................................... 190

THERAPY

How to improve efficacy of allergen immunotherapy
Vít Petrů ............................................................................................... 195

WE HAVE READ FOR YOU

Long-term safety and efficacy of dupilumab
in patients with moderate-to-severe asthma (Traverse):
an open-label extension study
Jaromír Bystroň ...................................................................................... 201

Weight-adjusted intravenous reslizumab in severe asthma
with inadequate response to fixed-dose subcutaneous
mepolizumab
Dalibor Jílek  ..........................................................................................  207

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVth Rožnov allergy and immunology days
Pavel Macháček ..................................................................................... 209

SUBSCRIPTION .................................................................................... 210

INFORMATION

Future events 2022 ............................................................................... 212

VL 3 2022 obalka

Veterinární lékař 3/2022 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online .......................................................... 140

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ........................................................ 141

OBSAH  ........................................................................................ 143

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Atopická dermatitida psů – praktický přístup
Anna Goldsbrough Tvrdá ............................................................ 147

Svrab v oblasti hlavy u koček
Klára Sommerová ....................................................................... 160

REHABILITACE

Syndrom myofasciální bolesti
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková ...................................... 166

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

FOTOGALERIE

Modifikovaná artrotomie podle Cheliho: miniinvazivní řešení
osteochondritis dissecans ramene
Daniel Tomala  ........................................................................... 179

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa v Bruselu představila priority
českého předsednictví pro zvířata a veterinární otázky
Petr Majer ................................................................................. 183

Jednání Postupimské skupiny pod vedením ČR
o možnostech vývozu veterinárního zboží do třetích zemí
Petr Majer  .................................................................................184

Český svaz ochránců přírody
Zálety netopýra hvízdavého Pipistrellus pipistrellus
a dalších druhů letounů do budov v období
od 15. srpna do 30. září 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................... 185

Zoo Praha
Porod velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ....................................................................... 189

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Tumory v dutině nosní u psů: analýza 18 bioptických případů
František Jelínek  .....................................................................192

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 200

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................... 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 140

Slovak small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 141

CONTENTS ............................................................................. 143143

ORIGINAL PAPERS
Atopic dermatitis in dogs – practical approach
Anna Goldsbrough Tvrdá ........................................................ 147

Mange in the head area of feline
Klára Sommerová ................................................................... 160

REHABILITATION
Myofascial pain syndrome
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková .................................. 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .......................  175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

PHOTOGALLERY
The Cheli’s modified arthrotomy: Minimally invasive treatment
of osteochondritis dissecans of the shoulder
Daniel Tomala ......................................................................... 179

NEWS

State veterinary management
State veterinary management in Brussels presents Czech
Presidency priorities for animals and veterinary issues
Petr Majer ..............................................................................  183

Meeting of the Potsdam Group led by the Czech Republic
on the possibilities of exporting veterinary goods
to third countries
Petr Majer ..............................................................................  184

Czech Association of the nature
Flights of pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus
and other species into buildings between
15 August and 30 September 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................  185

Zoo Prague
Giving birth of a bactrian camel (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ..................................................................... 189


CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors in the nasal caviti in dogs:
analysis of 18 bioptic cases
František Jelínek ..................................................................  192


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................... 200

Psychiatrie 2 2022 obalka

Psychiatrie  2/2022

EDITORIAL ................................................................................. 46

OBSAH ........................................................................................ 47

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adam Nemček
Sociálne siete, subjektívny pocit psychickej pohody
a depresívne príznaky ................................................................. 49

Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Lýdie Tišanská,
Jiří Kožený
Koreláty excesivního užívání internetu u reprezentativního
souboru české dospělé populace ................................................ 55

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Černucha setá (Nigella Sativa L.) a její účinky
na nervový systém ....................................................................... 62

Jan Hubeňák
Vliv psychofarmak a kardiovaskulárních rizik
na kognitivní funkce u schizofrenie .............................................. 68

Petr Knotek
Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze ............................... 73

VZDĚLÁVÁNÍ
Monika Klírová
Doporučení pro repetitivní transkraniální magnetickou
stimulaci (rTMS) v psychiatrii ....................................................... 81

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Miloslav Kopeček, Patrik Švancer, Jiří Masopust
Novinky v léčbě schizofrenie ........................................................ 87

ZPRÁVY
Karel Nešpor
Změny, k nimž dochází v mozku při abstinenci
od alkoholu a drog ........................................................................ 93

PŘEDPLATNÉ .............................................................................. 94

 
 
 
REVIEWS
 
 
 
 
 
CME
 
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
NEWS
 

 

DMEV 2 2022 obalka

DMEV 2/2022

OBSAH

Editorial .............................................................................................. 41

DIABETOLOGIE

Zdeněk Šumník, Martin Prázný, Terezie Pelikánová,
Jan Škrha

Doporučený postup péče o diabetes 1. typu
České diabetologické společnosti ČLS JEP ....................................... 47

Jan Kříž, Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman

Diabetes mellitus 2. typu – může znamenat transplantace
pankreatu významný přínos k léčbě? .................................................. 58

ENDOKRINOLOGIE

Jan Paleček, Pavel Záruba, Tomáš Tůma, Eva Traboulsi,
Mikuláš Kosák

Schwannom nadledviny ........................................................................ 65

Luboslav Stárka
Necitlivost na glukokortikosteroidy – Chrousosův syndrom .................. 68

VÝŽIVA

Michal Šenkyřík, Petr Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda,
Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Michal Kudla

Cévní přístupy pro domácí parenterální výživu ...................................... 71

ZPRÁVY

Terapeutická zaměnitelnost léčiv,
pohled výrobce, lékaře a lékárníka ......................................................... 77

Péči o adenomy zajistí nové Centrum excelence ................................... 80

 

CONTENTS

 
DIABETOLOGY
 
 
ENDOCRINOLOGY
 
 
 
NUTRITION
 
 
NEWS
 

 

 AAB 2 2022 mailing 1

Alergie, Astma, Bronchitida 2/2022

Obsah .................................................................................. 3

Editorial
Ester Seberová ..................................................................... 1

Alergie
Alergické oko
Robert Vaněk ......................................................................... 4

Dýchací cesty
Akutní rýma a zánět dutin u dětí
Pavel Chrbolka ....................................................................... 9

Rozumné užívání kortikoidů
Jana Emlerová ....................................................................... 13

Prostředí a alergik
Sezónní „úklid” alergika
Václava Gutová ....................................................................... 17

Potravinová alergie
Lepek jako nepřítel – je to tak?
Magdaléna Pohlová ................................................................. 21

Kůže
Jak zvládnout atopický ekzém
u dětí v letním období – tipy a triky
Štěpánka Čapková ................................................................... 23

Lázně a rehabilitace
Jeďte do lázní se svými dětmi
Jana Rydlová ............................................................................ 29

Fyzioterapie dýchání u jedinců s postcovidovým
syndromem/postižením
Pomůcky pro postcovidové využití dechových
trenažérů – část druhá.
Libuše Smolíková ....................................................................... 33

Rozhovor
Iva Pazderková ........................................................................... 38

Předplatné ................................................................................... 39

Křížovka ....................................................................................... 40

VL 2 2022 obalka

Veterinární lékař 2/2022

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 70

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat

Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 72

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 73

OBSAH ........................................................................................ 75

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Nutriční management obezity
u psů a koček
Eva Štercová ................................................................................ 79

Dirofilarióza u psů
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková .............................  99

Patologická fraktura metakarpálních kostí
u psa
Roman Skala, Eva Skalová ....................................................... 109

REHABILITACE

Rehabilitační vyšetření
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................... 117

FOTOGALERIE

Běžní parazité hlodavců v koproskopické
diagnostice
David Modrý, Lada Hofmannová ............................................... 124

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci v České republice loni
dále klesal
Petr Majer .................................................................................. 127

SAVLMZ Jarný kongres 2022
Nina Janečková ......................................................................... 128

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Multiorgánová mastocytóza u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ................. 129

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................. 70

INFORMATION

Czech small animal veterinary
association

Education online .......................................................................... 72

Slovak small animal veterinary
association

Education online
Erika Pálová ................................................................................ 73

CONTENTS ................................................................................ 75

ORIGINAL PAPERS

Nutritional management of obesity
in dogs and cats
Eva Štercová ............................................................................... 79

Dog dirofilariosis
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková ............................. 99

Pathological fracture of metacarpal bones
in dog
Roman Skala, Eva Skalová ...................................................... 109

REHABILITATION

The rehabilitation examination
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................. 117

PHOTOGALLERY

Coproscopic diagnostics of common
endoparasites of pet rodent
David Modrý, Lada Hofmannová .............................................. 124

NEWS

State veterinary management
The proportion of non-compliant findings
of foreign substances in the food chain
in the Czech Republic continued
to decline last year
Petr Majer ................................................................................. 127

SAVLMZ Spring Congress 2022
Nina Janečková ........................................................................ 128

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Multiorgan mastocytosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ............... 129

Alergie 2 2022 obalka

Alergie 2/2022

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .............................................................................................. 73

Společenské události v ČSAKI ........................................................... 76

PŮVODNÍ PRÁCE

Úmrtnost na astma v České republice v letech 2001–2019
Marek Malý, Vladimír Vondra, Iveta Glimmer
..................................... 84

Intradermální testy s vakcínou
proti covid-19 Comirnaty: naše zkušenosti
Marta Sobotková, Tomáš Milota, Jan Lašťovička,
Jitka Smetanová, Michal Rataj, Anna Šedivá .....................................
88

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy
ako kľúč k detailnému pochopeniu komplexnej
heterogenity ochorenia – 1. časť (fenotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ..............................................................
92

Manažment multisystémového zápalového
syndrómu u detí
Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Matúš Igaz,
Martina Kostková, Peter Bánovčin ......................................................
96

Alergie na kočku – možnosti diagnostiky a terapie
Ester Seberová .................................................................................. 103

TERAPIE

Vliv podávání perorálního transfer faktoru na výskyt
recidivujících respiračních infekcí u dětí
Jaromír Bystroň, Vít Petrů  .................................................................108

KAZUISTIKY

Exogenní alergická alveolitida
Lucia Mrakavová, Ľubica Sýkorová ................................................... 116

Dupilumab v léčbě chronické rinosinusitidy s nosní polypózou
a komorbidním bronchiálním astmatem – kazuistika
Eva Koukalová, Beáta Hutyrová ....................................................... 123

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................ 129

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXVIII. Luhačovických dnů ................................................ 131

Zpráva z 1. Kongresu alergologie
a klinické imunologie pro praxi ......................................................... 131

Zpráva ze setkání členů Pracovní skupiny
hmyzí alergie a semináře Venomforum ........................................... 133

Zpráva z XXX. Šumperských dnů alergologie
a klinické imunologie ....................................................................... 134

Zpráva z XX. Martinských dnů imunologie ...................................... 136

POZVÁNKA ..................................................................................... 136

INFORMACE

Stanovisko ČSAKI k sublingvální alergenové imunoterapii
v léčbě inhalačních alergií
Irena Krčmová, Petr Čáp, Petr Kučera, Vít Petrů,
Ondřej Rybníček, Ester Seberová, Milan Teřl
  ..................................138

Přehled akcí na rok 2022 ................................................................. 143

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 144

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 73

Social events in the CSAKI ................................................................ 76

ORIGINAL PAPERS

Asthma mortality in the Czech Republic in the years 2001 to 2019
Marek Malý, Vladimír Vondra, Iveta Glimmer 84
Intradermal tests with anti COVID-19 Comirnaty vaccine:
our experiences
Marta Sobotková, Tomáš Milota, Jan Lašťovička,
Jitka Smetanová, Michal Rataj, Anna Šedivá .....................................
88

REVIEWS

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 1. part (phenotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
............................................................... 92

Management of the multisystem inflammatory
syndrome in children
Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Matúš Igaz,
Martina Kostková, Peter Bánovčin .......................................................
96

Allergy to cat – diagnostic and therapeutic options
Ester Seberová ................................................................................... 103

THERAPY

The effect of oral transfer factor on incidence
of recurrent respiratory infections in children
Jaromír Bystroň, Vít Petrů .................................................................. 108

CASE REPORT

Exogenous allergic alveolitis
Lucia Mrakavová, Ľubica Sýkorová .................................................... 116

Dupilumab in treatment of chronic rhinosinusitis
with nasal polyposis and comorbid bronchial asthma –
case report
Eva Koukalová, Beáta Hutyrová ........................................................ 123

We have read for you ......................................................................... 129

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVIIIth Luhačovice days ............................................ 131

Report on the 1st Congress of allergology
and clinical immunology in practice .................................................... 131

Report on the meeting of the members of the Working group
venom allergy and Venomforum seminar ........................................... 133

Report on the XXXth Šumperk allergy
and clinical imunology days ................................................................ 134

Report on the XXth Martin´s immunology days .................................. 136

INVITATION ........................................................................................ 136

INFORMATION

CSAKI statement to sublingual allergen immunotherapy
in treatment of inhalation allergies
Irena Krčmová, Petr Čáp, Petr Kučera, Vít Petrů,
Ondřej Rybníček, Ester Seberová, Milan Teřl ....................................
138

Future events 2022 ............................................................................ 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................ 144