Tigis

DMEV 3 2020 obalka

DMEV 3/2020

OBSAH

Editorial ..................................................................................... 85

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Michal Vrablík, Martin Šatný
Multifaktoriální intervence rizikových faktorů
u pacientů s diabetes mellitus 2. typu:
současný stav a perspektivy ..................................................... 92

Judita Lorencová, Karel D. Riegel
Diabetický distres a jeho diagnostika
v diabetologické péči ............................................................... 103

DIABETOLOGIE/VÝŽIVA

Petr Wohl, Viktorie Hrádková, Klára Picková,
Jan Pavelka, Pavel Wohl, Miloš Mráz, Hana Baštová,
Jana Uglajová, Yvonna Kováčiková, Peter Girman
Domácí parenterální výživa u diabetiků a kontinuální
glukózová monitorace (CGM) – popis případu těhotné
diabetičky s těžkou gastroparézou .......................................... 111

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš
Levothyroxin – originály, generika
a jejich zaměnitelnost ............................................................... 119

Luboslav Stárka, Jana Vítků, Michaela Dušková
Androgeny adrenálního původu ............................................... 128

ZPRÁVY

Richard Hampl
Blahopřání k devadesátinám prof. MUDr.
RNDr. Luboslava Stárky, DrSc. ................................................. 133

Luboslav Stárka
Můj život ve výzkumu steroidů ................................................... 134

Michal Kršek
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. –
In memoriam 23. 1. 1936–22. 10. 2019 ..................................... 136

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................ 85

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Michal Vrablík, Martin Šatný
Multiple risk factors intervention in patients
with type 2 diabetes: current state and perspectives .................... 92

Judita Lorencová, Karel D. Riegel
Diabetes distress and its diagnostics
in diabetes care ........................................................................... 103

DIABETOLOGY/NUTRITION


Petr Wohl, Viktorie Hrádková, Klára Picková,
Jan Pavelka, Pavel Wohl, Miloš Mráz, Hana Baštová,
Jana Uglajová, Yvonna Kováčiková, Peter Girman
Home parenteral nutrition in patients with diabetes
and continuous glucose monitoring (CGM) – case report
of pregnant diabetes patient with severe gastroparesis ............... 111

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš
Levothyroxine – originals, generics
and their interchangeability ............................................................ 119

Luboslav Stárka, Jana Vítků, Michaela Dušková
Androgens of adrenal origin .......................................................... 128

NEWS

Richard Hampl
Congratulations for 90th Birthday
of prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ................................ 133

Luboslav Stárka
My life in the Research of Steroids ................................................. 134

Michal Kršek
Obituary – Professor MUDr. Josef Marek, DrSc.
23. 1. 1936–22. 10. 2019 .................................................................136

 VL 3 2020 obalka

Veterinární lékař 3/2020

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................... 130

OBSAH ..................................................................................... 133

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 2. část
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................. 137

Kožní mastocytom u feny plemene beagl – kazuistika
Tamara Sobalová ...................................................................... 147

Praktické zkušenosti s použitím hirudoterapie
u aortální tromboembolie koček
Pavel Mužík, František Zahrádka .............................................. 151

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

FOTOGALERIE

Paraziti plazů v rámci kauzální diagnostiky
David Modrý ................................................................................ 168

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Nákazová situace v ČR v průběhu letošního léta
Petr Majer .................................................................................... 173

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci v záchranných stanicích v letech 2007–2019
Petr Stýblo ................................................................................... 177

Zoo Praha
Varan komodský (Varanus komodoensis) –

ošetření kožních změn
Roman Vodička ........................................................................... 184

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Adenokarcinom duodena u psa
František Jelínek, Vilma Hypská .................................................. 189

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................... 130

CONTENTS .................................................................................. 133

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with cardiovascular disease – part 2
Eva Štercová, Jana Tšponová ...................................................... 137

Skin mass mastocytoma in a beagle bitch – case report
Tamara Sobalová .......................................................................... 147

Practical experience with the use of hirudotherapy
in feline aortal thromboembolism
Pavel Mužík, František Zahrádka ................................................. 151

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

PHOTOGALLERY

Parasites of reptiles as part of causal diagnostics
David Modrý .................................................................................. 168

NEWS

Here informs the State veterinary management
The disease situation in the Czech Republic
during this summer
Petr Majer ...................................................................................... 173

Information from the Czech Association of the nature
Birds in rescue stations in years 2007–2019
Petr Stýblo ..................................................................................... 177

Zoo Prague
Komodo dragon (Varanus komodoensis) –
skin changes treatment
Roman Vodička ............................................................................. 184

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Adenocarcinoma of the duodenum in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................... 189

Alergie 3 2020 mailing 1

Alergie 3/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .......................................................................................... 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neinfekční komplikace u nemocných s běžnou
variabilní imunodeficiencí (CVID) a jejich léčba
Pavlína Králíčková, Eva Kočová ..................................................... 155

Alergické choroby v ére pandémie COVID-19
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ................................................................................
163

Nazální NO a ciliární dyskinézy
Jakub Novosad, Irena Krčmová ...................................................... 170

Autoimunita indukovaná léky
Eva Daňková ................................................................................... 175

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm
asociovaný s COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin ............................
 181

KAZUISTIKY

Kawasakiho choroba – inkompletní forma
Marie Poláková, Ivana Červinková .................................................. 186

TERAPIE

Nové možnosti léčby hereditárního angioedému
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ...................................... 191

Role nutričního terapeuta v terapii potravinových alergií
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ...................... 197

DISKUZNÍ FÓRUM

Laboratorní diagnostika COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................... 200

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ......................................................................................... 149

REVIEWS

Non-infectious complications in common variable
immunodeficiency (CVID) patients and their management
Pavlína Králíčková, Eva Kočová .................................................... 155

Allergic diseases in the era of COVID-19 pandemic
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ..............................................................................
163

Nasal NO and ciliary dyskinesia
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 170

Drug-induced autoimmunity
Eva Daňková ................................................................................ 175

Paediatric inflammatory multisystem syndrome
associated with COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin .........................
181

CASE REPORT

Incomplete Kawasaki disease
Marie Poláková, Ivana Červinková .............................................. 186

THERAPY

New treatment options of hereditary angioedema
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ................................... 191

The role of a dietitian in the therapy of food allergies
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ................... 197

FORUM OF DISCUSSION

Laboratory diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................ 200

 

Psychiatrie 3 2020 mailing 1

Psychiatrie 3/2020

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................ 105

OBSAH............................................................................................... 106

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Názory seniorů na trénování paměti
prostřednictvím elektronických zařízení............................................. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Sociální opora u psychiatrických pacientů
a u běžné populace ........................................................................... 114

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
Hranice psychopatologie: psychotické symptomy
v duševní nemoci a ve zdraví ............................................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Nard pravý (Nardostachys jatamansi) a jeho účinky
na nervový systém ............................................................................ 127

VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Časná detekce a časná intervence u osob v rané fázi
rozvoje psychotického onemocnění – úvod do problematiky ............ 132

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií .......................... 138

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví:
svépomocný návod ............................................................................ 145

Cyril Höschl
Odešla Zdeňka Drlíková ..................................................................... 146

POKYNY AUTORŮM ......................................................................... 147

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................... 105

CONTENTS ....................................................................................... 106

 

ORIGINAL PAPERS

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Attitudes of seniors toward computerized memory training .............. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Social support in psychiatric patients
and in the general population ........................................................... 114

REVIEWS

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
On the borders of psychopathology: psychotic symptoms
in mental disorders and mental health ............................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Spikenard (Nardostachys jatamansi) and its effects
on the nervous system ................................................................... 127

CME

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Early detection and early intervention for people
in an early stage of psychotic illness –
introduction to the topic ................................................................. 132

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust
Cardiometabolic risk in schizophrenia patients ............................ 138

NEWS

Karel Nešpor
Healthy sleep improves intelligence and health:
self-help instructions .................................................................... 145

Cyril Höschl
Zdeňka Drlíková left us forever .................................................... 146

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................... 147

AAB 3 2020 mailing 1

Alergie, Astma, Bronchitida 3/2020

Obsah

Editorial
Ester Seberová ..................................................................... 1

Dýchací cesty

Komplikace rýmy
Zuzana Vančíková ................................................................ 5

CHOPN a kouření
Eva Králíková ....................................................................... 8

Kašel, kašel, kašel… 1. část
František Kopřiva ............................................................... 13

Vliv obezity na výskyt astmatu u dětí
Jiří Havránek ...................................................................... 17

Kůže

Alergie a kůže
Naděžda Vojáčková ............................................................ 20

Lázně a rehabilitace

Lázeňské místo si můžete vybrat – 2. část
Dagmar Žitníková ................................................................ 25

Přenesená bolest a hrudník – 2. část
Libuše Smolíková ................................................................ 30

Imunita

Chřipka a očkování – nejčastější otázky
Daniela Fránová ................................................................... 35

Rostlinné adaptogeny s imunostimulačními účinky
Richard Pfleger ..................................................................... 39

Vy se ptáte – my odpovídáme…

Jak je to v současné době s letními
ozdravnými pobyty pro alergiky?
František Kopřiva ................................................................. 42

Křížovka .............................................................................. 44

DMEV 2 2020 obalka

DMEV 2/2020

OBSAH

Editorial .................................................................................................................. 41

 

DIABETOLOGIE

Jan Šoupal
Implantovaný glukózový senzor: Čeká nás éra „invazivní diabetologie“?  ............ 46

Hana Krejčí
Diabetes mellitus 2. typu – od porozumění patogeneze
k možnostem jeho remise ...................................................................................... 53

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan, Jaroslav Pekara
Kombinovaná léčba diabetes mellitus 2. typu
pomocí inhibitorů DPP-4 (linagliptinu) .................................................................... 66

METABOLISMUS/OBEZITOLOGIE

Tereza Příhodová, Nikola Doubková, Kateřina Příhodová,
Jitka Prajsová, Miloslava Raisová, Marek Preiss,
Adéla Průchová, Edel M. Sanders, Steven R. Lawyer,
Erin B. Rasmussen

Obezita a nadváha z pohledu impulzivního charakteru chování ............................ 69

ENDOKRINOLOGIE

Jan David, Kristýna Kopečná, Dana Novotná,
Ivana Plášilová, Jiří Strnadel, Ivana Röschlová, Felix Votava

Kvalita života dětských pacientů s deficitem 21-hydroxylázy ................................. 77

INFORMACE

Jan Škrha, Martin Prázný, Terezie Pelikánová
Odborné stanovisko České diabetologické společnosti
k podávání metforminu v perioperačním období .................................................... 82

POKYNY AUTORŮM ............................................................................................. 84

 

CONTENTS

Editorial ..................................................................................................................  41

DIABETOLOGY

Jan Šoupal
Implantable glucose sensor: The era of “invasive diabetology?” ........................... 46

Hana Krejčí
Type 2 diabetes mellitus – from an understanding
of pathogenesis to the possibilities of remission .................................................... 53

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan, Jaroslav Pekara
Combination treatment of diabetes mellitus II type
with DPP-4 (linagliptin) inhibitors ............................................................................ 66

METABOLISM/OBESITOLOGY

Tereza Příhodová, Nikola Doubková, Kateřina Příhodová,
Jitka Prajsová, Miloslava Raisová, Marek Preiss,
Adéla Průchová, Edel M. Sanders, Steven R. Lawyer, Erin B. Rasmussen

Obesity and overweight problems from the impulsivity perspective ........................ 69

ENDOCRINOLOGY

Jan David, Kristýna Kopečná, Dana Novotná, Ivana Plášilová,
Jiří Strnadel, Ivana Röschlová, Felix
Votava
Quality of life in children with 21-hydroxylase deficiency ............................. 77

INFORMATION

Jan Škrha, Martin Prázný, Terezie Pelikánová
Czech Diabetes Society position statement
on periprocedural use of Metformin ......................................................................... 82

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ........................................................................... 84

VL 2 2020 obalka

Veterinární lékař 2/2020

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................ 66

OBSAH ...................................................................................... 69

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Intoxikace psa vodou
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 1. část
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

TERAPIE VČERA A DNES

Bolest
Pavla Holá .................................................................................. 88

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ......................... 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary Internal Medicine

FOTOGALERIE

Nutriční katarakta u daňka evropského
a její chirurgické řešení
Lucie Míková .............................................................................. 101

ZPRÁVY

 

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Petr Majer  ..................................................................................107

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2019
Petr Stýblo ................................................................................ 109

ZOO

Praha Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) –
příchod čtyř jedinců do Zoo Praha – veterinární pohled
Roman Vodička ......................................................................... 112

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Co víme o změně přirozeného hostitele virů
neboli kde hledat původ SARS -Cov-2?
Soňa Peková ............................................................................. 116

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Karcinoid ilea u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................... 119

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 127

 

 

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................. 66

CONTENTS ................................................................................ 69

ORIGINAL PAPERS

Water intoxication in dog
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Nutrition of dogs and cats
with cardiovascular disease – part 1
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

THERAPY YESTERDAY AND TODAY

Pain
Pavla Holá ................................................................................. 88

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................ 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary
Internal Medicine

PHOTOGALLERY

Nutritional cataract in fallow
deer and its surgical solution
Lucie Míková ............................................................................. 101

NEWS

HERE INFORMS THE STATE
VETERINARY MANAGEMENT
Proportion of unsatisfactory foreign substances
findings in animal products decreased to 0,06% last year
Petr Majer .................................................................................. 107

INFORMATION FROM THE CZECH
ASSOCIATION OF THE NATURE
Summary results of rescue stations work in 2019
Petr Stýblo ................................................................................. 109

ZOO
Prague Tasmanian devil (Sacrophilus harrsii) –
arrival of four individuals in Prague Zoo –
veterinary view
Roman Vodička  ........................................................................ 112

ACTUAL INFORMATION
What we know about the change of viruses natural host,
that is where to find SARS-Cov-2 origin?
Soňa Peková .............................................................................. 116

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Carcinoid of the ileum in a cat. A case report
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................ 119

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 127

Psychiatrie 2 2020 obalka

PSYCHIATRIE 2/2020

EDITORIAL ................................................................................ 52

OBSAH ...................................................................................... 53

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Marek Preiss, Veronika Juríčková, Barbora Balková,
Tereza Příhodová, Eva Šimková, Gadi Ben Harrosh,
Miloslava Raisová

Měření konzistence odpovídání – vývoj metody ...................... 55

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lenka Kostýlková, Tomáš Novák
Elektrokonvulzivní terapie v léčbě depresivní epizody
bipolární poruchy .................................................................... 60

Anna Strunecká
Poruchy autistického spektra – výzva pro psychiatrii ............. 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.)
a její účinky na nervový systém ............................................. 75

KAZUISTIKY

Miloslav Kopeček, Jindřiška Kopečková, Cyril Höschl
Somatoformní vegetativní dysfunkce,
nebo histaminová intolerance
díky genetickému defektu diaminooxidázy?
Aneb od fenomenologické diagnózy funkční poruchy
ke geneticky determinované klinické jednotce ..................... 79

VZDĚLÁVÁNÍ

Marie Funke, Barbora Orlíková
Kontrolovaná konzumace alkoholu –
účinná pomoc, či jen planá naděje pro závislé? .................. 85

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Miloslav Kopeček, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Brexpiprazol: profil nového antipsychotika
ze skupiny parciálních agonistů dopaminu ......................... 93

ZPRÁVY

Karolína Mladá
Čtvrtý ročník Festivalu Na hlavu
6.–9. 2. 2020, Praha ........................................................ 103

 

 

EDITORIAL ....................................................................... 52

CONTENTS ...................................................................... 53

 

ORIGINAL PAPERS

Marek Preiss, Veronika Juríčková, Barbora Balková,
Tereza Příhodová, Eva Šimková, Gadi Ben Harrosh,
Miloslava Raisová

Measuring consistency of responding –
development of the method ............................................. 55

REVIEWS

Lenka Kostýlková, Tomáš Novák
Electroconvulsive therapy in the treatment
of a depressive episode of bipolar disorder .................... 60

Anna Strunecká
Autism spectrum disorder –
challenge for psychiatry .................................................. 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Safflower (Carthamus tinctorius L.)
and its effects on the nervous system ........................... 75

CASE REPORT

Miloslav Kopeček, Jindřiška Kopečková, Cyril Höschl
Somatoform autonomic dysfunction or histamine
intolerance due to genetic defect of diamine oxidase?
From the phenomenological diagnosis of functional
disorder to genetically determined clinical unit ............. 79

CME

Marie Funke, Barbora Orlíková
Controlled alcohol drinking:
effective help or a vain hope for addicts? ..................... 85

 

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Miloslav Kopeček, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Brexpiprazole: a profile of new antipsychotic
from the partial dopamine agonist class ...................... 93

NEWS

Karolína Mladá
Fourth annual Festival „Head upside down“
Prague 6–9 Februar 2020 .......................................... 103

Alergie 2 2020 mailing 1

Alergie 2/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ................................................................ 77

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Nejlepší publikace v Alergii 2019
a ocenění ČSAKI 2020 ......................................... 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. .................. 79

PŮVODNÍ PRÁCE

Význam stanovení alfa-defenzinu (DEFa1)
ve výpotku u pacientů s kloubní náhradou
Veronika Maierová ................................................. 84

Imunitný profil a klinické charakteristiky detí
s ataxiou teleangiektáziou
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ...........................
90

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Plicní postižení u primárních
protilátkových imunodeficiencí
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
 97

Sjögrenův syndrom
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňák ..............................................
105

Role IL-27 u autoimunitních onemocnění
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

KAZUISTIKY

Primární kožní lymfomy, mycosis fungoides
a Sézaryho syndrom
Beáta Mandíková ................................................ 115

Syndrom enterokolitidy navozené
potravinovými proteiny: ryby jako
významná vyvolávající příčina
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

TERAPIE

Isoprinosine (inosin pranobex) – od experimentu
ke klinické zkušenosti
Jaromír Bystroň .................................................. 127

KONFERENCE, KONGRESY

XXV. Dny RAPPL 2020 – Karlova Studánka
po dvacáté páté .................................................. 135

Valentýnské setkání na
Semináři reprodukční medicíny .......................... 142

DISKUZNÍ FÓRUM

Komentář k článku Taťány Ježkové
„ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi“
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ..................................................
143

Morové rány – poučení z odkazu předků
Zuzana Krátká, Jiří Fiala ..................................... 144

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 77

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

The best publications in Alergie 2019
and CSAKI 2020 award ........................................ 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. ................. 79

ORIGINAL PAPERS

The importance of alpha-defensin (DEFa1)
determination in synovial fluid in patiens
with joint replacement
Veronika Maierová ............................................... 84

Immune profile and clinical characteristics
of children with ataxia telangiectasia
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ..........................
 90

REVIEWS

Lung impairment in primary antibody deficiencies
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
97

Sjögren syndrome
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňá
k .............................................. 105

The role of IL-27 in autoimmune diseases
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

CASE REPORT

Primary cutaneous lymphoma,
mycosis fungoides and Sézary syndrome
Beáta Mandíková ................................................ 115

Food protein-induced enterocolitis syndrome:
fish as an important trigger
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

THERAPY

Isoprinosine (inosine pranobex) –
from experiment to clinical experience
Jaromír Bystroň ................................................... 127

CONFERENCE, CONGRESS

XXV. Days of RAPPL 2020 –
Karlova Studánka for the 25th time ...................... 135

St. Valentine meeting:
Reproductive medicine course ............................. 142

FORUM OF DISCUSSION

Comment on the article „ANCA-associated
vasculitis in clinical practice“ by Taťána Ježková
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ....................................................
143

Pestis plagues – legacy of our ancestors lesson
Zuzana Krátká, Jiří Fiala .......................................
144

AAB 2 2020 obalka

Alergie, Astma, Bronchitida 2/2020 

 

Obsah

Editorial

Ester Seberová ........................................ 1

Dýchací cesty

Astmatické dítě a koronavirus
Hana Janíčková ....................................... 4

Alergie, průduškové astma
a koronavirová pandemie
Jaromír Bystroň ....................................... 5

Krátká poznámka
k diferenciální diagnóze
Ester Seberová ....................................... 8

Pylová alergie v koronavirovém čase
Václava Gutová ..................................... 12

Astma a koronavirová epidemie
Petr Pohunek ........................................ 14

Společná výzva lékařských
odborných společností
v době pandemie COVID-19 ................. 15

Kůže

Trendy v léčbě atopického ekzému –
2. část
Zuzana Nevoralová ............................... 17

Imunita

COVID-19 a imunita
Martin Fuchs ......................................... 21

Co je zdraví? Je možné je ovlivnit?
Co znamená pojem veřejné zdraví
Daniela Fránová, Ester Seberová ........ 26

Lázně a rehabilitace

Lázeňské místo si můžete vybrat
Dagmar Žitníková ................................. 31

Přenesená bolest a hrudník – 1. část
Libuše Smolíková ................................. 35

Může dítě s astmatem sportovat?
Daniel Schneeberger ........................... 38

Vy se ptáte – my odpovídáme…

Ester Seberová .................................... 40

Jana Tučková ....................................... 41

Viktor a Eva Kašákovi .......................... 43

Křížovka .............................................. 44